Nógrád. 1970. június (26. évfolyam. 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I NŐGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXVI. ÉVF., 127. SZÁM ARA: 80 FILLER 1970. JÚNIUS 2., KEDD Hadjárat a gyomok ellen Nem volt könnyű ez a ta­vasz az északi hegyek tövében gazdálkodó nógrádi termelő­szövetkezetekben. Faggyal, hó­val érkezett az április és ké­sőbb is gyakoriak voltak az esős, hideg napok. A közös gazdaságokban csak nagy erő­feszítések árán tudták elvetni a borsót, a tavaszi árpát, a kapásnövényeket. A szövetke­zeti vezetők hozzáértését, a traktorosok, gyalogmunkások szorgalmát, igyekezetét dicsé­ri, hogy végül mégis földbe került valamennyi növény. A legutóbb érkezett jelenté­sek már azt bizonyítják, a kö­zös gazdaságokban teljes egé­szében végeztek a borsó és a tavaszi árpa vetésével. Árpá­ból a tervezettnél többet, mintegy 11 és fél ezer holdat vetettek a szövetkezetek. Több mint 12 ezer holddal gyara­podott az idén a két legfon­tosabb takarmánynövény, a lucerna és a vöröshere ter­mőterülete. Befejeződtek a munkálatok a cukorrépa- és burgonyaföldeken és néhány száz hold van csupán hátra a tízezer holdnyi kukorica ve­téséből is. A vetés hetei, nap­jai bizony nem voltak zavar­talanok. Sok gazdaságban hi­ányzott a megfelelő vetőgép és műtrágyaszóró. Másutt al- katrószgondok, a gépek kése­delmes javítása akadályozta a vetés gyors befejezését. Ma már mindezeken túl­jutották a termelőszövetkeze­tek. A déli, a melegebb fek­vésű, homokosabb tájakon megkezdődött a növényápolás. Hadjárat kezdődik a gyamok ellen, nap-nap után asszonyok népes seregétől tarkállanak a közös szántók. Egyelik a cu­korrépát, kapálják a burgo­nyát, a kukoricát is. Bencze Barna, a Pásztói járási Ta­nács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának veze­tője rendkívül bizakodó. Ért­hető ez, hiszen a közös gaz­daságok már elvégezték 1118 holdon a borsó vegyszeres gyomirtását. A több mint 1000 hold cukorrépa sarabolását, egyelését is befejezték. A szövetkezetek többségében hozzáláttak a kukorica kapá­lásához. Megfelelő ütemben folyik a takarmány-betakarí­tás. A szövetkezeti vezetők, és a tagok örülnek a száraz, me­leg napoknak, mert akkor nyugodtan, zavartalanul dol­gozhatnak. Bizony nem kevesebb most a tennivaló, mint a tavaszi szántás-vetés idején volt. Ez­ért rendkívül fontos, hogy épp­úgy, mint azokban a kritikus napokban, valamennyi terme­lőszövetkezetben szervezetten, jól dolgozzanak. A sok eszten­dős tapasztalat most újra be­igazolódott. A jól szervezett, gyors és gondos munka győ­zedelmeskedett végül is a rendkívül szeszélyes időn. Rendkívül fontos az is, hogy a traktorosok és a szövetke­zeti asszonyok egyaránt tud­ják: miért dolgoznak. A jö­vedelemelosztás módja nagy­ban befolyásolja tevékenysé­güket, a végzett munka minő­ségét. Bujákon az asszonyok vonakodva vállalták el a ka­pásnövények művelését, mert a szövetkezet vezetői megvál­toztatták a hagyományos mű­velési módot, a változásról csak későn szereztek tudo­mást, s ez bizony zavart oko­zott. A bujákiak esete azt a régi igazságot erősíti, hogy a tagok egyetértése nélkül nem halad a munka. A tagokkal való szoros kapcsolat, össz­hang hozhatja meg a növény­ápolás az =gész évi gazdálko­dás sikerét Vincze Istvánné Keveset költenek a vállalatok lakásépítésre Tanácskozott a SZOT elnöksége A SZOT elnöksége hétfőn ülést tartott, s a többi között megtárgyalta a kollektív szer­ződések módosításának ta­pasztalatait. Az erről szóló je­lentés szerint a fő figyelmet a részesedési alap felosztásának szabályozására fordították. A módosított kollektív szerződé­sekben fokozottan megbecsü­lik a munkahelyükhöz hű dol­gozókat. Ugyanakkor a jelen­tés bírálja azokat a vállalato­kat, ahol nem törekednek a kereseti arányok megfelelő differenciálására. Az új kollektív szerződések­ben általában rendezték a dol­gozók munkaidő-beosztását, megszabták a felhasználható túlórák felső határát, A jelentés megállapítja, hogy gyermekintézmények fenntar­tására, szociális, kulturális, sportcélokra a vállalatok kö­rülbelül ugyanolyan összegeket kívánnak költeni, mint az elő­ző években. Nem megfelelő azonban a dolgozók lakásépí­tésének vállalati támogatása. Az utóbbi témával az elnök­ségi ülés egy másik napirendje szerű, ha korszerű építési külön is foglalkozott, amely- módszerekkel többszintes, de ben megállapította, hogy ta- középmagas házakat építenek, valy a vállalatok lakásépítési ..... alapra alig 20 százalékát fizet- A SZOT, elnöksége tárgyalt a ték be annak az összegnek, szakszervezeti vezető testüle- amit egyébként a jogszabályok tek újjáválasztásáról, s rneg- lehetővé tennének. A vállala- vizsgálta a szakszervezett lapdk tök 1969-ben összesen 300 mii* munkáját. miatt a tanácsi szervek nem vettek át az építőipartól, ezek­nek átadása 1970-re húzódott. A SZOT elnöksége azt is meg­állapította, hogy bár a városi lakásépítés aránya növekszik, ez még mindig elmarad 5 szá­zalékkal a kívánatos 60 száza­léktól. Általában a lakáshely­zet fokozatosan javul. Az 1970. január 1-i népszámlálás ada­tai szerint 100 lakásra 327 la­kó jut, a tíz évvel ezelőtti 361- gyel szemben. Az építési árakkal foglalko­zó rész megállapítja, hogy az ÉVM vállalatai által épített la. kások átlagos ára 198 570 fo­rint, 4 százalékkal magasabb mint egy évvel ezelőtt. Figye­lembe kell azonban venni, hogy most nagyobb lakások épül­nek, felszereltségük is jobb, így az áralakulás lényegé­ben kedvezőnek ítélhető. A ha­gyományos módon épített la­kások továbbra is jóval drá­gábbak, mint a korszerű tech­nológiával épülők, az utóbbia­kon belül is drágábbak a la­kások a 12 emeletnél maga­sabb házakban. Ezért az a cél­lió forintot fizettek be az OTP- nél vezetett lakásalapszámlá­ra, ami távolról sem kielégítő. Még kevésbé elfogadható, hogy ennek a viszonylag kis összeg­nek is csupán egyharmadát használták fel gyakorlatilag ez év elejéig. 1969-ben összesen 61 845 la­kás épült az országban, 5243- mal kevesebb mint 1968-ban, de 3725-tel több az évi elő­irányzatnál. A tervhez képest túlteljesítés a magánlakás­építkezéseknél tapasztalható, viszont tavaly 3600-zal keve­sebb állami lakást adtak át a tervezettnél. Az elmaradás egyik oka az volt, hogy több mint 3000 egyébként elkészült lakást a nem kielégítő felsze­A SZOT elnöksége foglalko­zott azzal a súlyos helyzettel amelyet az árvíz okozott. Jól­eső érzéssel vette tudomásul, hogy az árvízkárosultak meg­segítésére megmozdult az or­szág. Üzemek, intézmények, közlekedési vállalatok külön­munkát s pénzt ajánlanak fel. Az elnökség helyesli és támo­gatja azt a kezdeményezést, amelyben a dolgozók egynapi munkájukat, keresetüket fel­ajánlják az árvíz okozta sú­lyos károk mielőbbi rendbeho­zására. Felhívja az elnökség a szak- szervezeteket, hogy mindenütt segítsék a munkások, értelmi­ségiek, alkalmazottak e kezde­ményezésének országos méretű ff Urpáros a Föld körül A Szojús—9 személyzete megkezdte programját A Szovjetunióban hétfőn, magyar idő szerint 20-00 órakor fellőtték a Szojuz—9 űrhajót. Az űrhajón, amely 20 óra 09. perckor rátért Föld körüli pályájára, kéttagú személyzet foglal helyet: Andrijan Nyikolajev ezredes, az űrhajó parancsnoka és Vitalij Szevasztyjanov fedél­zeti mérnök. Feladatuk, hogy miközben a Szojuz—9 önmagában Föld körüli űrrepülést végez, tudományos és technikai kutatások és kísérletek nagyszabású programját hajt­sák végre, elsősorban: — egészségügyi-biológiai ku- — a Föld körüli kozmikus . tatásokat annak tanulmányo- térség fizikai jellemzőinek. . zására, hogyan hatnak az űr- jelenségeinek és folyamatai- f°í*h“ hasonló, normál repülés tényezői az emberi nak tudományos vizsgálata: szonyok. szervezetre, a Föld körüli űr- — az űrhajó kézi és autó- A két űrhajós megkezdje pályán való tartózkodás kö- mata irányítórendszereinek, tá- kitűzött program teljesítése rülményei között; — a Föld különböző öveze­teiben geológiai és földrajzi objektumok, kontinensek és vízfelületek tudományos meg­figyelése és lefényképezése az­zal a céllal, hogy kidolgozzák j olás áriak és stabilizálásának to­vábbi kidolgozása és az űr­hajózás autonóm eszközeinek kipróbálása az űrrepülés kü­lönböző viszonyai között. Az űrhajó személyzet' vei rádión és televízió útján szi­lárd a kapcsolat. Andrijan Nyikolajev je­lentése szerint az űrhajó gá­lyára térése normálisan ment végbe. Az űrhajósok jól ér­zik magukat. Az űrhajó ka­binjaiban megvannak a lét­szükséges Nyilatkozat a start ©lőtt Andrijan Nyikolajev ezredes, Országunkban tervszerű _ Szojuz—9 űrhajó parancs- munkálatok folynak a viiag- az így szerzendő adatok fel- nojía a start előtt kijelentet- űr feltárására A Szojuz -9 használásának módját a nép- te: űrhajón utazva a tudományos gazdaságban; Kedves elvtársaim és bará- és technikai vizsgálatok és — légköri képződmények- taim! kísérletek programjának so­nek, a Föld hó- és jégtakaró- Szoiúz _9 ielzésű űrhaiónk 1-011 lev° szakaszát kell elvé­j ának megfigyelése, vizsgálata lefény^ge ma űmta^sra in- geznünk. és fényképezése azzal a cél- dúl, hogy folytassa a kozmi- . Mindent megteszünk, hegy lal, hogy a megfigyelések ada- kus térség feltárásának fontos sikeresen teljesítsük a rank vi­tait az operatív és hosszú tá- ügyét népgazdaságunk, a tu- zotl; feladatokat, vú időjárásjelzésekben hasz- domány és a technika érdé- Viszontlátásra elvtársak! nálják fel; kében. Találkozunk a Földön. Andrijan Nyikolajev Vitalij Szevasztyjanov Andrijan Nyikolajev ezredes, a Szojuz—9 űrhajó parancsnoka 1929. szeptember 5-én született a Csuvas Autonóm Köztársaság Sor- seli nevű községében. 1962-ben a Vosztok—3 fedélzetén már járt a világűrben. A Vosztok—3 útja után Nyikolajev, a Szov­jetunió Hőse, aktívan részt vett az űrhajósok felkészítésében. Az utóbbi években ő maga készülődött repülésre. Andrijan Nyikolajev — nemzetisége sze­rint csuvas —, technikumot végzett, majd elvégezte a Frunze Katonai Repülőiskolát, ezután a légierőnél teljesített szolgálatot. Andrijan Nyikolajev 1957 óta az SZKP tag­ja. 1968-ban Nyikolajev elvégezte a Zsukovsz- kijról elnevezett hadmérnöki repülőakadémi­át. Széles körű társadalmi-politikai munkát végez az Orosz Föderáció Legfelsőbb Taná­csának képviselőjeként. Felesége Valentyina Tyereskova űrhajós, egy gyermekük van, Jelena, aki most hat­éves. A Szojúz—9 űrhajó fedélzeti mérnöke Vi­talij Szevasztyjanov 1935. július 8-án szüle­tett Krasznouralszk városában, a szverdlovsz- ki területen. Gyermek- és iskolaéveit a fe­kete-tenger mentén, Szocsi városában töltöt­te. 1953-ban, a középiskola elvégzése utóm. fel­vették a moszkvai repülési intézet hallgató­jának, 1959-ben végzett, és egy tervezőiro­dában kezdett dolgozni. Hamarosan az inté­zet aspiránsa lett. Sikeresen befejezte az aspirantúrát és megvédte disszertációját. A műszaki tudományok kandidátusa lett. 1963-ban Vitalij Szevasztyjanov belépett az SZKP-ba. Szevasztyjanov 1mérnök az űrha,jósok kö­zött végezte el az űrutazásokra váló felké­szülést. Vitalij felesége, Alevtyina, a lernngrádi egyetemen végzett és jelenleg egy tudomá­nyos kutatóintézetben dolgozik. A Szevaszty­janov-házaspár nak egy kislánya van, Natasa, aki jelenleg hétéves. reltség vagy minőségi hibák kibontakozását. Az árvízkárosultakért 800 mazsa burgonya A balassagyarmati járásban egyik község sem akar lemaradni Ma hajnalban Örhalomból baton tért vissza Szabolcsból, és Érsekvadkertről húsz, étke- ahol a mátészalkai szövetség zési burgonyával megrakott vezetőivel tárgyalva abbarj teherautó indult el Mátészal- egyeztek meg: az árvízkáro­ka felé. Ez a húsz teherautó sultak megsegítésére először burgonya a balassagyarmati burgonyát küldenek a sza­a három falu negyedmilliót adott — érdemes megemlíte­ni Hugyagot és Mohorát: 25 illetve 20 000 forinttal a két kisközség is kitett magáért. A termelőszövetkezetek fel­ajánlásainak összegezése most van folyamatban. Itt is szület­tek szép eredmények. Amel­lett, hogy a járás valamennyi téesztagja egynapi munka­bérével sietett a bajba jutottak mellett segítségére, a magyarnándori lítóeszköz, valamint a megfe- Tolmácsról is indultak teher- termelőszövetkezetbál például lelő munkaerő biztosítása nem autók. egy összegben 400 000 forintot kis dolog — különösen nem A balassagyarmati járás ajánlottak fel, Érsekvadker- az, ha a szállítás megszerve- községi tanácsai sem tétlen- ten pedig a dohányos brigá- zésére mindössze egy nap áll kedtek. A fenntartási költ- dók gyűlésén a megjelentek rendelkezésre. ségvetésből 331 000, a fejlesz- 100 000 forintos felajánlást tet­Andó Gyula, az MSZMP Ba- tési alapból 278 000 — össze- tek. Megkezdődik a közeljö- íassagyarmati járási Bizottsá- sen tehát 609 000 — forint át- vőben az árvíz sújtotta terü- gának első titkára mondotta utalást ajánlottak fel az ár- ietre küldendő állatállomány, el munkatársunknak, hogy a vízkárosult községek javára, takarmány és építőanyag szám- Palóctáj Tsz Területi Szövet- Érsekvadkert, Magyarnándor bavétele is. ség hat elnökségi tagja szom- és Bércéi mellett — csak ez B. h. A népgazdaság érdekében folyik a kísérlet Hável József az MTI tudósi- majd nyomban láthatóvá vált kísérlete a népgazdaság érde- tója jelenti: az űrrepülőtér. A hagyomá- keit szolgálja. Hétfőn sok millió szovjet «yos busz ezúttal sötétben A tv-nézők szemtanúi vol­ember esti programja módo- hozta utasait: Andrijan Nyi- tak a gigászi űrhajó felbocsá­sult: a lefekvéshez készülődő kolajev ezredes űrhajóspa- fásának, s hallhatták, amint a tv-nézők szeme előtt váratlanul rancsnokot, és Vitalij Sze- Szojúz—9 utasai nyugodt megjelent az űrhajók felbo- vasztyjanov fedélzeti mérnö- hangon közölték a földi irá­köt, akik a nagy út előtt tár- nyítóközponttal, hogy köz­saiktói virágcsokrokat kaptak, érzetük kitűnő, vibrációt alig Kubaszov és Satalov űrha- tapasztalnak, jósok, a szojúzok kötelékre- Még korai lenne bármifé­pülésének hősei a felbocsátás le kommentárt fűzni a Szo­előkészületeivel egyidejűleg júz—9 tevékenységéhez, kommentálták a Szojuz—9-re mindamellett moszkvai tudo­váró programot. Mint hangsú- mányos körökben kiemeli... lyozták: a szovjet űrkutatási hogy a szovjet űrkutatási menetrend, a már lefektetett program céljait a népgazda­alapokon folytatódik. Ennek ság és a tudomány szükség­keretében kiemelték az űrha- létéi szabják meg. Ennei: jó irányítása és manőverezé- megfelelően kerül előtérbe a se terén folytatódó kísérletek jelenlegi szakaszban a Föld fontosságát. Nyomatékosan körüli kozmikus térség gya­aláhúzták azt is. hogy a Szov- korlati, tudományos és nép­jetuniónak ez a legújabb űr- gazdasági hasznosítása. (MTI) csátásakor vetített embléma, járás — az árvízkárosultak megsegítsésére szervezett — akciójának el 6Ő része. Még a héten újabb szállítmány kö­veti. 800 mázsa ingyenburgonya, s a szállításhoz szükséges szál­bolcsi községekbe. Erre van most a legnagyobb szükség. A küldöttség visszaérkezése után a konvoj összeállítására gyakorlatilag csak a hétfői nap állt rendelkezésre. Örha- lom és Érsekvadkert Izrael védekező helyzetbe szorult Böcz Sándor, az MTI tudó- rös-temger térségére korláto- sítója jelenti: zóddk, és megszűntek a mély­ségben, az EAK belseje ellen Mohamed Faviza tábornok, végrehajtott támadások. A az ^ EAK hadügyminisztere hadszíntér újjászerveződött és vasárnap beszámolt a nem- a helyzet az EAK szempont - zetgyűlés külügyi és honvé- jából határozottan javult, delmi bizottságának a kato­nai helyzet legfrissebb fejle- Arra a kérdésre válaszolva, menyeiről és az egyiptomi hogy milyen esélyei vannak néphadsereg sikereiről egy általános izraeli tárn a­A miniszter a hétfői Al-Ah- elásnak az egyiptomi erők el ram szerint megállapította, len, Favzi tábornok valószi- hogy április 28. óta az izraeli nőtlennek minősítette az oí- harci tevékenység a Szuezi- fenzíva váilalkozást, min. csatorna frontjára s annak hogy Izrael defenzívába sz - meghosszabbításában a Vő- rult. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom