Nógrád. 1970. május (26. évfolyam. 101-126. szám)

1970-05-01 / 101. szám

mAG PROLETÁRJA?, EGYESÜLJETEK? A 7- MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. ÉVF-, 101- SZÁM ARA: 1 FORINT 1970. MÁJUS 1.. PÉNTEK PIROS BETŰS ÜNNEPÜNK A mai napon szerte a világon a munkásság, a szerve­zett dolgozók milliói piros betűs ünnepet ülnek; a munka, a béke, a haladás napját köszöntik. A fel- szabadulás utáni 26. szabad május elsejét ünnepli ma hazánk népe, köztük Nógrád megye dolgozói is. Korábban, a világ munkásai béremelésért, jobb munka­körülményekért, a tőkések ellen tüntettek. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom diadala, a szovjet állam létrejötte új reményeket váltott ki a világ munkásságában és megvál­toztatta május elseje ünnepének jelentőségét. A mi korunk­ban május elseje a győzedelmes proletariátus ünnepe lett. Meghatottan és tisztelettel emlékezünk 1919-re, amikor a magyar munkásosztály első szabad májusát köszöntötte. A Forradalmi Kormányzó Tanács kiadta a jelszót: erre a nap­ra vörösbe öltözzék Budapest, s 1919. május elsején vörös szín tengerében tündöklött hazánk fővárosa, forradalmi da­lok lelkesítették a felvonulókat. Ettől kezdve hinni, akarni és merni kezdtek a magyar munkások. Ez a remény 1945- ben megvalósult, a magyar dolgozók véglegesen megszaba­dultak minden kizsákmányolástól, a munkásosztály pártunk vezetésével kezébe vette sorsának irányítását. Nem ünneprontás, hanem Nógrádban illő kötelesség, hogy ezen a napon a világhírű író, Brecht magyar tárgyú versét idézzük: , „Közülünk 1000 a fővárosba tart A gyomrunkban nem volt semmi Közülünk 1000 enni akart, De 1000-nek nem volt mit enni." Nyolcezer éhes és elszánt salgótarjáni bányamunkás ma­sírozott Budapest ellen. A salgótarjániak Budapest elleni vonulása forradalmi megmozdulás volt. Az elkeseredett, a sokszor becsapott és elárult bányászok, munkások maguk keresték és később meg is találták annak módját, hogy kel­lő nyomatékot adjanak követelésüknek, és érvényt szerezze­nek akaratuknak. Ismét Brecht versét idézzük: „Azt mondtuk: nem halhatunk meg valahányon. A tábornok szólt: De, megeshet! Tűz van odaát, mondták a városiak, Amikor lőni kezdtek." Ma az imperialisták tüzelnék Vietnamban, Kambodzsá­ban, Laoszban és Közel-Keleten. Az amerikaiak és kiszolgá­ló lakályaik embertelen háborúkban irtják a szabadságért és függetlenségért küzdő népeket. A nemzetközi szolidaritás ünnepén, sokat szenvedő testvéreinkre gondolunk, és hitet teszünk a szabadság és a nemzetek önrendelkezésének esz­méje mellett. A szocialista országok összefogása sokkal eredményesebb lenne, ha az imperializmus elleni együttműködésünket nem akadályoznák a kínai vezetők. Reméljük és hisszük, hogy a kínai helyzet csak átmeneti és végül is győzni fog az eszme, én a szocializmus talaján marad a kínai nép. Számunkra és a szocialista országok közösségére néz­ve kedvező, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt, az utóbbi időben tárgyilagosan elemzi az 1968 január előtti és utáni helyzetet. A csehszlovák vezetők igyekszenek kijavítani a korábbi hibákat, a párt- és az állami életben egyre inkább a marxista—leninista normákat követik, saját soraikat ren­dezik; Csehszlovákiában megkezdődött a politikai és a gaz­dasági konszolidáció. ' Öröm és jóleső vigasz számunkra, hogy Magyarország egyenes úton halad közös céljaink megvalósítása felé. Pár­tunk politikája töretlen, a munkásosztály hatalma szilárd, a munkások és a vezetők eredményes összefogása nyomán népgazdaságunk egyre erősödik, a gazdaságirányítási reform bevált. Minden jel arra mutat, hogy teljesítjük harmadik ötéves tervünket és idejében felkészülünk negyedik ötéves tervünkre. Állami, tanácsi és szövetkezeti iparunk fejlődik, a mezőgazdasági dolgozók újabb sikereket érnek el. A ma­gyar nép emelt fővel veheti számba a felszabadulás óta el­ért eredményeket. A munkásosztály forradalmi pártja veze­tésével gyökeresen átalakítottuk hazánk társadalmi, gazda­sági és kulturális arculatát. A dolgozó emberek életviszo­nyaiban is jelentős változások következtek be. Megvalósí­tottuk a teljes foglalkoztatottságot, nálunk nincs munka- nélküliség, az életszínvonal a felszabadulás előttinek közel kétszeresére nőtt. A május elsejei ünnepségek országunkban és megyénk­ben bizonyítják a dolgozó nép alkotó erejét, pártunk és kormányunk helyes politikáját, a Szovjetunióhoz és a többi szocialista országhoz, a nemzetközi munkásosztályhoz való viszonyunkat. A siker és az eddig megtett út azonban kötelez is. Hiszünk és bízunk a munka embert és társadalmat for­máló erejében. Az országban vagy szűkebb hazánkban. Nóg­rádban járva, nap mint nap saját szemünkkel győződhetünk meg a munka diadaláról. Lehetnek gondjaink, átmeneti ne­hézségeink, hiszen ilyen nagy és bonyolult feladatokat eddig nem ismertünk, ilyen erőpróbához nem szoktunk. De bizto­sak lehetünk abban, hogy erős akarattal, szorgos munkával, és egymást segítő összefogással a feladatokat megoldjuk. Jogos harcunk és 'biztos sikerünk tudatában köszöntjük a munkásokat, a bányászokat, az ipar az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek dolgozik', n közlekedés, a keres­kedelem. az oktatás és az egészségügy dolgozóit, a kétkezi munkásokat, az értelmiségieket, és a fegyveres alakulatok tagjait. Köszöntjük mindazokat, akiknek munkája nyomán gazdagodik életünk. Hálás szívvel üdvözöljük azokat, akik­nek köszönhetjük, hogy hazánkban békés körülmények kö­zött építhetjük a szocializmust. M ájus elsején Nógrádban, Budapesten, Moszkvában és a világ minden táján a munkát, a békét és a haladást ünnepük az emberek. Mindinkább egybecsendül és egyre erősebben hangzik a jelszó: Éljen május I., éljen a szocializmus és a béke! Mai számunkban: Keményebb a betonnál (3. oldal) Két művezető asszony (4. oldal) Vallomások az emberről, a munkáról (5. oldal) Több fiatalt vár a párt <7. oldal) Irodalmi melléklet (8—9. oldal) Képek Hollandiából (10. oldal) Meddig élhetünk? (XI. oldal) MÁJUSI VIRÁGOK Koppány György felvétele Kiváló vállalat a Magyarnándori Állami Gazdaság Ünnepi tanácskozás Balassagyarmaton Nógrád megye egyik leg­eredményesebb mezőgazdasá­gi üzenne a Magyarnándori Állami Gazdaság. Gyümölcs- termesztése, sertéstenyészté­se országos, illetve nemzet­közi hírt szerzett a gazdaság vehetőinek, dolgozóinak. Tavalyi eredményes mun­kájuk alapján, immár harmadszor nyerték el a Kiváló vállalat címet. Ebből az alkalomból tegnap Balassagyarmaton ünnepi ta­nácskozásra gyűltek össze az állami gazdaság vezetői, és mintegy 180 dolgozója, aki­ket Romany Pál, az MSZMP KB gazdaságpoültilkai osztár­lyának'' helyettes vezetője kö­szöntött. Részt vett a tanács­kozáson Szoó Béla, a megyei pártbizottság titkára, elküld­te képviselőjét Balassagyar­matra az Állami Gazdaságok Országos Központja, a Pest— Nógrád megyei Állami Gaz­daságok Igazgatósága, s ott voltak a meghívott vendégek között a balassagyarmati já­rás párt- és tanácsvezetői is. Sándor József, a gazdaság igazgatója értékelte az 1969. évi munkát, beszámolt az fel­ért eredményekről. A nö- vénytermeszités, az állatte­nyésztés és a mintegy ezer­holdas gyümölcsös hozama egyaránt dicséretre méltó. A gazdaság 12 millió fo­rint nyereséggel zárta a múlt évet, ebből mintegy 2 millió 300 ezer forintot nyereségrészese­désként kaptak meg a dol­gozók. Ez átlagosan 4300 fo­rintot tett ki, s 52 napi ke­resetnek felel meg. Az értékelés hangsúlyozta a szocialista brigádok tevékeny­ségét, amelynek jelentős ré­sze van az elért kiváló ered­ményekben. A Teknős P:íl vezette bakos! sertéstelep szo­cialista brigádja több mint (Folytatás a 2. oldaton). Hyomdavállalalunk legújabb kitüntetése Hosszú az út a vándorzászlóig A betűvel, a nyomtatott írással naponta találkozunk, de azokra, akik gondos, fá­radságos munkával készítik számunkra, ritkábban gondo­lunk. Érdekes mesterség a nyomdászoké. Ök azok, akik a kéziratból mindenki számára hozzáférhető, sok ezer pél­dányban gyártják az újságo­kat, irodalmi műveket, a kü­lönböző kiadványokat, tájé­koztatókat. Nem túlzás, hogy a kultúra élharcosai. A Nógrád megyei nyomdá­szok is joggal lehetnek büsz­kék eddig elért eredményeik­re. Nagyon mélypontról indul­tak, néhány elavult géppel, zsúfolt, egészségtelen helyisé­gekkel. Többször költöztek. Ahogy a velük szemben tá­masztott igények növekedtek, úgy szaporodott a létszámuk és egy-egy új gép mindig örö­möt jelentett az egész kollek­tíva számára. Különösen je­lentős fejlődést értek el az utóbbi években a technikai felszereltségben csakúgy, mint a nyomdásztörzsgárda kiala­kításában. Megváltozott szo­ciális és munkakörülmények között fejthetik ki ma már a mindannyiunk számára hasz­nos tevékenységüket, bár az élet talán még ennél is gyor­sabb fejlődést kíván. Az elmúlt tíz év alatt öt­ször nyerték el az Él üzem cí­tenni, hogy ki-ki a maga mun­kájával kapcsolódott az égési kollektíva tevékenységéhez. A vezetéstől kezdve a szedők, korrektorok, gépmesterek, be­rakónők, könyvkötők és se­gédmunkások tevékenysége szoros egységben van ebben az met és legutóbb a Kiváló vál- A pályázatot komoly félté- üzemben és ez a siker záV>- lalat címet, most pedig a Mi- telekhez kötik ilyen nagy ki- „a nisztertanács és a SZOT Vö- tüntetésnél. Ezeknek a feltété- “ rös Vándorzászlaját. leknek csak úgy tudtak eleget (Folytatás a 3. oldalon) Csütörtökön délután Salgótarjánban, az SZMT székhazában ünnepélyes keretek közt adták át a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalatnak a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándor­zászlaját. Az ünnepségen megjelent Jedlicska Gyula, a megyei pártbizottság első titkára. Papp György igazgatónak, Kimmel Emil a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dolgozói Szak- szervezetének főtitkára és Géczi János, a Nógrád megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke adta át a vándorzászlót ÉLJEN A SZOCIALIZMUS ES A BEKE! /

Next

/
Oldalképek
Tartalom