Nógrád. 1970. április (26. évfolyam. 76-100. szám)

1970-04-11 / 84. szám

Balett-három tételben Szembenéznek A Prágai Balett hatéves múltra tekint vissza. Az együt­tes azóta tizenegy estét betöltő műsort mutatott be. Ismer­tek az egész világon. Közreműködtek a montreáli világkiállí­tás és a mexieói olimpia kulturális programjában. Ezenkívül bejárták Európát, felléptek a közép- és dél-amerikai konti­nensen is. A Pécsi Balett mintájára a prágaiak is a klasszikus ba­lett el len tétéként kezdték mű­ködésükét. Szükségszerűnek tartották a táncszínpad meg­újhodását, s ezt a század mű­vészeti, technikai, emberi le­vegőjének megfelelően kíván­ták elérni. A csütörtök esti műsor ennek a jegyében zaj­lott, mintegy kereszt metszetet, nyújtott a balett hatéves mű­ködéséről. A program első ré­szében Bohuslav Martinu, ne­ves cseh zeneszerző és Pavel Smok koreográfus közös mun­káját, a Freskók című balettet mutatták be. A mű témáját az arezzoi kátédrális csodás fres­kói szolgáltatták. A jó és a rossz örök harcát dolgozta fel a koreográfus, alti elsősorban térelemre épített. A Freskók­ban a kifejezőerő nem elégített ki. A zene és a tánc nem min­den esetben találkozott. Kissé szétesőnek tűnt a koreográfust megfogalmazás, a kifejezés nem a preklasszikus világhoz, hanem a romantikához állt közelebb. A három szólista — Marcela Martinkova, Jan Klar és Petr Kozeluh — feladata egy­két nehezebb technikai meg­oldásnál ragyogó volt. A mű, a modern felé vezető utat mu­tatta, inkább, mint a már eddig elért eredményeket. A második részben a pécsi­ek által is bemutatott Hiro­sima balettet láthattuk. Zene­szerző Viliam Bukovy, kore­ográfus Lábos Ogoun. A tánc­kép annak az amerikai piló­tának a lelki válságát ábrá­zolta. aki az első atombombát dobta Hirosimára. A mű a tel­jes koncentráltság jegyében fogant. A következetes szer­kezeti felépítés drámát te­remtett a színpadon. A kifeje­zőerő gazdagsága lenyűgöző volt. A szólisták — Marta Synackova és Miroslav Vili- mek — kivételes jellemábrázo­lásról tettek tanúbizonyságot. A kifejezőerők, a zene egyen­értékű jelenlétével együtt, mintegy freskót rajzoltak az elembertelenedésről, s felki­áltójelet is húztak a színpad fölé az emberiség figyelmezte­téséül. Az est „harmadik” tétele­ként könnyed, vidám táncké­pet láttunk, ahol az opera buf­fo és a hagyományos balett paródiáját egy krimitörténet­be ágyazták. A mű rokon a pécsiek Mit takar a kalapod? című alkotásával. A szellemi mondanivaló, a farsangi kar­neválnak is beillő jelmezek felvonulása, a színpadon zaj­ló, állandó cselekvés és figye­lemtartás — mint kiderült —, A moharai példa A kiállítás, amely már nem az első Mohorán, kiváló példája annak, hogy a párt- helyiség nemcsak a politikai, hanem a népművelési élet céljait is szolgálhatja. A nagy szobánál nem hagyobb helyi­ség most a kultúrház képző­művészeti szakkörének adott otthonit, agy kiállítás erejéig. A képek között járkálva eszé­be jut a szemlélődének, mennyire hasznosak az ilyen koprodukciók. A párttaggyű­lések résztvevői így kerülhet­nek közelebb egy művelődési intézmény munkájához. A ké­pek hangulatot árasztanak, egyediek és önállóak, bár né­melyikükön még érződik az iskolás íz. De nem is ez a lé­nyeges, Pontosabban az, hogy Mohorán 20 taggal október óta működik egy szakkör, amely április 4. tiszteletére letette a voksát. És nem is akárhogy! Klebnicaki Mária: Város, Pavlóki Tibor: Felvo­nulók, Fajcsdk József: Csod- nakak című képe komoly re­ményekre jogosít. A szakkörben nemcsak ál­talános iskolások dolgoznak, hanem KISZ-esek is. Sőt, ta­nítónő, gyógyszerész és agno- nómus is található a tagok soréban. Orosz István értő működése meghozza az ered­ményét: a tematikus hangvé­tel, a csendéletek, tanulmá­nyok sörén a szakkörösök hozzászoknak a képzőművé­szeti eszközökkel való bánás­módhoz. Nemcsak saját látás­módjukat fejlesztik, hanem hozzájárulnak egy község vi­zuális képének fejlődéséhez. A M'táskultúrát nem saavak- ban kell művelni, hanem meg keli tanítaná a tanulókat és a környezetet arra, hogy mit és miképpen nézzenek. A kiállítást az április 4-i megnyitó óta ötszázan tekin­tették meg. Olyan felnőttek is, akik talán eddigi életük során egyáltalán nem része­sültek ilyen látványban. A mohonai példa receptjé­hez nem kell bővebb kom­mentár. Csupán egy megfele­lő helyiség, egy szakkör, egy szakkörvezető, és az új kez­deményezésekkel egyetértő vezetés szükségeltetik hozzá. S akkor valóban hatásos nép­művelésinői beszélhetünk, (m) Szereti On a sfexet?!? Akkor vegyen RATEX-et! korszerű, nagyhatású, tökéletes, las­san ölő méreg. Még a legrafináltabb vén patkány is gyanútlanul beveszi. Micsoda nagy kár, ha az épületben, jószágban, termény­ben, élelmiszerben szabadon garáz­dálkodik és fertőző betegségeket ter­jeszt, de a biztosító nem fizet! Mégis megelőzheti a kárt a RATEX-patkányirtóval. Kérje: a Háztartási Boltokban és az AGROKER-eknél. Gyártja: a Körösladányi Fa-, Vas-, Vegyi Ksz (Békés megye.) 0 NÓGRÁD - 1970. április 11» szombat az együttes egyik fő erénye. A Nedbalia Oskar Nedbai zene­szerző művei alapján készült, Pavel Smok koreográfiájával. Ragyogó ötletek sora fűszerez­te a krimiparódiát, amely fricskát dobott a filmekből is­mert rémtörténeteknek, meg­mosolyogtatta a klasszikus ba­lett romantikus pózait, s szinte az óvodás korú gyerme­kek bájos ügyetlenségével lop­ta be magát minden egyes mozdulatával a nézők szívébe. A Nedbalia előadásában az egész társulat közreműködött. Fölösleges lenne bárkit is ki­emelni, mert valamennyi tán­cos, legyen szólista vagy a kar tagja, maximális biztonsággal oldotta meg feladatát. * Ha összehasonlítást akarunk tenni a Prágai és a Pécsi Ba­lett között, azt hiszem, nem nehéz megállapítani, hogy mindkét együttes keresi saját útját. Azzal a különbséggel, hogy a hazaiak a lassan tíz­éves fennállásuk alatt temati­kailag messzebbre jutottak. A két Hirosima-kompozíció tel­jesen egyenértékű. Mindkét együttesnél megtalálható ugyanaz a drámai hőfok, s ugyanaz a játékkedv is, ami döntő lehet a jövő számára. A pécsieknek újítaniuk kell, hogy most már önmaguk fölé nője­nek, a prágaiaknak pedig még van „időhosszuk”, hogy a megkezdett úton haladjanak. M. Zs. A vadőrök helyzetéről A MA VOSZ megyei intéző bizottsága megállapította, hogy a vadőrök munkájukhoz mérten sem anyagilag. sem erkölcsileg nincsenek megbe­csülve. Kiesd a fizetésük, nem kapják meg az előírt munka- és védőruhát, sok társaságban a tagok kiszolgálását követe­lik tőlük. Márpedig a vadőr hatósági személy, a községi tanácsok vb-elnökei előtt es­küt tettek, hogy a állam és a társaságok érdekeit védik. En­nek megfelelő megbecsülést érdemelnek. A társaságok in­téző bizottságai minél előbb rendezzék fizetésüket és biz­tosítsák résziükre a törvényes járandóságukat. az időjárással A cserhátsurányi Szabad­ság Tsz herencsényi és surá- nyi üzemegységében munká­ra készen állnak a tsz-tagok. Amikor meglátogattuk a he- rencsényieket. Bata Mihály üzemegység-vezető, Kalmár István és Majoros János bri­gádvezetővel tárgyalt arról, hogy miként használjanak ki minden percet a tavaszi mun­ka elvégzése érdekében. — Nálunk a tagság még nyugtalanabb talán, mint a vezetők — mondta Bata ist­Met szik a gvümölcstákat Valóban így van. Még hó borította a ha,tárt, de hoz­záláttak a legelő’ kitisztításá­hoz majd műtrágyázásához. Az ötszáz holdból 220 holdon elvégezték a tisztítást. Ugyan­is a többit még a múlt esz­tendőben kitisztították. Példá­san karbantartott a legelő­jük. Többségében elvégezték az őszi kalászosok műtrágyá­zását is. Nagy hozzáértéssel dolgoztak. A múlt évi tapasz­talatokból kiindulva az árpá­ra holdanként két mázsa nit­rogén tartalmú műtrágyát szórtak, a Bezosztájára pedig holdanként három mázsát. Je­lenleg még 130 hold vár mű­trágyázásra, amit csupán azért nem tudtak elvégezni, mert mélyen felázott a talaj. De emiatt nem tétlenkedtek, mert megmetszették a 20 holdas szilvást — Sajnos, az idő az nagy úr — mondja Mojoros, a bri­gádvezető. Kényszerpihenőkre kárhoz- .atja őket. Pedig Herencsény- oen már megszokott, hogy a ;sz-tagcxk határjárást végez­lek. Megfigyelik, hogy melyik íz a terület, amely alkalmas a tavaszi vetésre. — A tagok azonnal jelen­tik, melyik dűlőben szikkadt meg a föld. és akkor máris indulunk és vetünk — erősíti meg Kalmár István brigádve­zető. fületek szépen felszáradtak. A munkára készen álló gépek azonnal indultak a határba. Sikerült elvetniük ötvenkét holdon felülvetésként a vörös­herét. Nagy öröm volt ez a tsz-ben. A napokban újabb 26 holdat készítettek elő ve­tésre, meg is kezdték a mun­kát, de sajnos, az eső megza­varta őket. Nem tudtak vé­gezni. Minden nehézség ellené­re a herencsényiek nem ad­ják fel a reményt, és ha ne­hezen is, de valóban kihasz­nálva minden lehetőséget, 95 holdon elvetettéli. — Nem késlekedhetünk, mert a mezőgazdaságban most minden perc drága, és mi a surányiakkal versenyben va­gyunk, nem szabad lemarad­nunk — mondja Bata István, a herencsényi üzemegység ve­zetője. Cserhátsurányban Nagy Jó­zseffel, a surányi üzemegy­ség fiatal vezetőjével beszél­gettünk arról, hogy a tavaszi munkában milyen eredménye, két értek el. Azzal dicseke­dett. hogy minden megművel­hető földet felszántottak. 110 hold tavaszi árpa felülvetésén dolgoznak, amikor az időjárás megengedi. Hasonlóan mint Herencsényben, nagyon ipar­kodnak és minden kis lehe­tőséget kihasználnak a vetés­re. A 110 holdból sikerült ed­dig ötvenöt holdat elvetni. Az egyik déli fekvésű területen elvetettek nyolc hold takar­mányborsót is. Az ő munka­módszerük az" hogy egy-egy terület elvetéséért, megműve­léséért kijelölték a felelősö­ket. Azok is állandóan az időt és a határt figyelik, hogy min­den percet kihasználva, ami­kor az idő engedi, munkához láthassanak. Dolgos emberek Arról győződtünk meg, hogy a cserhátsurányi Szabadság Tsz mindkét üzemegységében szorgalmas, dolgos, emberek élnek, akik küzdenek az idő­járással. Ügy dolgoznak, hogy minél jobb eredményt érjenek el az idei, kétségtelenül na­gyon mostoha körülmények között is. Valóban kihasználnák min­den percet. Bobál Gyula Versenyben a surányiakkal A múlt héten volt egypár nap. amikor derült volt az idő. A magasabban fekvő te­Mai műsor KOSSUTH RÁDIÓ: 8.00: Hírek, i-j 8.20: Lányok, asszonyok. — 8.46: A MÄV-szimionikusok hangverse­nye. 10.05: Utazás a Holdra. IV.»be­fejező rész. — 10.16: Üj lemezeink­ből. — 10.42: Fúvószene a Német Demokratikus Köztársaság rádiójá­nak műsorából. — 11.04: Rádiószín­ház: A harmadik futó. — 11.46: Liszt Ferenc—Gulyás László féld.: II. magyar rapszódia. — 12.20: Ze­nei anyanyelvűnk. — 12.30: Meló­diákoktól. — 13.50: Garabonciások és garázdák. — 14.00: tJj operale­mezeinkből. — 14.20: Kis magyar néprajz. — 14.25: Üj Zenei Üjság. — 15.05: Hétvégi külpolitikai fi­gyelő. — 15.20: Csak fiataloknak! — 16.08: Szombat délután. — 17.30: Lemezmúzeum. — 18.00: A költé­szet hete. — 19.25: Forró nyár. — Zenés játék. —• 20.55: Tanulságos tanmesék. — 21.20: Nótacsokor. —■ 22.15: Sporthírek. — 22.20: Táncol­junk. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: Böbe Gás­pár Ernő népi zenekara játszik. —■ 8.50: Külpolitikai figyelő. — 9.05: Varázscipellő. — 10.00: A zene hul­lámhosszán. — 11.50: Koczkás Sán­dor könyvszemléje. — 12.00: Lotte Lehmann énekel. — 12.26: A Pető­fi Sándor-zászlóalj. — 13.03: Bi­zet: Carmen. Szvit. — 13.28: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 13.45: Időjárás és vízállásjelentés. — 14.00—-15.00: Napraforgó.. . A Gyer­mekrádió műsora. — 15.00: Orvosi tanácsok. —• 15.05: Zenekari muzsi­ka. — 15.45: Egy hír a mikroszkóp alatt. — 16.0Ő—18.00: A hét műsorá­ból. — 18.10: Könnyű hangszer­szólók. — 18.23: Gerald Moore bú­csúzik. .. — 20.25: Üj könyvek. — 20.28: Kerekes Tóth Erzsébet és Madaras Gábor népdalokat énekel. — 20.59: Csajkovszkij: Anyegin, — 23.50: Vujicsics: Alföldi képek« TELEVÍZIÓ: 9.01: Minikosárlab- da-torna. — 10.00: Beismerő vallo­más. Tévéfilm. — 10.45—11.50: Ka­leidoszkóp. — 16.05: Korszerűbb háztájit! — 16.25: Ismerkedés a szobrászattal. — 16.45: Reklám. — 16.50: Antenna. — 17.30: Reklám. — 17.40: Antal István zongorázik, Kóté László hegedül. — 18.00: A Tv je­lenti. — 18.45: Cicavízió..« — 18.55: A költészet hete, 1970. — 20.00: Tv- híradó. — 20.20: Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. — 20.45: Antonius és Gugyerák. Bár­di György műsora. — 22.00: Tv-hír- adó — 2. kiadás. — 22.10: Az isme­retlen Bardot. — 23.00: A Mézga család. 13. Mag-lak... ism. BESZTERCEBÁNYA: 10.30: Csend­őrök New Yorkban. (Francia—olasz filmvígjáték.) — 12.10: San Remo »70. — 15.00: BiciklibalL — 16.00: Férfi kézilabdatorna. — 19.00 és 22.35: Tv-híradó. — 20.10: Válasszon dalt. — 21.10: A Dominas banda. (NDK bűnügyi tv-film.) I. rész. — 22.45: Budapest dalol. Új iskolák A balassagyarmati járás ok­tatásügye érdekében egyme többet tesz a járási művelő­désügyi osztály. A korszerű tantermek számának növelé­séért új iskoláit építenek Ér- sekvadikerten. A nyolctanter­mes intézmény hart.málló ó fo­rintos kölrtséggiel készül. Aiz alapozás már megtörtént, megjkeaditék a fátok felhúzását is. Az érsekvadkerti szülők sokan segítenek az építkezés­ben, szabad szombatokon, vagy vasárnaponként végied­nek munkáit. A járásiban egyébként 1972-ig Drégely- palánkom, Örhalomban és Magyannándorban épül új is­kola, a köraetesítési program keretében. Szövetkezetünk országos szinten, mint — erre kijelölt szövetkezet — a bulgár és magyar gyártmányú DEMÁG-rendszerű villamos futómacskák (emelőgépek) rendszeres karbantartását, javítását, valamint felújítá­sát végzi. Amennyiben ezekre a munkálatokra igény merülne fel, úgy megrendelésekkel szövetkezetünket ; szíveskedjenek megkeresni. ÓBUDAI GÉPIPARI SZÖ­VETKEZET, III., Bogdáni út 3. Ügyintéző: Háber János. j Telefon: 688-652. Hetet egy csapásra ez mese, de az „INSZEKTÁ”-nál nincs mese! Inszekta légytányér, esztétikus, könnyen kezelhető, GYORSAN, BIZTOSAN ÖL. 16 hétig hatásos. SOK A LÉGY? DARÁZS? SVABBOGÁR? SZÚNYOG? HANGYA? Tökéletesen irtja az INSZEKTA-iakkja. Kapható: a Háztartási Boltokban, AGROKER-eknél és a Körösladányi Fa-, Vas-, Vegyi Ksz-nél, (Békés megye.) Állami vállalatok, szövetkezetek részére alábbi: 1. geodéziai munkák: területkisajátítás, geodéziai felmérések és tér­képezések, föld alatti vezetékek, kábelek, csator­nák műszeres felkutatása és térképezése. 2. geológiai munkák: talajmechanikai, laboratóriumi vizsgálat, szakvé­lemény-készítés, vízkutatás, fúrás elvégzését vállaljuk rövid határidőre. Megrendeléseiket u NÓGRÁDI SZÉNBÁNYÁK, SALGÓTARJÁN címre kérjük eljuttatni. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom