Nógrád. 1970. április (26. évfolyam. 76-100. szám)

1970-04-04 / 79. szám

Kortársak emlékeznek Negyedszázad Nógrád sportéletében „Hazánkban a testnevelés és sport sok vo­natkozásában eredményesen fejlődött, hasz­nosan segítette a társadalom előtt álló fela­datok megvalósulását, mind nagyobb sze­repet tölt be a fiatalok, a dolgozók életé­ben..." (Részlet az ipolyszögi sportkör 1970. március 9-i közgyűlésének jegyzőkönyvéből.) Eltűntek a viharfellegek. Gyökeresen meg­változott élet kezdődött — keserűség orvos­sága lett a munka. A romok újjáépültek, a a sebek behegedtek, a megye sportéletének mérföldköveit rakták le 1945 nyarán. Rossz ízű emlékké vált a sport nacionalista, mili­tarista jellege és kiváltságosok privilégiumá­ból a tömegek kultúrájának, testedzésének ál­talános formájává vált. Már nemcsak Salgó­tarjánban, Balassagyarmaton és Kisterenyén sportolnak — mint a felszabadulás előtt. Olyan „fehér foltokon” szaporodtak gomba­mód az új szellemű egyesületek, mint például Bér, Zsunypuszta, Somoskőújfalu, Szarvasge- de, Nagylóc. Az igények új szervezeti kerete­ket kívántak. A hetes sportbizottság és a szakszövetségek megalakulása után 1946-ban életre hívták a sportfelügyelőségeket. Egy év múlva már az MKP testneveléssel és sporttal kapcsolatos programot fogalmaz meg. Az el­ső hivatásos sportvezetőt 1949 tavaszán ne­vezik ki a megyében. Az MTSB 1951-ben alakul meg. 1958-ban életre hívják a Nógrád megyei Tanács Testnevelési és Sporttanácsát. (MTST) Az MTS I. kongresszusát 1963-ban tartják, a sportmozgalom ezzel önálló tömegszervezet­té válik, amely elvi pártirányítással és a társ­szervekkel szoros együttműködésben dolgo­zik. A sportélet „névtelen katonái” a társa­dalmi aktívák. Örömük munka és az ered­mény. A negyvenes évek végén 300-an vol­tak, ma 1500-an vannak. Az 6 segítségükkel jutottunk el mezítlábas bajnokságokon, MHK-n, jelvényszerző versenyeken keresztül az új sporttelepekig, élsportolókig, sportisko­láig. A megtett út fejlődésének érzékeltetésé­re emlékeztetőül álljon itt néhány adat: ma 64 testnevelő dolgozik a megye általános és középfokú iskoláiban, számuk negyedszázada elenyésző volt. 1952-ben 97 egyesületben 10 701 sportköri tagot — köztük 9417 sporto­lót — tartottak nyilván a megyében. 1969- ben a 164 egyesületnek 26 938 tagja, köztük 13 411 sportolója volt. A játékvezetők száma 1189-re, az edzőké 702-re növekedett. Nóg­rád sportéletét ma 22 szakszövetség fogja össze. De emlékezzenek inkább a megtett útra, egy-egy jelentős epizódjára azok, akik ré­szesei az elért eredményeknek. Azóta már 9125 nap telt el... Bányászból sportfelügyelő Kaszás András — jelen* leg a salgótarjáni járás ta­nácselnöke. — A felszabaduláskor 24 éves, és bányász voltam. Nemtiben jobbfedezetként kergettem a labdát egy év­tizeden keresztül. A politi­kai munkában községi párt­titkárként, és MADISZ ve­zetőségi tagként dolgoztam. Egyszer hazajöttem fáradtan a bányából, amikor megke­restek a járási pártbizott­ságról: „Te leszel a megyei sportfelügyelő” — mondot­ták. Ebben én kételkedtem, de végül is igent mondot­tam. A körülmények mosto­hák voltak' 1949. április 1- én kaptam meg a kineve­zést, és 1957. október 7-ig voltam megyei sportelnök. Azután kerültem államigaz­gatási munkaterületre. — A felszabadulás után népibajnokságokat, mezítlá­bas bajnokságokat, sok más versenyt rendeztünk. Hatal­mas igény jelentkezett, a társadalmi aktívák zöme szíwel-lélekkeí támogatta a sportot. Ezek az évek fel­rázták a falvakat, Bárnától Drégelypalánkig. Nem volt olyan község, ahol a sport szele ne fújt volna. A párt­titkárok mindenütt szenve­délyesen harcoltak a sport érdekében. — Leginkább a létesítmé­nyekben tudjuk lemérni, hogy mennyire alkottunk maradandót. Az ötvenes évek elején az St. Vasas • stadionjának építése idején az Acélárugyár dolgozóinak fele kijárt dolgozni, hogy sporttelepet varázsoljunk az időnként füstölgő, salakos pálya helyére. Ez időben épült új sporttelep Nagybá- tonyban, Pásztón és korsze­rűsítettük Balassagyarmaton. — A sporthoz nem lettem hűtlen. Ahol tudom támo­gatom. Az idén például a járási tanács 200 ezer fo­rintot ad a községieken kí­vül az egyesületek támoga­tására. Mindig a bányász­csapatokhoz húzott a szí­vem. MHK és (Kmetyi Ferenc, az MTS Nógrád megyei Tanácsaitok elnökhelyettese). — A megye sportéletének irányításáiban a felszabadulás óta vessek réseit. Nehéz és göröngyös úton haladtunk előre, de úgy gondolom, érde­mes volt. —- Az 1950-es óvek elején igen [kiemelkedő tömegmoz­galommá vált az MHK. Je­lentős tömegeket mozgattunk meg. Én a gödöllői előkészítő uanfolyamom kaptam kikép­zést, és itt találkoztam az el­ső MHK-jel vén nyel is. Jól­eső érzés visszagondolni ezek­re az időkre, amikor idős fér­fiak, középkorú nők, fiatalok­kal vállvetve vettek részit; a gyakorlatok végrehajtásában. Lelkesedés és újat akarás tükröződött az emberek sze­méből, nem kényeskedett sen­ki. Salgótarjánban az egykori vásártéren — mai emeletes Lakóházaik helyén — tartottuk a gyakorlatokat, és mindenki­jein volt vidámság; életigen- Lés. Akartunk és nagy töme­geket tudtunk segíteni az egészséges életmódra való ne­velésben. — A középiskolákban csak­úgy mint másutt, kevésbé volt Ismerős a röplabda. Meg kel­lett honosítani, A Madách gimnázium udvarán szervez­tük a pedagógusok és diákok mérkőzéseit. A fiatalok — lát­va a nevelők lelkesedését — szívesen kapcsolódtak bele a játékba. Nagy Imre, Gérecz István, Kaposvári Melinda, röplabda Kmetyi Ferenc, u Munka Érdemrend ezüst fokozatának új tulajdonosa Váráéi János pedagógusok mellett itt tanultak röplab- dázni: Brouza Ottó, Adám Róbert, Nagy Róbert, és tár­saik. Vidám és hangos volt az iskolaudvar. AM játszott, örült a játéknak, aki nézte, az is élveizte. Ez a lelkes és fel­emelő törekvés vetette meg későbbi sikerek alapjait. Nem nézte senki, hogy van-e tor­nacipő, vagy melegítő, netán hűsítő ital — mindenki ját­szott, mert jó volt játszani. Lemondás w ■* II es orom (Szojica Ferenc — jelenleg se SBTC tartalék labdarúgócsapatá­nak edzője). — Apám Is labdarúgó volt, én Is az lettem. 1946 nyarán tobor- zót hirdetett a SSE, jelentkeztem. Az Ifjúsági csapatban balszélső lettem, majd sérülés után kerül­tem a védelembe. Ekkor még nem sejtettem, hogy tizenhét éven ke­resztül kergetem a labdát az NB I-ben, és n alkalommal felhúzom a válogatott mezt. 1990-től 06-ig játszottam az SBTC-ben, soha nem vágytam máshová. Pedig csalogat­tak. Miért maradtam? Salgótar­jánban éltek szüleim, rokonaim, barátaim, és itt éreztem jól ma­gam. — Sokat köszönhetek a labda­rúgásnak. Görögország kivételé­vel Európa minden országában Jártam. Megfordultam Afrikában, és a Közel-Keleten Is. 1952-ben Helsinkiben, 21 éves koromban az olimpiai bajnokságot nyert labda­rúgó-válogatott tartalékaként jár­tam. — .Eieugewig eimenyDen volt n szem. Moszkva. Párizs, Róma egy egy állomása az élményzuhatai nak. 1954-ben a Szovjetunió—Mi gyarország mérkőzésen Lórái megsérült, Várhldl húzódott ba fedezetbe, én lettem a középhál véd. Az l:l-es eredmény szép s kemek számított. 1957-ben Párizs ban Franciaország ellen Kubai László volt az ellenfelem, akit aí időben Európa egyik legjobb lat darúgójának tartottak. a sajt egyöntetű véleménye szerint éle tem egyik nagy játékát nyújtó! tam. Rómát miért említettem? zü nchből Kairó felé 7000 m. magas Ságban repültünk, ekkor a ma gasból csodálatos látványt nyújtó! az „örök város”. A szobában vitrin. Tele érmek­kel, trófeákkal, tiszteletdijakkal... Operett — krumpli (Bolla László, a Litkei Tsz SK elnökségi tagja). — Labdarúgókapus vol­tam 1933-tól 22 éven ke­resztül Litkén. A háború persze közbeszólt. 1943-ban elvittek katonának és 1945. május 28-án, az új magyar demokratikus hadsereg sza- kaszvezetőjeként szereltem le. — A háború után ismét gondolhattam a sportra. Új­já kívántuk szervezni a fa­lusi egyesületet. 1945 au­gusztusa után láttunk mun­kához, amikor már több fiatal hazakerült a frontról. Az indulás korántsem volt könnyű. Lelkesedés volt, pénz nem. Ezért előadtuk Dunajevszkij operettjét, a „Szabad szélt”, a bevétel krumpli és kukorica volt. Mi vasutasok zsákokba gyűj­töttük és Budapesten, a Te­leki téren árusítottuk. A be­vételből mezt, cipőt, labdát vásároltunk- A labdarúgó- csapat bemutatkozó mérkő­zésére 1946. május 1-én ke­rült sor Szécsényben. Nagy örömünkre 4:0-ra győztünk. Ekkor már én voltam a sportkör elnöke. — A sportélet nagyot fej­lődött 1945 óta. Lyukas fut- ballbelsővel indultunk, ma 10 futbaill-tobd'áinik, és 3 ké­zilabdánk van- Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy 11 csapatot tetőtől talpig fel­mez tudnánk öltöztetni. Ä 20 me­legítő mellett 43 pár „csu­kával”, és 18 pár csehszlo­vák gyártmányú stoplis tor­nacipővel rendelkezünk. Há­rom labdánk még fel sem volt fújva. — A felszabadulás óta egyfolytában veszek részt a sportkör vezetésében. Leg­utóbb megírtuk az egyesü­let történetét is. Miért csi­nálom? Ez a mindenem, ta­lán meg is halnék, ha nem lenne módom sporttal fog­lalkozni. „Ha Bolla bácsi ott van, nem lehet semmi baj” (Már­ton János MÁV vágánygon­dozó, litkei lakos vélemé­nye)­Széthordták a lelátót (Balassik József, a Bgy. SE elnöke). — Szervezett »poiitelearal Balassagyarmaton 1945—úti­ban nem nagyon lehetett be­szélni. Az 1924-ben avaitott labdarúgópálya romokban he­vert, a fából épült lelátót széthordták, elpusztult a nagy- Li©erü szép környezet. Tönkre ment a két teniszpálya is. A Bgy. Kinizsi — tobdanúgó-, ökölvívó-, atlétikai szakosz­tállyal — 1947-ben alakult meg. Egy év múlva létrejött a BSZMTE, amely szakszerveze­ti irányítással működött. El­nöke Moldoványl László volt. A labdarúgók bajnokságot nyeritek, a döntő mérkőzésen Fót csapatát 3:1 arányiban le­győzték. — A Bgy. Kinizsi egyik leg­népszerűbb szakosztálya az ökölvívó volt. A Felszabadu­lási kupa országos versenyben a 4. helyet szerezték meg. Az edzéseket a mai I poiy-étterem földszinti helyiségeiben tartot­ták. A városban népszerű te­nisz 1948-ban éledt új­já 50—55-ös taglétszám­má®. A szervezés és pá­lyaépítés munkájában Ma­gos Ferenc jeleskedett. A pá­lya kerítéséhez Salgótarjániból szerezitek drótot és Balassa­gyarmaton fonatták meg. Az első mérkőzésiek sokszor mos­toha körülmények között, hiányos felszerelésben, fapa­dos teherkocsikban való uta­zás után kerültek sorra, de jelentősek és emlékezetesek voltak. A háború borzalmai után az emberek ismét megta­nultak élni, vidáman és fel­szabadultan sportolni. — A Bgy. SE-ben ma hé-t szakosztály működik. Minden általános és középfokú iskolá­ban élénk sportélet bontako­zott ki a városban. Negyed évszázad eredményeivel a há­tunk mögött, bizakodva né­zünk az újabb 25 év elé. Ä rádió és a televízió műsora Szombat KOSSUTH RADIO: 8.10: Szoko- lay Sándor; I.alaia. — 9.13; Nagy László, Juhász Ferenc és Simon István versel. — 9.117: Dallal kö­szöntjük felszabadulásunk 25. év­fordulóját: — 9.50: Felszabadulá­sunk negyedszázados évfordulóján. — 12.20: Zenei anyanyelvűnk. — 12.3«: A Rádió lemezalbuma. —, 13.49: Verbunkosok, csárdások. — 14.20: Jelenidőben ... Szives kala­uz ... — 15.08: Csak fiataloknak! — 15.53: Üj Zenei tJjság. — 16.28: A Belügyminisztérium Duna Mű­vészegyüttesének zenekara játszik. — 16.58: Hallgatóink figyelmébe! — ,’7.05: Sikerszemle. — 17.50: Hét­köznapok ünnepi éneke. — 18.25: Márciusban hallották először. • • — 18.58: Hallgatóink figyelmébe! >—i 19.15: Gulyás László: a) Hevesi szvit, b) Első szerelem. — 19.41: Bemutatjuk új felvételünket. Beet­hoven: Fidello. — Közben: 20.58— 11.08: József Attila verseiből. —i 12.00: Hírek. Időjárás. — 22.15: Táncoljunk! — 24.00: Hírek, Időjá­rás. — 0.10—1.56: Melódiakoktél. PETŐFI RADIO: 8.10: Kálmán Imre operettjéből. — 8.40: Fúvós­zene. — 9.00: Táncritmusban. - 9.50: Joan Sutherland és Giorgio Tozzi énekel. — 10.40: Koczkás Sándor könyvszemléje. — 10.50: Lehel György vezényel. — 12.30: Nótacsokor. — 13.01: A kis prí­más. Rádiójáték. — 13.45: Időjá­rás- és vízállásjelentés. — 14.00: Varázskeringő. — 14.50: Kamaraze­ne. — 15.50: Emlékezés 1945-re. — 16.05: Innen a vasúti töltésen. — 16.40: Székely Mihály énekel. —, 17.25: Közvetítés a Rába ETO—Ta­tabánya és a Dunaújváros—SZEOL bajnoki labdarúgó-mérkőzés II. fél­idejéről. — 17.50: Kodály; Möuár Anna. — 18.05: A Magyar Rádió és Televízió népi zenekara játszik. — 18.25: Híres karmesterek leme­zeiből. — 19.30: Muszlim Magoma- jev énekel. — 19.50: Jő estét, gye­rekek! — 30.15: Mesél a magne­tofonszalag ... — 21.05: Kovács Apollónia és Radnai György nó­tákat énekel, Kozák Gábor Jó­zsef népi zenekara játszik. — 21.40: Alkotóműhelyben. — 22.00: Ilosfalvy Róbert operettdalokat énekel. — 22.13: A moszkvai ka­marazenekar felvételedből. — 23.00: —23.15: Hírek. Időjárás. TELEVÍZIÓ: 8.53: Műsorismerte­tés. — 8.55: A kisfilmek kedvelői­nek. — 9.45: Felszabadulásunk ne­gyedszázados évfordulóján. — 12.00: —12.30: Nemzetközi gyermekkórus- találkozó. — 14.53: Műsorismerte­tés. — 14.55: Márton bátyám. — 13.40: Zseb-tévé... — 16.10: Car­touche. Magyarul beszélő francia film. — 18.05: Joan Baez dalaiból. — 18.40: Esti mese. — 18.55: Le­nin. — 19.25: „Röpülj páva.. A felszabadulási népdalverseny díjkiosztása. — 13.55: Szünet. — 20.00: Tv-Híradó. — 20.20- Kedd, szerda, csütörtök. Tévéfilm. — 21.45: Tv-Hiradó. — 2. kiadás. — 21.55: Gratulálunk! Köszöntjük Kossuth-díjas művészeinket. Színes műszaki kísérleti adás: (24. ŐRIT csat. 495,25—501,75 MHz) 9.45—12.00: Felszabadulásunk ne­gyedszázados évfordulóján. BESZTERCEBÁNYA: LUK): Dísz- hangverseny. — 13.45; Női kézi­labda-bajnokság. — 17.00: Sortüzek Bratislaváért (dok.-fílm.) — 17.30: Kisfilmek. — 19.00: és 22.30: Tv- Hfradó. — 20.05: Moszkvai esték (dalműsor). — 20.35: Esztrádmű­sor. — 21.10: Margaréta barátai (francia filmvigjáték). Vasárnap KOSSUTH RADIO: 8.10: Édes anyanyelvűnk. — 8.15: Jó reggelt, vasárnap! — 9.45: Rádióreklám. — 9.50: Olvasmányélmények. — 10.00: Hirek. — 10.03: A Jóka ördöge. — 10.40: Zenélő Magyarország. — 12.00: Hirek. Lapszemle. Időjárás. — 12.10: Arturo Toscanini vezé­nyel. — 12.47: Tiszta szívvel. — 12-57: A 66-os szám. — 13.30: A dobravert uradalom. — 14.10: Mü- vészlemezek. — 14.49: Moszkvai levél. — 15.00: Hirek. Időjárás. — 15.08: Színházi magazin. — 16.03: Nótakedvelőknek. — 16.58: Hallga­tóink figyelmébe! — 17.00: Hírek, Időjárás. — 17.05: Költők albuma. — 17.20: Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről. — 18.30: Népszerű előadók — kedvelt tánc-, dalok. — 1&58: Hallgatóink figyel­mébe: — 13.00: Hirek. Időjárás. — 8 NÓGRÁD - 1970. április 4., szombat 14.16: Közvetítés a Vasas—Ü. Dó­zsa bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. 14.15; Mario del Monaco opera­felvételeiből. — 19.30: Közvetítés a Vasas—Ü. Dózsa bajnoki labda­rúgó-mérkőzés IL félidejéről. — 20.20; 25 év humora. Történelmi kabaré. — 2L00: Hűek. Időjárás. 22.10: A vasárnap sportja. Totó. 2=2 22.20: Fehér Sándor népi zene­kara játszik. — 20.50: Vendég­könyv. — 23.00: Romantikus ka­marazene. — 24.00: Hírek. Időjá­rás. — 0.10—0.25: Tánczene. PETŐFI RADIO: 7.00: Az unitá­rius egyház félórája. — 7.30: Pa­chelbel: d-moll preludium, fúga és chaconne. — 7.45: Miska bácsi le­mezesládája. — 8.15: Operakalauz. — 9.15: Mit hallunk? — 9.45—10.40: A hét műsorából. — 9.45: Zenei anyanyelvűnk. — 9.55: Egy rádiós naplójából. — 10.40: Szívesen hall­gattuk. Vasárnapi koktél. — 12.10: Jó ebédhez szói a nóta. — 12.57: Tüneményes Ferdinand. Rádiójá­ték. ■— 13.45: Időjárás- és vízállás- jelentés. — 14.00: Táskarádió. — 15.00: Zongoramuzsika. — 15.45: Vámos Ágnes operettdalokat éne­kel. — J6.00: Hírek, időjárás. — 16.05: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. — 16.15: Lehel György vezényel. — 17.10: Verdi operái­ból. — 18.00: Hírek. Időjárás. — 18.05: Rádiószínház. A hűség út­vesztőiben. — 18.50: A Prágai Madrigál-kórus Lassus-műveket énekek — 19.05: Lakatos Sándor népi zenekara játszik, Gaál Gab­riella énekel. — 19.26: Jó estét, gyerekek! — 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadéctma nagytermét. — Kb. 21.30: Tudósaink arcképcsarnoka. — Kb. 21.45: Könnyűzene Bágya András szerzeményeiből. — 22.15: Bartók összes vonósnégyesei, 23.00: Hírek. Időjárás. s 23.10; A cigánybáró. — 24.00—0.10: Hírek. Időjárás. TELEVÍZIÓ: 9.33: Műsorismerte­tés. — 9.35: Gyere pajtás, énekel­ni! — 9.50: Csak gyerekeknek! — 10.50—11.40: Fabula. — 14.23: Mű­sorismertetés. — 14.25: Jubileumi dísztorna. — 15.25: Képes Kalen­dárium. — 15.55: Reklámműsor. — 16.05: Üzenet a jövőből. (Mézga család rajzfilmsorozat) 13. Mag­iak ... — 16.30: A világ térképe előtt. — 16.40: Pamir *69. A Kau­kázus Nápoly a. — 17.10: „Csak tiszta forrásból”. Gálántai táncok. — 18.20: Esti mese. — 18.30: Tele­sport. Vasas—Ü. Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése a Népstadionból. — 20.20: Tv-Híra­dó. — 20.40: őrjárat az egen. Tévé­film. IV. (befejező) rész. — 22.00: Tv-Híradó. — 2. kiadás. — 22.30: A költészet hete — lírai riport Benjámin Lászlóval. (Ism.) ) BESZTERCEBÁNYA: 13.00: Sport- közvetítés. — 15.30: Tavaszi ló­verseny. 19.00 és 22.15: Tv- Híradó. és sporteredmények. — 19.55: Kockázat... 4. a dupla Nelson. Hétfő KOSSUTH RADIO: 8.15: Kedvelt régi melódiák. 9.00: Munkások a könyvtárban. 9.25: A hét előadó­művésze: Gerald Moore. — 10.05: Magyar Parnasszus. Széchenyi Ist­ván. — 10.35: Larissza Avgyejeva és Vlagyimir Atlantov énekel. — 11.00: Utazás a Holdra. Ludwik Askenzy regénye folytatásokba, I. rész. — H.15: Reger: Változatok és fúga egy vidám Hiller-témára. 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánc­zenei koktél. — 13.15: Kozak Gá­bor József népi zenekara játszik. — 14.00: Édes anyanyelvűnk, (ism.) — 14.05: Pol-beat. — 14.13: Gyur- kovics Mária és Svéd Sándor éne­kel. 14.30: Az élő napdal. — 14.49: A költészet hete. Illyés Gyula a mikrofon előtt. — 15.10: Lenin, a forradalmár. Az Ifjúsági Rádió műsora. — 15.45: Julie Andrews énekel. — 16.05: Rádiószínház. Te- temrehívás. Irta: Mesterházi La­jos. (Ism.) — Í7.20: Zongoramüvek. — 17.45: Van új a Nap alatt. Tu­dományos híradó. — 18.00: A köl­tészet hete. József Attíla-est. — 19.25: Jelentés a Budapest öttusa­bajnokságról. r- 19.30: Petőfi Sán­dor verseiből. Elmondja; Horváth Ferenc. — 19.35: A Szovjetunió ál­lami szimfonikus zenekarának hangversenye, vezényel: Jevgenyij Szvetlanov. Közben* Kb; 20.20: Ivan Dracs ukrán költő versei. Kb.; — 21.20: Verbunkosok, népda­lok. —- 22.20; Beszélgessünk zené­ről. — 22.40: Művészet és közért­hetőség. — 22.55: Tánczene éjfé­lig. — 0.10: A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel, vezé­nyel: Vásárhelyi Zoltán. PETŐFI RADIO: 8.05: Francia barokk muzsika. — 9.00: Ezcregy délelőtt. 10.00: A zene hu!lá,~’* hosszán. — 11.45: A növényvilág bédekerei: Életművészet a szikla­falon. 12.00: Máté Rácz László népi zenekara játszik. — 12.20: Ze­nekari muzsika. 13.03: Bélyeg- gyűjtők klubja. — 13.30: Gluck­áriák. — 14.00: Kettőtől hatig... — 18.10: Közkívánatra! Az éneklő kutya. Jack London regényének rádióváltozata. — 18.58: A la carte. Régi slágerek. — 19.24: Dsida Je­nő versei. — 19.34: Indiántörténet. -- romantika nélkül. 19.54: Jó estét, gyerekek! — 20.28: A Rádió Kabarészínháza: Áprilisi műsor. (Ism.) — 21.38: A hét előadóművé­sze. (Ism.) P-R 22.13: Verbunkosok* nóták, ss 23*15: Liszt-müvek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom