Nógrád. 1970. április (26. évfolyam. 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

Földrengés Törökországban Végi ege* jelentés csak neipok múlva Redden ismét földrengés pusztított Nyugat-Törökországban. A ra becsülik, a sebesültekét pedig körülbelül U Thant ENSZ-íőtutkár ,a A ny ugat-tórűkországi föld­rengésnek — hétfő estig ren­delkezésre állt adatok szerint — legalább 1700 halálos áldo­zata van. Nakipogju lakásépí­tési miniszter közölte, hogy a halottak és sebesültek száma óráról órára emelkedik. A mi­niszter hozzáfűzte, hogy a 48 másodperces földrengés kö­vetkeztében eddigi értesülések szerint több mint 4000 ember sebesült meg. A helyi hatóságok közlése szerint csak napok múlva le­ltet megvonni a súlyos termé­szeti katasztrófa végleges mér­Kedd délután az ÉDOSZ székhazában ünnepi ülést tar­tott a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa, hazánk felszaba­dulásának 25. és Lenin szüle­tésének 100. évfordulója tisz­teletére. Az ülésen Somoskői Gábor, a SZOT titkára mon­dott ünnepi beszédei. Emlékeztetett a felszabadu­lást követő időkre, s hangsú­lyozna, hogy a felszabadulás egyben a szakszervezeteknek is meghozta a szabadságot. Szólott — egyebek között — a szakszervezeti mozgalom hőskoráról, majd érintette azo­kat a hibákat, amelyek bizo­(Folytatás az 1. oldalról) Htják elő. Míg a megyénkben létesült telephely tavaly 86 ezer, ez évben már 110 eaer kötött ruházati cikket szállít a szovjet megrendelőknek, a megkötendő szerződésben vál- laiilt mennyiség jelentős há­nyadét is ez az üzem gyártja. Biztatóak a RAZNO szovjet külkereskedelmi cég és a szö­vetkezet kapcsolatának távla­tai is. Az export mór ebben az évben eléri a 2 millió ru­belt, a negyedik ötéves terv­ben ezt a számot másfélszere­sére, évi 3 millió rubelre eme­lik fel. Ennek érdiekéiben 170 ezer dollárént korszerű auto­mata kötőgépeket vásárolnak a nyugatnémet „STELL” cég­től, fejlesztik a központi te­világszervezet nevében segít­séget ajánlott fel Törökország­nak. A kanadai Vöröskereszt be­jelentette, hogy 10 000 dollárt bocsát Törökország rendelke­zésére sátrak, takarók és élel­miszer vásárlására a kataszt­rófa károsultjai részére. A jugoszláv Vöröskereszt ugyancsak takarókat, továbbá cukrot, lisztet és egyéb élelmi­szert küldött a törököknek. Az NDK Vöröskereszt szer­vezete bejelentette, hogy in­tézkedéseket tesz a károsultak megsegítésére. nyös torzulásokat okoztak a szakszervezetek munkájában is, s arról, hogy napjainkban, a hatalom birtokában is újra és újra tanúiményozniok kell a szakszervezeteknek a töme­gek megnyeréséről, a munkás­osztály és a párt vezető sze­repéről, a nemzetköziségről kifejtett, és ma is élő, ható lenini gondolatokat. Végezetül hangsúlyozta: — A szakszervezetek a lenini gon­dolatok jegyében kivannak a jövőben is hozzájárulni a szo­cializmus megvalósításának nagy céljához. fephelyet és a vidéki üzem­egységeket, köztük a salgótar­jáni üzemet is, ahol máris — a bedolgozókkal együtt — 350 dolgozót foglalkoztatnak. A szovjet vendégek megte­kintették az üzemet, elbeszél­gettek több kiváló dolgozóval, elégedetten nyilatkoztak a gyártási technológiáról, a ter­mékek minőségéről. A. N. Fedotova, aki maga is kötőnő volt, majd egyete­met végzett és a miniszteri- ómba került —, hangsúlyozta, bár az üzem kicsi, a ter­melés konsizerű, a technológiai színvonal magas, ami biztosí­tékul szolgál az üzleti és ba­ráti együttműködés további zavartalan fejlődéséhez. halottak számát már 1700- négyezerre Törökország földrengés súj­totta területein kedden újabb földmozgás pusztított. Az első jelentések legalább 24 ember haláláról és súlyos anyagi ká­rokról szólnak. A török hatóságoknak gon­dot okoz a járványveszély. A földrengés sújtotta területen kevés az ivóvíz, sok kút fer­tőzött, az egészségügyi viszo­nyok rendkívül kedvezőtlenek. Még mindig nem ismeretes, hány halott fekszik a romok alatt. Egy egészségügyi tiszt­viselő kijelentette: „túlságosan el vagyunk foglalva a sebe­sültekkel és a katasztrófát túl­éltekkel ahhoz, hogy a halot­takkal törődjünk”. Az egykor 10 000 lakosú Ge- diz házainak fele elpusztult, sok épület megrongálódott. Becslések szerint a katasztrófa következtében mintegy 15 ez­ren váltak hajléktalannná. (MTI) Irak kedden csatlakozott a forradalmi arab rendsze­rekhez, és támogatásáról biz­tosította Numeiri vezérőrna­gyot. A legutóbbi szudáni eseményeket kommentálva az Iraki Forradalmi Tanács egyik tagja kijelentette: „Irak nem fogja ölhetett kéz­zel nézni a Szudán ellen irányuló imperialista-reakci­ós összeesküvést.” A Bejrútban megjelenő An-Nahar Ammanból kelte­zett tudósításában arról vél tudni, hogy Irak egy továb­bi hadosztályt küld a jor­Sztrájkok az USÁ-ban Továbbra is feszült a hely­zet az Egyesült Államokban a különböző sztrájkok miatt. A polgári légiforgalmi irányítók munkalassítása egyes körze­tekben szinte teljesen megbé­nította a légiforgalmat. Az egyes légitársaságok több száz járat működését voltak kény­telenek felfüggeszteni a hús­véti csúcsforgalomban. A New York-i Kennedy nemzet­közi repülőtéren hatalmas torlódások keletkeztek és a nemzetközi járatok indulása gyakran több órás, egyes ese­tekben félnapos késéssel ment csupán. * A hatóságok nem hajlandók tudomásul venni a forgalom- irányítók követeléseit, és ed­dig mindenfajta tárgyalást megtagadtak velük, A repü­lésügyi igazgatóság közölte, fegyelmi rendszabályokat fo­ganatosít azokkal szemben, akik betegség miatt nem je­lennek meg munkahelyükön, kivéve, ha érvényes orvosi igazolással rendelkeznek, mi­vel a forgalomirányítóiknak törvény tiltja a sztrájkot, egy részük beteget jelentett, hogy lassítsa a forgalomirányító központok működését. Nem oldódtak meg eddig a postások bérkövetelései sem. Fennáll a lehetősége, hogy a vita elhúzódása esetén egyes helyi csoportok ismét sztrájk­ba lépnek. (MTI) Leta rtoztatta k a «volt elnököt A közel-keleti hírügynök­ség jelentése szerint Kahtan as-Saabit, a Dél-jemeni Né­pi Köztársaság volt elnökét Adenben, kormányellenes összeesküvés vádjával őri­zetbe vették. A jelentés a továbbiakban hírül adja, hogy hasonló sorsra jutott Fej szál Latif egykori miniszterelnök is. Mióta a két politikust hi­vatalából eltávolították, há­ziőrizetben tartották őket. Valószínűleg összefüggés van mostani letartóztatásuk és a két héttel ezelőtt meghiúsult puccskísérlet között. (MTI) dániai front megerősítésére. Az An-Nahar forrásai sze­rint a hétfőn Ammanban tartózkodó Szaleh Mahdi Am mas iraki belügyminisz­ter bejelentette, hogy Irak újabb hadosztállyal segíti majd Jordániát a tűzszüneti vonalak megvédésében. Az Irakj fővárosban már korábban utaltak arra, hogy a kurd kérdés rendezése módot ad az országnak az arab országok harci erőfeszí­téseiben való fokozottabb részvételre. (MTI) A vállalatoknál elfekvő, selejtezett gépkocsit, pótkocsit, motorkerékpárt, traktort megegyezéses áron átvesz: a Pest—Bács—Nógrád megyei MÉH Vállalat. Átvevő telephelyek a megyében Balassagyarmat-külső, Szügyi út, Salgótarján, Nagy- csáté-dülő. A telepre szállítás fuvarköltségét a MÉH vállalat az átvételi áron felül megtéríti. leget, IJnuepi ülést tartott a SZOT Szerződés félmillió rubel értékű kötöttárura —is A Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat folyó év április 10-én műszaki becslést tart Salgótarjánban. Az írásbeli bejelentéseket kérjük a Magyar Hirdető Vállalat kirendeltsége címére: Salgó­tarján, Rákóczi u. 35. sz. alá (Jégbüfé mellett) bekül­deni. Budapesti címünk: Műszaki Anyag- és Gépkeres­kedelmi Vállalat, Budapest, VII. kér, Tanács krt. 25- Telefon: 226-643. Foglalkogunk használt mezőgazdasági és egyéb gépek, kompresszorok, műszerek stb. eladásával, vételével és közvetítésével. Irak csatlakozott a lorradalmi rendszerekhez A szudáni lázadás KEDDEN újabb részletek kerültek nyilvánosságra a szudáni eHeníonnadalmi kísérletről. Ezek szeriont vasárnap. Khartoum omdufmani kerületében a hadsereg és a bizton­sági erők 36 tagja vesztette életét az El-Mahdi imám ve­zette reakciós erőkkel való össze ősapa s<ok során. Ugyancsak a jelentések szerint keddre a szudáni kormány felszámolta a Khartoum,ban tevékenykedő lázadókat és megszilárdította oUen&raését a főváros fölött. \El-Matodd, a betiltott Umrna pánt vezetője, valamint a An&zar vallási szekta mintegy 30 ezer híve — a lázadás tömegbázisa — azonban továbbra is megszállva tartja a Nílus Aba nevű szigetét. Ügy tűnik tehát, hogy a szudáni véres események még nem zárultak le. A Mahdí vezette reakció továbbra is tá­madja az 1969. május 25-én hatalomra került forradalmi ta­nácsot, amely a verteilen katonai államcsínyt követően Dzsafar Numeiri vezetésével sok lényeges reformot vezetett be az ország bel- és külpolitikájában. Belpolitikai szempontból különösen fontos volt. hogy az 1969 májusában hatalomra került forradalmi tanács korlá­tozni igyekezett — állandó harcban a feloszlatott Umma párttal és a Muzulmán Testvériség amerikaiak' támogatta csoportjával — a feudális nagybirtokosok és a burzsoázia hatalmát. Legalább ilyen jelentőségű volt az a lépés is, hogy az új rendszer autonómiát adott az ország déli részén élő mintegy négymillió főnyi néger lakosságnak, amelyet a korábbi kormányok elnyomtak. Külpolitikai szempontiból a Szudáni Demokratikus Köz­társaság jó kapcsolatokra törekszik a szocialista országok­kal, elismerte az NDK-t, s Numeiri látogatást tett a Szov­jetunióiban; Ezzel etgyidőben a tanács szoros kapcsolatokat épít ki az EAK és Líbia haladó rendszerével A SZUDÄNI lázadás ezeket a nagy tömegtámogatási élvező politikai intézkedéseket akarja megsemmisíteni, s az országot vissza próbálja rántani az 1969. május 25-e előtt, állapotokba. Sz. I. Stockholmi konferencia Vessenek véget a háborúnak! itido,lámái feszültség tovább­terjedésének megakadályozása céljából a határozat követeli, hogy az Egyesült Államok vessen véget laoszi agresszió­jának és. a kambodizsai bel­ügyiekbe való beavatkozásá­nak. A stockholmi konferencia felhívással fordul az összes világrészek nemzeti és nem zetközi szerveihez: határozót- tan követeljék aiz amerikai csapatok Dél-Vietnamból való kivonását, fokozzák a vietrta mi népnek nyújtott politikai és anyagi támogatást. A konferencián határozat született egy nemzetközi - bi­zottság létrehozásáról is. amélyinek feladata a Vietnam­ban ; elkövetett amerikai " há£bó nús. bűnök vizsgálatai az ezek­kel kapcsolatos bizonyítékok gyűjtése és nyilvánosságra hozatala lese. A 16 tagú bi­zottságot megbízták azzal, hogy széles körű kapcsolatot tartson fenn aiaofckal a sízemé- lyekketl és szervezetekkel, akik, illetve amelyek készek részt venni a bizottság mun­kájában. (MTI) IVtlOüASi a pillangós és takarmánynövények vetésterületét: lucerna, vöröshere, tavaszi bükköny, baltaeim, takarmányrépa és köles. VETŐMAG MINDEN MENNYISÉGBEN MEGRENDELHETŐ! VETŐMAG VÁLLALAT Pest—Vidéki Központja Mon'or, Ady Endre utca 61. NÖVELJE egynyári A svéd fővárosban hétfőin véget ért a nemzetközi viet- nami konferencia. A ziáróülé- sem 62 ország és 30 nemzetkö­zi szervezet képviselője vett részt, ami — rniinf a TASZSZ tudósítói jelentésükben rámu­tatnak — jelzii a vietnami problémával kapcsolatos ha­talmas nemzetközi érdeklő­dést. A küldöttek megvitatták aa egyes bizottságiak és munka­csoportok tevékenységét, és jóváhagyták az elkészített do- kurnenitxim-terveaetekiet. A záróülés határozatot hoaott arról, hogy a konferencia táv­iratot intéz Nixon amerikai elnökhöz. A távirat saövegle egyetlen mondat: „Vessenek véget a vietnami háborúinak!” A konferencia általános ha­tározata — amelyet a részt­vevők egyhangúlag fogadtak el — rámutat, hogy a vietna­mi hálború, az amerikai impe­rializmus laoszi fegyveres be­avatkozása és kambodzsai te­vékenysége, súlyos fenyegetést jelent a világ békéjére és a népek biztonságára nézve, Az

Next

/
Oldalképek
Tartalom