Nógrád. 1970. március (26. évfolyam. 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

VILÁG PROm«*i*M eGYeSOUFTElCl AZ MSZWP:, N.ÓGRÁD MEGYÉI 8 IZO TTSÁG A f S A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI CVF, 51. SZÁM ARA: 1 FORINT 1970 MÁRCIUS 1„ VASÁRNAP NÉLKÜLÜK JOBBAN BOLDOGULUNK A Nőgrád megyei Állami Építőipari Vállalat legutóbbi pártbizottsági ülésén a Legtöbb felszólaló a munka- fegyelem hiányosságait tette szóvá. Pedig a napirenden nem ez szerepeit, inkább az intézkedési tervet és a belső szervezeti kérdéseket vitatták meg. Hogyan, ilyen fontos testület tagjai meliébeszéltek? Nem. akik a munkafegyelem tűrhetetlen lazulását tették szóvá, nagyon is élő valóságra, gazdasági életünk egyik alapvető kérdésére hívták fel a fi­gyelmet. Az üvegipar, a gépipar után, az építőiparban is 44 órá­ra csökkentették a munkaidőt, de több építésvezetőségen nem 44 órát, hanem 36-ot, vagy ennél is kevesebbet dol­goznak. Nem hivatalosan, de a vezetőség tudtával és hall­gatólagos beleegyezésével. A pártbizottsági ülésen őszintén elmondták, hogy ma már nemcsak szabad szombatot, ha­nem „szabad pétenket” tartanak. Sőt, sokan odáig merész­kednek, hogy több munkahelyen divat lett a „suszterhét­fő”. A fiatalok közül sokan nem emlékeznek arra, hogy mi az a suszterhétfő. Régen, talán nem is a „maszek világban”, hanem még a céhek idejében vált szokássá, hogy a cipé­szek hétfőn nem dolgoztak. Persze, abban az időben a susz­terek vasárnap vásárra jártak. Akik jó üzletet csináltak, azok hétfőn jogosan ünnepeltek, de a többség kényszerből őgyelgett a kocsmák közül, mert nem volt munkájuk. Vajon manapság megengedhetjük magunknak azt a lu­xust, hogy a törvényes munkaidő-csökkentést bárki tetszése szerint megtoldja? Nem, semmiképpen sem, mert nekünk sok a dolgunk. Nem törődhetünk bele a lógásba, a fegyelmezetlenségbe, mert ma már nem kis műhelyben és egyedül dolgoznak az emberek, hanem nagyüzemekben és többnyire gépekkel. Ha a darukezselő. a kazánfűtő vagy a gépkocsivezető nem áll munkába, akkor az egész építkezésen, a műhely, az üzem minden részében zavar keletkezik, akik dolgozni és keresni akarnak, azokat is hátráltatják. Elég bajunk, gondunk akad nekünk a fegyelmezetlen­ségek és a lógások nélkül is. Nincs elegendő cement, vas- és vagonhiánnyal küszködünk. Sok feladatunkhoz képest kevés a jól képzett szakember, a fontos beruházásokra kés­ve érkeznek a gépek és a berendezések, ilyen körülmények mellett, ha jobban értenénk hozzá, akkor is nehéz a mun­kaszervezés. „az objektív akadályok” miatt sokszor jelentős többletköltség merül fel. De ha a szabad péntekekre, a suszterhétfőkre és a sok lógásra gondol az ember, azt kell mondanunk, hogy saját magunk ellenségei vagyunk. Egy ideig a művezetők és a bérszámfejtők rugalmasan megoldották, hogy valamelyes kevés pénz tegyen azok bo­rítékjában is. akik éppen hogy csak dolgozgattak. De a kevéssel ma már senki se éri be, mindenki több forintot akar. Az Acélárugyár, az építőipar, az Üveggyár nem tud annyit termelni, mint amennyire szükség van. Miből, hon­nan adjanak több lakást, ruhát, cipőt, ha egyre kevesebbet dolgozunk. Lehetséges, hogy a nemzeti jövedelem, a termelékeny­ség és gazdasági hatékonyság elvont fogalmak, sokan azt mondják, hogy ez nem érdekli a „melóst”. De azt minden­ki értse meg, hogy elosztani csak azt és annyit lehet, amennyit megtermeltünk. Ebből következik, hogy nem magánügy, hanem mindnyájunk közös érdeke, hogy fegye­lem és rend legyen a munkahelyeken, mindenki becsülete­sen dolgozzék. Mennyien lehetnek azok, akiknek nem használ sem az okos. sem a szép szó és biztatás? A bányákban, az építők­nél, a vasútnál, az autóközlekedésnél, az üveg- és vasipar­ban, valamint a termelőszövetkezetekben az emberek több­sége szorgalmasan, rendesen dolgozik. Elenyésző, talán há­rom-négy százalék azok száma, akik fegyelmezetlenek, akik lógnak és akadályozzák a munkát. Nem lenne jobb, ha eze­ket be sem engednék a munkahelyekre? Igen. á többség, a rendes emberek véleménye az, hogy a fegyelmet bomlasztó és ezzel tetemes károkat okozó ló­gósoknak utolsó figyelmeztetést kell adni, és ha ez sem használ, adják ki a munkakönyvüket. A legtöbb vállalat igazgatója az üzemvezetőknek, épí­tésvezetőknek és osztályvezetőknek adta le a fegyel­mi jogkört. De a Nógrád megyei Állami Építőipari Válla­latnál hónapok, sőt talán évek óta egyetlen lógóst sem bocsátottak el, mert ez népszerűtlen, kellemetlen feladat Am, a vezetőnek ezt is vállalni kell — a többség, a közös­ség érdekében! Ne tűrjék a fegyelmezetlenséget, a notórius lógósokat bocsássák el, ment nélkülük jobban boldogulnak. F. L. Szerdára összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. paragrafusának második be­kezdése alapján az ország- gyűlést 1970. március 4-én, szerdán délelőtt 11 órára összehívta. (MTI) Isméi termel az Abu Zabal-i Vasmű Szombattól ismét teljes ka­pacitással dolgozik az Abu Zabal-i Vasmű, amelynek ne­ve a február 12-én végrehaj­tott barbár izraeli bombatá­madás nyomán vált világszer­te ismertté. A gyár munkásai és technikusai rekordgyorsa- sággal állították helyre a megrongált üzemrészeket és berendezéseket. Szombattól kezdve ismét három műszakban folytatódik a termelés. Mai számunkban: Beszélgetés Pothornik Józseffel (2—3. oldal) A szanált tsz első esztendeje (a oldal) Móricz Zsigmond és Salgótarján (4. oldal) Kezdődik a pontvadászat (6. oldal) A „Füles"- keiesztrejtvény (10. oldal) Otthon — család (11. oldal) Az Üvegipari Művek salgótarjáni öblösüveggyárában dolgozik Erdei Sándor tervezd. Sikeresnek mondhatja az 1970-es év kezdetét, mert az iparművészeti Tanácscsal és áz Üvegipari Művekkel közösen rendezett világítótestek pályázatán „ABCD” négyka­rú függőlámpájával első díjat nyert. Ezenkívül második és harmadik díjban is része­sült. (Koppány György felvétele) Olaszország Meghiúsult a „középbal kormánya lakítás Rumor csúfos kudarcot vallott Mint az AFB Olasz Szocialista jelenti, az len helyes Párt veze- mindazonáltal tősége tanácskozásának befe- ennek létrejöttéhez a terve- jeztével közleményt adott ki, zett kialíció pártjainak kö- amely egyebek között meg- vetkező kérdésekben kell állapítja: a jelenlegi hely- megállapodásra jutniok: zetben nincsenek meg a szűk- _ Gazdasági téren meg séges politikai feltételek ah- kell szilárdítani, szociális té- hoz, hogy a párt pozitívan ren pedig ki kell terjeszteni foglaljon állást egy esetleges a tavalyi őszi szakszervezeti megoldásnak, reménye, hogy sikerül meg­kiemeli, hogy alakítania a tervezett négy­koalíciós részvétel kormányban kérdésében. való A közlemény a továbbiak­ban rámutat, hogy a szocia­lista párt vezetősége az úgy­nevezett „középbal” formu­lát tartja ugyan az egyet­harcok eredményeként kiví­vott sikereket; — fel kell emelni az adó­köteles minimumot, hogy ily Felbocsátották a Kozmosz—324-eS Kozmosz—324 jelzéssel mesterséges holdat bocsá­tottak pályájára a Szovjet­unióban. A Kozmosz—324 a fedélzetén elhelyezett mű­szerekkel és tudományos be­rendezésekkel, s a korábban bejelentett program szerint folytatja a világűr kutatá­sát. A mesterséges hold pá­lyájának adatai: a Föld fel­színétől mért legnagyobb el­távolodása 492 km; legki­sebb eltávolodása 283 km; pályájának az Egyenlítő sík­jával bezárt hajlásszöge 71 fok. (MTI) Franciaország nem változtat közel-keBeti politikáján Pompidou francia elnök ame- ról, hogy közel-keleti béketö- riK zágjáró kőrútjának el- rekvése őszinte. „A küldöttség ső áli,.másán, San Franciscóban azonban — fűzte hozzá Gold- péntek este 15 San Francisco-i berg — nem ért egyet azzal a zsidó vezető nyilatkozatot módszerrel, ahogyan Franciaor- nyújtott át a francia elnöknek, szág ezt a béketörekvést meg amelyben „megdöbbenésüket' fejezték ki amiatt, hogy „Fran­ciaország Mirage-gépeket adott el Líbiának, miközben az 50 Phantom-gép Izraelbe szállítá­sát befagyasztották.” Pompidou elnök válaszul a nyilatkozatra közölte, hogy Franciaország a közeljövőben nem szándékozik változtam közel-keleti politi­káján. A 15 tagú küldöttség ve­zetője, Lawrance Goldberg ké akarja valósítani.” Pompidou hangoztatta, hogy véleménye szerint Izraelnek nem szabad vallási vagy faji alapokra építenie a többi or­szágokhoz fűződő kapcsolatait. „Ha Izrael továbbra is kato­nai akciók kiindulópontja ma­rad — közölte Pompidou —, nem számíthat rá, hogy befo­biakban kifejtette, hogy véle­ménye szerint a palesztinai problémát halogatás nélkül meg kell oldani. „Tudom, hogy önök nem ér­tenek egyet velem — mondta végül —, ez azonban a lénye­gen semmit sem változtat.” Péntek este, néhány órá­val a fogadás előtt, amelyet Pompidou francia elnök adott a francia kolónia tiszteletére, ismeretlen telefonáló közölte, hogy a fogadás színhelyén bombát helyeztek el. Az FBI az épületet gondosan átkutat­ta, de bombát nem találtak. _________________ __ gadják, vagy bármilyen forrná. s őbb újságíróknak elmondta, ^a,n integrálódhat a Közel-Ke- Pompidou a telefonbejelentés nogy Pompidou elnök meg- tótén.” időpontjában a város másik ré­győzte a küldöttség tagjait ar- A francia államfő a továb- szén tartózkodott. (MTI) párti koalíciós kormányt. Feltehető, hogy Olaszor­szágban új választásokra ke­rül sor, mégpedig három év­vel korábban, mint az ese­dékes volna. Az Olasz Kommunista Párt szombaton követelte; Mari­ano Rumor kijelölt minisz­terelnök ismerje be, hogy a három hete tartó kormány- válság megoldása érdekében módon — a dolgozók javára kifejtett erőfeszítései kudar- — az adóterhek igazságosabb cot vallottak, elosztását lehessen megváló- Pietro Ingrao és Umberto sí tani, , , , Teracini, a képviselőház, il­— a válás kérdésében ki- letve a szenátus kommunista zárt dolog mindennemű képviselőcsoportjának vezető­kompromisszumos megoldás. je közös nyilatkozatban Ee­A közlemény befejezésül jezte ki helytelenítését ami­rámutat arra, hogy a vezető- att, hogy Rumor még mir.- ség „ismételten kijelenti, a dig nem hagyott fel próbál- párt hajlandó a középbal kozásaival. formula helyreállítására és mindenekelőtt a keresztény- demokraták pozitív válaszát várja az ismertetett követe­lésekkel kapcsolatban.” A szocialista párt balszár­nya a dokumentum ellen szavazott. Az AP a szocialista párt határozatához fűzött kom­mentárjában megállapítja, hogy az véget vet a keresz­ténydemokraták és volt szö­Rumor kudarcának nyílt beismerése választás elé ál­lítaná Saragat köztársasági elnököt, hogy vagy új mi­niszterelnökjelöltet nevezzen ki, vagy pedig idő előtti ál­talános választásokat írjon ki. Az Olasz Szocialista Párt küldöttsége szombaton dél­előtt átadta Rumor kijelölt miniszterelnöknek a párt ha­vetségeseik között az elmúlt tározatát. A szocialisták ne- három héten folytatott ne- gatív állásfoglalása mar szer- héz tárgyalásoknak. Rumor dán este várható volt, ami- még nem kommentálta a szó- kor felkérték Rumort, hagy- cialista párt határozatát, úgy ja abba kormányalakítási tűnik azonban, hogy ezzel tárgyalásait, hogy össze le- gyakorlatilag meghiúsult a hessen hívni a pártvezetőség kijelölt miniszterelnök azon ülését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom