Nógrád. 1970. január (26. évfolyam. 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJÉTEK! AZ MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVI. ÉVF., 1. SZÁM ARA: 1 FORINT 1970. JANUAR 1., CSÜTÖRTÖK ES K I BüEK. BUÉK... — halljuk most néhány napig minduntalan. BUÉK. BUÉK... — és mindent értünké •/aiaszo'unk rája szívélyesen, baráti melegséggel, hogy BbÉK Viszont: BUÉK. Neked is, önnek is. Mindenki­nek. A aegy betűben mintha az egész ÁBC benne volna, jr.nyi mindent mond ilyen óév-búcsúztató, újév-köszöntő napokban Boldog új esztendőt kívánok. Bort, búzát bé­kességei, szép asszony íeleséget... A népi kívánságoknak se szőri, se szama — in: minden jót kívánhat ilyenkor az ember kedves felebarátjának. ösrzecsenditjüK poharainkat és kívánunk minden jót. Meg a szigorú gazdaságtan-tudós sem állhatja meg, hogy a várható, kiszámítható lehetőségeknek akár min­den tudományos előregondolkodás, számvetés, reális fel­mérése nélkül BUÉK-et ne mondjon. És ez a szép és em­beri Ez a nagy-nagy bizalom a jövendőben, amely még csak most köszönt ránk, minden szeszélyével és kiszámít­hatatlanságával. Nem vagyunk a vak sors játékai. Mind tudományo­sabban gondolkodunk, élünk, cselekszünk. A mi vilá­gunk a józan számok, kiszámítottságok százada, amely­ben a romantika motivációi háttérbe szorulnak. Kiberne­tikus gepek összegezik, tartják számon, hogyan éltünk tegnap, hol követtünk el hibát, hogyan, miképpen cse­lekedj ónk ma és a jövőben, hogy jobb, bőségesebb és örömtelibb legyen a jeien és a holnap. A tudományos előrelátás szabja meg napi dolgainkat és teszi nyugalma­sabbá a holnapot, amely felé tartunk. Nem félünk az idő változásától, tartalékolt meglepetéseitől, legalábbis nem úgy, ahogyan előd-korszakok emberei félhettek. Kezünk­ben van sorsunk alakításának legtöbb lehetősége, s bir­tokukban a „vegzet” feletti hatalom. Belcívcdotl sok minden az életvitelünkbe a barba­rizmusok, a termeszetiség, az ösztönélet ősszázadaiban. Jelképek és szimbólumok, bűvöletek, szörnyű és csodás látványok víziói, «melyek tetteinkre hatottak, melyektől jót vagy rosszat vártunk elkövetkezőnek. De hol tartünk már ezektől?! Igaz, hogy szilveszter éjszakáján ólmot öntünk, — ha tehetjük — Kiolvasni az idomtalan massza formáiból jövendőnket, malac farkát szorongatjuk, hogy szerencsét hozzon további sorsunkban, de hol tartunk már réges rég özektől!? Játékot űzünk elmúlt önnönmagunkkal, tréfál­kozunk a »aJaha vaknak mondott végzettel, mert tudjuk önnön erőiket, képessegünket és lehetőségeinket a világ társadalmi adottságai közepette. Emberi és természeti adottságai cözepette, melyek között és amelyekkel birkó­zunk, a korábbiaknál és az eddigieknél mindig jobb vi­szonyainkét. BUÉK. . — mondjuk — és ólmot öntünk, és malac farkát szorongatjuk a szebb holnapért. Tudjuk, hogy amit kívánunk, puszta közhely, amit teszünk, réimúit hiedelem szokáskorát ismétli. A játék azonban örck és elidegeníthetetlen öröme a földet bené­pesítő embernek. Akkor is, ha hisz benne, s akkor is, ha csupán úgyüzi már, mint megbocsátó szülő, aki gyerme­ke ajáadékii között válogat. A játék akkor is öröm, ha csak a játzó nőtt bölcsebb évekre, az öröm elmúlása nélkül. Jáísszul hát, amit elkezdtünk, és higgyük is az örömteli pi'.anatokban mindannak igazát, amit játszunk. Hogy az óim szerte terülő miniatűr lávájából sorsunk rajzolódik, ; visító malac farka holnapi szerencsénk kéz­zelfogható áloga. De a pohár itala mégsem arra bódulat, hogy a kudreokat feledtessen. Vannak életünknek, éveinknek jó és rossz fordulói. Ezek váltoását, százalékos mértékét a számító gépek előre megjeölni képtelenek. Úrrá lenni felettük előre — ravaszságunkat ismereteinkkel, tudásunkkal — csak mi, szociálisa emberek vagyunk képesek. A szociiizmusból fejlődött ember talán már mulat rajtunk, de lizonyára tovább csinálja a mi furcsaságain­kat: önti azólmot és szorongatja a malac farkát, mert a százados trdíciók mit sem kavarnak fel benne, csupán °gy túlhaladtt emlék képeivé mosódnak. öntjük z ólmot, a malac farkát keressük valami furcsa, makes ösztönnel, mégis, talán ebben rejlenék a holnap?... Az óév smetésén, az új esztendő küszöbén nekünk, nógrádiaknál — éppen negyedszázadnyi időből — sors­döntő eseméy jut eszünkbe. Figyeljetek csak ide: Az 1944. december 31-ről 1945. január 1-re forduló dermesztő, hvas éjszakán, valahol, az Ipoly jégezüstté vált szalagjamentén egy "voroscsillagos katona távírón felsőbb csapsegységnek ezt jelentette. Katonáink átkeltek az Ipolyon, Kgrád megye egész területe szabad. A lidércs heteket követő és megnyugvást hozó éj­szakán egv vröscsillagos szovjet híradós jelentése volt e tájék első, egszebb újévi köszöntője. A hírt éhány órával később már az információs iiodák kopogjk, a rádiók sugározták világgá A hírt tör­ténelmi pillaatok szülték és rögzítették. A híradó kisko- tona neve vbont elveszett a történelem hevenylázában. A kiskataa mégis élt, volt — és talán van. Elfedte s idő. Betemette a történelem... ha talán mégis van. De az eilékét mégsem temeti be, mert az első, a legelső szakd új esztendőt ő nyitotta nekünk. .. .Azzal i egyszerű jelentéssel, hogy az 1944 decem­ber 31-ről 195. január 1-re forduló, dermesztő éjszakán valahonnan, z Ipoly jégezüstté fagyott szalagja menté- ’ől távírón a: jelentette: egységeink átkeltek az Ipolyon, Nógrád megy egész térségében szabad. Költségvetésünk a célok megvalósulását szolgálta (3. oldal) Gond és ölöm (5. oldal) Tudomány, technika (11. oldal) Vietnami jelentés Rövid tűsHsünct Parlamenti csaták Saigonban A DNFF újévi tűzszüneté­nek életbe lépését követő 24 órában kilenc jelentősebb összecsapásról számoltak be a hírügynökségek a felszaba­dító erők és az amerikai csa­patok között. Mint ismeretes, az amerikai és saigoni csapa­tok — az úgynevezett „szövet­ségesek” — a DNFF három­napos tűzszüneti felhívását elutasították, s mindössze 24 érára tervezett tűzszünetet csak szerdán, magyar idő sze­rint délelőtt 11 órakor kezd- ' ték meg. A legsúlyosabb ütközetek a kambodzsai határ köze­lében, An Hoa és Tay Ninh tartományban zaj­lottak le. Saigontól 140 kilométerre északra a DNFF légvédelme lelőtt két amerikai helikop tért. (Az 1961 óta harcképte­lenné tett amerikai helikop­terek száma 1427-re emelke­dett), két pilóta életét vesz­tette, ketten megsebesültek. B—52-es amerikai nehéz­bombázók kedden este össze­sen hat bevetésben hajtottak végre szőnyegbombázásokat An Hoa térségében. A szerdára virradó éjszakán a hírügynökségi jelentések szerint csak szórványos csa­tározások voltak Dél-Viet- namban. A DNFF rádiója felhívást intézett a saigoni csapatok katonáihoz: tagadják meg fe­letteseik parancsát, és ne fog­janak fegyvert a DNFF által meghirdetett 72 órás tűzszü­net. idején. William Peer tábornok, a My Lai-i tömeggyilkosság ügyében vizsgálatot folytató öttagú amerikai bizottság ve­zetője kedden magas rangú dél-vietnami és amerikai tiszteket hallgatott ki abban a tartományban, ahol a tö­megvérengzést elkövették. A dél-vietnami nemzet- gjűlés szerdai ülésén „kom­munista kapcsolatok” vádjá­val bűnösnek mondták ki a nemzetgyűlés három képvise­lőjét. Mint a hírügynökségi jelentések rámutatnak, az Íté­let meglehetősen formális jel­legű, és sovány győzelmet ho­zott a bábkormány feltétlen híveinek, mivel az ellenzék szavazatai megakadályozták, hogv felfüggesszék a három képviselő mentelmi jogát. Pham True — aki tavasz óta önszámki vetésben Japán­ban él — a vád szerint egy Tokióban tartott sajtóértekez­letén követelte az amerikai csapatok kivonását Dél-Viet- namból. Ezt a tettét hazaáru­lásnak minősítették. A másik két képviselő tettei a vád sze­rint a „kommunisták malmá­ra hajtottak a vizet”. Az el­lenzék győzelmeként köny­velhető el, hogy képviselői mandátumukat mindhárman megtarthat­ják: a hatóságok csak majdani új­raválasztásukkal szemben tá­maszthatnak nehézségeket. Minden Kedves Olvasónknak boldog új évet kívánunk! (Koppány György felv.) Befejeződtek a tsz-ekben a zárszámadási leltározások A termelőszövetkezetekben javában tart a téli holt idény legfontosabb munkája, a zár­számadások készítése. 2640 ter­melőszövetkezet, 238 szakszö­vetkezet és 220 közös vállal­kozás készíti el az 1969. év gazdálkodásának mérlegét. A Tovább csökkennek a termékforgalom kötöttségei Az Országos Anyag- és Ár­hivatal elnöke az Országos Tervhivatal elnökével egyet­értésben rendelkezést adott ki a termékforgalmazás 1970. évi rendjéről. Mint az Országos Anyag- és Árhivatalban elmondották, a termékforgalom kötöttségei­nek jelentős részét az új gaz­dasági mechanizmus beveze­tése óta már feloldották. Az elmúlt két év tapasztalatai kedvezőek, ezért a hatósági előírásokat 1970-ben tovább csökkentik. A központi gaz­dálkodás alá vont cikkek szá­ma már 1969-ben kettőre szű­kült, most a kenyérgabona forgalmát is felszabadítják, s 1970-ben már csupán a hús­vállalatok közötti elosztását írják elő központilag. A fel­vásárló szerv belátása szerint értékesítheti a gabonát, azt viszont előírják számára, hogy a felkínált kenyérgabonát kö­teles átvenni. Jövőre lényegesen kevesebb cikkre írják elő, hogy miből mennyit használhatnak fel a ■«épgazdaságban termelési cé- .okra, e kontingentált termé­kek száma az 1969. évi 13-ról 4-re csökkent. A kontingen- tálás alól kivonnak több szí­nesfém-alapanyagot — rezet, ónt, ólmot — viszont tovább­ra is megszabják a réz fél- gyártmányok felhasználásának mennyiségét. Ezzel arra ösz­tönzik a vállalatokat, hogy több alapanyagot és kevesebb félkész gyártmányt szerezze­nek be, mert ez az ország számára is gazdaságosabb és a feldolgozó kapacitásokat is jobban kihasználhatják. 1970- ben már neon írják elő a2 ötvözött acélok, a növényvédő szerek, az ónozott/ acéllemezek felhasználható mennyiségét sem. Megszabják viszont azt, hogy az itthon termelt vas­érc teljes mennyiségét kötele­ző felhasználni. Ez az intéz­kedés azért szükséges, mert a vállalatok szívesebben vásá­rolják a külföldi vasérceket, mivel azok olcsóbbak. Nép- gazdasági érdek, hogy hazai vasérceinkkel kiegészítsük az importot. A belkereskedelem számá­ra 10 cikknek a kon|in?ensét írták elő, ez kettővel több mint az 1969. évi, ez azonban a lakosság számára kedvező, mert a kontingentált termé­kek nagy részénél éppen a felhasználás alsó határát szabják meg. Előírják, hogy cementből, azbeszt-cement le­folyócsőből, falazó anyagok­ból (tégla, panel), tetőfedő anyagokból (cserépből, palá­ból), falburkoló csempéből — vagyis a jelenleg nehezen beszerezhető építőanyagok­ból. — minimálisan milyen mennyiséget köteles forgalom­ba hozni a kereskedelem. Azt is előírják, hogy személygép­kocsiból a keresKedelem maxi- má’isan mennyit adhat át a közületéknek, ami ugyan­csak a lakosság érdekeit szol­gába. A koksz- és a fenvö- fűrészáru kontingentálása viszont a termelővállalatok számára kedvező. 1970-ben a beszerzési és ér­tékesítési monopolhelyzetek is tovább gyengülnek. Az 1969. évi hú«z helyett 1070- ben már csak 11 termék ki­zárólagos beszerzési illetve értékesítési jogát engedélye­zik. 1 zárszámadással kapcsolatos leltározások már befejeződtek. Ez a munka — főként egyes dunántúli vidékeken — kissé elhúzódott; a kedvezőtlen idő­járás miatt, ugyanis a szabad­ban tárolt termények meny- nyiségét, értékét — például a szénáét — csak némi késéssel lehetett felmérni. A közgyűlé­seket január végéig minden­hol megtartják. A jóváha­gyott zárszámadásokat a gaz­daságok február közepéig kül­dik el az illetékes szerveknek. Az első országos adatokat tar­talmazó tájékoztató jellegű összesítések március közepére készülnek el. A zárszámadást igyekeznek számszakilag a lehető legpon­tosabbá tenni. Ezért az or­szágban 82 helyen több mint háromezer tsz-főkönyvelőnek a tsz-ek területi szövetségei és a megyei tanácsok pénzügyi osztályai tanfolyamot rendez­tek. A szakemberek szerint a jö­vedelem 1969-ben kedvezően alakult. A termelési érték és a bruttó jövedelem általában nagyobb az 1968. évinél, és en­nek megfelelően több jövedel­met lehet felosztani. A zár- számadási előkészületek eddigi tapasztalataiból arra is lehet következtetni, hogy a gazdasá­gok anyagi eszközeiket az 1968. évinél nagyobb mértékben akarják tartalékolni. Erre a beruházások megfelelő helyi támogatása, a forgóalapok ki­egészítése és a közös vállalko­zások fejlesztése érdekében nagy szükség is van. A közös vállalkozások bővítését ugyan­is éppen az anyagi eszközök hiánya — a kevésnek bizonyu­ló tőkebefektetés — hátráltat­ja. I H. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom