Nógrád. 1969. november (25. évfolyam. 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

/f'X v-”" 'jlj VlUG PROLETARIAT EGYESÜLJETEK: M S Z M P N Ö G RÁD MfcGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A WF GYEI TANÁCS LAPJA, XXV eVF.. 254. SZÁM ARA: 80 FILLER 1969. NOVEMBER 1., SZOMBAT Újabb lépes mx európai Végei ért a prágai tanácskozás Pénteken■ P-ágában befejezte munkáját a budapesti felhí­vást aláíró hét szocialista állam— a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársa­ság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köz­társaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió — külügyminisztereinek tanácskozása. A baráti, elvtársi légkörben lefolyt tanácskozáson megvi­tatták az összeurópai értekezlet előkészítésének néhány kér­déséi. Befejezésül közös nyilatkozatot írtak alá. A miniszterek pénteki tanácskozásán Erdélyi Károly, a Magyar Népköztársaság külügyminiszter-helyettese elnökölt. A záróközlemény aláírása után az újságírók beszélgetést folytattak a tanácskozásokon részt vett küldöttségek tagjai­val, Otto Winzer, az NDK külügyminisztere a Finn Rádió tu­dósítójának válaszolva méltatta a finn kormány által az össz­európai biztonsági értekezlet előkészítése érdekében tett kez­deményezéseket. Gromiko, szovjet külügyminiszter nyugati, tudósítók kérdéseire válaszolva utalt arra a lehetőségre, hogy már a jövő év első felében összehívják az összeurópai tanács­kozást Jan Marko, csehszlovák külügyminiszter viszont az értekezlet őszinte és szívélyes légkörét emelte ki, majd kije­lentette, hogy a tanácskozás gondos előkészítése nagymérték­ben hozzájárult a prágai megbeszélések eredményességéhez. Nyilatkozat 1989. október 30-án és 31-én Prágában tanácskozást tartot­tak a Varsói Szerződés tagál­lamainak külügyminiszterei. A tanácskozáson képviselt kormányok kifejezték törekvé­süket és készségüket, hogy ön­állóan és más államokkal együttműködve újabb lépése­ket tegyenek az európai fe­szültség enyhítésére, a biz­tonság megszilárdítására és a békés együttműködés fejleszté­sére. Megerősítették a Varsói Szerződés tagállamai 1969. március 17-én valamennyi eu­rópai országhoz intézett buda­pesti felhívásának az élet által igazolt megállapításait. A tanácskozás résztvevői kü­lönös figyelmet fordítottak az európai biztonság és együttmű­ködés kérdéseivel foglalkozó összeurópai értekezlet összehí­vásának előkészítésére. Meg­elégedéssel állapították meg, hogy az összeurópai értekezlet megtartására vonatkozó javas­latuk az európai államok több­sége részéről széles körű pozitív visszhangra talált. Ez a javas­lat Európában aktív érdemi megvitatás tárgya lett, amely­nek során az értekezlet előké­szítésével kapcsolatos egyes kérdésekben konkrét, elgondo­lások hangzanak el. Mindez reális lehetőséget teremt az értekezlet megtartására és az európai biztonság közös erőfe­szítés útján történő megterem­tésére európa összes államai és népei érdekében. Ugyancsak kedvező fogadta­tásra talált a finn kormány 1969. május 5-i értékes kezde­ményezése, amelyben kinyilvá­nította készségét, hogy közre­működik az összeurópai érte­kezlet előkészítésében és meg­tartásában. A budapesti felhí­vást aláíró valamennyi ország pozitív választ adott erre a kezdeményezésre. A Varsói Szerződés tagálla­mainak külügyminiszterei kor­mányaik megbízásából a kö­vetkező kérdések felvételét ja­vasolják az összeurópai értekez­let napirendjére: 1. az európai biztonság meg­teremtése, az erőszak alkalma­zásáról és az erőszakkal való fenyegetésről történő lemon­dás az európai államok kapcso­lataiban; 2. az európai államok közötti politikai együttműködés fej­(Folytatás a 2. oldalon) a Fokozódik a verseny Nógrádi Sfcéobanyáknál A Nógrádi Szénbányáknál egyre több brigád módosítja vállalását, hazánk felszabadu­lásának 25. évfordulója tiszte­letére. Kétségtelen, a megnö­vekedett szénigények is arra ösztönzik a bányászokat, hogy az év hátralevő részében a le­hetőségek jobb kihasználásá­val érjenek el minél nagyobb termelési eredményeket. A Nógrádi Szénbányák vezetősé­ge legutóbb értékelte az év elején tett felajánlások telje­sítését. Árutermelésben többek között vállalták, hogy az éves tervet 20 ezer tonnával teljesítik túl. Már az elmúlt háromnegyed évben több mint tizenkilenc és fél ezer tonnát ebből fel­színre küldtek. Ha üzemen­ként vizsgáljuk ezt az ered­ményt, akkor a, következőket állapítjuk meg. Mizserfán több mint kétszeresét teljesí­tették a vállalt termelésnek, ugyanakkor Nagybátonyban még bőven van pótolnivaló. A kiegészítő termelést foly­tató üzemeknél, a Nagybáto- nyi Gépüzem az egész évre vállalt 1 millió forinttal szem­ben eddig csaknem 4 és fél millió forint árbevételtöbble­tet ért el, ugyanakkor a kiste- renyei vegyesüzemnél még pó­tolni kell az időarányos elma­radást. A termelékenység fokozása érdekében tett felajánlást a széntermelésben jelentősen túlteljesítették, hiszen az össz- üzemi teljesítmények műsza­konként 41 kilogrammal nö­vekedtek. Minden lehetőség megvan tehát, hogy az igért- nél nagyobb arányban növel­jék a termelékenységet. A ter­691 forinttal kívántak növelni. Eddig időarányosan több mint 4800 forinttal teljesítették túl ezt a mutatót, és a vállalat árbevételi tervét is jelentősen túlteljesítették. A gazdasági eredmények fo­kozása érdekében — szeré­nyen, — félszázalékos önkölt­ség-megtakarítást ígértek. Ez tonnánként 1,23 forint megta­karítást jelentett volna. Az elmúlt időszak átlagában 2,34 forinttal termelték olcsóbban a szén tonnáját. A másik igen fontos muta­tó, ami végső soron a vállalat egész gazdálkodását tükrözi, a költségszint, aminek 2,3 százalékos javítására tettek ígéretet és eddig 3,5 százalék­kal csökkentették. Az értékelésnél kiderült az is, hogy a frontfejtési sebes­ség növelésére tett ígéretet nem sikerült maradéktalanul teljesíteniük, és ugyancsak elmaradtak a gépi jövesztés arányával is. E két igen fon­tos termelési mutató túltelje­sítésére is van mód, de az év hátralevő hónap­jaiban sokkal jobb mun­kaszervezésre, a műszaki feltételek megteremtésére lesz szükség ahhoz, hogy ígéretü­ket maradéktalanul teljesít­hessék. A fokozódó verseny ösztön­zése érdekében régebben cél­feladatot határoztak meg a Nógrádi Szénbányáknál. Az igények növekedése miatt a legutóbbi termelési tanácsko­záson ezt módosították úgy. hogy több szenet kérnek, ugyanakkor az élenjárók ju­talmazására is jóval nagyobb Amennyiben a Nagybátonyi és a Mizserfai Bányaüzemnél is 14 800 tonnával túlteljesítik az éves előirányzatot, úgy össze­sen 1198 ezer forint céljutal­mat oszthatnak szét. Ameny- nyiben 18 ezer 800 tonnává! teljesítik túl a tervet, úgy 1 millió 810 ezer forint a szét­osztható jutalom összege. A legmagasabb cél a 23 800 tonna elérése. Ebben az esetben több mint 2 és fél millió forintot fordít a Nógrádi Szénbányák igazgató­sága a bányászok jutalmazá­sára. Természetes, ebbe bele­számít a jövőben a pihenőna­pokon végzett széntermelés mennyisége is. Mai számunkban: Diákoknak tilos belépni?; (3. oldal) Cselekvéssel és példával (4. oldal) Eltűnt a beteg (6. oldal) Héhalom bajnok (7. oldal) Hazament a konyhakésért... (8. oldal) Folytatódik a „YÍetnamizálás” Egy amerikai szóvivő sze­rint az amerikaiak és Dél-Vi- etnamban harcoló szövetsége­seik csapatainak parancsnokai pénteken reggel aláírásukkal látták el azt a katonai titkos tervet, amely az 1970. során indítandó hadműveletekre vo­natkozik. Az idei hadművele­tek titkos tervét már 1968 szeptemberében aláírták. A Reuter saigoni tudósítója úgy értesült, hogy elsősorban a vidék „pacifikálására” he­lyeznek nagyobb hansúlyt és minél nagyobb dél-vietna­mi területet akarnak ismét a saigoni kormány ellenőrzése alá venni. Amerikai vadászbombázók, helikopterek. ágyúnaszádok, tüzérségi és szárazföldi egysé­gek pénteken összpontosított támadást intéztek Saigontól 124 kilométerrel északra, a kambodzsai határ közelében, a partizánok egyik csapatössze­vonása ellen. A háború „vietnamizálása” keretében az amerikaiak pén­teken újabb 13 folyami őrna­szádot adtak át a saigoni ha­tóságoknak. ezzel a dél-viet­nami kormány haderőinek rendelkezésére bocsátott ame­rikai hadihajók száma 242-re emelkedett. (MTI) Szügy a viharok után p?»—ii m • | -• ' "jg. \ 0 iol. t*%; TUl 1; A tizennyolcadik század Közepétől 1790-ig Szügy megye- székhely volt, a vármegye itt tartotta közgyűléseit és tör­vényszékeit. Minthogy Balassagyarmaton a város földesurai, a Balassák folytonosan viszálykodtak, az idő nem volt alkal­mas arra, hogy a vármegye tőlük telket szerezzen vármegye­házának. Ezért a vármegye Szügyben vásárolt telket és üt építette meg a barokk stílusú emeletes palotát. Tisztújító közgyűlését 1763-ban már Szügyben tartotta a vármegye kö­zönsége. A volt vármegyeháza épületében jelenleg az álta­lános iskola működik. (Szügyi összeállításunk az 5. oldalon.) Szüreti jelentés: Á tavalyinál 5—10 százalékka! nagyobb termés Magas a must cukorfoka Október utolsó napjára, a termőterület több mint 90 százalékán befejeződött a szüret. A történelmi borvi­dékekről érkező jelentések szerint a tavalyinál várható­an 5—10 százalékkal nagyobb az idei termés, s a cukorfok is kedvezően alakult. A Ma­gyar Állami Pincegazdaság üzemei „Dolgozz és ünnepelj velünk1/ Tanácskozás és túra a par tizánmozgalom emlékére Nemrégiben érkezett a hír: a KISZ központi bizottsága el­fogadta azt a tervet, amelyet a KISZ Nógrád megyei bizott­sága dolgozott ki a partizán- mozgalom, az antifasiszta el­tnelékenység másik, igen fon- összeget bocsátanak rendelke- tos mutatója az egy munkás- zésre. Továbbra is három ra eső éves árbevétel is, amit lépcsőt állapítottak meg. lásunk, a szocialista forrada­lom és Lenin születésének év­fordulójára. A megyei elképzelés s2erint 1970 elején, pontosabban: ja- lenállás évfordulójának méltó nuár 5—12. között megrende- megünneplésére. A közelgő zik azt a konferenciát, amely- nagy történelmi évfordulók re számos ismert antifasisztát, tiszteletére kiadott jelszó: az volt partizánt és neves törté- ünnepelj velünk” — me- nészt meghívnak. A találkozó gyénkben a nógrádi kiszesek kiváló alkalmat nyújt majd akcióival kiegészült, s nem arra, hogy a magyar ellenállá­csupán a megyei KlSZ-bizott- ság, hanem a nógrádi alap­szervezetek is a „Dolgozz és ünnepelj velünk!” jelszó je­gyében készülnek felszabadu­si mozgalom történetéről ta­nácskozásra. A KISZ-kb által jóváhagyott és anyagi vonat­kozásban jelentősen támoga­tott megyei konferencia rész­letes „forgatókönyvét” most készítik a nógrádi KISZ-bi- zottságon. Az előzetes tervek szerint megemlékeznek a Nóg­rádi Sándor vezette partizán- csoport működéséről, a ma­gyar ellenállási mozgalom tör­ténetének jelentőségéről és más fontos és érdekes témák­ról. Január hetedikén kezdő­vábbi ismereteket szerezzenek dik a „Nógrádi partizánok a nógrádi kiszesek. Szó van nyomában” elnevezésű hatna- arról, hogy a KISZ megyei bi- pos emléktúra, amelyen me- zottsága külföldről is meghív gyénként hét—hét fiatal vesz jelentősebb személyeket a ta- majd részt. az elmúlt kél hétben csaknem minden esetben 20 fok körüli mustokat vettek át. A leszüretelt mennyiség azonban a július második fe­lében becsültnél hozzávetőleg 10 százalékkal kisebb. A nyá végi szárazságban ugyanis a bogyók nem fejlődtek kellő­képpen, majd a szeptemberi esőzések hatására rothadási folyamat is megindult, ami csökkentette a terméskilátá­sokat. A hosszú, napfényes ősz később megállította ezt a folyamatot és a szüret ele­jén még alacsony 16—17 fo­kos cukortartalmat is meg­növelte, de a rothadás által „elvitt” mennyiséget mar nem tudta pótolni. Az idei szüret másik sajá­tossága, hogy rendkívüli mó­don elhúzódott. Á termelők — a jó minő­ség érdekében — késlel­tették a szüretet, igyekeztek kihasználni a napfényt. Amíg például To- kajhagyalján az elmúlt év októberének első napjaiban lényegében már befejeződött a szüret, az idén ugyanebben az időszakban még meg sem kezdődött. A Magyar Állami Pince­gazdaság üzemei, pincészetei minden felkínált árut átvet­tek. A tapasztalatok szerint a „kierjedt” borok jó minő­ségűek. egészségesek és tisz­ta ízűek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom