Nógrád. 1969. november (25. évfolyam. 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

I Jakufjovszkij Prágában C7 Csütörtökön Prágába érke­zett Jakubovszkij marsall, a Varsói Szerződéshez tartozó országok egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka, az egyesített fegyveres erők tör­zse tábornokainak és tisztjei­nek kíséretében. A .prágai repülőtéren Jaku- bovszkijt Martin Dzur vezérez­redes, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság nemzetvé­delmi minisztere, F. Bedrich altábornagy, a csehszlovák néphadsereg politikai főcso­portfőnöke, K. Rusov altábor­nagy, a csehszlovák néphadse­reg vezérkari főnöke. K. Ko- szev vezérezredes, a Bolgár Népköztársaság nemzetvédel­mi miniszterének helyettese, (’sémi Károly altábornagy, a Magyar Népköztársaság hon­védelmi miniszterének első helyettese, a magyar néphad- sareg vezérkari főnöke fogad­ta. Jakubovszkij marsallt fogad­ta még: H. Kessler vezérezre­des, az NDK nemzetvédelmi miniszterének helyettese, az NDK néphadseregének vezér­kari főnöke, Tuczapski hadosz­tály-tábornok, a Lengyel Nép- köztársaság nemzetvédelmi miniszterének helyettese, Tir- ca vezérezredes, a román fegyveres erők miniszterének helyettese, és többen mások. Ijj spanyol kormány Törvényerejű rendeleteket alkotott az Elnöki Tanács Vízummentes utazás az ISDK-ba Változik a honvédelmi hozzájárulás összege A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Törvényerejű rendeletével kihirdette a Magyar Népköz- társaság kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság kor­mánya között a vízummentes utazás tárgyában aláírt egyez­ményt. Az Elnöki Tanács a tudo­mánypolitikai irányelvekkel összhangban törvényerejű ren­delettel szabályozta a kutatóin­tézeti vezetők és egyes kutatói munkakörökben dolgozók mun­kaviszonyát Az új tvr. elő­segíti a tudományos káderek jobb kiválasztását, továbbá azt a célt szolgálja, hogy a gya­korlati munkát kedvelő kuta­tók bizonyos idő után átkerül­hessenek az iparba vagy a nép­gazdaság más területére és a tudományos intézetekben szer­zett tapasztalataikat a gyakor­latban hasznosítsák. A tvr. szerint a felügyeletet gyakorló miniszterek által ki­jelölt kutatói munkakörökre az eddigi határozatlan időre szó­ló munkaviszonnyal szemben határozott, legfeljebb ötévi idő­tartamra szóló szerződést lehet kötni. A kutatóintézeti vezetők vezetői megbízatása határozott időre, ugyancsak legfeljebb öt évre szól majd. A vezetői meg­bízatás megszűnése nem érinti a kutatóintézettel fennálló munkaviszonyt. A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondos­kodik. Az Elnöki Tanács módosítot­ta a honvédelmi hozzájárulás­ról szóló 1959. évi 26. számú törvényerejű rendeletét. Az új tvr. szűkíti a honvé­delmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét. Az eddigie­ken kívül mentesülnek a fize­tési kötelezettség alól azok is, akiket sorkatonai szolgálatból katonai kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy betegség miatt leszereltek; akik legalább kétharmad részben csökkent munkaképességűek; akik szo­ciális körülményeik miatt a fi­zetési kötelezettség alól fel­mentést kapnak. A tvr. az eddigiekhez képest rugalmasabban állapítja meg a hozzájárulás fizetésének kezde­ti időpontját. A törvényerejű rendelet egyben felemeli a honvédel­mi hozzájárulás összegét, amely a munkaviszonyban állóiknál és a termelőszövet­kezeti tagoknál egységesen a kereset tizenkét százaléka. A honvédelmi hozzájárulás felemelt összegéből a sor­katonai szolgálatot teljesítőik Befejeződött a bonni vita A bonni Bundestag csütör­tökön késő este befejezte a kormánynyilatkozat megvita­tását. A vita végén még egy­szer összecsapásra került sor Brandt kancellár és az ellen­zék vezérszónoka Barzel kö­Nagy kormányátalakításra ke­rült sor Spanyolországban. Az ú.j kormányban a 18 miniszter közül csupán kettő tartozik a fasiszta Falange-hoz, ami arra mutat, hogy jelentősen gyen­gült a Falange befolyása. A ké­pen: Lopez Bravo, az új kül­ügyminiszter leteszi a hivatali esküt Börtönben Ogingc Odinga A Kenyai Népi Unió vezető­jét, Oginga Odinga volt alelnö- köt börtönbe szállították, mi­után előzőleg a Viktória tó partján fekvő Kiszmuban csak házi őrizetben volt. A kormány csütörtökön tiltotta be az or­szág egyetlen ellenzéki párt­ját, a Népi Uniót, azzal az in­dokolással, hogy vezetői állító­lag leveleztek idegen országok képviselőivel és ezek a levelek „felforgató tartalmúak” vol­tak. Oginga Odinga helyette­sét, Nthulát ismeretlen helyre szállították rövid ideig tartó házi őrizetéből. (MTI) Kiállítás 1969. november 1-től nagyszabású kiállítás a pásztói áruházban, vásárlással egybekötve a Videoton-gyár termékeiből. Tv-készülék bő választékban! Ingyenes szaktanácsadás. Várjuk kedves vásárlóinkat! IGAZGATÓSÁG zött. Brandt kifejtette: kor­mányának komoly szándéka, hogy az NDK-val is megálla­podást kössön az erőszakról való lemondásról. Nemcsak áz NSZK-t, hanem más államo­kat is érint — mondotta —, hogyan reagál az NDK a bonni javaslatokra. Reméli, hogy az NSZK-val baráti vi­szonyban levő kormányok nem fogják megnehezíteni a bonni fáradozásokat. arra rászoruló hozzátartozói az eddiginél magasabb se­gélyt kapnak és a szolgála­tukat befejező sorkatonák egy része — a polgári életbe történő beilleszkedés előse­gítésére — egyszeri pénzjut­tatásban részesül. Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletével összhang­ban a kormány módosította a hadkötelezettséget teljesítők érdekvédelméről szóló rende­letét. Felemelte a családi se­gély összegét és újra szabá­lyozta folyósításának felté­teleit. Az új rendelkezés nem ír elő határozott összeget csa­ládi segélyként, hanem úgy intézkedik, hogy a közös ház­tartásban élő hozzátartozó bármely forrósból származó összes jövedelmét havi 800 forintra kell kiegészíteni, s minden további hozzátartozó esetén 300—300 forinttal kell felemelni. A külön háztar­tásiban élő hozzátartozók ese­tében az eltartásra szorulók keresetét, illetőleg bármely forrásból származó összes jö­vedelmét egy személy esetén havi 600 forintra kell kiegé­szíteni, s minden tovább: személy esetén 200—200 fo­rinttal kell emelni. A jogosultságot az érvény­ben levő rendelkezések fi- gyelémbevételével továbbra is az iltettékes tanácsi szerv állapítja meg. A segély fo­lyósításáról a nyugdíjfolyósí­tó igazgatóság gondoskodik. Az új rendelkezések 1970. január 1-én lépnek életbe. Az Elnöki Tanács a Bu­dapesti Orvostudományi Egyetem nevét — fennállásá­nak kétsizázóves évfordulója alkalmából — „Semmelweis Orvostudományi Egyetem”-re változtatta. Az Elnöki Tanács egyéni kegyelmi ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tár­gyalt. (MTI) A halál lottója Az amerikai képviselőház csütörtökön 382 szavazattal, 13 ellenében jóváhagyta Nixon elnök tervét, amelynek értel­mében a jövőben a katonakö­telesek közül sorshúzással döntik el a behívandó szemé­lyét. A „halálkerékbe” az év napjait tartalmazó szelvénye­ket helyeznék és azokat hív­ják be katonának, akiknek születésnapja egyezik a kihú­zott szelvénnyel. A sorsoláso­kat havonta rendeznék. Mansfield szenátor, a szená­tus demokratapárti csoportjá­nak vezetője azonban kijelen­tette, hogy nem tartja célsze­rűnek a javaslatnak még ez évben történő szenátusi elfo­gadását. Ezért Nixon nyilatko­zatot adott ki, amelyben saj­nálkozását fejezi ki Mansfield és más demokratapárti szená­torok állásfoglalása fölött. Nyilatkozatában az elnök megállapította: „Világos, hogy ez nem olyan kérdés, amelyet nemtörődöm módra csak úgy el lehet vetni, vagy politikai futballként lehet kezelni...” (MTI) NQGRÄD — 1969. november 1-, szombat ÖTVÖZETOYAR Zagyvaróna, felvételre keres fiatal elektroműszerészeket, villanyszerelőket, elektrolakatosokat és lakatosokat Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet 6—14 óráig a vállalat személyzeti osztályán személyesen, vagy levélben. Levélcím: Salgótarján, postafiók: 16. Aljjérisí iinnepe ÄT einzeti ünnepe van ma Algériának: kettős ünnepe. Az ország lakosságú most emlékezik meg a demok­ratikus és népi köztársaság kikiáltásáról, de arról az ese­ményről is, amely ezt az államalapítást lehetővé tette. Ma tizenöt esztendeje, november 1-én, hogy kirobbant az algériai nép nemzeti felszabadító háborúja, amely súlyos véráldoza­tok árán, de világraszóló hősiességgel és kitartással vereséget mért a francia gya.matosításra és kivívta az egykori „tenge­rentúli megye” önálló államiságát. A felszabadító harcban Algéria nemcsak egymillió fiát és leányát veszítette el a nyolc évig tarló küzdelemben: a gyarmatosító légiók nyomát mindenütt lerombolt falvak je­lezték. Nemcsak fájó sebeket kellett tehát begyógyítani, ha­nem építeni és újrakezdeni is kellett az egykor francia Algé­ria hajdani urainak távozása után. Algéria népének és vezetőinek jutott erejük arra is, hogy társadalmilag is újat kezdjenek. Ezt jelzik az algériai forra­dalom olyan állomásai, mint a francia földbirtokok kisajátí­tása, az államosítás, a mezőgazdaság fejlesztése, az iparfej­lesztés, és a gyarmati sorból felszabadult lakosság emberhez méltó életének biztosítását szolgáló megannyi szociális és kulturális intézkedés. Az új Algéria ma megbecsült tagja a nemzetek nagy csa­ládjának. A szocialista országok népe mélységesen együttér- zett annak idején a hős algériai nép nagyszerű szabadságküz­delmével, s az algériai függetlenség óta rokonszenvvel fi­gyeli, cselekvő szolidaritással segíti országépítö munkáját. Hisszük, hogy e kapcsolatok fejlődése hozzájárul ahhoz, hogy az algériai nép még eredményesebben munkálkodhassék azoknak a vívmányoknak a megszilárdításán és továbbfej­lesztésén, amelyeket a ma tizenöt esztendeje kezdődött fel­szabadító háborújának eredményeként vívott ki magának. Nagy nemzeti ünnepén szerettei köszöntjük az Algériai Demokratikus Népi Köztársaságot. Tisztelgünk a hősök em­léke előtt, akik életüket adták az algériai szabadságért, kö­szöntjük az új országot építő dolgozókat. S bízunk abban, hogy — mint eddig is — a jövőben is meg fogjuk találni azo­kat a mozzanatokat, amelyek alapján eredményesen fejlőd­het tovább együttműködésünk a nemzetközi Tiolitika porond­ján is, valamennyiünk javára. IlyiSatkozaf (Folytatás az 1. oldalról) lesztését szolgáló, az egyenjo­gúságon alapuló kereskedelmi, gazdasági és műszaki-tudomá­nyos kapcsolatok kiszélesítése. A jelen nyitkozatot aláíró szocialista államok szilárd meg­győződése, hogy a felsorolt kér­dések termékeny megvitatása, az e kérdésekben elért egyet­értés és az európai feszültség csökkentése az államok közötti kölcsönös megértést, a békés és baráti kapcsolatok fejlesztését és ezzel Európa valamennyi népe létérdekeinek megfelelően a biztonság megvalósítását szolgálná. Az összeurópai ér­tekezlet sikere történelmi je­lentőségű esemény lenne kon­tinensünk és az egész világ né­peinek életében. A későbbiek­ben lehetővé tenné az európai államokat foglalkoztató olyan más problémák megvizsgálását, amelyek megoldása hozzájá­rulna az európai béke megszi­lárdításához, előmozdítaná va­lamennyi európai állam széles körű, kölcsönösen előnyös együttműködésének fejlődését, hozzájárulna a történelmileg kialakult mai európai kollektív alapokon és az összeurópai ér­tekezleten résztvevő államok közös erőfeszítésein nyugvó biztonságának szavatolásához. A jelen tanácskozáson részt­vevő országok kormányai ja­vasolják, hogy az összeurópai értekezlet előkészítéseképpen az érdekelt államok két- vagy többoldalú konzultációkon vi­tassák meg ezeket az elgondo­lásokat. Természetesen készek arra, hogy megvizsgáljanak bármely más javaslatot, amely az összeurópai értekezlet gya­korlati előkészítését és sikeré­nek biztosítását szolgálja. A külügyminiszterek kor­mányaik nevében kifejezik meggyőződésüket, hogy egyes, még el nem hárított nehézsé­gek ellenére az összeurópai értekezlet előkészítésével és megtartásával kapcsolatos va­lamennyi kérdés — akár a napirendre, a résztvevők kö­rére, vagy az összehívás rendjére vonatkozzék is — megoldható, ha jóakarat és a kölcsönös megértésre való őszinte törekvés nyilvánul meg. A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a Lengyel Népköztár­saság, a Magyar Népköztársa­ság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocia­lista Köztársaság' és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége kormányai felhív­ják az összes európai államo­kat, hogy a kontinens békés jövőjének érdekében tegyenek erőfeszítéseket az összeurópai értekezlet mielőbbi összehívá­sára. Az értekezletet, vélemé­nyük szerint, 1970 első felében Helsinkiben lehetne megtar­tani. (A közleményt a résztvevő államok képviselői aláírták.) AZ IDŐ, PÁRIZS Fára, fémre használjon gyorsan száradó CELLOXIN nitrozomancol. Használati tárgyall újjávará­zsolja a CELLQXltá \BUDALAKK Kapható a szaküzletekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom