Nógrád. 1969. szeptember (25. évfolyam. 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

VILÄG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! V A Z M SÍM P rjOGRftD MtGY EJ BIZOTTSÁGA ÉS A ,M F G Y E > TANÁC S tAP/Á XXV. ÉVF.. 202. SZÁM ARA; 80 FILLER 1969. SZEPTEMBER 2., KEDD KISZ-érdekvédelem (5 oldal) Gyorslista a lottó-jutalomsoisolásiól (6. oldal) Nyolc év után újra győzelem (7 oldal) SUiegkezcflöcIcIVt «az üj tanéu Korsserüaítésf bővítés, új iskola és óvoda a megyében Tegnap ünneplő ruhás fiatalok leplek el az utcákat, je­lezve szeptember 1-ét, az ünnepélyes tanévnyitás idejét. Mint hírül adtuk, Nógrád megyében e napon majdnem 110 ezer ál­talános és körülbelül 4200 középiskolás diák kezdte meg az 1969/70-es oktatási évet. délután történt az új. hat­tantermes iskola ünnepélyes átadása. Az építkezés tavaly októberben kezdődött, a he­lyi Béke Termelőszövetkezet százezer forint értékben segí­Lezajlőttak az ünnepélyes megyei József Attila művelő- tette a munkálatokat, a köz­tanévnyitók Salgótarján álta- dési központban tartotta.) Az saS lakói mintegy hetvenezer linóig és középiskoláiban is. alagsorban hátralévő munka, f°rint értékű társadalmi mun­(Az állami zeneiskolában pe- és a külső munkák október ^át végeztek. Az ünnepségen, dig tegnap tartották az üdülé- elejére fejeződnek be. Táv- amelyen az ünnepi beszedet sek és egyéb okok miatt elma- fűtést kapott a 7. számú óvó- Szabó Tibor, a járási tanács vadt vizsgákat.) A megyeszék- da, a baglyasi diákotthonban elnökhelyettese mondotta, hely 13 általános iskolájában és óvodában még nem fejező- részt vett a tsz-t patronáló Bú­kor ülbelül 4100 tanuló kezdte dött be a felújítás, ennek el- dapesti Gázgyár képviselője is. meg az új oktatási évet. A lenére a diákotthonban megin- A színvonalas műsort az isko­: anulócsoportok, illetve a tan- dúl az élet, s az óvoda kony- lu tanulói, illetve helyi nep­termek száma nem változott, hája is üzemel. művészek adták. Szurdokpüs­viszont a nyár folyamán a I pökin tegnap a tanévnyitó ün­meglevő tantermeket felújítót- íz' nepély még a régi iskolában ak, korszerűsítették. Salgótar- Sertett OSStaly de szeptember 8_tol .tan iskolainak felújítására _ . ........ ninte°y három és fél millió A tartalrm feladatokról Fe- mar az uj iskolában lesz a ta- forintot költöttek, a karbantar- re™z Imre, a városi tanács nítás. lasi munkálatok csaknem egy- vb művelődésügyi osztályának millióba kerüllek. > ko»«.k,„ke. - uholamatá, “vtoképiií Mig „ elmúlt években . is korszerűtlenné vált. Ezért a szerkezed intézkedésekre fék- , .. .. .. nyáron átalakították az iskola a hangsúlyt (túlkoros • J homlokzatát amelv eevűttal a - osztályok szervezése, hetes dl- negytantermes iskolát avat- o iokza t, amely egyúttal £u ákottb n inditasa felmentett tak Cserhátsurányban. A meg­fSlf aTÄ! tanulóknak a dolgozók Tskolá- nyitóbeszédet Hrapán Mihály, letek ablakonként eav néCTv- jaba irányítása, cigánytanulók- a Balassagyarmati járási Ta­zetméteíS növekedtek Be- kal val° tokozott f°glal- nácS elnökhelyettese tartotta, zetmeteirel növekedtek. Be- Az iskola avatásónak alkal. vezettek a távfűtést, emeleten- f . , , n*“1 .. _­L-fW higiénikus mellékhelvi a tartalmi munka hate- mából erdemes a község mu­kent higiénikus mellekhelyi- k a á k fokozására velődési-oktatási helyzetének seg-csoportokat alakítottak ki, nihi.v szertárakat létesítettek E többféle kísérleti osztályt in- múltját néhány szobán ismer­munkafatekra kétmillió-öt dltunk’ s például a Malinovsz- tetnl; annal is inkább, mert munkaiatokra kétmillió ot_ k„ úu iskolá5an mat6matikai hasonlatos a megye többi fa­venezer forintot fordítottak, tagozatos osztály is létesül. lujának iskolaügyi helyzetéhez, kivitelező a Nógrád megyei 1954 előtt Cserhátsurányban Tanácsi Építőipari Vállalat. A A na®gy,e új oktatási intéz- csak kéttantermes iskola volt, ...... . , . . . menyekkel gyarapodott. Szúr- két nevelővel. A tanulóknak felső haiom szinten a belső dokpüspökin új iskola épült, mindössze hetvenöt százaléka átalakítás befejeződött, ezeket Cserhátsurányban bővült a végezte el a hat osztályt. Két tegnap délután átadták, így a körzeti iskola, Drégelypalán- szükségtanterem beállításával tanítás ma megkezdődik. (A kon korszerű óvoda létesült a Simonyi-féle kastély he- .. .. . , . . _ , íyisegeinek tantermekké való tanévnyitót az iskola tegnap a Szurdokpuspokm vasarnap átalakítását csepeli munkás­falujárók végezték el — 1945- ben indult be a nyolcosztályos népiskola. 1953-ban újabb há­rom terem létesült. Az új, négytantermes iskola a ta­nács házilagos kivitelezésében másfél millió forint helyett csak egymillióba került. Az építésben a község lakói — elsősorban a villanyszerelők és a szállítást végző traktorosok *— 70 ezer forint értékű tár­sadalmi munkával vették ki részüket. Az új iskolában a tanítás szeptember 2-án kezdődik. A kulturális centrum helyzete a salgótarjáni tanács vb előtt A Salgótarjáni városi Ta- fák fel magukra a figyelmet, "ács Végrehajtó Bizottsága Sok évtizedeí, lemaradást tegnap tárgyalta a varos kui- , . . , ., . turális központtá fejlesztésé- P°tolnak a var°shan elhelje- nek jelenlegi helyzetét. Mint zett képzőművészeti alkotá- ismeretes, a kulturális köz- sok. Szervezeti és tartalmi ponttá fejlesztés feladatát fejlődés érezhető az ismeret- először az 1962-es megyei j . ... . pártértekezleten fogalmazták er|esz 0 mun a an IS' meg. Az MSZMP Nógrád Az alaphatározat tehát megyei Bizottsága 1964 no- hoeszabb távra - helyesen ha- vembereben hozott hataro- . zatot Salgótarján kulturális tarozta meg a célokat, a központtá fejlesztéséről. megvalósításhoz szükséges intézményhálózat és eszköz- A választott testületek rendszert. A tegnapi ülésen rendszeresen figyelemmel ki- tájékoztatást kaptunk a sérik az alaphatározat meg- Nógrád megyei Tanács V.B. valósuláűát. a teljesítés üte- 135/1968. számú határozatá- mét. illetve felülvizsgálják nak végrehajtásáról a fel- az egyes határozati pontokat. adalterv szerkezeti felépíté- Amint a korábbi jelentés is gének sorrendjében, illetve jelentést-módosító hozzászó­lások hangzottak el. Az em­lített megyei határozat meg­születése óta majdnem egy év telt el, amely alatt nem születtek látványos dolgok, a fő cél a tartal­mi tevékenység elmélyí­tése volt. A hozzászólások, javasla­megállapítja, a városban fejlődtek a közoktatás tárgyi, személyi, techni­kai és szervezeti feltété, lei, javult az oktató-ne­velő munka színvonala. A népművelés fejlődése las­súbb. de az 1964-es színvo­nalhoz képest jelentős. Az új objektumok — főleg a megyei József Attila műve- tok elhangzása után a vég­lödési központ — számos ot. rehajtó bizottság tájékozta- szágos és megyei rendezvény- tb jelleggel elfogadta a je­nek adtak helyet, s ezek ked- ientést. illetve megbízást vQxöen alakították a város adott egy újabb jelentés el­kelteni! életét Növekedett készítésére, amely e hónap " . . . ■, második felében kerül a a színházi, es zenei kultúra megyei Tanacs vég­iránti igény. Az alkoto kép- ,.rflajtó Bizottságának ülése zom ü vészek több, országosan olé. ugyancsak o témakör- is elismert alkotással hív- ben. Víbiában megdőlt a királyság Hétfőn reggel a líbiai rádió je­lentette, hogy a fegyveres erők képviselőiből alakult „Forra­dalmi Parancsnokság Tanácsa” megdöntötte a királyságot és kikiáltotta a Líbiai Köztársa­ságot. A tripoli rádió ugyancsak hétfőn reggel közölte, hogy Lí­biában kijárási tilalmat ren­deltek el, és lezárták az or­szág valamennyi légi- és ten­geri kikötőjét. Az olajban gazdag észak­afrikai ország uralkodója a 78 éves Idrisz király jelenleg Törökországban üdül. (MTI) Hatalomátvétel Brazíliában A héttőre virradó éjszaka Brazíliában háromtagú ka­tonai junta vette át a ha­talmat Costa e Silva elnök­től. A brazil hadsereg három fegyvernemének vezetőiből alakult triumvirátus „felhí­vással fordult a néphez” és bejelentette, hogy a 66 éves Costa e Silva vérkeringési zavarokkal küzd, s így kép­telen ellátni államelnöki te­endőit. A tábornokok közöl­ték, az országot továbbra is rendeletekkel fogják kormá­nyozni, és bejelentették, hogy nem kerül sor a brazíliai kongresszus korábban beje­lentett újraösszehívására. A közlemény hangoztatja, hogy azok, akik a hatalmat átvették, „hűek maradnak az 1964-es forradalom esz­méihez.” 1964 a brazil kato­nai diktatúra kezdetének időpontja: ekkor döntötte meg a Costa e Silva vezette katonai junta Goulart el­nök demokratikus rendsze­rét. A közlemény azt is be­jelenti, hogy a triumvirátus — Tavares tábornok, Grüne­wald tengernagy és Souza e Mello légimarsall — azonnal visszaadja a hatalmat Cos­ta e Silva elnöknek, amint annak állapota megengedi, I hogy államelnöki teendőit 1 ellássa. Szakszervezeti delegáció ' o Kém erovéból Hétfőn délután szakszerve- zlu delegáció érkezett me­gyénkbe, a szovjetunióbeii Kemerovóbói. A kedves ven­dégeket a Ferihegyi repülőté­ren Liptak Józsei, az SZMT vezető titkára, Vadkerti Ló­ránt, az SZMT titkára és Sándor István, az SZMT szervezési osztályának veze­tője fogadta. A délelőtti órákban a vendégek megko­szorúzták a gellérthegyi szovjet hősi emlékművet, kö­rülnéztek a várban, a Halász- bástyán, majd a kora délutá­ni órákban érkeztek Salgó­tarjánba. A delegáció vezetője: Szitnyikov Vaszilij Ivanovics, a Szakszervezetek Kemerovói területi Tanácsának elnöke. Tagjai: Zelenova Aza Nyi­kolajevna, a Textil- és Ru­haipari Dolgozók Szakszerve­zete Kemerovói területi Bi­zottságának elnöke, Szkacs- kov Fjodor Jegerovics, a Bá­nyaipari Dolgozók Szakszer­vezete Novokuznyecaki városi Bizottságának elnöke és Mu- hacsov Anatolij Ivanovics, a Kuznyeczki Kohászati Kom­binát Szakszervezeti Bizottsá­gának elnöke. A delegációt fogadta Jed- licska Gyula, a megyei párt- bizottság első titkára és Géczi János, a megyei tanács elnöke. Utána az SZMT-szék- házban a különböző megye­bizottsági titkárok és SZMT munkabizottsági vezetők je­lenlétében Lipták József tá­jékoztatást adott a megyéről, majd ismertette a programot. Itt-tartózkodásuk során a delegáció tagjai egész napot töltenek Kányáson, ahol meg­ismerkednek a bányaüzem munkájával, a szakszervezeti bizottság tevékenységével, majd eszmecserét folytatnak a szocialista brigádvezetőkkel. Ellátogatnak még a Nógrádi Szénbányák bükkszéki üdülő­jébe is. Balassagyarmaton ' felkere­sik a Finomkötöttáruigyárat. majd megtekintik a Magyar- nándori Állami Gazdaság gyümölcsösét és megismer­kednek az ott folyó munká­val. Ellátogatnak a Nógrád- kövesdi Állami Gazdaságba, ahol a gazdaság igazgatója tájékoztatja őket a gazdaság életéről. A napot a különbö­ző üzemegységek meglátoga­tásával zárják be. A megyeszékhely üzemei közül a Salgótarjáni Kohásza­ti Üzemeket keresik fel. Itt a gyár igazgatója és a szakszer­vezeti bizottság titkára ad majd tájékoztatást a gazda­sági és mozgalmi munkáról. A delegáció hölgytagja a Nógrád megyei Textilipari Vállalatot tekinti meg. Szú­nyog Tibornak, a megyei TST vezetőjének meghívásá­ra, a különböző sportkörök vezetői is találkoznak a de­legációval. Négyszáz vagon áru a raktárakban Megkezdődtek a téli tárolás előkészületei Amint a MÉK Nógrád me­gyei Központjában elmondot­ták, megkezdődött a felkészü­lés a féli tárolásra. A salgó­tarjáni hűtőházat, a dejtári, a szécsényi, a pásztói raktárakat előkészítették a különböző áruk fogadására. Az első szál­lítmányok — burgonya és vö­röshagyma —, még szeptem­ber első felében megérkeznek a tárolóheiyekre. A munkát a nagyobb hidegek érkezéséig, november közepéig minden­képpen befejezik. Az idén mintegy 400 vagon árut tárolnak a MÉK raktá­raiban és szabadtéren. A hűtő­Mcnkes-aknában lanovkával szállilják a dolgozókat (ávoli munkahelyükre házba, a raktárakba elsősor­ban gyümölcs kerül, szabadté­ren pedig a különböző zöld­ségféléket és a burgonyát tá­rolják. A korábbi évek ta­pasztalatainak megfelelően, ez a mennyiség kielégíti Salgó­tarján, az iparvidék igényeit. Előreláthatólag nem lesz za­var a vöröshagyma- és a fok- hagymaellátásban sem. Burgonyából mintegy 260, vöröshagymából 25, vegyes zöldségből 53, káposztából 30. almából pedig 40 vagon ke­rül a salgótarjáni hűtőházba és a vidéki raktárakba. Emel­lett jelentősebb mennyiségű szőlőt, paprikát, paradicso­mot is szállítanak a hűtőház­ba, hogy a háziasszonyok no­vemberben és decemberben is vásárolhassanak zöldséget és gyümölcsöt a MÉK-boltokban. Az ellátás javítására mintegy 400 ezer tojást vásárolt és tá­rol a MÉK. A burgonya, a ká­poszta és a zöldség jelentős részét a megye termelőszövet­kezetei szállítják, az alma azonban Szabolcsból érkezik. A vöröshagymát Makóról szál­lítja a MÉK. A múlt évben nagy sikere volt a városi háziasszonyok körében a MÉK házhozszállí­tási akciójának. Mintegy 16 vagonra tehető az a burgonya, hagyma, káposzta és alma mennyisége, amelyet tavaly — előzetes megrendelések alap­ján — a vásárlókhoz szállítot­tak. A kedvező tapasztalatok alapján, az idén újra megszer­vezi a MÉK az őszi beszerzé­si akciót, Az elmúlt évhez ha­sonlóan, a 200 forinton felül vásárolt árut, a vásárlók kí­vánságára házhoz szállítják. Elsősorban burgonyát, vörös­hagymái, almát és káposz­tát kínál a MÉK a háziasszo­nyoknak. Természetesen meg­vásárolhatják így a téli hóna­pokra szükséges egyéb zöld­ségfélét és gyümölcsöt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom