Nógrád. 1969. augusztus (25. évfolyam. 176-201. szám)

1969-08-31 / 201. szám

Mérkőzés előtt Szerény győzelem is elég az FTC-nek Vereség — kihagyott helyzetekkel IKARUS — Salgótarjáni Kohász SE 1:0 (1:0) — Egy-két kivételtől elte­kintve, amióta csak vissza- emlékszem, a salgótarjáni pályán mindig heve.3 csatá­kat vívtunk. Még télen is. Ha nem csal a memóriám, jó pár évvel ezelőtt decem­berben játszottunk az SBTC. vei. a mérkőzés légköre azonban olyan forró volt. hogy majdnem meggyullad­tam a keményre fagyott sa­lakon... Az az érzésem, most is szikrázó és sportszerű mérkőzés lesz. így kezdte beszélgetésün­ket szombaton délben Bu- rucz János, a Ferencváros al- elnöke, aki az FTC jelenlegi vezetői közül talán a legré­gebben jár mérkőzésekre, így Salgótarjánba is. Annak el­lenére, hogy valamikor kizá­rólag a tekeszakosztály irá­nyítása volt a feladata, meg_ nézte a futballcsapat mérkő­zéseit is. Vidékre pedig kü­lönösen szívesen ment. — Csak egy kirándulásra nem emlékszem vissza szíve­sen — mondta az elnökhe­lyettes mosolyogva. — Ez éppen a múlt év volt, ami­kor csapatunkat nemcsak, hogy kifütyülték, de szidal­mazták is a tarjáni utcákon, ami számomra azért volt ért­hetetlen, mert a Salgótarján és a Ferencváros valamikor hajdanán köztudottan egy­mással is nagyon rokonszen. vező csapat volt. Vezetők és játékosok kifejezetten bará­toknak számítottak. Merem remélni, hogy a tavalyi eset csak „kisiklás” volt és vasár­nap újból baráti hangulat, jó szellem övezi majd a já­tékteret, s a nézőteret is. A Ferencváros vezetői egyébként, akárcsak a játé­kosok, nagyon tartanak a mérkőzéstől, többségük azon. ban úgy ítéli meg, hogy egy. vagy két góllal nyerni fog az FTC. — Mi nélkülözzük Alber­tet, Novákot és Havasit, az az érzésem azonban, hogy az SBTC-ből Ferenc még inkább hiányolni fog. Legutóbb szinte teljesen egyedül ő tartotta fel csatársorunkat. Kíváncsi leszek, Marosvári edző most kit tesz a helyé­re. .. Mindezt Páncsics Miklós, a halk szavú középhátvéd mond­ta, mégpedig szombaton dél­ben — takarítás közben. Páncsics közismerten házias ember, azonkívül higgadt, megfontolt és bölcs. Szám. szerint 2:l-es ferencvárosi győzelmet jósolt, hozzátette azonban, hogy személy sze­rint nagyon tart a tarjáni jobbszélsőtől, Kriskótól, akit az NB I. egyik legjobb szél­ső csatárának vél, de hibá­ja, hogy nem lő eleget ka­pura. A mérkőzésre készülő zöld_ fehéreknél különben nagy ri­adalmat keltett a hét végén, hogy Szűcs Lajos belázaso­dott, s akárcsak pár héttel ezelőtt a tatai edzőtáborban, „elkapta” az influenza. Szűcs azonban rendkívül szívós, ke­ménykötésű fiú, aki szomba­ton délelőtt már — ha nem is túlságosan vidáman, — de edzett. Az Üllői úton, kijelen­tette, hogy ott lesz a pályán. Lakat mester viszont már nem ilyen biztos a dologban, Éppen ezért készenlétbe he­lyezte a fiatal Túráit is, aki nagyon szívós, harcos játékos. Az edző elmondta egyébként, hogy a várható csapat való­színűleg ez lesz: Géczi — Horváth Á., Páncsics, Megy- gyesi — Juhász, Szűcs — Szőke, Branikovics, Németh, Rákosi, Katona. Eredetileg egyébként úgy volt, hogy a Ferencváros már szombaton este megérkezik Tarjánba, a vezetők azonban mégis úgy döntöttek, hogy csak vasárnap délelőtt 11 óra körül indul el a csapat, ahogyan Lakat fogalmazta, egy könnyű ebéd után, egy nehéz mérkőzésre. Szómba, ton rejtekhelyre vonult a társaság, Buda egyik legszebb szállójába, a Sport Hotelbe. Mindössze két órára kapnak kimenőt a játékosok, amikor- is „kabalából” megnézik az FTC női kézilabdacsapatá. nak mérkőzését. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ha nehéz mérkőzések előtt női sPorto_ lókat néztek a játékosok — nem kaptak ki a meccsen. Túl azonban a kabalán, a mindig reális Lakat Károly így búcsúzott szombaton ko­ra délután, amikor befejeztük a beszélgetést: — Az SBTC mindig nemes ellenfél volt és meggyőződé­sem, hogy az lesz most is. Ki­egyeznék egy szerény, egy gól különbségű győzelemben, tu­dom azonban, hogy ez is na­gyon nehéz lesz. Egyet kell érteni a mes­terrel. Nagymarosi László Játékfelfogásunk a támadás A „szurkoló” az SBTC szer­dai edzőmérkőzéséről igen ve­gyes érzelmekkel távozott. Még az sem vigasztalta, hogy' a Kohász-stadion lelátóiról jó időben megyei rangadót látha­tott. Mi volt a bosszúság oka? Az ellenfél volt túl erős? A Nagybátonyi Bányász — a me­gye második számú és ugyan­csak kiesési gondokkal küzdő csapata valóban szorossá tette a küzdelmet. A 3:3-as ered­mény reális volt. A bosszúsá­got elsősorban a szünet utáni lagymatag, elgondolások nél­küli játék, a túl hangos játék­tér okozta. Az egész kilencven perc alatt nyomát sem láthat­tuk a vasárnapi nehéz feladat taktikai elképzelések begya­korlásának. Önkéntelenül felvetődnek a kérdések: miért van szükség „ilyen” edzőmérkőzésekre. A tavaszi ötödik fordulóban miért kell a szünetben hat játékost cserélni? Tovább nem is sorolom a kérdéseket. Ab­ban a reményben, hogy a rosszul sikerült főpróbát jó előadás követi. Ez a kabala az SBTC életében is gyakran be­vált — térjünk a lényegre. — A velünk egyenrangúak- kal szemben az utóbbi. hetek­ben a „mellék körülményeket’'^ mint mentséget is figyelembe- véve, alul maradtunk. Együt­tesen érzi a feladat súlyát csapatom. Körömszakadtáig a győzelemért, még akkor is, ha az ellenfél történetesen baj­nokjelölt. Ez most a jelsza­vunk. Persze ehhez elsősorban egy kis szerencse is kellene. A taktikai fegyelem betartása mellett, mért mondanom sem kell, hogy mindenkire osztot­tunk ki szerepeket. Támadni, támadni és újra támadni kell vasárnap délután. A legna­gyobb, de nem egyetlen gon­dom ezen a héten, Ferenc eltiltása. Gecse helyettesíti. Nem kell őt bemutatni. Fiatal és tehetséges. Máris sok min­dent tud. Eredeti posztján ját­szik. A nemzetközi mérkőzése­ken Lengyelországban, Német­országban, s saját pályánkon barátságos mérkőzéseken már helyettesítette a csapatkapi­tányt. Az NB I-ben, mint szél­ső hátvéd már átesett a tűzke­resztségen. Jól fejel, gyors, a bécsúszószérelés erőssége. Leg­nagyobb ellenfelét, Németh Miklóst ismeri. A kisebb gon­dok: Szalai felgyógyult, ját­szik. Az ugyancsak játékra jelentkező Zöldi lesz az egyes számú cserejelölt. Remélem sérülés már nem jön közbe — így Marosvári edző. A Szőke — Baranyai, Gecse, Vertig — Szalai, Kmetty, ’ Ré­pás — Kriskó, Horváth, Kaj- di, Jeck összeállítású együttes beváltja reményeimet. Az elővétel, a budapesti ér­deklődés újból 10 ezren felüli rekord nézőszámot sejtet. So­kan szoronganak majd vasár­nap a Kohász-stadion lelátóin. Ezúttal az SBTC-től függ, hogy játékával visszaszerzi-e a kö­zömbössé vált ezreket. — Mátyus — Rádió és a televízió Vasárnap KOSSUTH RADIO: 8.1«: Édes anyanyelvűnk. — 8.15: Üj leme­zeinkből. — 8.50: Olasz dalok. — :>.I9: Egy kis módszertan. Vidám tanévnyitó. — 10.05: Szerkesztői üzenetek. — 10.1€: Bemutató a Magyar Rádió és Televízió Gyer­mekkórusának új felvételeiből. — 10.30: Vasárnapi koktél. — 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.00: Hálátlan fiatalok? — 13.10: A ci­gányprímás. Részletek Kálmán— Harsányi operettjéből. — 13.40: ősi töldek, űj emberek. — 14.00: Mű­vésziemének. — 14.44: írók műhe­lyében, 15.08: Népi muzsika Varsóból, Berlinből és Budapest­ről, — 16.08: Rapszódia az ősi kert­ben. 16.13: A Milánói Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának Schumann-hangversenye Milánó­ban. —• 16.58: Hallgatóink figyel­mébe! — 17.05: A hónap slágerei. — 17.35: „Fölöttem csak a csillag­világok...” — 18.45: Renata Scotto Puecini-áriákat énekel. — 18.58: Hallgatóink figyelmébe! — 19.10: Henryk Szeryng hegedül. — 19.25: Háromszor három... — 20.00: Köz­vetítés a Vasa«—Újpesti Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés n. félidejéről. — 20.50: Béládi Miklós könyvszemléje. — 21.00: Kedves lemezeim. A mikrofon előtt Gör­gey Gábor. — 22.10: A vasárnap sportja. Totó. 22.20: Rossini: A házassági szerződés. Egyfelvoná- sns vígopera. — 23.44: Régi ma­gyar dalok és táncok. — 0.10—0.25: Éji zene. PETÖRI RADIO: 8.00: Miska bácsi lemezesládája. — 8.30: Kozák Gábor József népi zenekara ját­szik, Kersics Anka és Tekeres Sándor népdalokat énekel. — 8.55: Operakalauz. Puccini: Tosca. — 9.55: Daljátékokból. — 10.33: Szí­vesen hallgattuk: A menekülő. Ambrus Tibor dokumentumjátéka. — 11.26: Charles Münch vezényel. Közben: 11.52—12.12: Érdeklődésük tárgya: a magyar nyelv. — 13.08: Puskin: Mese Szaltán cárról. — 13.46: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.01: Táskarádió. — 15.00: Mit üzen a rádió? — 15.35: Mit hal­lunk? — 16.05: A verébfészek. — 16.15: Tánczene. — 16.45: A kana­dai szigetvilág. — 17.00: Mozart­operáiból. — 17.30: Mérkőzések percről percre. — 18.30: Esztrád­zenekarok randevúja. — 19.00: Közvetítés a Vasas—Újpesti Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkőzés I. félidejéről. — 19.50: Jó estét, gye­rekek! — 20.10: A Nápolyi Scar- latti-zenekar és énekkar hangver­senye Nápolyban. — 20.57: Ver­bunkosok, népdalok. — 21.30: El­képzelt és létező múzeumok. — 21.40: Kamarazene. — 22.20: Tánc- zene. — 22.45: Beszélgetés egy versből. — 23.10: Könnyűzene. — 23.43: Kórusok, magyar költők verseire. TELEVÍZIÓ: 9.28: Műsorismer­tetés. — 9.30: Osztankinói vármú­zeum. — 10.00: Hétmérföldes ka­mera. — 10.15: Gyere pajtás éne­kelni! Daltanítás. — 10.30: Mi új­ság a Futrinka utcában? A ha­rangjáték. (Ism.). — 16.48: Mű­sorismertetés. — 16.50: Reklámmű­sor. — 16.55: Telesport. — 18.10: A világ térképe előtt. — 18.20: Ri­műsora íiaido Rinaldini. Magyarul beszé­lő nyugatnémet rövidjátékfilm- sorozat. 9. Az álarcosbál. — 18.45: Esti mese. — 18.55: Teles-port. Va­sas—Újpesti Dózsa bajnoki lab­darúgó-mérkőzés közvetítése a Népstadionból. — 20.45: Tv-híradó. — 21.05: Vidéki asszonyság. Tévé­játék Turgenyev színdarabjából. — 22.05: Tv-híradó — 2-. kiadás. — 22.15: Nyári hangverseny-esték. A Zenei Figyelő különkiadása. BESZTERCEBÁNYA: 15.40: Lá­nyok, fiúk magazinja. — 16.30: A Csehszlovákia — USA kosárlabda- mérkőzés közvetítése. — 17.50: Nagy kalandos út (ifjúsági tévé­játék). — 19.00: Tv-híradó. — 19.55: Csütörtök. (Olasz film). — 21.45: Szlovák zenei év, — 21.25: Tv-híradó. Hétfő KOSSUTH RADIO: 8.05: Műsor­ismertetés. — 8.15: Mit üzen a rá­dió? — 8.50: Kedvelt régi meló­diák. — 9.25: A hét előadóművé­sze. -- 10.05: Nyúl István kamara- együttese játszik, Zeke Gyula énekel. — 10.20: Zenekari muzsi­ka. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.30: Tánczenei koktél. — 13.15: A szegedi Bihari János népi zeneka­ra játszik, ifj. Lakatos Béla ve­zetésével. — 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.00: Édes anyanyelvűnk. — 14.05: Ismael sa­ját dalaiból énekel. — 14.16: Jám­bor László felvételeiből. — 14.40: Déryné naplója. — 15.10: Harsan a kürtszó! — 15.45: A Körmendi- együttes játszik. — 16.00: A vi­lággazdaság hírei. — 16.05: Szir- may Márta énekel, zongorán kí­sér: Miklós György. — 16.23: Népj 6 NÖGRÄD - 1969. augusztus 31., vasárnap Salgótarján, 600 néző, vezette Németh. IKARUS: Rozsos — Hoffman I.j Kontha, Hoffman II., Tóth II., Hajduska, Rostás, Horváth I., Vajda, Bodó, Szi­geti (Szabó). Edző: Tóth III. Ferenc. SKSE: Libus — Kul­csár (Vári), Czuder, Ludányi, Csala, Galbács, Boros, Szebe- rényi, Nyerges, Pünkösdi (Taj- ti), Antal. Edző: Tóth István. Kezdés után a hazaiak len­dültek támadásba, de az ötö­dik percben nagy védelmi hi­bából Bodó II méterről a ki­mozduló Libus fölött a léc alá bombázott. 1:0. A gól után to­vábbra is a hazaiak támadtak. A nyolcadik percben Szeberé- nyit a 16-oson belül felvág­ták. A játékvezető közvetett szabadrúgást ítélt, de a ha­zaiak nem tudták értékesíteni. A 15. percben Antal a 16-osról nagy lövést küldött kapura, de a felső léc alá tartó bombát Rozsos hárította. Négy perccel később Pünkösdi—Ludányi— Szeberényi volt a labda útja. Az utóbbi öt méterről nagy helyzetben a bal alsó kapufa mellé fejelt. A 28. percben a vendégek Szigeti révén táma­dást vezettek a bal oldalon. A kohász-védők bizonytalankod­tak. A csatár átívelt a jobb oldalra és a tisztán hagyott Rostás közelről nagy lövést küldött kapura. A bal alsó sa­rokba tartó labdát Libus nagy üggyel-bajjal hárította. Az el­ső félidő utolsó tíz percében Szeberényi kétszer is egyenlít­hetett volna, de sajnos mind­két esetben hibázott. A második félidőben tovább­ra is a hazaiak maradtak tá­madásban. Az 53. percben Bo­ros kapott jó labdát, Antalhoz továbbított, aki 12 méterről í felső lécet találta el. A vissza­pattanó labdát Galbács kapi mellé fejelte. A 60. percben újra közvetett szabadrúgás: ítélt a játékvezető a tizenha­toson belülről, de az eredmény ekkor sem változott. A 63 percben Antal robbant ki a védők közül, de lövését Rozsos hárította. A 75. percben Kul­csár beadását Antal fejelte nagy helyzetben kapu mellé. A 77. percben az egyik össze­csapásnál Kulcsár megsérült és már nem is tért vissza. Az utolsó percekben nagy küzde­lem folyt a pályán, a kohá­szok a kiegyenlítésért, a ven­dégek az eredmény tartásáért harcoltak. Jó: Hoffman I., Kontha, Tóth II., illetve: Lu­dányi, Galbács, Antal. Demény László Vasárnapi sportműsor Atlétika: Országos bajnok­ság 10—17. Kosárlabda: Latinka Sándor- emlékverseny, tíz csapat, köz­tük az SKSE részvételével. Röplabda: 'Középcsoport, nők: Zpálfalva — Tokod, Zpálfalva 9, SBTC — Kőbá­nyai Tűzálló, Salgótarján, Bo­lyai gimn. 11. Férfiak: Salgótarjáni Bá­nyagép — Ganz-MÁVAG, Zpálfalva 11, Salgótarjáni ZIM — Z. Danúvia, Salgótarján, Építők-sporttelep. Labdarúgás: NB 1.: Starján — Ferencváros, Starján, 16.30, Almási (Soós G., Vízhányó). NB 1. tartalék: Starján — Ferencváros, Starján, 14.45, Hoffer. NB II. Észak: Esztergom — Kisterenye, Esztergom, 16, Ma- róti. NB 111. Északközép: Star- jáni Bányagép — Martfű, Zpálfalva, 12.30, Bp. Postás — Pásztó, Egressy út, 10.30, K.-la- pujtő — Bgy. Dózsa, K.-lapuj- tő, St. Üveggyár — Gázművek, Starján, 11 óra, Mizserfa OGSC — Kazár, 15. Megyei I. osztály: Bgy. SE — St. ZIM 10, v.: Molnár, K.-keszi — Vörös Csillag SE 15.30, Kiss, Dejtár szabad, Romhány — Jurisits 16.30, v.: Saár, Baglyasalja — Mihály- gerge, 10, v.: Kómár, Szoros­patak — Somoskőújfalu, 16.30, v.: Bures, Szécsény — Érsek- vadkert, 16.30, v.: Langár, Mát- ranovák — Bgy. Volán, 16.30, v.: Máté. Teke megyei bajnokság: SKSE — Mátranovák, 8 óra, v.: Mizser, Mátraszőllős — SÜMSE, 8, v.: Fülöp, Nádúj­falu — K.-terenye, 8. óra, v.: Frink. muzsika Mexikóból. — 16.43: Van új a Nap alatt! — 16.58: Hallga­tóink figyelmébe! — 17.05: Kül- oolitikai figyelő. — 17.20: Erich Leinsdorf három Mozart-szimfó- niát vezényel. — 17.58: Húszas stú­dió. Az atlétikáról. — 18.58: Hall­gatóink figyelmébe! — 19.25: Sporthíradó. — 19.35: A rádió ka­barészínháza. — Szeptemberi mű­sor a 6-os stúdióból. — 20.45: Ifj. Magyari Imre népi zenekara lát­szik. Közben: — 21.03: Volt egy háború... — 22.20: Chopin: 12 etűd. Op. 25. — 22.49: A modern filozófia problémái. — 23.04: Rit­mus és melódia. — 0.10—0.25: A Zeneművészeti Főiskola énekkara kí>f motettát énekel, vezényel: Vá­sárhelyi Zoltán. PETŐFI RADIO: 8.05: Kamara­zene. — 9.00—10.00: Ezeregy dél­előtt... — 10.00: A zene hullám­nosszán. — 11.49: vállalatok a tárgyalóasztalnál. — 11.59: A fran­cia L’arche-együttes műsorából. — 12.30: Mátyás Mária és Szalma Ferenc énekel. — 13.05: Hazasze­retet. — 13.20: Broniszlav Huber- man hegedül. — 13.45: Időjárás­és vízállás jelentés. — 14.00—18.00: Kettőtől hatig. A könyvespolc előtt. — 18.10—19.28: Közkívánat­ra! Veronai haragosok. Zenés já­ték. — 19.28: Tudományos kör­kép. — 19.52: Jó estét, gyerekek! — 20.25: Űj könyvek. — 20.28: A Suisse Romande-zenekar Beetho- ven-estje Géniből. — 21.56: Nóta- és népdalest. — 22.37: Tánczene. 23.10: A hét előadóművésze: Erich Leinsdarf. — 23.45: Rimszkij-Kor- szakov: A cári menyasszony. Résziét az I. felvonásból. BESZTERCEBÁNYA: 17.55: Te­lesport. — 18.30: Varázsló. (Vi­dám fiimműsor). — 19.00: Tv-hír­adó. — 20.15: Hallgató nyomok. (Történet a háború utáni Len­gyelországból). — 21.45: Liga-va- sámap. — 22.10: Tv-híradó. Csábiné 177 cm-rel országos csúcsot ugrott Kitűnő országos csúccsal örven­deztette meg az atlétika Nógrád megyei híveit Csábiné, Komka Magdolna az országos atlétikai bajnokság második napján. A se­lejtezők során a nagyszerű formá­ban levő bajnoknő a 174 cm-es magasságot elsőre ugrotta, s ez­zel másodszor is teljesítette az at­héni EB-re kiküldetését jelentő szintet. Ezután a lécet 177 centi­méterre tették és Csábiné harmad­szorra túljutott a csúcsmagassá­gon. Két centiméterrel javította meg a múlt évben felállított 175 cm-es rekordját. Kíváncsian vár­juk döntőbeni szereplését, mert elutazása előtt Szepesi Antal, Csá­biné edzője a következőiket mond­ta : — Magdi jó formában van, s ha a ritmusa rendben lesz, akár a 180 cm-t is átugorhatja. Nos, az edző eddig 3 centimétert tévedett, a döntő azonban még hátra van. Kitűnően harcolt a hármasug­rás döntőjében Angyal, az SKSE A közgazdasági szak- középiskola (Salgótar­ján. Bem u. 2—4.) azonnali belépéssel bentlakó hivatalsegédet keres. Cserelakás szükséges. A Földmunkát Gépesítő Vállalat hivatásos teher­gépjármű-vezetői tanfolyamot indít BENTLAKÁSOS REND­SZERBEN. A tanfolyam költségeit fedezzük, a ta­nulmányi időre segédveze­tői bért folyósítunk. To­vábbi felvilágosítást levél­ben, ill. telefonon ad a vállalat munkaügyi osz­tálya. Cím: Budapest, V., Vigyá­zó Ferenc u. 3. 126-7Ü0/64- es mellék. Telex: Bp. 775 oktatás. versenyzője. A nyolcadik helyen fejezte be a versenyt a rendkívül erős mezőnyben 14;36 m-rel új. megyei csúccsal. Nagy meglepe­tésre Hényelné is döntőbe jutott a gerely vetésben. Eredménye: 39:98 m. Kissné 524 cm-tert ugrott tá­volba és nem sikerült döntőbe kerülnie. Nem megerősített hírek szerint a női magasugrásban Bíró Éva is kitűnően szerepelt, s le­hetséges, hogy 6 is döntőbe ju­tott. — ács — Keresünk Közgazdasági Techni­kumi érettségivel, 1—2 éves gyakorlattal ren­delkező munkaerőt. adminisztrációs munkakörbe. Cím: a Kiadóban. Nógrádi Szénbányák Anyag- és Áruforgalmi Osztálya eladásra felkínálja a kisterenyei és a salgó. tarjáni fatelepein tároló nagy mennyiségű fűrészpor és fnhulladék készletét. A hulladékfa métermá- zsája 25 Ft, a fűrészpor ára pedig — a mennyi, ségtől függően — meg_- egyezés szerint Most szerezze be tüzelő­szükségletét! Apróhirdetések Jó karban levő 250- es Pannónia eladó. Nagybátony, Bánya­város, Mező Imre út 7. Az OBV síig ótar- jáni Bányagép- gyára keres meg­vételre sürgős ex­port-munkához 2215-ös és 22215-ös 100—150 db golyós- csapágyat. Minden kisebb mennyisé­get is elfogadunk. Ügyintéző Juhász Márton. Telefon: Salgótarján, 10-31. 10-55. Felszámolás miatt olcsón eladó: min­denféle kőfaragó szer­szám. egy kisebb, egy nagyobb kőalapvágó (fräser) motorokkal, márvány, valamint gránitlapok. Károlyi­féle mozaiklapprés. festékkeverő dob vil­lanymotorral, hidrau­lika 60 atm. 12 cm átm. nyomóhengerrel, köszörűgép motorral, kézikocsi tömör gu­mikerékkel, görgős csapággyal, rakterűiét 105x150, — kézi kocsi, abroncsos, fakerekek­kel, rakterűiét 110x160, nagy köszörűállvány 2 darab, 50 cm átm. köszörűkővel, áttétel­lel, de motor nélkül és sok más ipari fel­szerelés. Cím: Alb Fe­renc Salgótarján, Mó­ricz Zsigmond u. 7. Felvételre kere­sünk gyógyszer- gyártó munkára vegyész­technikusokat, gyógyszergyárié szakmunkásokat, segédmunkásokat, továbbá lakatosokat, kőműveseket, hűtőgép- és kompresszor­kezelőket, valamint tiszta munkára nőket. Ötnapos munka­hét. Jelentkezés? Kőbányai Gyógy­szerárugyár, Mun­kaügyi Osztály. Budapest, X., Gyömrői üt 19—21. Telefon: 477-330 193.

Next

/
Oldalképek
Tartalom