Nógrád, 1969. február (25. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI NOGRAD AZ MSZ M P NÓGR.ÁD M EG Y E l BIZOTTSÁG A É S A M F G Y E I T A hí Á C S L AP J A XXV. EVF., 26. SZÁM ARA: 70 FILLER 1969. FEBRUAR 1. SZOMBAT w«ii szniuRuniKBaim Hétmillió kritikus ki tud többet u polgóri védelemről? ff* -»IT hjlUeltek a borsosberéuyi gyilkost . jjj / ofílalt Több mint 251 millió forint Salgótarján fejlesztésére Együttes ülést tartott a városi pártbizottság és a városi tanár,s Tegnap délelőtt Salgótarjánban, az SZMT székhazá­nak nagytermében együttes ülést tartott a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Salgótarjáni Városi Bizottsága és Salgótarján Város Tanácsa. Az együttes ülésen Salgótar­ján várospolitikai terve, az 1969-70. évi költségvetés és az 1969-70. évi fejlesztési terv szerepelt. Az írásos előterjesztés felett rendkívül szenvedélyes vita alakult ki. A vitában 16 pártbizottsági és városi ta­nácstag mellett Tészt vett Jedlicska Gyula, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának első titkára is. bizottság eisö titkára és Sándor Elemér, a városi ta­nács vb elnöke együttes elő­terjesztése — melyet koráb­ban a végrehajtó bizottság jó­váhagyott és az együttes ülés elé javasolt — megállapítja, hogy az új gazdaságirányítási rendszer első éve is eredmé­nyes volt Salgótarjánban. Az elmúlt esztendőben költségve­tés címén mintegy 55,4 millió forintot költött el a város, amiből számos beruházást és a jelölő gyűléseken elhangzott ja­vaslatot valósítottak meg a megyeszékhelyen. ' Ürmössy László, a Salgótar­jáni Kohászati Üzemek fő­mérnöke azt hangsúlyozta, hogy az előterjesztés közös gondokat tartalmaz, ezért azok megvalósításában a vállalatok­nak és a tanácsoknak együt­tesen kell részt venni. Beje­lentette, hogy a Kohászati Üzemek is bekapcsolódik a la­kásfejlesztésbe, s évenként mintegy 3—3.5 millió forinttal segítik a lakásépítési akciókat. Kerner Lajos, a kereskedelem­ben jelentkező problémákkal foglalkozott, s kérte az együt­tes ülést, hogy szorgalmazza a jobb áruellátást, a választék bővítését. Menyhárt Istvánná, a kenyér- és péksütemény rossz minőségét tette szóvá és sürgette a nyilvános telefonál­lomások felszerelését. Boros Antal a várospolitikai terv építészeti kiviteleinek gondjait említette meg a többi között. Valamennyi felszólaló egyön­tetűen hangsúlyozta, hogy az előterjesztés reális adatokat tartalmaz 1969—1970 évre, s a város lakosainak összefogásá­val az előirányzat teljesíthető. Szalai Gáspár, a városi párt­Az előírt célcsoportos beru­házásból például a tervezett 211 lakás helyett 37 lakással többet építettek állami beru­házásból a megyeszékhelyen. Az állami lakásokon kívül a társas, csoportos és magánerő­ből épült lakások száma elérte a 116 darabot. Az elmúlt év­ben 4,8 kilométer ivóvízveze­ték kiépítésére is sor került, s befejezést nyert a Tóstrand 2500 köbméteres medencéjének építese. Hatszázötven folyómé­ter hosszban szennyvízmente­sítő csatornát létesítettek, a villanyhálózatot pedig 300 fo­lyóméter hosszban bővítették. Salgótarjánban 7340 négyzet- méter új utat építettek ég 1130 négyzetméter járda és út kor­szerűsítésével végeztek —. hogy csak a legfontosabbakat említsük. Mindezek megvaló­sításához a város dolgozói az elmúlt évben 1,G millió forint értékű társadalmi munkával já­rulták hozzá. Az 1969—70. évre szóló va­rospolitikai terv első része az ipar fejlesztésével foglalkozik. A tervek szerint az ipari üze­meknek az idén 100 millió fo­rint értékkel kell többet ter­melniük. mint 1968-ban. Elő­segíti ezt új üzemek, üzem­csarnokok belépése, a megle­vő üzemek rekonstrukciójának folytatása. Az együttes ülésen elfoga­dott várospolitikai terv vég­rehajtására több mint 251 mil­lió forint áll a városi tanács rendelkezésére. Ebből 109 mil­lió forintot költségvetésre, csaknem 142 millió forintot ped.ig a fejlesztési alapra biz­tosították. A várospolitikai tervben rendkívül nagy teret kap a lakásépítés. Ezek sze­rint célcsoportos beruházás­ként be kell fejezni az Arány János utcai 22-cs lakóépületet 172 lakással, a 22-es és 23-as jelű épü­lethez tartozó járulékos létesítmények építéséi. A Uákóczi úti foghíjon 27 ka­kast építenek, s befejezik a Malinovszkij úton a már meg­kezdett 27 lakásos épület kivi­telezését. A városközponti la­kótelep folytatásaként meg­kezdik a 264 lakásos garzon­ház építését csakúgy, mint az Arany János utcában a 26-os jelű, 80 lakást magában fog­laló épület kivitelezését. Ki­mondotta az együttes ülés, hogy a negyedik ötéves terv­ben épülő lakások megvalósí­tása céljából meg kell kezde­ni a szükséges tervezési és előkészítési munkálatokat, hogy biztosítsák a zökkenő- mentes átmenetet. A társas­ág családi házak építésénél folytatják az öreg József-tele- pen megkezdett építkezést, 58 lakáson befejezik a munkála­tokat, és biztosítják a második ütemben szereplő 142 lakás építésének megkezdését. Foly­tatják a Sebaj-telepi többszin­tes lakások építését, s a város területén már ki­alakított tereprendezese- ket figyelembe véve le­hetővé teszik mintegy 80 magánerőből történő csa­ládi lakás építkezésének befejezését. (Folytatás a 3. oldalon). Tegnapi tükör Uf fenzUa-pámk >ai^onbat, — Is iraki események ulönxsgései — Szín iét afolat Közeleg A iclnam egyik legnagyobb ünnepe, boldu.jc\. az úgynevezett Tét cs a drl~vietnami fővárosban roúud iócgc- sebbé válik a hangulat.Neiaesak az ünnep közeleg ug\ - - i hanem a tavalyi emlékezete#. Tet-offenziva, amei. c-zlr- séget okozott az amerikaiaknik és a kornianycsapalokn megismétlődhet. Az USA ci ^ saigoni rezsim biztonság' szervei hónapok óta igyekeznél azon, hogy <*/. a s/.jniui'-.t lidérces esemény ne következzék be — vagy legalább ne n .>. mint 1968-ban, amikor a 9.N 11- fegyveres erőinek általános támadása teljesen rajtaütésszerűen érte mind az amerikai, mind a dél-vietnami kormányt. Nos, a legutóbbi jelentések szerint ez az állandó intenzív „előrejelző” kísérlet némi ered­ményre vezetett — de olyan eredményre, amely felkavarta a dél-vietnami főváros aműgyis ingatag nyugalmát. Thieu elnök és az amerikai főparancsnok, Abrams tábornok külön­leges kutatóegységei ugyanis Saigontól mindössze 84 kilo­méterre föld alatti dzsungelkórházra bukkantak, amelyet nyilvánvalóan a partizánok építettek. A háromszáz ágyas kórház egy teljes szabadságharcos hadosztály egészségügyi ellátását biztosította volna és ebből amerikai szakértők azt a meglehetősen kézen fekvő következtetést vonták le. hogy a „lelet” egy készülő újabb ofíenzíva előjele. , A közel-keleti helyzettel kapcsolatban — az arai. szak- szervezetek kairói kongresszusán kívül — változatlanul az ira­ki kivégzések utórezgesei állnak a nemzetközi érdeklődés középpontjában. Abdullah Szalum iraki tájékoztatási mi­niszter újabb sajtókonferencián ismételte meg kormányának azt az állítását, hogy az országban széles körű kémhálózat tevékenykedik, amely szabotázsakciókat készít elő és „ép­pen ezért további kivégzések várhatók”. A miniszter ismé­telten cáfolta, hogy kormányát faji gyűlölködés vezette vol­na és feltette a kérdést! miért nines hasonló felháborodás Nyugaton a megszállt arab területek lakosainak helyzete miatt? A világsajtó jelentős része ugyanakkor elítéli az iraki eseményeket. A zágrábi Vjesnyik úgy fogalmaz, hogy „egyet­ért U Thant ENSZ-főtitkár aggodalmával a bagdadi in­tézkedések esetleges súlyos következményei miatt”. Az ira­ki egyezmények — folytatja a jugoszláv lap — aggasztanak más arab országokat is, amelyek nem akarják nyilvánosan kifejezni, mit gondolnak az iraki ügyről. A kivégzések — véli a Vjesnyik — objektíve megnehezítik nemcsak az arab országok helyzetét, hanem azokét is, amelyek barati vi­szonyban vannak velük. Nyilvánvalóan vezető helyet kap a világsajtó hasáb­jain. a rádióállomások hullámhosszain és a televízió képer­nyőjén az a nyilatkozat, amelyet Zamjatyin, a szovjet kül­ügyminisztérium sajtóosztályának vezetője tett Koszigin miniszterelnök egészségi állapotáról. Zamjatyin megcáfolta azokat a nyugati, mindenekelőtt londoni lapokban felröp­pentett híreszteléseket, amelyek szerint a miniszterelnök beteg és kijelentette: Koszigin szabadságon van és a közel­jövőben elfoglalja hivatalát. Tizencgyiiiillló Ősi község új gondokkal Illést tartott az Elnök! Tansies a tagoknak és alkalmazottaknak Zárszámadás a karancslapujtői isz-ben Az etesi művelődési otthon nagyterme tegnap megtelt em­berekkel. Itt tartotta zárszá- madó közgyűlését a megye egyik legnagyobb gazdasága, a karancslapujtői Karancs- mente Termelőszövetkezet A hatezer holdas szövetkezet négy község — Etes, Karancs- alja, Karancsberény és Ka- rancslapujtő — szorgalmas tagságát fogja össze már évek óta. Tórák Sándor, a közös gaz­daság elnöke a vezetőség be­számolójában azokról a gon­dokról beszélt, amelyek ta­valy a mostoha természeti vi­szonyokat kísérték. A szövet­kezet egyik legnagyobb prob­lémája, hogy rendkívül sok az idős, az elöregedett férfi- és asszonytag. Mint mondotta, a tagság átlagos életkora 60 esz­tendő. Ilyen körülmények kö­zött sokkal értékesebbnek tűnnek azok az eredmények, amelyeket a termelőszövetke­zetben az elmúlt évben elér­tek. Az eredményekről a tagok már korábban tudomást sze­reztek. Ugyanis a szövetke­zet vezetősége üzemegységen­ként beszélgetett a tagokkal az eredményekről, a munkát gát­ló gondokról. Egyöntetű volt a megállapítás: a párt- és a ga-rdasáevezetök, a tfv-ok és alkalmazottak erőfeszítése eredményes volt. A gazdaság­ban 22 millió 7 0 ezer forint volt a növénytarmesziés, ál­lattenyésztés, valamint a se­géd- és melléküzemágak be­vétele. A közös vágyon meg­haladja a 20 millió forintot, s egy esztendő alatt több mint ötmillió forinttal növekedett. Az eredményes munka min­denekelőtt a szövetkezeti ve­zetők hozzáértését, a gépek, valamint a szorgalmas terme­lőszövetkezeti tagok összehan­golt munkáját dicsérik. Ezt állapította meg beszámolójá­ban Rozgonyi Sándor, az el­lenőrző bizottság elnöke is, s állítását az év folyamán vég­zett ellenőrző munka tapasz­talataival bizonyította. A növénytermesztés és az állattenyésztés hozamainak növekedése azt eredményezte, hogy a. közös gazdaságban biztosabb lett a tagok megél­hetése, az alkalmazottak jö­vedelme is. Tórák Sándor el­mondotta. hogy meghaladja a 11 millió f oián tot az az összeg, amelyet részesedésként és fi­zetésként kaptak tavaly a dol­gozók. A közös gazdaságban a munkaegység értéke a pré­miummal együtt 60 forint. A zárszámadó közgyűlés után még mintegy kétmillió-hat­százezer forintot fizettek ki a tagoknak és alkalmazottak­nak. Sok község szeretne olyan iskolát, amilyen Nógrádmegyeren áll. Az emeletes, tornate­remmel, saját konyhával rendelkező intézményben több mint négyszáz gyereket taníta­nak. A tágas iskoláról most derült ki, hogy kicsi. Kelemen Gyula igazgató azt mondja, kellett volna az a második emelet, amelynek a felhúzása az építés alkalmával még nem volt indokolt. De nemcsak ez a panasza az igazgatónak. Cgy megszaporodtak az egyéb tennivalók, hogy nevelő munkára, tanításra alig marad ideje. Pedig most ugyan­csak szükség van erre, mert naponta öt-hat nevelőt is kell helyettesíteni, különböző okok miatt. Gondnok kellene a nógrádmegyeri iskolába, mert a szén beszerzésétől a központi fűtés szereléséig minden az igazgatóra hárul. Végzi a tennivalókat, de előfordul, hogy emiatt más területen keletkeznek akadályok. Érdemes lenne a járásnak meggondolni a kérdés megoldását, hiszen önmagában a nagy létszámú tantestület irányítása és a nevelő munka is alap«>s igénybevétellel jár. A község fejlődéséről és fejlesztéséről, és a gondokról a 4. oldalon olvashatják munkatársaink összeállítását A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megtárgyalta és módo­sította a mezőgazdasági ren­deltetésű földek védelméről szóló 1961. évi 6. törvény egyes rendelkezéseit, továb­bá: felhatalmazta a Miniszter- tanácsot a legelő- és apa­állat-gazdálkodás rendjének szabályozására; a Komárom megyei 9. szá­mú országgyűlési választóke­rületben elhalálozás miatt megüresedett képviselő hely betöltésére május 18-ra új választást tűzött ki: a belügyminiszter jelenté­se alapján megtárgyalta az elmúlt évben a honosítással, visszahonosítással és a ma­gyar állampolgársági köte­lékből való elbocsátással kapcsolatban végzett mun­kát. A beszámolót az Elnöki Tanács jóváhagyólag tudo­másul vette. Az Elnöki Tanács végűi egyéb ügyeket tárgyait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom