Nógrád, 1968. december (24. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

Elutazott Bukarestből Ivan Vietnami [efcr^es A DNFF parancsa: általános támadás EGY HÉT A VILÁGPOLITIKÁBAN Jakubovszkij BUKAREST (MTI) Ivan Jakubovszkij marsall, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancs­noka és Szergej Stemenko hadseregtábornok, az egyesí­tett fegyveres erők vezérkari főnöke szombaton elutazott a román fővárosból. Az elutazás­nál a Baneasai repülőtérre ki­kísérte őket Ion Ionita vezér- ezredes, a román fegyveres erők minisztere, Ion Gheorghe vezérezredes, a fegyveres erők miniszterének első helyettese, román vezérkari főnök. November 29-én és 30-án el­utaztak a román fővárosból azok a katonai küldöttségek is. amelyek részt vettek a Varsói Szerződés tagállamainak évi értekezletén. Biafrai támadás Avka ellen UMUAHIA (MTI) A szakadár nigériai tarto­mány. Biafra hadseregpa­rancsnoksága közleményben jelentette be pénteken, hogy Aba és Overri térségében a biafrai erők szilárdan tartják magukat a szövetségi csapatok ellentámadása ellenére, A közlemény szerint a biafrai csapatok támadást intéztek Avka ellen is. Ezt a helysé­get a szövetségiek februárban tízheti ostrom után foglalták el. A jelentés szerint a biaf- raiak már az elővárosokban vannak. SAIGON (MTI) Az AFP francia hírügynök­ség a DNFF rádiójára hivat­kozva jelenti, hogy a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí­tás! Front pénteken este napiparancsban általános támadást rendelt el novem­ber 30-tól kezdődően. A na­piparancs szerint a szabad­ságharcosok „mindenütt” álta­lános támadást hajtanak vég­re, amelyet a parancsnokok együttes ülésén határoztak eL Saigon! tájékoztatások sze­rint a szabadságharcosok több helyen Is nagyméretű csapat­összevonásokat hajtottak vég­re. A saigoni rezsim katonai parancsnoksága — folytatja az AFP — kijelentette, hogy Saigon felkészült a negyedik általános nagy offenzívára. A saigoni rendőrség véleménye szerint az utóbbi napokban több mint ezer szabadsághar­cos szivárgott be a fővárosba HANOI A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője szombaton reggel közleményt adott ki, amely elítéli és leleplezi az amerikaiak legutóbbi légitá­madását az észak-vietnami Quang Binh vidéke ellen, to­vábbá az amerikai haditenge­részet terrorakcióit, amelye­ket a demilit.arizált övezet déli részében hajtott végre. PÁRIZS Mint á Reuter jelenti, való­színű, hogy Ha Van Lau ez­redes, a Párizsban tárgyaló VDK-küldöttség helyettes ve­zetője és Cyrus Vance az A párt kiengedte a kezéből ••• A Pravda a CSKP plénumáról MOSZKVA (TASZSZ) A Pravda prágai külön tudó­sítói a lap szombati számában a CSKP KB novemberi plénu­ma eredményeinek a pártszer­vezetekben történt megvitatá­sára és a csehszlovák kommu­nistákkal folytatott beszélgeté­seikre hivatkozva hangoztat­ják: „A novemberi plénum, a reakciós és revizionista erők­nek továbbra is folytatódó párt- és népellenes felforgató tevékenysége ellenére, jelentős szerepet játszhat az ország helyzetének további normali­zálódásában. A plénum mér­földkő lehet a szocializmus építésében, a csehszlovák nép­nek a szovjet néppel és a töb­bi szocialista ország népeivel fennálló barátsága megerősíté­sében”. A tudósítók elmondják, hogy azok a csehszlovák kommunis­ták, akikkel beszélgettek, megelégedéssel nyilatkoztak arról a pozitív értékelésről, amelyet a plénum adott a munkásosztály, a parasztság és értelmiség húszéves erőfeszíté­seiről. Ez az értékelés annál is jelentősebb, mivel több hóna­pon át ellenséges elemek aka­dálytalanul rágalmazták a szo­cialista vívmányokat. A beszélgetésekben sok ke­serű szó és éles, bíráló meg­jegyzések hangzottak el a csehszlovák sajtó, rádió és te- levízó munkatársairól. Egy ve­terán kommunista, F. Jelinek kijelentette: „Újságjaink, a rá­dió és a televízió az igazságos hírközlés eszközéből a politi­kai dezinformálás eszközévé vált. A párt kiengedte kezéből Irányításukat. Egyes újságírók, s köztük több kommunista is. meghamisították a Központ: Bizottság politikáját”. A Pravda tudósítói megjegy­zik, hogy még ma is nyomási gyakorolnak a CSKP Központi Bizottságára és a kormányra olyan személyek csoportjai, akik magukat az „igazi de­mokrácia” és a „humánus szo­cializmus” híveinek feltüntet­ve, valójában szocialista­ellenes és revizionista erők tö­rekvéseinek adnak hangot, hogy lejárassák a Központi Bi­zottság plénumának határoza­tait, s meghiúsítsák végrehaj­tásukat. A tudósítók a plénum határozatai elleni nyílt de­monstrációnak nevezik az úgy­nevezett prágai újságíró-aktí­va napokban megtartott gyű­lését. Interpelláció Görög titkosrendőrök Párizsban PÁRIZS (MTI) Leon Féix kommunista kép­viselő írásos interpellációt in­tézett a francia belügyminisz­terhez azzal kapcsolatosan, hogy a görög junta titkosrend- orei az Emberi Jogok Európai Bizottságának strasbourgi ülé­se alkalmából, közvetlenül ta­núkihallgatása előtt, erőszak­kal hazaszállították Petra kis­asszonyt. Két másik tanú fje­dig csak nagy nehezen tudott kiszabadulni ellenőrzésük alól. Úgy tűnik — írja Leon Fé­ix - . hogy a junta fegyveres titkosrendőrei szabadom sé­tálhatnak Strasbourg utcáin. Hasonló tevékenység Párizs­ban Is tapasztalható, ahol a görög katonai junta képvise­lői nyomásnak és fenyegetés­nek teszik ki a politikai me­nekülteket. León Féix választ kér a belügyminisztertől arra vonat­kozóan, hogy milyen körül­mények között, és milyen erők cinkosságával tudták ezek a titkosrendőrök a kollektív út­levéllel Franciaországba érke­zett Petra kisasszonyt elszál­lítani az országból. 2 NÓGRÁD - 1968. december 1., vasárnap amerikai küldöttség helyettes vezetője, vasárnap este Pá­rizsban tanácskozik a kibő­vített tárgyalások egyes kér­déseiről. Hari'iman, a küldött­ség vezetője vasárnap Wa­shingtonba repül és a követ­kező napokon Johnsonnal és minden valószínűség szerint Nixonnal is megbeszélést foly­tat a párizsi tárgyalásokról. SAIGON Kisebb jelentőségű harci cselekményekre került sor az elmúlt éjjel és szombaton a hajnali órákban. A jelenté­sek szerint a szabadságharco­sok Tay Ninh környékét lőt­ték és ezenkívül megtámad­tak Ahdeétában egy katona' tábort Saigontól 16Ö kilomé­terre, délnyugatra. Aknave­tőkkel támadták a szabadság­harcosok az egyik ameríka* katonai parancsnokságot, Da Nang-tói három kilométerre északra. A B—52-es nehézbombázó! két ízben bombázták a Quang Nguai-tól 36 kilométerre dél­re fekvő területet és másik két támadást Intéztek Saigon közelében Bien Hoa ellen. A fenti négy támadásból har­mat szombaton hajnalban haj­tottak végre. WASHINGTON Az amerikai külügyminisz­térium szóvivője pénteken este közölte, hogy az ameri­kai kormány nem kapott ja­vaslatot vietnami karácsony: tűzszünetre vonatkozóan. Két­kedését fejezte ki az irány­ban, hogy ez évben tűzszü­netre kerül sor. Fefssaf ügynök 7 ADEN (MTI) Kahtan Mohammed El-Saabi, a Dél-jemeni Népi Köztársa­ság elnöke pénteken, az or­szág függetlenségének első év­fordulója alkalmából, az év­forduló előestéjén rádióbeszé­det mondott. El-Saabi közölte, hogy Dél-Jemenben a biztonsági erők Szaúd-Arábiának dolgo­zó ügynökök hálózatát gön­gyölítették fel. Az ügynököket rövidesen állambiztonsági bí­róság elé állítják. El-Saabi azzal vádolta Fejszalt, Szaúd- Arábia királyát, hogy támo­gatja azokat a szultánokat, akiknek hatalmát közvetle­nül a függetlenség kikiáltása előtt döntötték meg. A dél- jemeni elnök szerint Fejszel király a dél-jemeni kormánv megdöntésére törekszik. Fei- szal király a CIA amerika* szervezet ügynöke — jelen­tette ki El-Saabi — és szeret­ne az egész Arab-félsz] get uralkodója lenni. Saigon is képviselőt küld a párizsi tárgyalásokra — Ki viselje a trankvólság terheit? — Még mindig nincs kormánya Olaszországnak — Az egyiptomi diákzavargások háttere huzavona után végül is szer­dán jelentette be a saigoni kormányzat, hogy elküldi képviselőjét a pári­zsi tárgyalásokra. De e közlemény is hangsú­lyozta — s ezt a politikai megfigyelők Washington engedményeként értékelik —. hogy csak „kétoldalú” tárgyalásokba egyezik bele. E formulával Saigon azt próbálja jelez­ni, hogy a maga részéről nem ismeri el külön tárgyalófélként a DNFF küldöttségét, bár a front képviselőinek jelenléte ellen nem tehet semmit. Az amerikai visszakozás miatt a DNFF Párizsban tartózkodó küldöttsége hiva­talosan tiltakozott. A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője is kifejezésre juttatta: kor­mányának álláspontja szerint az Egyesült Ál­lamok agresszív háborúja beszüntetésének és a vietnami béke helyreállításának kérdését a VDK, a DNFF és az Egyesült Államok kö­zötti tárgyalásoknak kell eldönteni. A múlt hét végén már ismeretessé vált, hogy a francia kormány elutasítja a frank le­értékelését, de a francia pénz stabilizálása ér­dekében tervezett intézkedések De Gaulle vasárnap esti rádióbeszédéből váltak ismere­tessé. Az elnök, aki a májusi sztrájkra pró­bálta hárítani a frank megingott helyzetéért a felelősséget, a devizapiac szigorú ellenőrzésé­vel, a költségvetési deficit csökkentésével, a közszolgáltatási díjak emelésével, az export- támogatás fokozásával, illetve az ipari beru­házás serkentésével akar úrrá lenni a válsá­gos pénzügyi helyzeten. A frankvédő intézkedések nemzetgyűlési vi­tájában a kommunista képviselőcsoport hevé- ber Robert Ballanger kijelentette: a franciá­kat most a gaulleizmus tízévi uralmának kö­vetkezményei sújtják. A kormány a kisembe­rek vállaira kívánja rakni a válság megoldá­sának terheit, és csak presztízsokokból áll el a frank devalválásától. A heves vita ellenére a francia nemzetgyűlés azonban jóváhagyta a kormány által beterjesztett törvényjavaslatot, 157 szavazattal 87 ellenében elfogadta ezt a sze­nátus is. A párizsi intézkedések bejelentését követő­en ismét megnyitották kapuikat Nyugat- Európa valutatőzsdéi, s bár a frank devalvá­lásából s a márka felértékeléséből óriási nye­reségre váró banktőke számításai nem váltak be, az üzletemberek így sem járnak rosszul az ipari beruházások és az export támogatására felajánlott állami szubvenciók miatt. A pénzügyi szakértők azonban hangoztatják, hogy De Gaulle intézkedései csak átmeneti­leg enyhítik a helyzetet. Nem ért Véget, csak átmeneti nyugvóponthoz jutott a nyugati pénzrendszert megrázó válság. Folytatódik az olasz belpolitikai válság, amely Leone miniszterelnök lemondásával még a múlt héten kezdődött. Saragat köztár­sasági elnök — nagy meglepetésre — előbb Sandro Pertlnit, a képviselőház szocialista- párti elnökét bízta meg tájékozódó kormány­alakítási tárgyalásokkal, de végül Rumor, a kereszténydemokrata párt néhány nappal ko­rábban lemondott, majd funkciójában Ismét megerősített főtitkára kezdte meg a kabinet megalakításával kapcsolatos tárgyalásokat. Politikai megfigyelők egybehangzó megál­lapítása szerint nem kétséges, hogy Olaszor­szágnak rövidesen ismét középbal koalíciós kormánya lesz. E következtetéseiket a Rumor körül és a kereszténydemokrata főtitkár rész­vételével lefolyt pártközi megbeszélésekre alapozzák. A kereszténydemokrata párt kü­Hossias lönböző frakcióinak vezetői —, mint ez a tár­gyalásaikból kitűnt — azért ragaszkodnak Rumor személyéhez, mert ebben az esetben gyors kormányalakításra számíthatnak, s így elkerülhetik az időhúzással együttjáró presz­tízsveszteséget. A Rómából érkező tudósítá­sok azonban nem hagynak kétséget afelől, hogy a középbalon elhelyezkedő Rumor elő­térbe állítása csak taktikai fegyverszünet: a kereszténydemokraták különböző frakciói erőt gyűjtenek a pért • soron következő kong­resszusára. S nemcsak a jobbszárnyra céloz­nak, hanem a „dorottyásokra”, a liberálisabb szárnyra is, amelynek vezetője, Moro egyelő­re csak a háttérben mozog ugyan, de azon fá­radozik, hogy magához ragadja a vezetést. — A hét eseményeinek sorába tartozik, hogy Richard Nixon, az Egyesült Államok no­vemberben megválasztott új elnöke megkezd­te jövendő kormánya kialakításával kapcsola­tos tárgyalásait. Bár előzetes hírek érkeztek arról, hogy Humphrey jelenlegi alelnök Is nagy szerepet kap majd a Nixon-adminisztrá­cióban, s utalások hangzottak el Rockefeller New York-i kormányzó részvételéről Is, mindkét politikus cáfolta, hogy vállalná a személyével kapcsolatban emlegetett kor­mányfunkciókat. Ugyanakkor viszont ismere­tessé vált, hogy Nixon szóvivőjének tisztét Herbert G. Klein tölti majd be, s egyesek tud­ni vélik azt is, hogy Cabot Lodge elhagyja bonni állomáshelyét, s Nixon tanácsadója lesz vietnami kérdésekben. Egyidejűleg bejelentet­ték, hogy az Egyesült Államok januárban hi­vatalba lépő elnöke puhatolódzó tárgyalásokra különmegbízottat küldött a Közel-Keletre. Végezetül — a közel-keleti események sorá­ban — az egyiptomi diáktüntetések keltettek nagy figyelmet. Az Al-Manszurában, illetve Alexandriában ismételten kiújuló összetűzé­seknek több halálos áldozata is volt, sokan pedig megsebesültek. A kairói hivatalos köz­lemények nem titkolták, hogy nemcsak az egyetemisták és a középiskolások vettek részt a megmozdulásokban. Már az első jelentéseik is utaltak arra, hogy „más elemek” is bekap­csolódtak. Később pedig a Mena hírügynökség nyíltan „nem nemzeti erők” beavatkozásáról tett említést. A diáktnegmozdulások közép és felsőoktatás megreformálásával kap­csolatos intézkedésekkel. De az sem kétséges, hogy a két egyiptomi városban kipattant, te­hát lényegében elszigetelt zavargásokat Nasz- szer elnök belpolitikai ellenzéke is Igyekezett kihasználni. A megfigyelők véleménye szerint abból a tényből, hogy a tüntetések a muzul­mán ünnep, a Ramadán első napján és az EAK-ban betiltott fanatikus, mohamedán szervezet egykori fellegvárában, Al-Manszu­rában kezdődtek, bizonyosra vehető a Muzul­mán Testvérek nevű politikai és vallási szer­vezet részvétele. Viszont a kifejezetten jobb­oldali politikai követelések nyilvánvalóvá te­szik azt is, hogy a júniusi háború óta levál­tott, burzsoá köröket képviselő tisztek, illető­leg a visszaszorított, s a kényszernyugdíjazott vagy elítélt katonákkal szövetséges, Nyugat felé tekintő erők is igyekeztek felhasználni a maguk céljaira a diáktüntetéseket. Ezért vált szükségessé a népi erőkből életrehívott legfel­sőbb politikai testület, az ASZÚ rendkívüli kongresszusának összehívása is. Nasszer a né­pi erők részvételével és jóváhagyásával kíván úrrá lenni a helyzeten. ö. Gy. Az ENSZ leszerelési vitája Az ENSZ-közgyűlés politi­kai bizottságának péntek délutáni leszerelési vitájában elsőnek Burma képviselője szólalt fel, aki megállapítot­ta, hogy a moszkvai atom- csend-szerződés, valamint a Szovjetunió és az Egyesült Államok készsége tárgyalások folytatására a nukleáris fegyverek célbajuttatására szolgáló eszközök gyártásának megszüntetéséről, fontos mér­földkő az általános és teljes leszerelés felé vezető úton. Ezeket a lépéseket azonban megfelelő más olyan intézke­déseknek is követniük kell, amelyek elősegítenék a nem­zetközi légkör megjavulását. A Mateas Köztársaság kép­viselője rámutatott arra. hogy elfogadhatatlan néhány kül­döttségnek az az álláspontja, miszerint valamilyen „nem­zetközi ellenőrzést” kellene megvalósítani e rendbontá­sokkal kapcsolatban. A tudo­mány korszerű módszereivel ugyanis határozottan meg le­het különböztetni a föld alatti nukleáris robbantások által előidézett földmozgásokat a föl drengésektől. Kinshasa Kongó képviselője a nukleáris leszerelés három- lépcsős programjára hívta fel a bizottság tagjainak figyel­mét. Az első lépcsőben á ka­tonai célokat szolgáló min­den nukleáris robbantást ki­vétel nélkül meg kell tiltani, a másodikban meg kell tilta­ni a nukleáris fegyverek gyártását, a harmadik lépcső­ben fokozatosan csökkenteni, végül pedig teljesen meg kell semmisíteni minden atom­fegyver-készletet. A kongói delegátus felszólította a világ, szervezetet, segítse elő az Ide­gen területen levő katonai tá. maszpontok felszámolását és az egves országok hadseregé­nek és fegyverzetének olyan szintre történő csökkentését, amely az illető országok füg- getl en ségének megvéd éséhez feltétlenül szükséges. A nukleáris fegyverekkel rendelkező államok közti tár­gyalásokra vonatkozó szovjet javaslatot támogatta felszóla­lásában Franciaország képvi­selője, aki megállapította, hogy a tárgyalások sikeréhez minden nukleáris hatalom őszinte szándéka szükséges, és egyetértésnek kell kialakulnia a nukleáris fegyverek megfe­lelő nemzetközi ellenőrzésé, nek kérdésében. Ezt az ellen­őrzést ki kell terjeszteni a vegyi és a bakteriológiai fegy­verekre is. Megelégedéssé' nyugtázta a francia küldött a szovjet és az amerikai kor­mány hozzájárulását tárgyaié sok kezdéséhez a nukleáris fegyverek célbajuttatására szolgáló eszközök gyártásának betiltásáról. A delegátus han­goztatta, hogy a francia kor­mány, amely nem szándékozik aláfmj az atomsorom- pó-szerződést, politikáját e szerződés élvéivé] összhang ban kívánja kialakítani. Az ezüst egér TITKA Egyik dél-vietnami vá­rosban egy amerikai tiszt megtekintette a Buddha templomot és ott egy fel­függesztett ezüst egeret látott. Megkérte az öreg vietnamit, magyarázza meg, miről van szó. Az öreg készségesen hozzá­fogott: — Valaha régen a mi városunkban egérinvázió volt. A lakosok megpró­báltak minden eszközt, hogy megszabaduljanak az egerektől, de semmi sem segített. Egy bölcs tanácsára ezüstből ege­ret mintáztak és azt fel­függesztették a templom­ban. Ezután minden egér eltűnt. — S ön hisz ebben a történetben? — Természetesen nem. Ha hinnék, akkor a templomban már régen ezüst amerikai függne.

Next

/
Oldalképek
Tartalom