Nógrád, 1968. december (24. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD M t G V 11 BIZOTTSÁGA ÉS A MfGYEI TANÁCS IAPJA XXIV. ÉVF., 282. SZÁM ÁRA: 1 FORINT 1968. DECEMBER 1., VASÁRNAP Tsz-ek és vállalatok Minden bizonnyal sokak­ban kelt még keserű érzete­ket a tsz-ek és vállalatok egymás mellett említése, hi­szen számtalan előítéletet hoztunk magunkkal az új gazdasági mechanizmus moz­galmasabb, rugalmasabb, iz­galmas napjaiba. A két Eél kapcsolatát gyakorta a go­romba, kemény, szűnni nem akaró átvételi viták jelle­mezték, amelyben a terme­lőszövetkezetek kárvallott­ként tetszelegtek, a vállala­tok vezetői, illetékes munka­társai pedig mentegetőztek. Mindamellett valóban felfe­dezhető volt a tsz-ek és vál­lalatok kapcsolatában bizo­nyos fokú egyenlőtlenség, mégpedig a közös gazdasá­gok kárára. A vállalatok na- gyobbára diktálták a feltéte­leket, és éltek a monopol­helyzetükből fakadó kivált­ságukkal. Természetesen a tsz-ek sem viselkedtek min­dig ártatlan leány módjára, gyakorta előfordult, hogy szerződési kötelezettségüket sem minőségben, sem osztá­lyozásban, csomagolásban, szállításban nem tartották be, s azután még ők emeltek panaszt. S éppen a gyakori ellentétek tették szükségsze­rűvé mindkét fél számára, hogy javítsanak a rossz vi­szonyon, a kiélezett állás­pontok hegyezése helyett ke­ressék a közeledés, a baráti megegyezés módozatait. Nem kétséges, hogy a sorozatos viták tsz-nek és vállalatnak egyaránt ártanak. Tagadhatatlan tehát, hogy már korábban is tapasztal­ható volt a tsz-ek és válla­latok között közeledés, a kapcsolatok sokat javultak, meggyorsult az effektiv munka, csökkent a jegyző­könyvezések száma és a kötbér. Igazi, valóban egészséges megoldást azonban csak az új mechanizmus hozott, amely feloldotta a korábbi kötöttségeket, s megterem­tette a lehetőséget arra, hogy a termelőszövetkezet, vala­mint a vállalat egyenrangú partnerként kössön szerző­dést. Mindkét fél védje önös érdekeit, de csak úgy. hogy tiszteletben tartsa a partner és a népgazdaság érdekeit is. S a kezdeti sikerek, eredmé­nyek azt mutatják: jó úton járunk. Mindez nem jelenti azit, hogy ma már minden töké­letes a tsz-ek és vállalatok kapcsolatában. Kifejező pél­dák egész sorát hozták fel előadók és felszólalók az e tárgyban tegnap, a megyei tanácson tartott tanácskozá­son is. A megyénkben tsz- ektől mintegy 10—12 termel­tető és felvásárló veszi át az árut, de ezek közül igazán zökkenőmentes kapcsolat mindössze a Hatvani Kon­zervgyárral és a Baromfi­ipari Országos Vállalattal áll fenn. Ez a két szerző­déskötő fél nagy hozzáértés­ről és ebből táplálkozó elő­zékenységről tett tanúbi­zonyságot, amikor tisztelet­ben tartotta a termelők ér­dekeit is, hiszen a tsz-ek több termelésének hasznát a gyár, a vállalat is élvezi. A gyapjúforgalmi vállalat az idén rendszeresen lemi­nősítette az átvett gyapjút, a mennyiségi és minőségi viták szinte mindennaposak Voltak. Végül is a Cserhát és Karancs Hegyvidéki Tsz- ek Területi Szövetsége kény­telen volt szakértőt alkal­mazni a termelőszövetkezeti érdekek védelmére. A cukor­gyár is egyoldalú feltételek­kel jelentkezett, és méltány­talan szállítási árakat álla­pított meg. A tejipari üze­mek csak a főútvonal mel­letti téeszektől akarták át­venni a tejet. A MÉK a sza­badáras termékeknél nagy árrést alkalmazott, nagy hasznot fölözött le, és sokan a tsz-ekef szidják, amiért drága a piacon az áru, pe­dig a szövetkezet olcsón ad­ta azt át a MÉK-nek. A ga­bonafelvásárló és feldolgo­zó vállalat viszont a gabo­na acélossága után járó tíz­forintos felárat nem sietett megadni, kifizetni. Az állat­forgalminál átvételi nehéz­ségek mutatkoztak, és az át­vétel technikai lebonyolítá­sa sem volt kielégítő. A gép­javító állomások a főjavítá­sok és a garanciális javítá­sok jó elvégzésével ugyan adósak maradtak, viszont gyakran borsos árat szám­láztak. Az AGROKER-től akadályközlés nélkül is több havj késéssel érkeznek meg a tsz-ekbe a megrendelt gé­pek. Ha nagyobb a termés, a felvásárló vállalatok mind­járt a védőárak, limitárak legmélyebbjére süllyesztik az átvétel összegét Ilyen­kor túlzottan megkövetelik a szabványt, akadékoskod­nak és a terményt, termé­ket akkor sem hajlandók mind átvenni, ha az összes termelésre szerződtek. Ilyen és efféle tapasztalatokat so­roltak fel a vitában részt vevő főagronómusok. Kiderült azonban, hogy a tsz-ek és vállalatok kapcso­latában nagyon jelentős fel­adat jut a területi szövetsé­geknek, amelyek már az idén érvényesitették érdek- védelmi funkciójukat, és még jobban érvényesíteni óhajtják jövőre. A Palóctáj területi szövetség például már a nyár végén kapcsolat­ba lépett a szomszédos me­gyék területi szövetségeivel, hogy velük együtt közös el­képzelést dolgozzanak ki a bogyós gyümölcsűek szerződ­tetéséről. El akarják érni, hogy a rétsági és a balassa­gyarmati járás málnát, sza­mócát, fekete ribizlit ter­mesztő szövetkezetei ne le­gyenek a vállalat kiszolgál­tatottjai. Megegyeztek, hogy Nógrád és Pest megye bo- gyósgyümölcs-termesztő szö­vetkezetei csak azonos ter­melői áron hajlandók átadni a jövőre termő gyümölcsöt. Nem szerződnek tehát egy­más rovására, és meghatá­rozták azt a védőárat, amely alatt nem hajlandók leszer­ződni a termést a felvásár­ló vállalatnak. A salgótarjáni, pásztói és szecsényi járásban működő területi szövetség viszont csaknem mincfen termeltető es felvásárló vállalattal tár­gyalásba kezdett, s kidolgoz­ta. azokat a feltételeket, amelyek a vállalatok 7 érde­kei t. sem sértik, és előnyösek a tsz-ek számára is Tovább közelednek az ál­láspontok, tovább csiszoló­dik az amúgy is javuló jó viszony. Tennivaló még bő­ven akad, s elsősorban azt kell egynémelyik vállalat­nak megtanulnia, hogy a ré­gimódi egyezkedés, a mono­polhelyzetre épülő diktátu­mok alkalmazásának ideje lejárt, s ha nem tudnak egyenrangú partnerekké vál­ni, akkor az áldatlan helyzet következményeit elsősorban maguknak kell vállalniuk. Lakos György December lO: Az emberi jogok napja Nagybáíonyi bányászfiatalok kezdeményezése Jelentős versenyvállalás el­indításáról adtak hírt novem­ber utolsó napján a nagybá- tonyi bányászfiatalok: „Mi, a nagybátonyi bánya­üzem Tiribes-akna KISZ- alapszervezetének Csegöldi Sándor szocialista ifjúsági bri­gádja felhívással fordulunk Nógrád megye valamennyi KISZ-alapszervezetéhez, ifjú­sági és szocialista brigádjá­hoz, ifjúsági munkakollektívá­jához, hogy a kommunista if­júsági mozgalom létrejöttének 50. évfordulója alkalmából 1968 decemberében tartsunk ifjúkommunista munkanapo­kat. Vállaljuk, hogy mennyiségi tervünket december hónapban 105 százalékra teljesítjük, a megengedett minőségi száza­lék mellett. Az ifjúkommunis­ta munkanapok időszakában a technológiai fegyelem betartá­sával a brigád tagjai baleset­mentesen termelnek. A kom­munista ifjúsági mozgalom 50. évfordulójáról megemlékező brigádértekezletet tartunk, a KlSZ-alapszervezettel közö­sen egy alkalommal ifjúkom­munista vasárnapot szerve­zünk. Felhívjuk megyénk ifjúsá­gát, KISZ-tagságát, csatlakoz­zanak a kezdeményezett fel­hívásunkhoz, s ennek során üzemekben, termelőszövetke­zetekben, hivatalokban, intéz­ményekben érjenek el kiváló eredményeket, munkasikere­ket. Forró szeretettel köszönt­jük az ötven éves kommunista ifjúsági mozgalmat. Nagybá- tony, 1968. november 30." A KISZ Nógrád megyei bi­zottsága helyesli és támogatja az ifjúkommunista munkana­pok kezdeményezését. Meggyő­ződésünk, hogy a felhíváshoz csatlakozva szervezeteink, if­júsági munkakollektíváink, fiataljaink az iparban, a me­zőgazdaságban, a tanintézetek­ben és más intézményekben — az éves akcióprogram-vállalá­sok maradéktalan teljesítésén túl — újabb kimagasló ered­ményeket érnek1 el. A magyar kommunista ifjú­sági mozgalom jubileumi év­fordulójának tiszteletére indí­tott ifjúkommunista munka­napok ■ fejezzék ki az ifjúság forradalmi hagyományok irán­ti tiszteletét, erősítsék a fia­talokban a szocializmusba ve­tett hitet, a magyar—szovjet barátságót, a nemzetközi ösz- szefogást a béke érdekében. Tevékenységünkkel fejezzük ki, hogy a mai ifjúság törté­nelmi küldetése a forradalmi örökségek vállalása. KISZ NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA A kétévtizedes munkára emlékeztek a vállalatok dol­gozói a salgótarjáni ünnep, ség után tegnap délután Ba­lassagyarmaton, ahol Mol­nár Sándor, a vállalat igaz­gatója és Géczy Imre. az MSZMP Balassagyarmati vá­rosi Bizottságának első tit­kára köszöntötte a jubiláló vállalat dolgozóit. Az ünnepség alkalmából kitüntetések, és pénzjutal­maik kiosztására Is sor ke­rült. A Belekereskedem ki­váló dolgozója kitüntetést kapta Nagy Sándor, Sasvá­ri Gergely, Koós Istvanné és Tóth Sándor. A Vállalat ki­váló dolgozója kitüntetést kapta Hegedűs István, Lász­ló Lászlóné, Zom bori József és Krisztik Károly. A húsz éve a vállalatnál dolgozók oklevelet kaptak, s mintegy kétszáz dolgozó között több mint 100 ezer forint jutal­mat osztottak szét. Ma. már csak emlék... A nyár után lassan immár az ősznek is vége. Kopár fák, ólmoa színű világ. Felhős ég mögül félve tör elő a bátortalan sugár, de nincs már melengető ereje. Sietősre fogjuk lépteinket és összébbhúzzuk magunkon a kabátot. Nyár, ősz —< bizony-bizony: ma már csak emlék Húszéves az élelmiszer kiskereskedelmi vállalat Kitüntetések, jutalmak az évfordulón A Magyar ENSZ Társaság elnöksége és intéző bizottsága együttes ülést tartott szomba­ton a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának székházé­ban. Komj át Irénnek, a társa­ság főtitkárának előterjeszté­se alapján megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az 1968. évi munkáról szóló beszámolót. A Magyar ENSZ Társaság idei tevékenységében közpon­ti helyet foglalt el, hogy az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének közgyűlése húsz évvel ezelőtt fogadta el az emberi jogok egyetemes nyilatkoza­tát, s 1968-at az ENSZ javas­latára — az emberi jogok évé­nek nyilvánították. A beszá­moló hangsúlyozta, hogy az emberi jogok évének céljai a társadalmi és tömegszerveze­tek munkájában, akcióiban is kifejezésre jutottak. Az ülésen bejelentették, hogy december 10-én, a Ma­gyar ENSZ Társaság és a Ma­gyar Jogász Szövetség közös rendezésében emlékeznek meg az emberi jogok napjá­ról. A Magyar Rádió közve­títi az évfordulót köszöntő ENSZ-hangversenyt, a Ma- .gyar Posta pedig elmlékbé- lyegzőt használ. Húsz évvel ezelőtt, 1948. november végén több ki/ sebb és nagyobb kereske­delmi egységből jött létre megyénkben az első szocia­lista kiskereskedelmi vál­lalat a mai Nógrád megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat elődje, a II-es szá­mú Népbolt Nemzeti Válla­lat. Az induláskor sok volt a korszerűtlen magazin, szatócsbolt és az elhanya­golt kis falusi üzlet. A vál­lalat működése Nógrád me­gye mellett kiterjedt Heves és Pest megye területére, s voltak boltjai Gyöngyösön, Hatvanban, Aszódon, Gödöl­lőn, Kistarcsán, Vácott és Zebegényben is. Az eltelt húsz év alatt nagy fejlődést ért el a vál­lalat. Ma 150 élelmiszer- és 61 húsboltban biztosítják a lakosság ellátását, több mint hétszáz szakképzett dolgozó fáradozik a kulturált kiszol­gáláson. A vállalat húsz év. vei ezelőtt évi 60 millió fo­rint értékű árut forgalmazott alig nyolcmillió értékű kész­letből. Az 1968. évi forgalom már majdnem eléri a 370 millió forintot, a raktárkész­let pedig megközelíti a 20 millió forint értéket. Húsa év alatt csaknem kétszáz boltot korszerűsítettek, illet­ve építettek újjá, s több gé­pet. így a többi között 258 hűtőgépet is beszerettek. A jelenlegi állóeszköz értéke tizenhatszor nagyobb mint 1949-ben volt. Az eredmé­nyes munkát bizonyítja, hogy két ízben elnyerték a Kiváló vállalat címet, há­romszor pedig miniszteri di­cséretben részesültek. Ifjúkommunista munkanapok Mai sxämunkban: Helyreigazítás (3. oldal) Ez a falu az enyém (4. oldal) Csak az igazat (5. oldal) Mérkőzés előtt (6. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom