Nógrád, 1968. július (24. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

Francia választások Kádár János beszéde (Folytatás ág í, oldalról) mi is gratuláljunk nagyszerű eredményeikhez, kitüntetésük­höz és új sikereket kívá­nunk a konrunupista építés­ben testvérünknek, az észt népnek. / Hazánkat a hitlerista iga aló] a Szovjetunió szabadította fel. s ennek nyomán született meg nálunk is a munkáshata­lom, amely végérvényesen megszabadította népünket a kapitalizmus rabságától. Pár­tunk, munkásosztályunk forra­dalmi harca, népünk szorgal­mas munkája mellett a Szov­jetunió szolidaritásának, állan­dó és önzetlen támogatásának köszönhetjük, hogy ma a ma­gyar nép szocialista terveinek megvalósításán munkálkodhat és bizakodva tekinthet a jövő­be. Köszönjük a testvéri se­gítséget. A felszabadulást követően munkásosztályunk kivívta, 1956-ban a nemzetközi mun­kásosztály internacionalista támogatásával az ellenforra­dalmi támadással szemben megvédte, s azt követően meg­szilárdította hatalmát. Pártunk eszmei és politi­kai harcban győzte le a dogmatizniust, a revisio­nism üst, a szocialistaelíenes politikai áramlatokat. Államunk a ha­talom eszközeivel számolt le azokkal, akik erőszakkal tá­madtak szocialista rendünk eilen­Pártunk elvi szilárdsága munkásosztályunk, népünk politikai harca biztosította, hogy az ország tovább halad­jon a szocializmus építésé­nek útján. Az utóbbi tíz év­ben ipari termelésünk meg­kétszereződött, mezőgazdasá­gunk termelése 25 százalékkal növekedett, jelentősen emel­kedett a dolgozók életszínvo­nala, kultúrája és közben si­kerrel. megoldottuk a mező- gazdaság szocialista átszer­vezésének nagy feladatát is. \ Állami és társa­dalmi rendünk ma szilárd, a dolgozó tömegek öntudatára, bizalmára és hazaszeretetére épül. Pártunk és népünk mél­tónak bizonyult a támogatásra, helyreállítottuk a Magyar Népköztársaság becsületét a haladó világ előtt. Pártunk a marxizmus—ieni- nizmus elveihez hűen, interna­cionalista szellemben dolgozik, következetes bel- és külpoli­tikai irányítást biztosítva for­radalmi párthoz méltóan tö­rekszik a fejlődés új kérdései­nek helyes megoldására. Pár­tunk IX. kongresszusa meg­határozta soros tennivalóin­kat, amelyek összessége a szo­cialista társadalom felépítésé­re irányul. Ezeknek az Új követelmé­nyeknek megfelelően ez év elején hazánkban megrefor­máltuk . a gazdaságirányítás rendszerét­Eddiginél hatékonyabb, tudományosabb és meg­alapozottabb szocialista tervgazdálkodást igyek­szünk kialakítani. Az a cé'unk a reformmal, hogy a szocializmust minél előbb teljesen felépíthessük hazánkban. Az első kedvező eredmények máris érezhetők. Nagy figyelmet fordítottunk és fordítunk a szocialista de­mokrácia fejlesztésére; arra törekszünk, hogy társadal­munk minden dolgozó rétegét, hazafias erejét szocialista nemzeti egységbe kovácsoljuk. Ez jutott kifejezésre a Haza­fias Népfront közelmúltban megtartott kongresszusán is. Népünk támogatja, helyesli pártunk programját, s a párt eszmei, politikai vezetése ér­vényesül az ideológiai, a poli­tika, az állami élet, a gazdasá­gi és kulturális tevékenység minden területén. Kedves elvtársak! A Magyar Népköztársaság­nak, a magyar népnek a szo­cialista tervek valóra váltásá­hoz biztonságra és békére van szüksége. Ezért törekszünk őszintén és fáradhatatlanul minden nép és ország viszony­latában a rendezett, normális kapcsolatokra. Külpolitikánk sarkalatos tétele a Szovjetu­nióhoz fűződő megbonthatat­lan barátságunk, a sokoldalú kapcsolatok és testvéri együtt­működés szüntelen fejlesztése a szocializmus első országával. Ezt jól kifejezi a múlt év szep­temberében megkötött új ba­rátsági, együttműködési és köl­csönös segítségnyújtási szer­ződésünk, amelyet híven be­tartunk, és tartalommal töl­tünk meg. Országainkat érintő min­den fontos kérdésben ta­nácskozunk szovjet bará­tainkkal, s érdekeinknek megfelelő egyeztetett álláspont szerint járunk el. Internacionalista és saját népeink iránti hazafias köte­lességünk, hogy erősítsük a szocialista országok kapcsola­tait, az összefogással megsok­szorozzuk erőnket, mert az imperialisták nem nyugszanak bele a szocializmus térhódítá­sába, pozícióik elvesztésébe. Az ellenforradalmi puccsok szervezésétől kezdve az ideoló­giai diverzión át, a brutális, agresszív háborúk kirobban­tásáig minden fegyvert be­vetnek, Csak az vallhatja ma­gát ipzi internacionalistának, az vállal valóban felelősséget saját népe és más népek sor­sáért, az méltó a megtisztelő kommunista névre, aki min­dent elkövet a szocialista or­szágok összefogása, az anti- imperialista akcióegység ki­kovácsolása, a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom megbontott egységének helyreállítása érdekében. A szocialista országok ere­jét, súlyát, erőfeszítéseinek ha­tékonyságát növeli, ha egy­ségesen lépnek fel. Azok a kapcsolatok, amelyek a közel­múltban megkötött magyar- szovjet, magyar—NDK, ma­gyar-lengyel, vagy a napok­ban aláirt »magyar—csehszlo­vák szerződésekben megnyil­vánulnak, csak a szocialista, a szocializmust építő országok között lehetségesek. Ezek a kapcsolatok az egymás önál­lóságának tiszteletben tartása, az egymás beliigyeibe való be nem avatkozás, és a kölcsö­nös segítségnyújtás, a prole­tár internacionalizmus elveire épülnek. Mi, magyar kommunisták, a nemzetközi élet alapvető kér­déseinek megítélésében a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságával, a a szovjet kormánnyal azonos nézeteket vallunk. Együttérzünk a vietnami néppel, és minden lehet­séges módon támogatjuk hősi harcát, amelynek kimenetele nem le­het kétséges: a nép győzni fog. Meggyőződésünk, hogy az imperialisták által szított küz­delemben az arab népek ügye is győzni fog. Megoldásra váró feladatok közé tartozik az európai biz­tonság szavatolása. Éberen fi­gyeljük a Német Szövetségi Köztársaság kormányának lé­péseit, tetteit, amelyek nyomán a militarista, revansista, új­fasiszta erők nagyobb moz­gási lehetőséget kapnak, és felemeljük tiltakozó szavun­kat e jelenségek ellen. Mi teljes mértékben szolidárisak vagyunk és minden erőnk­kel a többi szocialista or­szággal együtt a Német De­mokratikus Köztársaság olda­lán állunk. Teljes a nézetazonos­ság pártjaink között, a nemzetközi munkásmozgalom előtt álló feladatok tekinteté­ben is. Közösen valljuk, hogy különös jelentősége van annak, hogy minden párt politikája homlokterébe helyezze az in­ternacionalista kötelékek erő­sítését. Az előttünk álló fela­datok megvalósítása érdeké­ben úgy véljük, soha nem volt nagyobb szükség a kom­munista és munkáspár­tok nemzetközi tanácsko­zására, mint most. Indiai parlamenti küldöttség érkezett Budapestre Megkezdődtek a tárgyalások A magyar országgyűlés meg- meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett az indiai par­lament küldöttsége. A delegá­ció vezetője dr. N. Sandzsiva Reddi, az indiai parlament al­sóházának elnöke. A küldött­ség tagjai: B. Andzsanappa, H N. Mukerdzsi, Rabi Ray, S. Szpakar, D Themgari és ds. Bhandra Jadzsi képviselő, valamint B. N. Banerdzsi a parlament felsőházának titká­ra. A vendégek fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, Kishá­zi Ödön, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Di- mény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Vass Istvánná és Beresztóczy Mik­lós, az országgyűlés alelnökei, továbbá a Parlament több tisztségviselője, és a Külügy­minisztérium több vezető munkatársa. Ott volt J. C. Kakar, az Indiai Köztársaság budapesti nagykövete. Hétfőn, az Országház dele- gációs termében Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke és dr. N. Sandzsiva Reddi, az indiai ■parlament alsóházának elnö­ke vezetésével megkezdődtek a magyar—indiai hivatalos tár­gyalások — az első ilyen jel­legű megbeszéléssorozat — a két ország parlamentjének kül­döttsége között. Hétfőn délután az indiai parlamenti delegáció a Hősök terén megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Megjelent a koszorúzáson Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alel- nöke, és ott volt J. C. Kakar, az Indiai Köztársaság magyar­országi nagykövete. mara Bonnbnn BONN (MTI) McNamara volt amerikai hadügyminiszter, a Világbank jelenlegi elnöke vasárnap es­te rövid látogatásra Bonnba érkezett. A nyugatnémet fővá­rosban gazdaságügyi minisz­terrel, Strauss pénzügyminisz­terrel, valamint Wischneweki- vel, a fejlesztési ügyek mi­niszterével a Világbank ügyei­ről tanácskozott. Mint isme­retes. az NSZK jelentős eszkö­zökkel járul hozzá a Világ­bank finanszírozásához. NÓGRÁD - 1968. július 2.. kedd Gaulleista győzelmet hozott a második forduló November 25-én pártunk kép­viselői is Moszkvában lesznek, a kommunista és munkáspár­tok tanácskozásán, és képvi­selni fogják az összefogás, az egység, az antlimperialista front gondolatát. Kedves elvtársak, észt ba­rátaink! A Szovjetunió Kommunista Pártjának és kormányának képviselőivel eddig folytatott tárgyalásaink megelégedé­sünkre szolgálnak. Hozzájárul­nak a népeink közötti kap­csolatok további erősítéséhez, a magyar-szovjet barátság el­mélyítéséhez, és nemcsak az országaink ügyét szolgálják, hanem hasznára vannak a szocialista országok közösségé­nek is. Munkánkat folytatjuk, útiprogramunk ismét a Szov­jetunió fővárosába, Moszkvá­ba szólít bennünket, A rö­vid idő alatt is, amit itt töl­töttünk önök között, testvé­ri találkozásaink során, olyan benyomásokat szereztünk, hogy máris elmondhatjuk: Emlékezetes marad szá­munkra tallinni látogatá­sunk Hazánkba visszatérve szép em­lékeket, maradandó élménye­ket viszünk magunkkal. Meg­csodáltuk városukat, sok új barátot szereztünk, nagyon jól éreztük magunkat. Engedjék meg, hogy még egyszer köszö­netét mondjak a meghívásu­kért, szívélyes vendégszerete­tükért. Ügy érzem, küldöttsé­günk mostani látogatása hoz­zájárul népeink barátságához, s ezen beiül az észt—ma­gyar barátság és együttmű­ködés elmélyítéséhez Őszintén köszönjük pártunk és a magyar nép iránt tanú­sított barátságukat, a szí­vélyes üdvözleteket, amelye­ket küldöttségünk hazavisz magával. Mi a magunk részé­ről még egyszer szívből, új, nagy sikereket kívánunk önök­nek a kommunizmus építésé­ben. Éljen a Szovjetunió Kom­munista Pártja pártjaink marxista—leninista egysége! Éljen és virágozzák az Észt Szovjet Szocialista Köztársa­sági Éljen és erősödjék szünte­len a magyar és a szovjet nép testvéri barátsága! A gyűlésen beszédet mon­dott I. Kabin, az Észt Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának elsíj titkára is. A forró hangulatú nagygyű­lés a magyar, a szovjet és az észt himnusz hangjaival ért véget. PÁRIZS Lehel Miklós, az MTI tu­dósítója jelenti: A franciaországi nemzetgyű­lési választások második for­dulója nemcsak megerősítette, hanem még fokozta is a gaulle­ista pártok előretörését. Az új nemzetgyűlésben, amelyben két tengerentúli mandátum sorsa még nem dőlt el (itt a szavazás csak a jövő héten kezdődik) a két gaulleista pártnak több mint százzal több mandátuma van, mint az előző nemzetgyűlésben volt, és ami évtizedek óta Franciaországban nem fordult elő: egyetlen párt egymagában a „gaulleista unió a demokrá­cia védelmében” a giscardis- ták nélkül is kényelmes abszo­lút többséggel rendelkezik. A baloldali pártok ezúttal nem tudtak ellenállni a jobboldal előretörésének, nemzetgyűlés mandátumainak több mint fe­lét elvesztették. A centristák, akik a második fordulóban a gaulleistákat támogatták, ugyancsak elvesztették képvi­selői helyeiknek csaknem egy- harmadát és kevesebb mandá­tumot szereztek, mint amennyi önálló képviselői csoport ala­kításához szükséges. Párizsban a gaulléisták visszaszerezték — egy kivéte­lével — valamennyi tavaly el­vesztett mandátumukat, úgy­hogy Párizs 31 választókerüle­tét 30 gaulleista és 1 centrista fogja a nemzetgyűlésben kép­viselni. Az ország politikai ké­pét kettéosztó választóvonal, a Loire vonal is eltűnt. Eddig ugyanis, hagyományosan, az előző választásokon a Loire- tól délre inkább baloldali, a Loiretól északra inkább jobb­oldali képviselőket küldtek a parlamentbe. Most dél is fel­sorakozott a jobboldal mögé. Az új nemzetgyűlésben tehát PRAGA Csehszlovákia területén va­sárnap délben a terveknek megfelelően befejeződtek a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek törzskari gyakorlatai. A gya­korlatokat Ivan Jakubovszkij marsall, az egyesített fegyve­res erők főparancsnoka irá­nyította. De Gaulle tábornok es Pompi­dou miniszterelnök a válasz­tás eredményeként megkapm azt az „erős, állandó és össze­tartó” többséget, amelyet az elnök szombat déli televíziós beszédében is kért. A giscar- dista független köztársaságiak nemzetgyűlési helyzete jelen­tős előretörésük ellenére is paradox módon meggyengült. A gaulleista pártnak ugyanis nincs szüksége támogatásukra, tehát a volt pénzügyminiszter által meghirdetett „igen, de., politika második fele, a „de” nem sok meghallgatásra szá­míthat. A Francia Kommunista Párt ugyancsak érzékeny vesz­teséget szenvedett mandátu­mokban, sokkal érzékenyeb­bet, mint amelyet az első for­duló szavazatvesztesége indo­kolhatott volna. A baloldali pártok közül a demokrata-szocialista balolda­li szövetségen belül a válasz­tások eredménye a belső par­lamenti erőviszonyokat is megváltoztatta. A legtöbb mandátumot ugyanis a szövet­séget alkotó három párt kö­zül a Mitterrand köré tömö­rült értelmiségi klubok sze­rezték, tehát a veszteségek el­lenére is megerősödött a szo­cialisták vezető szerepe. A PSU gyakorlatilag eltűnt a nemzetgyűlésből. Szellemi ve­zetőjük, Pierre Mendes-Franee volt miniszterelnök sem tudta megvédeni mandátumát. Ezúttal a tartózkodások szá­mának a megnövekedése is, amely hagyományosan a jobb­oldalt szokta sújtani, a balol­dal veszteségeit növelte. A most megválasztott új nemzetgyűlés július 11-én ül össze, hogy megválassza elnö­két, tisztikarát és néhány rendkívül sürgős törvény meghozataláról szavazzon. Amint azt Cepicky vezérőr­nagy, a gyakorlatok szóvivője közölte, a gyakorlatok ered­ményeit július 2-án vagy 3-án sajtóértekezleten ismertetik. A Komárom megyei Állami Építőipari Vál­lalat állandó munkára felvesz: ács, kőműves, villanysierelő, víz- fűtésszerelő, asztalos, lakatos, hegesztő szak­munkásokat és a fenti szakmában jártas segéd­munkásokat, férfi és női segéd­munkásokat. Bérezés teljesítmény alapján. Szállást, étke­zést. különélést a tör­vényes keretek között biztosítunk. Jelentkezni lehet a vállalat mun­kaerő-gazdálkodásán Tatabánya, V., Komá­romi tt 8. (vasútállo más, Tatabánya-alsó) A rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RADIO: 8.05: Műsorismertetés. — 8.IS: Uj. Magya­rt Imre népi zenekara játszik, Kotlári Olga és Ambrus Mihály énekel. — 9.00: A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa éne­kel. — 9.15: Adriana Lecouvreur, részletek Cilea operájából — 10.10: Zenés műsor üdülőknek. — 12.15: Zenekari muzsika. — 13.00; A világgazdaság hírei. — 13.05: Nyári délután, versek — 13.20: Józsa Ibolya és Marczls Demeter nótákat énekel. — 13.48; A Bu­dapesti Fúvósötös játszik. — 14.0«: Ez a kutya nem eladó, rádió­játék gyermekeknek. — 15.16: Pierre Montenx emlékeiből. — 16.15: A Galilei Kör. 16.50: Ernst Busch Eisler-dalökat éne­kel, — 16.58: Hallgatóink figyelmébe! _ 17.05: Talló­zás a világsajtóban. — 17-20; Én vagyok a kunsági fi.. Födmüvesszövetkezeti együttesek vetélkedője. — 17.50- Opera­áriák. — 18.00: Reform, gazdasági szemle — 18.29: Könnyűzenei híradó. — 19.29: Hallgatóink figyelmébe! — 19.30: A Szabó család, — 20.00: Serge Koussewitzky vezényel. — 20.32; Hírek. Időjárás — 20.37: Könnyű dalok. — 21.20: Gondolat. — 22.20: Böbe Gáspár Ernő népi zenekara játszik, Szabó Tibor énekel. — 22 55: Medi­táció. — 23,05: Antigoné, részletek Orff operájából. —'o.io—0.25: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ: 9.54: Idegen nyelvű vízjelzöszolg. 10.00: A III. Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusfesztivál hangver­senyeiből I. — 10.45: Hatvani diákjai, részletek Kemény—Ambró- zy daljátékából — 11.06: A negyedik csigolya, regény, — 12.10: Az elmúlt hónap slágerei. — 12.40: Házunk tája — 13.00: Liszt-zon- goramüvek. — 11.47: Vízállásjelentés. — 14.00: Kettőtől — hatig... — 18.10: Történetek dürban és mollban. — 18.30: A modern csil­lagászat problémái. — 18.55: Hangverseny a stúdióban. 19.40: Svéd Sándor operettdalokat énekel. — 19.51: Jó estét, gyerekek! — 20.30: Utcagyerekek, az Ifjúsági Rádió dokumentumműsora. — 21 21: A Suisse Romande zenekar hangversenye Genfból. — 22.37: Tancdalok. A TELEVÍZIÓ MOSÓRA: 15.58: Műsorismertetés. — 16.00: Nap­forduló, gyermekműsor közvetítése Leningrádból, _ 16.30: IV. Nyári Ottörőolimpia — 18.00: Zebra, közlekedést műsor gyere­keknek. — 18.15: Hírek. — 18.20: A Magyar Hirdető műsora. — 18.25: Nem elmélet — gyakorlat! Beszélgetés a gazdasági reform néhány vállalati tapasztalatairól. — 18.55: Esti mese. — 1910: Shakespeare: Ahogy tetszik, vígjáték 2 részben. Kb.: 20.15: TV- Hiradó. — Kb : 22.00: Szegedi Szabadtéri Játékok. 1968. — 22,15! TV-Hiradó — 2. kiadás. A BESZTERCEBÁNYÁI TELEVÍZIÓ MŰSORA: 17.15: Heming- tvay-emlékműsor. — 18.10: A Csehszlovákia — Bécsi Admtra lab­darúgó-mérkőzés közvetítése. — 18.00: TV-Hiradó. — 20.50: Eszt- rádműsor. Befejeződtek a törzskari gyakorlatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom