Nógrád, 1968. május (24. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

TÁVIRATVÁLTÁS GÉCZI JÁNOS ELVTÁRSNAK, Salgótarján, megyei tanács elnökének. Drága Barátaim! Szeretettel üdvözöljük önöket és megyéjük minden dol­gozóját május elseje, a nemzetközi szolidaritás ünnepének alkalmából. Kívánunk újabb sikereket a szocializmus építé­sében és a magyar és szovjet nép közötti barátság erősítésé­ben. GUZENKO. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE, KEMEROVO * SZ. J. GUZENKO ELVTARSNAK, Kemerovó kerületi tanács elnökének. i Draga Barátaink! Megyéjük valamennyi dolgozójának internacionalista üdvözletünket küldjük a munkásság nagy, nemzetközi ünne­pe alkalmából. GÉCZI JANOS, A NÖGRAD MEGYEI TANÁCS VB ELNÖKE Tüntetés az újfasiszta előretörés ellen HAMBURG (MTI) kormány nem szándékszik-e betiltani az NPD-t. kijelentet­Hamburgban hétfőn az új- te. a betiltásra csak a párt nácizmus elleni küzdelemre tevékenysége szolgáltathat „demokratikus akció” néven okot. „demokratikus rend­új mozgalmat indítottak el. szerben választási eredmé- S2ervezői egy sajtóértekezJe- nyék alapján nem lehet egy ten tiltakoztak a neonáci pártot betiltani", nemzeti demokrata pártnak a Baden—Württemberg-! vá- LONDON lasztásokon elért eredményei Az Angol Kommunista Párt. Kiesinger kancellár hétfőn és több szervezet szerda es- a CDU .parlamenti csoportja téré tüntetést hirdetett az előtt a Baden—Württemberg-i újnáci NPD párt nyugat­választásokról nyilatkozva németországi előretörése. a hangoztatta, hogy a CDU szó- '•fasiszta erők befolyásának mára az NPD a fő ellenség, fokozódása ellen. A gyűlésen amelyet az 1969. évi válasz- sürgetni kívánják a brit kor- tásokig „el kell tiporni” rnányt, hajtsa végre a postda- Günther Diehl bonni tájékoz- mi megegyezést, amely előír- tatásügvi államtitkár viszont, ja, hogy „nácik soha többé akihez egy újságíró kérdést nem tölthetnek be hivatalé« intézett, vajon a szövetségi tisztségeket Németországban”. Egy hónapja tart a huzavona a béketárgyalások ügyében Heten partizán harcok SAIGON (MTI) Del-Vietnamban hétfőn har­cok folytak a demilitarizalt övezet, illetve Saigon közelé­ben. A partizántüzérség hét­főn lövedékekkel árasztot­ta el Quang Tri amerikai támaszpont viilamoserőművét és megsem­misítette azt. Dong Ha közelé­ben az amerikai jelentés sze­rint három szabadságharcos zászlóalj ütközött össze ameri­kai tengerészgyalogosokkal és dél-vietnami kormánykatona­sággal. A harc több mint öt órán keresztül tartott. Saigon környékén, Cu Chi térségében csaknem egész napos küzdelem folvt az erődítményekben vé­dekező gerillák és a tüzérség­gel, és a légierőkkel támadó amerikaiak között. Az amerikai légierő hétfőn folytatta a VDK déli terüle­teinek fokozott bombázását. A dél-vietnami csapatok számára egy partizánoffenzíva esetére elrendelt készültséget május 3- ig meghosszabbították. HANOI A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője hétfőn este nyilatkozatban ítélte el az Egyesült Államokat az előze­tes érintkezés színhelyéül szol­gáló város kiválasztása körüli halogatás miatt. A nyilatkozat válasz volt William P. Bundy amerikai külügyi államtitkár vasárnapi megjegyzéseire. A Johnson kormányzat most már egy hónapja újabb és újabb nehézsé­geket támaszt, hogy halo­gassa az előzetes érintke­zést WASHINGTON (MTI) A Fehér Hóz szóvivője sze­rint Johnson elnök felhívta a kormányának tagjait és a közvetlenül az elnök által ki­nevezett vezető tisztviselőket, ne foglaljanak nyilvánosan állást az elnökválasztási had­járatban. Robert Kennedy szenátor az Indiana állambeli Valpa- raisóban hétfőn újabb éles támadást intézett a Johnson- kormányzat politikája ellen. Ai szenátor, ai az Indianában május 7-én tartandó próba­választás korteshadjáratában vesz részt, ezúttal kijelentet­te, hogy amig az amerikai kormány külföldi országok­nak juttat élelmiszersegélyt, odahaza nem száll szembe „az éhség kihívásával”. Ken­nedy emlékeztetett az „ál­Észak-Vietnammal. A halo­gatásért, az Egyesült Államok­nak kell viselnie a teljes fe­lelősséget”. Annak érdekében, hogy le­csillapítsa a közvélemény erő­teljes tiltakozását, William P. Bundy április 28-án egy tör­ténetet tálalt fel — folytatta a szóvivő — amely szerint ma- gánmégbeszélések folynak az Egyesült Államok és Észa k - Vietnam között VlenÜaneban, Laosz fővárosában. McCloskey amerikai külügyi szóvivő hétfőn ismét kijelen­tette, hogy az Egyesült Álla­mok és a VDK Vientiainéban érintkezésben áll egymással. Vientiamébam az amerikai nagykövetség szóvivője viszont leszögezte: „mi csupán a pos­taláda szerepét töltjük be a Washingtonból Hanoiba cím­zett üzenetek továbbítására.” A VDK Vientiane! képviseletén közölték, hogy mindeddig nem került sor személyes tárgya­lásra a két ország Vientiane! diplomatái között. McCloskey amerikai külügyi szóvivő hétfőn egyébként kom­mentálta azt a hírt, hogy a nemzeti demokratikus és bé­keerők szövetsége, amely a kö­zelmúltban alakult meg D61- Vietnamban, felajánlotta, hogy találkozik az Egyesült Államok képviselőivel, és tárgyal velük a háború befejezéséről. A szóvivő elutasította a Javasla­tot. WASHINGTON Egy Vietnamban szolgálatot teljesítő amerikai katona nem­lampolgárok keresztes hadjá­rata a szegénység ellen" mozgalom által a közelmúlt­ban .közzétett jelentésre, amely szerint naponta 14 millió amerikai tér nyugovó­ra úgy, hoy még az egészsége fenntartásához szükséges mennyiségű táplálékot sem vett magához. „A világtörté­nelem leggazdagabb nemzeté­nek tagjai közül milliók van­nak lassú kiéhezésre ítélve” — állapította meg Robert Kennedy. Mark Hatfiéld oregoni re­publikánus szenátor kijelen­tette, hajlandó jelöltetni ma­gát az alelnöki tisztségre, amennyiben pártjának vala­melyik elnökjelöltje felkér­né erre. Hatfield a kormány vietnami politikájának ellen­zői közé számít. rég ajándékot küldött haza az Egyesült Államokba, barátnő­jének. A csomag két éles kézi­gránátot tartalmazott Más katonák, hogy igazi meglepetéssel szolgálja­nak, például éles páncél­törő gránátot, gépfegyvert küldtek szeretteiknek. Az amerikai hadügyminisz­tériumban közölték a UPI tu­dósítójával, hogy néhány hé­ten belül az összes vietnami katonai postahivatalokat akna­kutató műszerekkel fogják el­látni, amelyek alkalmasak le­hetnek a csomagba rejtett rob­banóanyagok és fegyverek fel­kutatására. Az Ilyesfajta kül­demények feladóira a jövőben hadbíróság vár. Kedd délelőtt meghalt Clo­vis Roblain, a francia szív­műtéte» beteg —, jelentette be dr. Mercadler. a Pltié-kór- ház sebészfőorvosa, egy külön erre a célra összehívott saj­tóértekezleten. Mint mon­dotta. bekövetkezett az ese­LONDON (MTI) Husszein jordániai király hétfőn este sajátkezűleg a londoni repülőtérre vezetett egy Caravella-típusú repülő­gépet. A király tíznapos ma­gánjellegű látogatásra az an­gol fővárosba érkezett. Érke­zése nemcsak a brit külügymi­nisztériumot, hanem Jordánia londoni nagykövetségét is meglepte, hiszen a királynak a programja szerint ezen a hé­ten Líbiába kellett volna lá­togatnia. Ügy tudják, hogy az ud­var hivatalosan gyógykeze­léssel Indokolja a királv láto­gatását (állítólag gyomorban - talmal vannak.) de megfigye­KAIRÖ (AFP) Az A1 Ahram Jelentése sze­rint az EAK kormánya jegy­zéket nyújtott át a Biztonsági Tanácsnak, amelyben felso­rolja a legutóbbi agressziós cselekményeket, amelyeket Izrael Jordánia és Egyiptom ellen követett el. Utal arra, hogy az izraeli haderő akadá­lyozta meg a Szuezi-csatorna Tito hazautazott Moszkvából Kedden elutazott Moszkvá­ból Joszip Broz Tito, a Ju­goszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság elnöke, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének főtitkára, aki Leonyid Brezsnyevnek — az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának meghívására rö­vid, baráti látogatást tett a Szovjetunióban. Provokáció a KNDK ellen A KCNA hírügynökség je­lentése szerint az amerikai katonák hétfőn több száz géppisztolylövést adtak le a demllitarizált övezet keleti részén a KNDK állásaira, majd egy teljes felfegyverzett szakaszt küldtek a front ke­leti szakaszán a KNDK terü­letére. A Koreai Néphadsereg erőteljes csapást mért az el­lenségre és meghiúsította a provokátorok behatolási kí­sérletét. mény, amelytől mindnyájan tartottunk. Clovls Roblain 10.30 órakor elhunyt”. A halál oka az agy elégtelen vérellá­tása és a szervezet legyengült ellenállása volt. Roblain. aki a műtétet 31 és fél órával élte tül, a világ hetedik és Európa első szív­átültetése« betege volt. lök biztosra veszik. hogy Husszein meg akarja győzni az angol kormányköröket a Jordánia melletti határozott kiállás szükségességéről. Az utóbbi időben az an­gol közvéleményben érezhe­tő hangulati eltolódás állott he Izrael agresszív magatar­tásával szemben és egyre többen Ismerik fel az arabok álláspontjának igazságos vol­tát. Husszein meg akarja ér­tetni az angol vezetőkkel, hogy országa csaknem télié- sen védtelenül áll szemben Izraellel, ha Anglia nem hal­landó Hunter-mlntájú va- dászbombázókat szállítani Jordániának. megtisztítását a hajóroncsok­tól, Izrael akadályozza meg Jarring küldetésének végre­hajtását és most legutóbb Is szembehelyezkedett a Bizton­sági Tanáccsal, amikor nem teljesítette a novemberi ha­tározatot és nem hajlandó le­mondani a május 2-ra terve­zett jeruzsálemi katonai dísz­szemléről. 2 NÓGRÁD - 1968. május 1., szerda Kennedy éles támadása Johnson ellen Meghalt Clovis Roblain Európa első szívátültetése* betege PÁRIZS (MTI) Husszein meglepefésszertt látogatása Londonban EAK-jegyzék Izrael akcióiról Átadták a vörös vándorzászlót a Pest—Komárom—Nógrád megyei Élelmiszer Nagykereskedelmi Vállalatnak Tegnap délután a budapes­ti Béke Szálló kupolatermében rendezett ünnepséget a Pest— Komárom—Nógrád megyei Élelmiszer Nagykereskedelmi Vállalat abból az alkalomból, hogy elnyerte a Miniszterta­nács és a SZOT vörös vándor­zászlaját. Az elnökségben he­lyet foglalt Berkes József, a Salgótarjáni városi Tanács VB titkára is. Sebes Sándor, az MSZMP KB tagja, a belkereskedelmi miniszter első helyettese ün­nepi beszédében elmondotta, hogy kétszáznál több belke­reskedelmi vállalat közül ta­valy három érdemelte ki a vö­rös vándorzászlót. Ezt a mun­kasikert a vállalat dolgozói 1957 óta kilencedszer érték el. Igyekezetükkel a múlt évben majdnem 25 millió forintos nyereségre tettek szert. Az er­kölcsi elismerés mellett ju­talmuk 24 napi nyereségrésze­sedés. Igaz dicséret illeti őket azért, hogy az új gazdasági mechanizmus zavartalan meg­indítását a maguk területén le­hetővé tették. A nagykereske­delmi vállalat ebben az évben bőségesen juttat húst, barom­fit és tojást a fogyasztóknak. Nagy László, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának tagja, a KPVDSZ titkára hang­súlyozta, hogy a szocialista munkaverseny és az újító mozgalom az új gazdasági me­chanizmusban is nagyjelentő­ségű. Szigeti Gyula, a kitüntetett vállalat igazgatója bejelentette, hogy az idén vállalata a ta­valyi 100 millió forinttal meg­haladott forgalmat óhajt lebo­nyolítani. Ez év első négy hó­napjának tapasztalatai alap­ján remélik, hogy e célkitű­zés megvalósul. A vállalat salgótarjáni fiók­ja — amelynek vezetője Hochhäuser György, a belke­reskedelem kiváló dolgozója — elnyerte a szocialista fiók cí­met Kétszeres élüzem a Magyarnándori Állami Gazdaság Ünnepi külsőt öltött tegnap a Magyarnándorí Állami Gaz­daság központja. Az elmúlt évi eredményes munka alap­ján ugyanis most másodszor nyerte el a kitüntető élüzém fűmet. Az ebből az alkalomból rendezett ünnepségen megje­lent Matúz József, a megyei pártbizottság titkára, Andó Cyula, a járási pártbizottság első titkára, dr. Lőrincz József, a Mezőgazdasági és Élelmezés­ügyi Minisztérium főosztályve­zetője, Németh Károly, a ME- DOSZ közgazdasági osztályve­zetője. Szigeti *Ernő. az Állami Gazdaságok Területi Főosztá­lyának vezetője, Tóth Béla, a Nógrád megyei Tanács Végre­hajtó Bizottságának elnökhe­lyettesé és Kanyó Béla, a ME- DOSZ megyei bizottságának titkára. Az ünnepségre cseh­szlovák vendégek Is érkeztek Magyamándorba. A magyamándpriaik eredmé­nyének értékét csak növeli, hogy a négyezer holdas nagy­üzem vezetői, dolgozói rend­kívül nehéz körülmények kö­zött végzik munkájukat. A gazdaság területe 10 község határában fekszik. Ilyen mos­toha viszonyok között a mun­ka nagy szervezettséget, fe­gyelmet és erőfeszítést Igényel, a vezetőktől, a munkásoktól egyaránt. Az elmúlt évi ered­mények azt bizonyítják, Ma- gyamándorban sikerült meg­teremteni az összhangot. A több mint 900 holdas gyümöl­csös. a növénytermesztés, és az állattenyésztés egyaránt túl­teljesítette tervét. Különösen a szocialista mun­kabrigádok jeleskedtek. Az ün­nepségen ezért külön dicséret­tel Illették ezeket a kollektí­vákat. Az elismerő szavak nem alaptalanok, hiszen a bakos! sertéstelep szocialista brigádja vállalását több mint 800 ezer forinttal túlteljesítette. Az új­majori tehenészetben, ahol a gondozók ugyancsak szocialista munkaversenyben dolgoztak, a* egy tehénre jutó tejhozam 3500 liter volt. A vezetők és a dolgozók együttes munkájának eredmé­nye, hogy a tervezett 3 millió 676 ezer forint helyett több mint 8 millió forint volt ta­valy a vállalati eredmény. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az állami gazdaságban mintegy 5 millió forintos ered­ményjavulást értek el. A dol­gozóknak egyhavi keresetük­nek megfelelő összeget — a gazdaságban több mint 776 ezer forintot — fizettek nyere­ségrészesedésként. Az ünnepségen került sor a kitüntetések és a jutalmak át­adására is. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter kitün­tetését kapta Sándor József, a gazdaság igazgatója, Veszelka László, a szakszervezeti bi­zottság titkára, Boroszka János szerelő és Tóth István trakto­ros. Teknős Pálnak, a szak- szervezeti bizottság tagjának a SZOT Elnökség kitüntetését adták át. Ezenkívül a gazdaság tizenhárom dolgozója nyerte el a Kiváló Dolgozó jelvényt, illetve oklevelet. Klü?em a/, ÉVŰ IVegipari Művek Pásztói Szerszám- és Készülékgyára Egv évvel ezelőtt senki sem remélte az ÉVM Üvegipari Művek pásztói Szerszám- és Készülék Gyárával, hogy az idén élüzem kitüntetést ünne­pelhetnek. Akkor lett önálló a gvár. A fiatal üzemmel szemben bizalmatlanok vol­tak még a testvórüzemek is. Nem kaptak elegendő meg­rendelést év elején, de hiány volt szakmunkásban is. A pásztóiak rövid Idő alatt rácáfoltak a velük szemben tanúsított tartózkodásra és fegyelmezett, kiváló minősé­gi munkájukkal kiérdemel­ték az elismerést. Csak ígv történhetett, hogy bár tavalv az első negyedévi tervnek csak negyed részét teljesítet­ték, de később pótolni tudták az elmaradást. A tízmilliós tervet 851 ezer forinttal meg­tetézték úgy, hogy közben több mint három százalékot megtakarítottak az önköltség­ből. A dolgozóknak 18 napi keresetnek megfelelő nyere­ségrészesedés is jutott. Kedden délben ezekről em­lékezett meg Juhász Elemér igazgató, amikor átvette az élüzem kitüntetést Gulden Gvula számviteli osztályveze­tőtől a központ kiküldöttétől. Szó esett az Idei évről is. Az elmúlt negyedévben Pél­dául annyi vasanyagot dol­goztak fel. mint tavaly egész évben. Igaz. a létszám is szaporodott 54 szakmunkás­sal. A gyár népszerűsége megnőtt, ma már az ország valamennyi üveggyárával van mukakapcsolatuk. Évi kapa­citásuk kilencven százalékba lekötött mgrendelóssel és az idén már Kubába is exportál­nak berendezést. A fiatal gyár mukáskollektívá.ia. élen a hét szocialista brigáddal, most is határidő előtti gyors szállítássá] öregbíti az üzem hírnevét, amiért még 15 ezer forint cél jutalmat is kiérde­meltek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom