Nógrád, 1968. május (24. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESUUETEKI % NŐGRÁD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA K»V. ÉVF.. 101. SZÁM ARA: 1 FORINT 1968. MÁJUS 1., SZERDA u§ diadala A virág, ami ma hajnalra kibomlott: májusi virág, s a virágba borult fák: májusi lak, égő lobogók. A kert, a hegy. a város májust köszönt. Lobogókkal — tépett, foszló, öreg zászlókkal és feszülő mai selymekkel. fis a réteken, tereken örvendezve májusfák allnak. Szalagokkal díszítjük, 'irágfüzérekkel, ágakkal. Má- iusi jelekkel: szabadsággal, hűséggel, emlékezéssel. De mi volt, ki is adta meg ezt az első májusi — a május 1-re mondjuk csak így: má­jusi — jelt? Talán az a pá­rizsi határozat 79 évvel ez­előtt. amely a IX. Internacio- tiálé első alakuló kongresz- szusán kimondta: „Egy bizo­nyos időpontban nagy nem­zetközi tüntetést kell szervez­ni, mégpedig oly módon, hogy egyidejűleg minden or­szágban és minden városban egy meghatározott napon, a munkások követelik a hiva­talos szervektől a napi nyolc­órai munkaidő bevezetését és a párizsi nemzetközi kong­resszus többi határozatának megvalósítását... Egy ilyen tüntetés rendezését 1890. má­jus elsején, ezt az időpontot fogadjuk el a nemzetközi tüntetés napjául..A május egyet a munkásosztály avat­ta nemzetközi ünnepé. De a májusi jel — a sza­badság jele — az első má­jusfák dacoló és diadalmas felállításai, jeladásai már ré­gebbről hirdették a májust. Az üldözésben, a rabságban születtek ezek a májusfák, „Szabadságfa” is lett hát az első nevük: L’ arbe de la li- berté. Az első májusfát — de ki tudja pontosan, hogy a vi­lág minden táján a szabadsá­gért szót és fegyvert emelő népek hol emelték pontosan a legelsőt — talán az Angliá­ból menekülő üldözöttek ha­jója, a May Flower vitte át oromdíszében az új világba. Innét is a hajó neve — má­jusvirág —, s Kossuth Lajos 1852-ben visszatérve amerikai körútjáról, a piymouthi kikö­tőben így beszélt róla: „Az önök szabadságfája, a May Flower: a miénk, az osztrá­kok akasztófája.” A májusok a szabadságért harcoltak, a szabadságot köszöntötték. A latin eredetű szó is, május is azt jelenti: virágnyitás, újjá­éledés. Az első szervezett május 1- et — miként az a határozat Párizsban meghozatott — 78 évvel ezelőtt ünnepelte a vi­lág és egyetlen esztendővel sem maradtunk el mögötte. 1890-ben május 1-re nagyará­nyú felvonulást terveztek, de ezt a rendőrség nem engedé­lyezte. Azért május 1. virágai akkor is kibomlottak. Kisebb csoportokba vonultak fel a Városligetbe a munkások, vé­gül is hetvenezerre növeke­dett számuk. A fővárosban ez addig soha nem látott, hatal­mas tömeg volt. Az akkori gyűlésen felolvasták a szent­pétervári munkások üdvözlő táviratát is. A májusi menetben ma sok helyen öreg, tépett zászlók is vonulnak. Harcok, küzdelmek, győzelmek zászlóveteránjai. Az idei májusi zászlók ren­getegében egy öreg lobogó 77 éves születésnapját üli. Jár­tam „nála” Orosházán, tör­ténelmünk e zászlótanúja em­léke előtt tisztelegni: ez a foszló, öreg selyem adta az első jelet a parasztság csat­lakozásának a munkásokhoz, ez vezette az első, szervezett viharsarki földmunkás-meg­mozdulást. Fehér selyme egyik oldalán pirossal hímez­ve a három 8-as, a másikon: „Föld! Kenyér! Szabadság!” 1891. május 1-én bontották ki először — sortűz is dörrent ekkor, a riadt hatalom, a fő- szolgabíróság, a főispánnak „orosházi zendülés”-ről táv­iratozik. Májusi zászló történelme — csendőrségi, katonasági utasí­tásokban, statáriumban, ügyészségi végzésekben, bíró­sági ítéletekben is olvashat­juk. És a történelmet, éle­tünket maradandóvá rögzített költői sorok. Juhász Gyula „Május ünnepe” így kezdő­dik: ,,A hatalom kiadta a parancsot: Ne legyen ünnep május elsején! Zászló ne lengjen és ének ne zengjen Csak robotoljon csöndben a remény!.. ** Vonulnak a májusi zász­lók, a történelmet írják és ró­luk az időt maradandóvá jegyző „riporterek” örökítik meg. Ady Endre a 65 év előt­ti május l-ről így tudósít: „Vörös lobogók alatt renge­teg ezer ember ünnepel ma Magyarországon* Belereszket a gyönge6zívű annyi... Forra­dalom zúg a világon, nálunk azonban nem vulkánok tüzel­nek, hanem lappangó, fojtó házitűz pusztít...” A májusi zászlókba a történelem szele kap. Egy pillanatra, csak egy rövid idézetre még álljon meg a krónikás, az 1919-es eszten­dőnél. Csak egy háromsoros rendeletet idézzünk, amelyet a forradalmi kormányzótanács adott ki. „A magyarországi Tanácsköztársaság május 1-ét, a világ forradalmi proletariá­tusa nemzetközi egységének emléknapját, a proletárállam ünnepévé avatja. E napon minden munka szünetel.” Vonulnak a zászlók, vi­rággal, májusfákkal köszönt­jük május 1-ét. Köszöntjük most az ünnepet, az örömöt, a virágnyitást, az újjáéledést. A vidámságnak, szép hagyo­mánynak se szeri, se száma. Sokágú a májusfa, vagy ahogy egyes vidékeken mondják: hajnalfa, zöldág, májfa. A szerelemnek is van rajta ága. A legénybe állították kedve­sük háza elé. Vannak olyan községek, ahol csak egy közös fát állítanak a legények, s arra rakják a sok ajándékot. Van olyan hagyomány is. ahol csak a falu szépe kap május­fát. Hagyományok, s mai vi­dám ünnepi szokások: zene, tánc, bál. De épp ezért is, mi­előtt a megkezdett Juhász Gyula verset befejeznénk, idézzük legalább emlékezte­tőül az első két sorát: „A ha­talom kiadta a parancsot: / „Ne legyen ünnep május elsején!” De így emelkedik magasba a vers, mint ahogy a májusi zászlók is emelkednek: .........Mint győzedelmi zászló, é gbe lendült A jegenye s ezer pacsirtadal Hirdette boldogan és büszkeséggel, Hogy itt van május és a diadal!.. K. Gy. Zöld Út az alkotásnak (3. oldal) A drehusok rendes emberek (5. oldal' Gólszegény forduló — három döntetlennel (6. oldal) Készülnek az ifjúsági találkozóra Ifjúsági nagygyűlést ren­deztek a szécsényi járás KISZ-alapszervezetei a Gyar­mati ifjúság napja alkalmá­ból. Az ünnepélyes összejöve­teleken részt vettek a hazánk­ban tanuló afrikai és vietna­mi fiatalok képviselői is. Ezekkel a gyűlésekkel kezdő­dött a szécsényi járásban a IX. ifjúsági találkozó ünnep­ségsorozata. A KlSZ-alapszer- vezetekben szorgos készülő­dés folyik. Barátságzászlókat készítenek, amelyeket VPf- zászlóként Szófiába, a talál­kozó színhelyére küldenek. Az ünnepségek során Szé- csényben író—olvasó találko­zót rendez a KISZ községi bizottsága. Több alapszerve­zetben a VIT-en járt fiatalok tartanak élménybeszámolót. A járási ifjúsági találkozó­ra június 2-án kerül sor. Benczúrfalván. A fiatalok nagygyűlést tartanak, ezután rendezik meg a szavalóver­senyt. Július közepén pedig barátságtúrát szerveznek a KISZ-alapszervezetek Holló­kőre. Az ünnepi rendezvény- sorozatban az alapszervezetek kultúrműsorokat, szellemi ve­télkedőket rendeznek. To­vább folytatják a vietnami fiatalok megsegítésére indí­tott segélyezési akciót is. A járás alapszervezetei eddig több mint húszezer forintot fizettek be a tranzisztor-ak­cióra. VIRÁGOS MÁJUS (Koppány György felvétele) Napirenden: A demokratizmus fejlesztése, a költségvetés teljesítése Együttes ülés Salgótarjánban Tegnap délelőtt Salgótarján­ban, a Szakszervezetek megyei Tanácsának székházában együttes ülést tartott a Haza­fias Népfront városi bizott­sága és Salgótarján Város Tanácsa. Az ülésen a többi között Berkes József, a városi tanács vb titkára előterjesz­tésében megvitatták „A szo­cialista demokratizmus fej­lesztése, a városi tanács és a Hazafias Népfront városi szerveinek munkájában” című előadást. A városi tanács az együttes ülésen megállapította, hogy a szocialista demokratizmus az elmúlt tanácsciklus alatt eredményesen fejlődött a ta­nácsszervek munkájában. En­nek alapját a párt és a kor­mány politikája teremtette meg. A városi tanács szüksé­gesnek tartja a szocialista de­mokratizmus továbbfejleszté­sét a tanácsi munkában, s meghatározta annak elvi alapjait. Így a tanács, mint testület feladatának határoz­ták meg a végrehajtó bizott­ság és az állandó bizottsá­gok rendszeres beszámoltatá­sát; a helyi fejlesztési tervek elkészítését és elfogadását; a hosszú és középtávú tervek meghatározását; a költségve­tés összeállítását és jóváha­gyását; az iparpolitikai tervek elkészítését; a hatósági mun­ka színvonalának emelését; a szocialista törvényesség biz­Fényes szellők A világ ünnepel. Nem a be­fejezettségét ünnepli, a világ még nincs kész, s egészen be­fejezett sohasem lesz. A világ a munkát ünnepli, amely em­berré tette. Emberi, evilági — nem túlvilági — hittel ünne­pel ma minden munkás, min­denki. aki két kezével, eszé­vel, erejével járul hozzá a ter­mészet „emberré formálásá­nak” dolgához. A világ még nincs befejezve — az emberi világ semmi­képp —, de az értelmes meg- forgatására kész erők mindé, nüti tettre feszülnek, s ma már azt is tudják — a munka em­beri felszabadítása, a „nem­beli” szabadság felismerése és beteljesülése, a világméretű átalakítás-alakulás nem csu­pán a holnap feladata. Ünnepel a világ, ünnepel a forradalmat megjárt idős nem­zedék, ünnepelnek a jövőt hor­dozó anyák, a martinászok, űr­repülők, a hajóácsok, a vas, kő, föld, viz, levegő — minden létező alapanyag csodálatos képességű alakítói, ünnepelnek a gyermekek is, a fehérek és a feketék. Ünnepelnek a világot átala­kítók — közben maguk is ala­kulók, az egymást tisztelők, szeretők és segítők, az egymás kezét mindig megkeresők és megtalálók, az -örökkön együtt menetelök, milliónyian együtt dalolok. Negyvenötben született. a szabadsággal egyidős, „töme­génekké” vált röpke, mégis emlékezetes dalról — a „Fé­nyes szellőkről..így vall Jankovits Ferenc: ......Annyi magamba vetett ön­kéntelen hittel és bizakodással töltött el a remény, az a sok m indennel kecsegtető, eget nyi­tó. májusi sugárzás: hogy úgy éreztem, életem értelmét fe­jezem ki egy röpke fohászú dalban, amely valóban pilla­natok hevületében született.. A pillanatok hevülete ma is tart. A huszonhárom eszten­dő alatt változott világ tu­lajdonképpen soha, egyetlen pillanatra sem nélkülözhette azokat a kis fényes májusi szellőket, amelyek ezen a na­pon szerte a széles világban lo­bogóinkat fújják. Ünnepel a világ. Itt és ott, és most ünnepel, ezen a na­pon. A munka hétköznapja holnap újra kezdődik — foly­tatódik a munka, amely min­denféle megbúvó-kibúvó nél­kül vállalja, hogy holnapra, holnaputánra — megforgatja 'i- egész világot. (pataki) tosítását. Meghatározta a ta­nács a testületi tevékenység munkamódszereit is: a ta­nácstagok és a választók kap­csolatának erősítését, a ta­nácstagok tekintélyének és szerepének növelését tartja legfontosabb feladatnak az együttes ülés. A tanácsszervek és a nép­frontbizottságok szervei együttműködésére is határo­zatot hoztak, majd foglalkoz­tak a választókerületi bizott­ságok munkájával is. Az együttes ülés ezután megvitatta az 1967. évi költ­ségvetésről és a községfej- lesztési gazdálkodásról szóló beszámolót. Megállapítást nyert, hogy a helyi politikai, gazdasági, kulturális és szo­ciális célkitűzések helyesek voltak, találkoztak a lakos­ság döntő többségének egyet­értésével. és támogatásával. A lakosság által 1967-ben el­végzett 1,5 millió forint ér­tékű társadalmi munka is azt bizonyítja, hogy eredményes a várospolitika megvalósításá­nak alapja, a szélesebb körű társadalmi összefogás. A múlt. évi eredményekben benne van a költségvetési gazdálko­dás 65 millió forintos elő­irányzatával, valamint a ki­sebb, helyi jellegű beruhá­zásokat szolgáló községfej­lesztési alap mintegy 5 mil­lió forintos programjával. A költségvetési előirányzatból a többi között gazdasági ága­zatra 26,8, szociális és egész­ségügyi kiadásra 3,5, kultu­rális célokra pedig 25,7 millió forintot költöttek. Az együttes ülés ezután el­fogadta a tanácsrendeletek fe­lülvizsgálására alakított ide­iglenes bizottság javaslatát a tanácsrendeletek módosítására. Éljen a munkás nemzetköziség nagy ünnepe!

Next

/
Oldalképek
Tartalom