Nógrád, 1968. április (24. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

§ ß K p f uWiAyjyVl / " ^7 . Sikeres „Tranzisztor-akció“ VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I K magyar fiatalok a vietnami néppel vállalt szolidaritásá­nak szép példája, a Salgótarjáni Kohászati Üzemek dolgo­sainak sikeres „Tranzisztor-akciója.” A vállalat KlSZ-szer- vezetetnek kezdeményezésére az üzem dolgozói évi nyere­ségrészesedésük 3—5 százalékát ajánlották fel a szolidaritá­si alapra. Hétfőn délig, mintegy nyolcvanezer forint gyűlt össze a KISZ üzemi bizottságának asztalán (Koppány György felvétele) ,/ AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVF., 78. SZÁM ARA: 70 FILLÉR 1968. ÁPRILIS 2., KEDD Közérdekű kérdések a SZOT elnöksége előtt A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége hétfőn ülést tartott és több közérdekű kérdésről tárgyalt. Megvitatta a lakásépítés helyzetét. Az erről szóló je­lentés megállapítja, hogy a lakásépítési program megkez­dése óta eltelt hét esztendő alatt országosan mintegy 400 000 lakás épült, 28 000-rel több, mint amennyit tervez­tek. Egy másik napirend az áru­ellátással, a minőség és a fogyasztói árak alakulásával foglalkozott. A SZOT elnök­ségének megítélése szerint az új mechanizmus első két hó­napjában — egyes hiánycik­kektől eltekintve — a keres­kedelem a lakosság igényeit kielégítette. Helyenként to­vábbra sem megfelelő a ke­nyér minősége, sok helyen a hús- és húskészítmények mi­nősége nem kifogástalan. Gyakori a kifogás a pörkölt­kávé gyenge minősége miatt, és romlott a zsír minősége. Az árpolitikai intézkedések lényegében az előirányzottnak megfelelően valósulnak meg. A szakszervezeti szervek a társadalmi, a fogyasztói érde­keket szem előtt tartva lép­nek fel az ármegállapítás­ban helyenként jelentkező ká­ros tendenciák ellen. Az életszínvonal alakulásá­ról a SZOT elnöksége megál­lapította, hogy az év első két hónapjának tapasztalatai sze­rint a lakosság vásárlóereje és a kereslet lényegében a ter­vezett szinten mozgott. Johnson bejelentése Részleges bombázási szünet WASHINGTON (MTI) Johnson elnök vasárnap este rádió és tv-beszédben je­lentette be, hogy nem jelöl­teti magát újra az idei elnök- választáson. Az elnök egyút­Vietnamban tál azt is közölte, hogy rész­leges bombázási szünetet ren­delt el a VDK elleni légihá­borúban. Az amerikai hadi­flotta és a légierő egységei a továbbiakban csak a demili­tarizált övezettől közvetlenül északra eső részeket támad­ják. Az elnök azonban beje­lentette, hogy újabb csapato­kat rendel Vietnamba és megnöveli a katonai költség- vetést. Ellentétes szavak Johnson amerikai elnök va- utóbbi napokban folytatott te- nemben beszélő Johnson sze- sárnap esti váratlan bejelen- vékenysége és korteseinek nyi- méhen e mondatnál könny- tése visszavonulási szándéká- latkozatai is éppenséggel na- cseppeket láthattak az ame- ról és a VDK bombázásának gyón is elszánt újraválasztási rikaiak milliói, részleges megszüntetéséről harcot jeleztek. Jellemző, hogy Éppen ezért kommentálták magától értetődően a nemzet- szombati sajtóértekezletén ma- az amerikai választási küzde- közi közvélemény érdeklődé- ga Johnson egyenesen kizárta lem jó ismerői nagy óvatos- sének középpontjába került. A azt. hogy a jelöltség kérdésé- Sággal Johnson drámainak lemondási szándék közlése lát- rő) szólna vasárnapi, a nem- mondható visszalépését. Be­hatóan nagy meglepetésként zethez intézett üzenetében. En- szédének hangneme szintén ért mindenkit, annál is in- nek az üzenetnek az előre ki- kortes megnyilatkozásra em- kább. mivel a legutóbbi idő- adott szövegében sem szerepelt lékeztetett; a kérdés legfeljebb ben semmi jele nem volt an- az ominózus mondat, miszerint az, hogy saját maga avagy a nak. hogy Johnson levonná a Johnson nem pályázik a de- veszélyt érző demokrata párt következtetéseket politikájá- mokrata elnökjelöltségre és valamelyik, netán a johnsoni nak mind nyilvánvalóbb, és nem fogadja el, ha jelölik. A vonalat folytató politikusa szerteágazóbb kudarcából. Az megfigyelők feljegyezték, hogy amerikai elnöknek még a leg- a mindvégig patetikus hang- (Folytatás a 2. oldalon.) Napirenden: A lakásépítési akció, a tsz-ek helyzete, a fogyasztók érdekvédelme Ülést tartottak a városi, járási tanácsok végrehajtó bizottságai Egyesül a sziráki és a palotási Imsz Fontos határozatokat fogadott el a küldöttértekezlet Mozgalmas küldöttértekez­let zajlott le a Szirák es Vi­déke Körzeti Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetben. A körzet küldöttei valamennyi­en részt vettek a tanácskozá­son, amelyen megjelent Kis István, a palotási fmsz el­nöke is. Széles Ferenc, a sziráki fogyasztási szövetkezet elnö­ke beszámolójában elmondot­ta, hogy a körzet kilenc köz­ségének fejlődése 1967-ben áruellátási és beruházási szempontból meghaladta az előző tíz év eredményeit. Míg 1965-ben hatszázezer forint volt a nyereség, addig 1967-ben kétmillió-két­százezer forintra emel­kedett a kigazdálkodott eredmény. Sokat fejlődött a sziráki szövetkezet felvásárlási mun­kája is. A tavalyi összforga­lom félmillióval volt nagyobb az előző évinél. A szövetkezet vezetősége felkutatta a más megyei legjobb beszerzési for­rósokat, s ezzel elérte, hogy a primőréi kkeket Pesttel egy- idóben árusítják a körzet boltjaiban. Viszont a szövetkezet költ­ségszintje valamelyest emel­kedett, ami nyereségkiesést okozott. Több helyütt a kö­zös vagyonnal sáfárkodtak rosszul. Nagyobb leltárhiány­nyal számoltak el a sziráki presszó, a bisztró és a ve­gyesbolt vezetői, a hényel- pusztai, a vanyarci és a béri boltok, italboltok kezelői. A legtöbb, hatvannyolcezer fo­rint, hiány a sziráki közpon­ti raktárban volt. A szövet­kezet többeket leváltott, hár­mat közülük pedig feljelen­tett hűtlen kezelés és sik­kasztás gyanúja miatt is. A sziráki szövetkezet to­vábbi fejlesztést tervez. A nagykereskedelmi vállalatok­kal és a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetekkel való közvetlen áruszállítási kap­csolat létesítésén kívül kiépí­tik a főboltosi rendszert, időnként 2—3 napos vá­sárt rendeznek egy-egy faluban. A burgonya-felvásárlást a kétszeresére, a zöldség-gyü­mölcs felvásárlását több száz mázsával emelik. Naposba­romfiból háromszázhetvenez­ret vásárolnak fel és értéke­sítenek. A sziráki szövetkezet gyors fejlődésének legnagyobb biz­tosítéka azonban annak a tervnek a rhegvalósítása, amelyet a beszámoló kihang­súlyozott. Megszűnne az a fonák helyzet, hogy például Kisbágyon mint termelőszö­vetkezet a palotásihoz tarto­zik, viszont fogyasztási szö­vetkezete ma még sziráki te­rület. Az egyesüléssel a la­kosság járna legjobban, mert a nagy szövetkezetben nagyok a lehetőségek is: a vállalatok, tsz-ek szívesebben kötnek meg­állapodásokat, szerződése­ket nagyobb tételű áruk­ra, s azok szállítása is gazdaságosabb. A küldöttek valamennyi előterjesztést és javaslatot — így az egyesülést is — egy­hangúlag elfogadták. A Nógrádi Szénbányák Szakszervezeti Bizottsága leg­utóbbi ülésén az elmúlt évi nyereségrészesedés felosztását tárgyalta. Többek között azok­nak is fizetnek a idén nyere­ségrészesedést, akik év közben nyugállományba kerültek. Az időközben meghalt dolgozók örökösei is megkapják a ré­szesedést, de nem marad ki az a dolgozó sem, akinek átszer­vezés vagy létszámfélesleg cí­mén tavaly a vállalat mon­dott fel. Az állományon kívüli dolgozók közül például a bá­nyaüzemi körzeti orvosok, a szakszervezeti tanácsok javas­lata alapján ugyancsak nyere­ségrészesedésben részesülnek. Nagyobb nyereséget kapnak a vállalatnál régebbi idő óta dolgozók. Aki például 1950-től dolgozik a vállalatnál, minden Tegnap ülést tartottak a városi, járási tanácsok végre­hajtó bizottságai, s több fon­tos napirendi pontot vitattak meg. A salgótarjáni városi ta­nács vb ülésén a magán-, a társas- és a KISZ-házak épí­tésének helyzetét vitatták meg. Megállapítást nyert, hogy Sal­gótarjánban rendkívül meg­nőtt a lakás igénylések száma, az állam viszont nem képes annyi lakóházat építeni, amennyi rövid időn belül ki­elégítené az igényeket. A la­kásviszonyok további javítása céljából a végrehajtó bizottság támogatja a magán- ésatársas- ház-építési akciót. Az építke­zéshez a városban 215 házhe­lyet bocsát az érdekeltek ren­delkezésére, elsősorban a zalekkal növelt részesedést kaphat, ugyanakkor a tíz éven felül eltöltött munkaviszony esetén már minden év után két százalékkal növekedik a juta­lom összege. Az elért nyereségrészesedés­ből a következő évre három­millió forintot tartalékoltak. Ezen kívül tanulmányi ösztön­díjakra 120 ezer, üdülési hoz­zájárulásra kétmillió 130 ezer, a bükkszéki bányászüdülő fej­lesztésért négymillió forintot tartalékoltak. A bányász művelődési ottho­nok támogatására 700 ezer, a sportegyesületek támogatására 800 ezer forintot fordít a Nóg­rádi Szénbányák. Szociális se­gélyezésre 727 ezer forintot költhetnek az idén. A dolgozók Művész-telepen, a Frankel Leó, és a Dobó Katica úton. Házhelyet biztosít a végrehaj­tó bizottság az építkezni szán­dékozók részére Salgóbányán és Zagyvapálfalván is, első­sorban Kotyháza-telepen, a Kálmán Imre és a Sugár úton. A végrehajtó bizottság ha­tározatot hozott: a tanács il­letékes osztálya vizsgálja meg, hogy a január 1-től érvényben levő kölcsönlehetőségek lassít- ják-e az építkezés ütemét, s az építkezési igényeket az OTP és az ÉGSZI bevonásával minél kedvezőbben elégítsék ki. A pásztói járási tanács vég­rehajtó bizottsága a többi kö­zött megvitatta a termelőszö­Szivn bán ráknál mint két és fél milliót vehet­nek igénybe. A kiváló dolgo­zók jutalmazására mintegy 800 ezer, újítok jutalmazására pe­dig 400 ezer forintot tartalé­koltak. A Nógrádi Szénbányáknál 10,1 napi keresetnek megfele­lő összeget fizetnek nyereség- részesedés címén. A legtöbbet Mizserfán fizetnek, 11,1 nap­nak megfelelő keresetet, míg a legkevesebbet 8,8 napi kere­setet Mátranovákon. A bánya­üzemeknél még az üzemi át­lagon belül is lesz differenci­áltság, hiszen az egyik akna- üzemnél jobb munkát végez­tek, mint a másiknál, és ez érződik majd most, a ma ki­osztásra kerülő borítékokban is. A Nógrádi Szénbányák csak­nem 11 millió forintot oszt ki vetkezetek 1967. évi zárszáma­dásainak tapasztalatairól, és a gyenge tsz-ek részére nyújtott állami támogatás felhasználá­sáról szóló jelentést. Megálla­pítást nyert, hogy a zárszáma­dások az előző évieknél lé­nyegesen jobbak voltak. A beszámolók értékelték az el­ért eredményeket, s megszab­ták a feladatokat is. Mint a beszámoló és a vita is meg­állapította, az elmúlt évben a gyenge tsz-ek tovább erősöd­tek. kedvezően alakult gaz­dálkodásuk színvonala, az ütemnek megfelelően emelke­dett a termelés és a jövede­lem. A salgótarjáni járási tanacs végrehajtó bizottságának teg­napi ülésén megtárgyalták a fogyasztók érdekvédelmében tett korábbi intézkedéseket, különös tekintettel a társadal­mi ellenőrök tapasztalataira. A járásban ugyanis 38 társadalmi ellenőr tevékenykedik — eredménnyel. A munka további javítása céljából társadalmi ellenőrzé­si albizottságokat is szervez­tek. Sajnálatos azonban, hogy a kereskedelmi vállalatok az albizottság tagjait nem von­ják be rendszeresen az ellen­őrzésekbe, pedig a kereskede­lemnek valamennyien nagy se­gítséget nyújthatnak. Bizonyít­ja ezt az is, hogy az elmúlt időszakban számos visszaélést fedeztek fel. amiből az követ­kezik, hogy a társadalmi el­lenőrök munkáját támogatni kell. A végrehajtó bizottság ki­mondotta: a társadalmi ellen­őrök a fogyasztók érdekvédel­mét szolgálják. Ezért tevé­kenységüket tovább szélesítik a járásban, a társadalmi ellen­őri szolgálat tagjait rendszeres oktatásban részesítik, hogy mi­nél nagyobb hozzáértéssel lát­hassák el feladataikat. dolgozói között nyeresegresze- étkeaési hozzájárulásként több sedés címén. Mizserfán fizetnek legtöbbet Ma osztják a nyereséget a Nógrádi eltöltött esztendő után egy szá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom