Nógrád, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÖQRÁD | A'r MS7MÖ NOGR ÁD MEG Y>t t^UOTTSÁG A ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVF., 51. SZÁM ARA: 70 FILLÉR 1968. MÁRCIUS 1., PÉNTEK A történelmi pillanat egységet követel A konzultatív találkozó szerdai tanácskozásáról A kommunista és munkáspártok konzultatív találkozója csütörtökön folytatta munkáját. A szerdai ülésről kiadott közlemény szerint a tanácsko­záson Jean Terfve, a Belga Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagja, Borisz Velcsev, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság tit­kára, Jorge Kolle Cueto, a Bolíviai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkára, és Luis Carlos Prestes, a Brazil Kommunista Párt fótit kára elnökölt. A szerdai tanácskozás során a találkozón összegyűli hatvanhét kommunista és munkáspárt képviselői szolidari­tási üzenetet küldtek a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságának és a szabadságáért küzdő vietnami népnek. A találkozó harmadik napján az alábbi felszólalások hangzottak el. Tavaly ősszel kezdődött meg a munka a Váci Kötöttárugyár kazári telepén. A régi kul­túrotthon egyik helyiségét alakították át munkateremmé. Jelenleg ötven lány és asszony dolgozik itt: gyermek és női melegítőket készítenek. Időközben az épület átalakítása, be­rendezése folytatódott. Rövidesen a nagyteremben is lehetőség nyílik újabb százhetven kazári és környékbeli nő foglalkoztatására. Képünkön: Benke Jutka szabómester Kovács Annát tanítja a szakma fogásaira. A betanító műhelyben egyébként negyvenötén igyek­szenek mielőbb elsajátítani új foglalkozásuk tudnivalóit (Koppány György felvétele.) Az árak alakulásáról, a tsz-ek melléküzemágairól tanácskozott a Nógrád marié, lépü Ellenőrzési Bizottság Borisz Velcsev, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára: A Bolgár Kommunista Párt küldöttségének vezetője meg­alapozott érvekkel támasztot­ta alá: megértek a feltételek, hogy ez év végéig összehívják a kommunista és munkáspár­tok újabb tanácskozását. Ezen vehessenek részt azok a test­vérpártok is, amelyek nem küldték el képviselőiket Bu­dapestre. Pártja álláspontja az, hogy egyes pártok esetle­ges távolmaradása nem lehet akadálya a tanácskozás meg­tartásának. Minden további várakozás kárt okozna a nem­zetközi kommunista mozgalom és az egyes pártok érdekeinek és általában az imperializmus elleni harcnak. Üdvözölte a javaslatot, hogy a tanácsko­zást Moszkvában tartsák meg és előkészítésére hozzanak lét­re egy bizottságot a konzulta­tív tanácskozáson részt vett és távolmaradt pártok képvise­lőiből. Kifejezte meggyőződé­sét, hogy a konzultatív ta­nácskozás határozott lépés lesz a nemzetközi tanácskozás megtartása felé. Gus Hall, az Amerikai Egyesült Államok Kommunista Pártjának főtitkára: Határozottan támogatta va­lamennyi munkás és marxista párt nemzetközi tanácskozá­sának összehívását ez év vé­gére. Rámutatott: A nemzetközi kommunista mozgalom egységét nem ala­kíthatják csupán az élet nega­tív jelenségei, nem formálhat­ja csak a védekezés diktálta szükség. Legyen ennek az egységnek alakító ereje azoknak a hatal­mas változásoknak a felisme­rése, amelyeket a társadalmi haladás ma lehetővé tesz. Vi­gyék előbbre a ma teljesség­gel lehetséges győzelmes tá­madó csaták. A világ kommu­nistáinak egysége készíti elő a világkommunizmus győzel­mét. Szilárdan meg vagyunk győ­ződve arról, hogy a történelmi pillanat megköveteli a világ kommunistáinak egységét, amely a tapasztalatcsere vala­milyen szervezett rendszeré­ben és a pártok közötti kon­zultációkban nyilvánul meg. A valóságos kérdés nem az auto­nómia a pártok közötti kap­csolatokban, hanem inkább harc a demagóg kampány ellen, amelyet az osztályellenség or­szágainkban autonóm létünk ellen folytat. Pártunk a marxista—kom­munista pártok nemzetközi ér­tekezletéért száll síkra. Felté­tel nélkül támogatunk egy ilyen értekezletet. Részünkről az ilyen értekezleten való részvételünkkel kapcsolatban nem merül fel sem „ha”, sem „és”, sem „de”. A vietnami nép által vívott fegyveres harc új szintjének megfelelő magaslatra kell emelnünk a politikai-ideoló­giai és diplomáciai küzdelmet minden földrészen, minden országban, minden városban, minden faluban és az egész világon. Anna Liisa Hyvönen, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja: A nemzetközi tanácskozáso­kon — ha azokat jól készítik elő, és nyílt, elvtársias lég­körben bonyolítják le — a legszélesebb tapasztalatcsere alapján, lehetővé válik az egész világot érdeklő fő kér­dések és fejlődési folyamatok értékelése. Ezek a tanácsko­zások jellegüket, céljukat, il­letve tárgyukat tekintve kü­lönbözőek lehetnek, a körül­ményektől, a nemzetközi hely­zettől és az általános harci helyzettől függően. Véleményünk az: legyen az eljövendő nemzetközi tanács­kozás központi kérdése a há­ború és béke, valamint az egység kialakítása az impe­rializmus elleni harcban- A napirend fő kérdése a világ­béke megőrzése, továbbá azoknak az erőknek egyesíté­se legyen, amelyek a világ­béke megőrzésén fáradoznak. Nagy figyelmet kell szen­telni a vietnámi kérdésnek, valamint a nemzeti felszaba­dító mozgalmaknak; az újon­nan alakult államoknak nyújtandó segítségnek, továb­bá a neokolonializmus meg- gátlásának, a békés egymás mellett élés kérdésének és egy harmadik világháború el­hárításának. Erich Honecker, a Német Szocialista Egység­párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára: Erich Honecker hangsúlyoz­ta, hogy a Német Szocialista Egységpárt következetesen síkraszáll a kommunista vi­lágmozgalom egységéért és összeforrottságáért. A bonni kormánynak az amerikai im­perializmus globális stratégiá­jához kapcsolódó terjeszkedé­si és revansista politikája, a neonácizmus térhódítása Nyu- gat-Németországban jelenti a fő veszélyt az európai béke szempontjából. A forradalmi erők harcának új problémái megkövetelik a nemzetközi kommunista mozgalom közös stratégiáját és az akciók ösz- szehangolását az antiimperia- lista harcban. Erich Honecker kifejezte a Német Szocialista Egységpárt megbonthatatlan szolidaritását a bátor vietna­mi néppel. A Német Szocia­lista Egységpárt javasolja, hogy 1968 novemberében Moszkvába hívják össze a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását, az alábbi fő témával: „A kom­munista mozgalom és az ösz- szes forradalmi erők egységé­nek megszilárdítása az im­perializmus elleni harcban”. A világkonferencia előkészíté­sére bizottságot kell alakíta­ni az összes testvérpártok képviselőiből. E, Papaioannou, a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártjának főtitkára: Ennek az értekezletnek sür­gős felhívást kell közrebocsá­tania az egység, Vietnam megmentése és az amerikai imperializmus leverése érde­kében. Egységre van szüksé­günk Vietnam érdekében. Egységre van szükségünk az izraeli agresszoroknak az arab országokból való elűzésére, és a közel-keleti béke bizto­sítására. Egységre van szük­ségünk az ellenforradalom megállítására és arra, hogy a 'diktatúra helyébe demokrá­cia lépjen Görögországban, Spanyolországban, Portugáliá­ban és más országokban. Egy­ségre van szükségünk a nem­zeti felszabadítás, a béke és a szocializmus érdekében. Ez a parancsoló szükségesség ho­zott ide bennünket. A legna­gyobb ajándék, amiről az im­perializmus valaha is álmod­hat: széthúzás a szocialista táborban, a kommunista és munkáspártok soraiban- Fosz- szuk meg az imperializmust ettől az ajándéktól. Erwin Schärf, Ausztria Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára: Az Egyesült Államok viet­nami agressziójának eszkalá­ciója különösképpen aláhúzza (Folytatás a 2. oldalon.) A Belkereskedelmi Minisz­térium és a Kereskedelmi , Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szákszervezetének vezetői — élükön Szurdi Ist­ván miniszterrel, illetve Lige­ti László főtitkárral — a KPVDSZ székházában megbe­szélést tartottak. Megvitatták a két szerv együttműködésé nek továbbfejlesztésével kap­csolatos teendőket, s megerő­sítettek, hogy a jövőben a ke­reskedelmi és a vendéglátó­ipari dolgozók nagy többségét érintő problémákban továbbra is szorosan együttműködnek, és legalább félévenként tarta­nak ilyen tanácskozást. Kölcsönösen tájékoztatták egymást az új gazdasági me­chanizmus bevezetésével kap­csolatos tapasztalatokról. Egyebek között megállapítot­ták, hogy új fogyasztói ár­rendszer gyakorlati alkalma­zásával — különösen az első Tegnap Salgótarjánban ülé­sezett a Nógrád megyei Népi Ellenőrzési Bizottság. Dr. Lász­ló István elnök beszámolóját követően a népi ellenőrzés elő­ször a folyamatos árfigyelés február havi tapasztalatait vi­tatta meg. Örvendetes jelen­ség, hogy megyénk takarék­betét-állománya a tavaly év végi háromszázhatvannyolc- millió forintról a múlt hó el­ső napjaira majdnem négy- százmillió forintra növekedett. Ugyanakkor figyelemre méltó időkben — nagymértékben nö­vekedett a kereskedelmi dol­gozók túlórázása. Ennek csökkentésére és fokozatos megszüntetésére a vállalatok­nak hatékony intézkedéseket kell tenniök. A minisztérium segítségével megállapodtak ab­ban Is. hogy az első félév eredményei alapján együttesen megvizsgálják a kereskedelmi dolgozók kereseti színvonalá­nak alakulását és a különböző ösztönző bérrendszerek alkal­mazásának tapasztalatait. Fog- laloztak a kereskedelmi dolgo­zók anyagi felelősségéről ho­zott kormányrendelet végre­hajtásával is. Szóba került a kereskedelmi és a vendéglátó­ipari vállalatok munkavédelmi helyzete. Megállapodtak ab­ban, hogy a minisztérium az első félévben megvizsgálja a balesetek alakulásának körül­ményeit és a munkavédelem­mel kapcsolatos beruházások helyzetét. mértékben emelkedett a kis­kereskedelmi áruforgalom; ez az állami és tanácsi szektorban megközelíti a tíz százalékot. A korábbi időszakhoz képest több mint húsz százalékkal nőtt a vegyes iparcikkek for­galma. A balassagyarmati Ke- ravill-boltban a növekedés aránya harminc, a salgótarjá­niban több mint hetvenszá­zalékos. Szélesedett a termelők és értékesítők közvetlen kap­csolata: így például a Nógrád megyei Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat, a Szikrai és a Felsőbabád: Állami Gazda­sággal kötött üzletet, mivel a pincegazdaságok szállítását nem találta megfelelőnek. Mű­helyből közvetlenül a boltba került ötezer cirokseprű. A Nógrád megyei Ipar­cikk Kiskereskedelmi Vál­lalat pedig a Salgótarjáni Szabó Ktsz-től rendelt félezer öltönyt. A magyarnándori földműves­szövetkezet a Nógrád megyei Bútor és Faipari Vállalattal szerződött egymillió forint ér­tékű bútorra. A vásárlási kedv növekedé se is hozzájárult ahhoz, hogv néhánv árufajta a hiánycik­kek listáiéra kerüljön. Átme­netileg hiányzott az ébresztő óra. néhánv fajta keksz és bé­biholmi. Bosszantó hogy he­lyenként a TV-antenna hiá­nya tartja vissza a vásárló­kat a készülék megvételéin1 Az élelmiszer-kereskedeiem- t~o esett az alma, a presszókávé s' föbb más cikk ára. Nehogy az áremelés látszatát keltse . a kiskereskedelem egyelőre nem hajlandó a jobb minő­ségű literenként négy forint húsz filléres tejet bevezetni. A szabad árformába tartozó cikkeknél igen változatos az áralakulás képe. Ezeknél ál­talában alacsonyabb a mai ár a tavalyinál, néhol azon­ban az új magasabb. Az extra irónbél ára — például — har­mincöt forintról tizenötre esett. Az ármozgások jellegének értékeléséhez szükséges a piac értékítéletének kia­lakulása; az új mechaniz­mus eddigi rövid ideje alatt azonban ez még nem forrhatott ki. Sem a fogyasztók, sem a népi ellenőrzés helyeslésével nem találkozik, ha valamely cikk ára is emelkedik, meny- nyisége is csökken. Közérde­kű bejelentés rosszallja, hogy a Nógrád megyei Vendéglátó Vállalatnál a kocsonya ára 4,60 forintról ' öt forintra emelkedett, mennyisége viszont — a műanyagba történő cso­magolási óta — körülbelül másfél decivel csökkent. A beárazás, az átárazás a korábbinál nagyobb feladatok megoldását követeli a keres­kedelem dolgozóitól. Nagyobb arányú gépesítéssel lehetne megelőzni, hogy a kereskedelmi alkalma­zottak ne végezzenek túl­munkát térítés nélkül, s hogy az adminisztráció ne vonja el őket a vevőkkel való közvetlen érintkezéstől. A megyei NEB ülése máso­dik részében a termelőszö­vetkezetek melléküzemágai­nak fejlesztésével kapcsolatos vérdés<*kk°i t'-'gla'kozott. majd elfogadta a dolgozók bead­ványai intézéséről induló utó- vizsálat programját. Fokozatosan meg ke!! szüntetni a túlórázást a kereskedelemben

Next

/
Oldalképek
Tartalom