Nógrád, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

Bombázás Hanoi és Haiphong környékén A partizánok egy amerikai óriás-helikootert lő Hek le SAIGON (MTI) A partizánok csütörtökön Közben az amerikai B—52-es . . , reegel ismét aknavetőkkel és óriásbombázók a demilitarizált Mint az Ari' jelenti, a aei- rakgtakka] lőtték Bien Hoa övezettől délre eső területeken vietnami partizánok Saigon n térségét Rakétatűzzel árasz- folytatják a partizánok feltéte- es kornyékén folytatják „ideg- ej a dél-vietnami báb- lezett állásainak bombázását, háborújukat. Szerdán este a fősereg helyi parancsnoksá- Csütörtökön reggel amerikai főváros utcain röplapok jelen- g£nak épületét is. repülőgépek a Vietnami De­tek meg. Ezek újabb nagysza- . , mokratikus Köztársaság több hasú tamadast helyeznek kila- A partizánok Saigon es Blen té p ellen lntéztek bombá­dba Saigon stratégiai cél- Hoa kozott már második nap- tómadasoknt. Igy Hanoitól ki­pontjai ellen. ja tartják tűz alatt a Thu lencven kilométerre északra s2TÍ SSSoÄUSi kilométerrel raktárhelyiségeket Folytatódik a hazafias erők bombáztak, támadása a Mekong-folyó del- A VNA jelentése szerint a kopter felrobbant és a fedél- tavidékén is. Itt a partizánok VDK légvédelmi ütegei csii­zetén tartózkodó huszonkét utántöltő nehézfegyverekkel törtökön reggel megsemmisí­amerikai katona életét vesztet- vették tűz alá a Can Tho-i tettek egv betolakodó amerikai te, amerikai támaszpontot. kalózgépet. megsemmisítettek egy ameri­kai óriás-helikoptert. A hell Á konzultatív találkozó szerdai tanácskozásáról (Folytatás az 1. oldalról.) Ezután hangsúlyozta: a ha- Véleménye szerint a pártok Él a nonr/oti ogység gondolata A IXSZtl* levele l\\u<gat-!\emetország polgáraihoz BERLIN (MTI) A Neues Deutschland csü­törtöki száma közli a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának Nyugat- Németország polgáraihoz in­tézett nyílt levelét. ség gondolatának feladását, hiszen Nyugat-Németország- ban is a szocialista rendszer lép majd a kései kapitalizmus helyére. A levél rámutat: két út áll Nyugat-Németország polgárai előtt. Vagy továbbra is meg­A levél a többi között meg- tűrik a jelenlegi nagytőkés, állapítja hogy miután a két revarlsista kormányzatot, és nemet allam dolgozol nem akkor tovább mélyül a szaka. mondtak le az egyseges, béke- dék a két német áUam között. szerető és haladó Nemetor- v maguk veszik kezükbe a szag megteremteserol ezert vezetést felszámolják a nagy- természetes, hogy komoly for- ß reakciósok és revansis- maban foglalkoznak Nemetoi- tók uralmát és akkor megva. szag jovojevel. A le el ‘ a ióí>Ullia.t az egységes, demok- száll azzal a nyugatnémet ratikus szocialista Németor- propagandaval, amely azt ál- gzá ’ lítja, hogy az NDK új alkot- A 'továbbiakban hangsúlyoz- mánya megpecsételi Nemetor- za j a h Bonn ü szag kettéasztottsagát. Kieme- ^ új-keleti politikája h, hogy a szocializmus felépi- újat hozott, mert tése az NDK-ban, semmi eset­a nyugatnémet kormány to­re sem jelenti a nemzeti egy- vábbra ^ hajlandó norma. 1 lizálni kapcsolatait az NDK­val, nem köt egyezményt az erőszakos megoldások kizárá­sáról, nem ismeri el a fenn­álló európai határokat, nem hajlandó kezdettől fogva sem­misnek tekinteni a Müncheni­egyezményt és nem mond le az atomfegyverkezés vala­mennyi formájáról. A levél összehasonlítja az NDK és az NSZK fejlődésének távlatait, kiemeli az NDK előtt álló válságmentes pers­pektívákat Hangsúlyozza, hogy amíg Nyugat-Németor- szágban a dolgozók nem ve­szik ót a hatalmat, semmi sem változhat. A „hatok” tanácskozása Az Európai Közös Piac mi­nisztereinek tanácsa Couve de SMurville francia külügymi­niszter elnökletével csütörtö­kön délelőtt összeült. Ez a külügyminiszterek első érte­kezlete december 19-e óta, amikor Franciaország másod­ízben vétózta meg Nagy-Bri- tannia belépését a Közös Pi­acba. !l rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RAoiO: 8.22: Könnyűzene. — 8.56: Kórusok Tóth Árpád verseire. — 9.09: Három a „Tizenhárom Pi- pá”-ból. — 10.10: Fönn a hegyen tölgyfa áll... — 10.30: Édes anyanyelvűnk. — 10.35: Pompadour. — 19.59: Lottó­eredmények. — 11.30: Osvátji Júlia és Udvardy Tibor énekel. — 13.15: Tánczenei koktél. — 13,00: A világgaz­daság hirei. — 13.05: A budapesti színházak műsora. — IS.08: Vita a korszerű mezőgazdaságról. — 13.33: Két balett- szvit. — 14.30: Mai témák — mai dalok. — 14.30: Zsi­bongó. — 13.15: Üzenetek. — 15.35: Falusi délután. — 16.58: Hallgatóink figyelmébe. — 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. — 17.15: ŰJ Zenei Üjság. — 17.55: Erich Kleiber vezényel, a Berlini Filharmonikusok zenekara .játszik. — is.lt: Nyitott stúdió. — 18.31: A Magyar Hádlo és Televízió népi zenekara játszik. — 19.30: Szórakoztató ope- rettrészletek- — 2ü.«o Kilátó. — 21.19: Zeneművészeink ref­lektorfényben. — 23.02: Tánezeno. — 23.30: A Juilllard- vonósnégyes Játszik, — 0.10: Könnyűzene. PETŐFI KADIO: 10.00: A bécsi filharmonikus zenekar lemezeiből. — U.20: Válaszolunk hallgatóinknak. — 11.35: Könnyűzene Gyulai Gaál János műveiből. — 12.0J: Bal­lada. — 12.34: A Jiiililard-vonósnégyes játszik. — 13.09: Emlékek lázadása. — 13.19: Daloló nagyvilág. — 13.47: Vízállásjelentés. — 14.00: Kettőtől — hatig ... A Petőfi Rádió zenés délutánja. — 18.10: A Magyar Hádió II. zongoraversenye. — Kb.: 30.55: Egy magyar muzsikus a XVI. századból. — Kb.: 2I.3S: Könnyűzene. — 21.40: Lát­tuk, hallottuk. — 32.00: Britten: Peter Grimes. — 32.20: Mit adott a természet? — 22.30: sántha Ferenc népi zenekara játszik. — A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA: 8.23—9.20: Iskola-TV. — 14.30—14.50: lskola-TV. — 17.25: Műsorismertetés. — 17.26: Pedagógusok fóruma. „A fal ereje a védők lelkében van**. — 17.58: Műsorismertetés. — 12.00: Hírek. — 18.05: A Ma­gyar Hirdető műsora. — 18.10: Relativitáselmélet ós fizikai va- lóság. — 18.40: A ml őrsünk, — 19.00: A televízió po­litikai tanfolyama. — 19.30: Esti mese, — 19.40: Nóta­szó. — 20.U0; TV-Hiradó. — 20.20: Zenélő órák. Verdii A trubaüul, — 21.30: Szülők, nevelők egymás közt. Kerek- asztal-beszélgetés. — 22.05: TV-Híradó. — 2. kiadás. A BESZTERCEBÁNYÁI tv MŰSORA: 16.55: Kiber­netika. — 17.10: A természet érdekességeiről. — 18,20: A* élet és a halál völgye (dokumentumfilm). — 19.00: TV­Hiradó. — 19.93: Süket gyermekek oktatása (dok.film.) — 20,05: ArtislamüSőr, — 21.00: Operakedvelőknek. — 21.20: Műkorcsolya VB (férfi szabadon választolt gyakorlatok,) Összeül a Varsói Szerzidés tagaiiamainak tanácskozó értekezlete Március 6-án szerdán Szó­fiában összeül a Varsói Szer­ződés tagállamainak politi­kai tanácskozó testületé. a kommunista pártok világ- ladó arab országok védelmi konferenciáját egy szélesebb Konferenciájának rendkívüli erejét minden eszközzel nő- antiimperialista tanácskozás- időszerűségét és sürgősségét, vélni kell, bármilyen fokot nak kell követnie. A koníe- Mint. kommunistáknak, erköl- érnek is el a közel-keleti rencia előkészítése céljából a esi kötelességünk, hogy polí- válság fejleményei. Leleplez- párt egyetért egy bizottság tikánkban az imperializmus- te a nemzetközi cionizmust, megteremtésével, amelyben sál szembeni egységet tekint- mint az amerikai imperializ- minden párt részt vesz. A sük elsődlegesnek. Tekintettel mus érdekeit szolgáló moz- szónok szerint a bizottságnak erre a fő kérdésre, a véle- galmat. A haladásról és in- az is feladata lenne, hogy menykülönbségek nem eshet- ternacionalizmusról szólva azt megkeresse a kommunista pár- nek döntően latba. Ahhoz, mondotta: a kommunisták tok kapcsolatai szabál.vozásá- bogy az egység maximumát azok. akik egyidőben hazafiak nak új rendszerét, egy olyan elérjük, arra kell törekedni, és internacionalisták. Hang- szervet, amely biztosítana a hogy minden pártot, köztük súlyozta, hogy a Szovjetunió nemzetközi kapcsolatokat, a a Jugoszláv Kommunisták képezi minden nemzetközi rendszeres tanácskozásokat os Szövetségét is, megnyerjük a forradalmi tevékenység fő a kölcsönös tájékoztatást a világ-konferencián való rész- bázisát, és kijelentette, hogy pártok között, vételnek. Minden egyes kom- egyetért a kommunista és ügy véli, hogy a nemzetkö- munista párt függetlenül és munkáspártok konferenciájá- z; konferencia legkésőbb ez év önállóan; saját országának vi- nak összehívásával még végéig, Moszkvában üljön szonyai alapján dönt politi- ebben az évben. Azt össze kájáról A kommunista pár- mondotta, ha lehetséges, en- tok önállóságát semmiképpen nek legjobb helye a Szoviet- sem csorbítja összeforrottsá- unió fővárosa. Majd kijelen- guk az antiimperialista harc- tette: az imperializmus és ban. A béke érdekében tett reakció ellenségesen tekint e közös erőfeszítések össze- konzultatív találkozó összehí- a Francia Kommunista Párt hangolása, az agresszív cse- vására, ugyanakkor minden politikai Bizottságának tagja, lekményekkel szembeni egy- haladó, imperialistaellenes a Központi Bizottság titkára: séges fellépés csak erősítheti erő sikert kíván neki. a mozgalmunk Iránti bizalmat _ „ _ _ Ügy véljük, hogy pártjaink és a kommunista pártokon ISTCSClf ESKGZtuCtry« jelenlegi legfontosabb íelada- messze túlmenően is mozgó- ta kommunista mozgalmunk az Iráni Néppárt Politikai Bizottságának tagja: Miután kifejezte köszönetét a Magyar Szocialista Mun­káspártnak a konferencia elő­készítéséért és megszervezé­NÓGRÁD - 1968. március 1„ péntek Romney visszalépett WASHINGTON (MTI) George Romney, Michigan állam kormányzója, szerdán este váratlanul bejelentette, hogy nem kívánja jelöltetni magát az idei elnökválasztá­sokon. Romney a republiká­nusok liberális szárnyának egyik kiemelkedő egyénisége hírek szerint az utolsó pilla­natban határozta el a visz- szavonulást. miután megismer­kedett a számára kedvezőtle­nül hangzó, legújabb statisz­tikai jelentésekkel. Lemondó nyilatkozatát a New York-i Hilton Szállóban, sajtóértekez­leten olvasta fel. Romney nem nevezte meg azt a személyt, akinek javá­ra visszalépett, de Ismeretes dolog, hogy a michigani kor­mányzót Netson A. Rockefel­ler New York-i kormányzó „patronálta”. Rockefeller mindeddig azt állította, hogy nem kíván indulni az elnök­választásokon, kérdés, hogy ezek után meggondolja-e ma­gát. A UPT értékelése szerint azonban Romrev visszalépése most Nixon esélyeit növelte. Georges Marchais síthatja a béke és a haladás erőit- Ausztria Kommunista Pártja így értelmezi az ön­állóság és az internacionaliz­mus közötti összefüggést a kommunista politikában. egységének erősítése minden nép közös ellensége, az Impe­rializmus — elsősorban az amerikai imperializmus — elleni harcban. Az amerikai imperializmus agresszív poli» Szíria Kommunista főtitkára: Pártja V,1 ___, . «_____sóért, emlékeztetett a Néppárt bikája * legsúlyosabban fe­KI talod isagdas, állásfoglalására.. Ez az állás- a ”e?ek fuggetlensé­foglalás a jelen nemzetközi es a “eket. helyzetben a kommunista moz- Mivel közös tevékenységünk galom számára életbevágóan eSy fontos állomásáról van Ez a konzultatív találkozó fontosnak tartja a nemzetközi szó> úgy gondoljuk, hogy va- nagy és fontos lépés a nem- tanácskozás összehívását. lamennyi pártnak kötelessége zetközi kommunista mozga.- A szónok ezután kifejtette hozzájárulni a konferencia lom egységének útján. Nem- azokat a külső és belső oko- sikeréhez szükséges erőfeszíté- csak a kommunisták, hanem kát, amelyek szükségessé te- sekhez. Az előkészítés során minden haladó ember úgy ér- szik egy új konferencia ősz- felvetődő kérdéseket a köl- zi. hogy ez szükséges a nem- szehívását a felvetődött prob- esönös megértés szellemében zetközi imperializmus és fő lémák kollektív tanulmányo- kell megoldani. Ily módon fog ereje, az amerikai imperializ- zására és a közös cselekvés- megnyilvánulni az elvtársias- mus elleni sikeres harchoz, a nek megfelelő következtetések S0S, a demokrácia és a haté- hős vietnami nép harcának levonására. A konferencia konyság szelleme —, amely­támogatására és az arab or- napirendje a következő le- nek a konferenciát jellemez- szágok elleni Imperialista iz- gyen: nie kell már az előkészítés raeli agresszió követkézmé- „a nemzetközi kommunista- stádiumában, nyelnek felszámolása érdeké- mozgalom jelenlegi és azon- A találkozón összegyűlt hat- ben- Erre van szükség min- nall feladatai az imperializ- vanhét kommunista és mun­den agresszió« cselekmény és mus növekvő agressziójával káspárt képviselői ezután el- imperialista terjeszkedés meg- szemben és a béke megőrzi- fogadták a vietnami népnek hiúsítása érdekében is. sére." küldött szolidaritási üzenetet. Leéllíüák ez B—52-osek i, légfőrjárat át"? WASHINGTON (MTI) rium nem volt hajlandó sem Jól értesült washingtoni for- cáfolni, sem megerősíteni — rások szerint az Egyesült Ál- nyilvánvaló összefüggésben lamok beszüntette a nukleá- van a közelmúltban történt í'is fegyverekkel felszerelt B— szerencsétlenséggel, amikor 52-es stratégiai bombázók 24 egy B—52-es négy hidrogén­órás légiőrjáratát. Az intéz- bombával a fedélzetén a kedés — amelyet egyébként grönlandi partok mentén le- az amerikai hadügymindszté- zuhant. Baráti vacsora az Országházban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szer­dán este az Országház Gobelin-termében vacsorát adott a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozója alkalmából Budapesten tartózkodó testvérpártok elnökei, főtitkára! és első titkárai tiszteletére. A képen William Kashtan, a Kanada! Kommunista Párt főtit­kára. G. A. Dange, az Indiai Kommunista Párt elnöke, Kádár János, az MSZMP KB el­ső titkára (MTI foto — Papp Jenő felvétele.) Jarring New York­ban NEW YORK Szerdán visszaérkezett New Yorkba Gunnar Jarring közel­keleti küiönmegbízott, és rö­viden mér tárgyalt is ü Thant ENSZ-főtitkárral. A részletesebb beszámolóra kö­zel-keleti missziójának eddigi tapasztalatairól csütörtökön kerül sor. Jarring a közvet­lenül érdekelt országok, az BAK, Jordánia és Izrael ENSZ-küldöttével is tanácsko­zásokat folytat majd. Az ENSZ-megfigyelők kö­reiben az az általános véle­mény, hogy Gunnar Jarring New Yorkba érkezése új sza­kaszt nyit a közel-keleti prob­léma tartós politikai rendezé­sét célzó diplomáciai erőfeszí­tésekben. Hivatalos forrásból utaltak rá, hogy U Thant kü- lönmegbízottjának New York-i tartózkodása rövid lesz, a hí­rek szerint vasárnap indul vissza a Közel-Keletre. WASHINGTON Az amerikai kormány szer­dán megszüntette a szírül! utazásokra vonatkozó megszo­rításokat, Szíria volt az utol­só azon országok sorában, ahová az amerikai utasok a közel-keleti konfliktus óta nem mehettek. BEIRUT Az Al-Fatah arab ellenálló szervezet közleményben jelen­tette be, Abdel Fatbah Issza Hamud, a Palesztina! ellenál­lási szervezet egyik vezetőjé­nek halálát. A kiadott közle­mény szerint az ellenállási ve­zető, aki 31 éves kuwaiti bá­nyamérnök, és a palesztinai diákszövetség alelnöke volt, partizánakció közben vesztette életét

Next

/
Oldalképek
Tartalom