Nógrád, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

\Vk) VILÁG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! NŐGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD M E G V H B I Z O T.T j ÁGA ÉS A M [- G Y 11 - T.A N A C S 1 AP ) A Új sikerek reményeivel Losonezi Pál újévi köszöntője XXIV. ÉVF., 1. SZÁM ÁRA: 70 FILLÉR 1968. JANUAR 3., SZERDA Az elwiiGÍ giolhika igazán kifizetődő Kádár János beszélgetése a televízióban és a rádióban Kádár János, a Magyar tendővel ezelőtt — tudva, hogy denekelőtt az anyák helyzetén Szocialista Munkáspárt a gazdaságunk fejlődik és elő- könnyítsünk. Központi Bizottságának el- re halad, mégis észlelhettünk Nyugdíjrendszerünk is szó- ső titkára beszélgetést olyan jelenségeket, amelyek ba került a kérdések kapcsán. folytatott Megyeri Károly- arra vallottak, hogy ha nem Kádár elvtárs rámutatott ar- lyal és Szepesi Györggyel, változtatunk bizonyos dolgo- ra, hogy az világviszonylatban s válaszolt a rádió és a kon, akkor nem tudjuk a is kiállja az összehasonlítást televízió hallgatóinak, it- fejlődés ütemét a korábbi bármely ország nyugdíjrend- letve nézőinek kérdéseire, színvonalon biztosítani. Ezért a szerével. A pártkongresszus A beszélgetés, amelyet a legkülönbözőbb területeken az állásfoglalása nyomán e te- rádió és televízió az új év emberek ezrei vizsgálni kezdték kintetben is egy sor olyan in- első napján közvetíteti, gazdálkodásunk és gazdaság- tézkedés történt, amely száz- kitért több politikai kér- irányításunk módszereit, hogy ezer és százezer nyugdíjas désre is. megkeressék azokat az eleme- helyzetét rendezi. A reform két, amelyek segítik a fejlő- eredményeinek arányában a A béke kilátásairól szólva dóst és azokat az elemeket, nyugdíjas emberek helyzete Kádár elvtárs arra utalt: telje- amelyek ezeket fékezik. A ;s rendszeresen javulni fog a sen érthető, hogy ez a kérdés vizsgálat során nagyon sok ta- jövőben, mert a reform sé­ma aggodalmas módon vető- pasztalat összegyűlt, ezt rend- oftségevel szilárdabb és széle- dik fel az emberekben. A mi szerezték a párt Központi Bi- anyagi alapot tudunk teremteni a nyugdíjasokról való gondoskodásnak is. Ná- Sunk jelenleg — kereken szólva — egymillió-kétszáz­ezer ember a nyugdíjas és járadékos. Hogy ez milyen részarány egy tízmilliós_ or­szágban, annak bizonyítására Kádár elvtárs arra hivatkO' zott, hogy az iparban foglal­koztatott munkások és alkal­mazottak száma jelenleg — ugyancsak kereken — egymil­lió-kétszázezer ember. Remél­jük, hogy nem sok esztendő múlva anyagilag is nagyobb alapokkal rendelkezünk mint ma, és akkor még olyan kér­dést, Is megvizsgálhatunk, amit már sok éve emleget a nyugdíjasok egyik kategóriá­ja, az úgynevezett régi jogon nyugdíjazottak problémáját. Nem maradtak ki kérdésé- gazdasági ügyekkel operatíven ikkel a fiatalok sem, akik azt foglalkozó emberek, tudósok, szerették volna tudni: mi a társ rámutatott arra, hogy az közgazdászok: az illetékes véleménye Kádár Jánosnak a Egyesült Államok kormánya pártszervek ezt ismételten mai fiatalságról. A fiatalság, sohasem fogja elérni célját, megvitatták és megtárgyalták, életkor — hangzott a válasz amiért ezt a háborút ldrob- s ennek folyamatában a!a- — állapot, s éppen úgy nem bántotta. A vietnami népet, hűlt ki az a meggyőződés, bűn és nem erény fiatalnak Indokína népét nem fogják hogy gazdaságirányítási rend- lenni, mint ahogy öregnek tudni még egyszer visszakény- szerünket meg kell reformál- lenni sem az. A fiatalok álta- t,/.eríteni a gyarmat! járomba, nunk. Iában dolgoznak és tanulnak, A továbbiakban szólott a de ezen belül nagyon külön gazdaságirányítási reíoírn bözoek. Csakúgy, mint a e­] esesen embertelen hadviselés várható hatásáról, a lakáskér- nőttek Kétségtelen, hogy a Jogesen embertelen nauviseies szociális problé- fiatalság sok speciális prob­kepe rajzolódik ki mindenki aef. e= 111 piuuie ,- - -r néldául azzal előtt de meatömi a vietnami mak megoldásában. Ami a lémaval jár, példám azzal, nőtt, de megtörni a vietnami ........ megemntet- hogv meg nagyobb elettapasz­nepet nem tudta. Az egesz vi- lakásépítést meo megemntet s , döntésre iut­1 is tanúin ennek a harcnak te> most közvetlenül va- falat nélkül kell döntésre jut­unito a legna«vobb imperm- lami kis többletet remélünk niuk olyan sorsfordító ugyek- amikor a íegnagyobD imperia hosv a termelő közösségek ben, mint a szakma, az elet­hsta hatalom egy viszonylag aittoi, nogy a termeio Közössege«., > vnoovólaaz+ásáhan id* lélekszámú nénnel nem üzemek, a nyereségük, jőve- hivatás megvaiasztasaDan delmük és építő kapacitásuk vagy a párválasztásban. Ez egy bizonyos részét közvetle- azonban nem jelentheti azt, nül saját dolgozóik lakásszük- hogy a felelősséggel végzett ségletének megoldására for­díthatják. Ez a kérdést azon­ban nem oldja meg. újkori társadalmunk a teljes békét úgyszólván nem ismeri; a ma élő nemzedék két világ­háború súlyos megpróbáltatá­sain ment keresztül. Az aggo­dalmaskodást, nyugtalanságot indokolja az is, hogy a közel­múlt években a nemzetközi helyzet — átmeneti, csekély enyhülés után — ismét bizo­nyos mértékben kiéleződött. Ez kifejezésre jut számtalan ese­ményben, különböző puccsok, úgynevezett helyi háborúk és különösképpen a vietnami há­ború révén. Az emberek lát­ják és tudják, hogy az impe­rializmus nem nyugszik, an­nak vezető, fő ereje, az Ame­rikai Egyesült Államok egy, szinte mindenki által elítélt, barbár, hódító háborúba fo­gott Vietnamban és térdre akarja kényszeríteni a vietaa- Mttságáballi a kormányban, mi népét. A továbbiakban Kádár elv­Az Egyesült Államok ebben a háborúban hallatlan kegyet­lenségeket követett el. Külön­legesen embertelen ha képe rajzolódik ki mindenki Losonezi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnöke január 1-én, délben az alábbi újévi kö­szöntőt mondotta el a rá­dióban és a televízióban: Egy eredményekben, gon­dokban bővelkedő esztendőtől búcsúzunk. S mégis, ha a gon­dokat és az örömeket a mér­leg serpenyőjébe vétjük, jóleső érzéssel mondhatjuk, hogy erő­feszítéseinknek nem maradt el a jutalma. 1967 végén sikerek­ben gazdag esztendőt zárunk. Eredményes évet, mert né­pünk a gazda öntudatával, élt, munkálkodott; tudva azt, hogy amit jó lelkiismerettel megte­remt, az mindannyiunké, hi­szen jövendő közös céljainkat szolgálja. Ebben a biztos tudatban dolgozott, erejét megfeszítve munkásosztályunk. Ez a fel­ismerés sarkallta tettekre az új életben mind több örömét lelő parasztságunkat. S ha­sonló érzéseket táplál az ér­telmiség is. Ezért tudott egész dolgozó népünk alkotásainak magas színvonalával sok elis­merést szerezni itthon és ha­tárainkon túl. Az 1967-es esztendő tehát Népköztársaságunkban a cse­lekvés, s a még nagyobb tet­tekre való felkészülés eszten­deje volt. S ebben népünk tiszteletre méltóan helyt állt. A kölcsönös bizalomnak és a szilárd magabiztosságnak megvolt az alapja: pártunk kipróbált, határozott és hu­mánus politikája, amelynek valóra váltásán egész társa­dalmunk eredményesen mun­kálkodott. Tovább szilárdítot­tuk új társadalmi rendünk alapjait. S az új esztendőben magasabb szinten, nagyobb igényekkel folytathatjuk a munkát. A jó alapokon mind közelebb juthatunk a nagy célhoz, a szocializmus. . teljes felépítéséhez. Nyugodtan láthatunk hozzá az új gazdaságirányítási rend­szer megvalósításához, ami né­tud elbánni, és az meghiúsítja minden ledgázó törekvését. Szólott arról is, hogy van­nak olyan törekvések, hogy a szocializmus országait, a hala­dás erőinek egységét megbont­sák. Hallatnak olyan csábító, szirénhangokat is, hogy Ma­munka és állásfoglalás után ne szórakozhatnának az ifjak a maguk fiatalos módján. A továbbiakban néhány szubjektív jellegű kérdésre is válaszolt Kádár elvtárs, majd befejezésül a következőket mondotta: „ha az előttünk ál­ló esztendőre és a mi né­Jelenleg végrehajtás alatt van a 15 éves lakásépítési gyarország miért nem „önál- terv, amelynek keretében egy- lóbb” külpolitikájában. Ezek millió lakást kell építeni. Az persze ki nem mondva azt időarányos részét, ha nem is jelentik hogy miért nem tá- száz százalékig, de nagyjából pünkre" gondolok? akkor úgy a eddig megépítettük, de meg ]at0m, hogy munka az lesz, a Itala ton a szocialista orsza- sok van belőle hátra. A Köz- nem kevesebb, mint az 1967- gok közösségétől. Azért nem ponti Bizottság jelenleg is ^ esztend5ben volt; küszköd- tavolodunk ed - hangsúlyoz- foglalkozik a lakáskerdes ege- nünk és harcolnunk is kell az ta Kadar Janos, — me. t az szevel, es vizsgálja annak pid^haladásért idebent az or- eivhű politika nagy^ távlatban minden szféráját, a lakásépí- szágban a maradi nézetekkel az igazan kifizetődő politika, tégj részét is, de foglalkozunk st>l's/or önmagunkkal is' és bel- és külpolitikai elveink- a lakásigényÍés & elosztás neSközi sTon pS azok­hoz ragaszkodva tudjuk meg- kérdésével is. Mert ha már az ka, erőkkel amelyekkel megDecsuiesei; es oizonyos le- Ezet a vaiodi szükséglét sze- a szocializmust kintetben ellenségeink tisztele- rirtt & az igazságnak megfe- & a ,^két veszélyeztethetik. Én .1S- .........................lelően osztják el. még jobb azt gondolom, hogy népünk A gazdasági irányítás re- áttekintést kell kapnunk, es megalapozott bizakodással és formjaval kapcsolatban Kadar valami értelmes rendet kell töménységgel tekinthet az új elvtárs aláhúzta, hogy az szűk- kialakítanunk ami megfelel ggZtendő ede b.a tízmillió ember csinál magának gondo a tízmillió ember boldogabb elvtárs aláhúzta, hogy az szűk- kialakítanunk, ami megfelel ségszerű és megérett változás. az igazságérzetnek is. hatását illeti, arra hívta fel a zó ngk helyzetéről is. Kiemel- jövendőjéből, s annak megfe- figyelmet hogy a helyes sor- ts, hogy társadalmi szerveze- lelően dolgozik, gondolkozik rend így hangzik: a gazdasag- teink és kormányzatunk min- és ^ embertársaira, akkor vezetesi reformmal is a gaz- den,kor napirenden tartja és Ú2V tékenthetünk a jö­“ és termelékenység keUŐ fi^elemmel kezeli a vő elé, hogy a békét megvéd, fejlesztését keU elémítók, és dolgozó n6k szociális proble- jük, szocialista építőmunkán- ezen keresztül fogjuk elérni az máit és speciális kérdéséit, és kát folytatjuk, es munka lesz, életszínvonal emelkedését. a kongresszus határozatai de eredmények is lesznek, El- Az új mechanizmus létre- nyomán most már a gyakor- Ye,,az... al.kalo”1’‘inal; ,? r.ádl.° jöttéről érdeklődő kérdésre , ment át egész sor hallgato,inak.,a.televlzl° ”ezo1* válaszolva. Kádár elvtórs e!- lattf ™fnt , e!fsz á nek, egesz népünknek szivem- mondotta, hogy bizonyos idő- rendszabály, amelynek célja bői boldog új esztendőt kivá- ben — körülbelül három esz- az, hogy a dolgozó nők, min- nők!” Rz ai9szurd konfliktus megbotránifoztatla a világot De Gaulle francia köztár­sasági elnök hétfőn, az új esztendő első napján az Ely- sée-palotában beszédet mon­dott a diplomáciai testület fo­gadásán. Beszéde válasz volt Monsignore Bertoli pápai nu- nicusnak, a diplomáciai tes­tület doyenjének üdvözlésére. A francia államfő ezt az al­kalmat is megragadta arra, hogy a legkeményebb szavak­kal megbélyegezze az Egye­sült Államok vietnami hábo­rúját A háborút „abszurd konfliktusnak” nevezte, amely „vérrel mocskolja be és meg­botránkoztatja világunkat”. A vietnami konfliktusról VI. Pál pápa december 8-i üze­netével összefüggésben szó­lott és nagy elismeréssel mél­tatta a pápának a béke érde­kében kifejtett tevékenysé­gét. De Gaulle kitért az Űj- Delhiben sorra kerülő nem. zetközi kereskedelmi és fej­lesztési értekezletre. Világos, hogy az ideológiák, rendszerek és törekvések ve. télkedésein túl ez a vállalko­zás feltételezi az államok együttműködését. Világos, hogy a szervezett együttmű ködés megköveteli a Vietnam­ban és a Közel-Keleten kirob­bant fegyveres konfliktusok rendezését. Végül világos, hogy a kívánt szint elérésé­hez olyan erőfeszítésre van szükség, amely magában fog­lalja a szembenálló tömbök * megszüntetését púnk érdeke. Hazánk minden jó szándékú fia tettekkel já­rul hozzá a közös nagy ügy sikeréhez. Ahogy idehaza a társadalmi, a gazdasági haladás érdeké­ben munkálkodunk, úgy a külföldi országokhoz, népek­hez fűződő kapcsolatainkban is alapvető célunk a haladás erőivel való még szorosabb szövetség és testvéri jóbarát­ság. Történelmünk során soha nem állt még népünk előtt ilyen egységesen vállalt, a nép döntő többségének rokon- szenvét kivívott központi cél. Ennek jegyében ünnepeltük meg a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 50. évfordu­lóját is. A felemelő, szép ün­nepségek fényében még világo­sabban láthattuk fél évszázad alatt, milyen hatalmas erővé nőtt a szovjet nép és a szo­cializmus eszméje. A hősök — közöttük a ma­gyar internacionalisták —. vére hullatása, tettei nyomán új célok, új lehetőségek so­kasága tárult fel a világ előtt. A figyelem, amellyel az embe­riség a nagy évfordulót kísér­te, arról tanúskodott, hogy a Lenin által elvetett magból a Föld minden részén kisarjad a szabadság reményé. Még van nálunk jócskán tennivaló, de abban a biztos tudatban Ülést tartott a menyei élünk, hogy a történelem leg* nemesebb eszméit hordozzu.c. s a nyugodt életre, a békés, alkotó munkára vágyó embe­riség a mi táborunkra tekint Sajnos, az ég nem olyan fel­hőtlen a világ felett, ahogyan azt a haladó emberiség szeret­né. A mi békés, teremtő mun­kánkkal szemben állnak az erőszak, a háború erői. Amíg mi minden szándékot, az em­beri tudás egészét a gazda­gabb, a teljesebb élet szolgá­latába iparkodunk állítani, a reakció erői szervezkednek, hogy megállítsák, sőt vissza­fordítsák a társadalmi fejlő­dés menetét. Gondoljunk az Amerikai Egyesült Államok vietnami kegyetlen, embertelen háború­jára. A távoli országban egv hős nép védelmezi a rátómadó ragadozóval szemben hazáját, értékeit. eszméit, haladásba vetett hitét. S ez a nép a ha­ladás erőinek támogatásával emberfeletti hősiességet tanú­sít szabadságának, szocialista vívmányainak védelmében. Vietnamon kívül a világ számos más eseménye is tanú­sítja, hogy az imperialisták felelőtlenül játszanak a tűz­zel. Ez arra figyelmeztet: a haladó világnak összefogásra, határozottságra és józanságra van szüksége, hogy megálljt parancsoljon a háborús uszí- tóknak. Az új esztendő küszöbén nem állunk tehát problémák és teendők nélkül. Itthoni kö­telességeinken kívül előttünk áll a másik nagy cél, a béké­ért vívott küzdelem további fokozása és mind szorosabb együttműködés a haladás erői­vel. Népünk közös akaratának és nyugalmának, a haladás tábo­ra erejének és eltökéltségének, valamint a szocializmus ügye mellett világszerte megmutat­kozó rokonszenv tudatában megalapozott optimizmussal, új sikerek reményeivel vágha­tunk ne«.! az új esztendőnek. Kívánom, hogy 1968 né­pünk számára békés, eredmé­nyekben gazdag, boldog új esztendő legyen. tanács vb Újabb intézkedések a falusi fiatalok érdekében A megyei tanács végrehaj­tó bizottságának 2-án rende­zett ülésén több napirendi pont szerepelt. Legjelentő­sebb volt a falusi fiatalok mezőgazdaságban való foko­zottabb foglalkoztatására vo­natkozó jelentés, amelyet a mezőgazdasági és művelődé­si állandó bizottságok közre­működésével készítettek az il­letékes szervek. A vb a falusi ifjúság fog­lalkoztatásával kapcsolatban tavaly intézkedési tervet ha­gyott jóvá. Ennek megfelelő­en felmérték a mezőgazdasá­gi üzemek munkaerő-helyze­tét, s tervet készítettek a gon­dok megoldására. Biztosítot­ták a szolgálati lakások épí­tését, letelepedési segélyt, ösz­töndíjak alapítását Az elmúlt három évben 16 lakás építé­sére és 58 vásárlására nyújtot­tak lehetőséget a tsz-eknek, hogy a fiatal szakemberek lakásgondjain enyhítsenek. OTP-lakásépítési kölcsönt 28. tizenötezer forint letelepedési segélyt pedig két fiatal szak­ember kapott. Az intézkedések, valamint a mezőgazdaságban elért eredmények hatására a falu­si fiatalok gondolkodásában változások történtek. Fejlő­dött a mezőgazdasági szak­munkásképzés is. Az idén há­rom mezőgazdasági szakkö­zépiskolában végeznek gép­szerelők, kertészek és szarvas­marha-tenyésztők. Az eredmények ellenére még mindig tapasztalható a faluról való elvándorlás, amely érzékenyen érinti el­sősorban a lassabban fejlődő termelőszövetkezeteket. A jö­vő feladata, hogy a termelő- szövetkezetek megszilárdulá­sával kialakuló kedvezőbb gazdasági és politikai feltéte­leket helyesen használják ki a fiatalok mezőgazdaságban történő foglalkoztatására. A harmadik ötéves tervben a tsz-ek munkaerő-szükségleté­nek és szakember-utánpótlá­sának biztosítására négyezer fiatal munkába lépését kell biztosítani és ebből ezernek szakképzetté kell válnia. Be­tanított szakmunkásokból, a gépesítés és kemizálás szín­vonalának megfelelően éven­te 150—180 szükséges. A munkaerő zavartalan el­helyezéséhez biztosítani kell a tsz-ekben az egész, vagy leg­alábbis az év nagy részében a foglalkoztatottságot, a szo­ciális ellátást, és a megfelelő munkakörülményeket. Töké­letesítésre vár a gépesítés, a munkaszervezés és a rendsze­res jövedelem biztosítása. Elősegítik az SZTK-szolgá8- tatások további bővítését, tz új nyugdíjrendszer alkalma ­zását. Foglalkoznak a családi és anyasági segély, valamint munkadíjalap bevezetésével és az ezzel összefüggő felada­tokkal. A lehetőségekhez mérten bővítik a háztáji jut­tatásokat is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom