Nógrád, 1967. december (23. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-02 / 285. szám

1967. december !., szombat MÖORÄD 5 NB-s vonalbajnokság Az ifjúságiaknál az SKSE, a felnőtteknél Kisterenye a bajnok A két elmaradt mérkőzés lebo­nyolításával befejeződött az NB-s labdarúgó-vonalbajnokság. Mint korábban azt már közöltük, az if­júságiaknál az SKSE, a felnőtt tar­talékoknál pedig q Kisterepyei Bányász együttese szerezte meg a bajnoki címet. Az elmaradt két mérkőzés már nem befolyásolta a végső sorrendet. A két eredmény: Hatvani Kinizsi ifi — Gyöngyösi Spartacus ifi 14:0. a felnőtt tar­talékok találkozóján 4:0 a hatva­niak javára. Értékelés A két csoport bajnoki küzdelme­it értékelve meg kell állapítanunk, hogy ezek a találkozók kitűnő lehetőséget nyújtottak Heves- és Nógrád megye NB-s tartalékainak további fejlődéséhez. A bajnoki táblázatok megmutatják a jó sze­replés mellett azokat a hiányossá­gokat is, amelyeket a következő évi szereplés érdekében néhány egyesületnél ajánlatos kijavítani. Vessürík pillantást előbb az ifjú­sági, majd a felnőtt bajnokság táblázatára, és megállapíthatjuk, hogy Nógrád megye csapatai igen szép számmal helyezkednek el az élcsoportban. Az ifjúsági bajnokságban 1966­ban még csak egy nógrádi együt­tes volt az első három helyezett között. Ez azonban — a Kistere- nyei Bányász —, akkor megnyerte a bajnokságot a Hatvani Kinizsi és a Hatvani MÁV előtt. Ebben az évben négy nógrádi csapat került az élre. Ezek. közül természetesen az SKSE ifit Illeti a dicséret első­ként. Az együttes megszervezésé­ért Győré Mihály, az idős. de an­nál lelkesebb társadalmi munkás fáradozott a legtöbbet. Teljesen új gárdát kellett összekovácsolnia. Az edzéseiket is szívesen vezette az egyéb teendők mellett. Az őszi for­dulóban már sok segítséget ka­pott Boldva! Lászlótól, a sportkör másodedzőjétől. Különöséh, mjRor a hajrában kellett bizonyítania'az együttesnek. Kisterenyén Szabó László munkájának gyümölcse az ifik jó eredménye. Huszonkét for­dulón át az élen tanyázott a csa­pat. Nem csoda, • hogy minden mégsem sikerült, mert Szabó ed­zőnek ősszel már minden gondját az NB Il-es csapat erősítése, pontgyűjtése okozta. Az SBTC-nél Agócs Lajos vezette a fiatalok ed­zéseit nagy igyekezettel és gond­dal. Az.egészen fiatal erőkből ál­ló csapat a következő évben min­den bizonnyal még jobb ered­ményre lesz képes. Ennek bi­zonysága a 99 gól Is. Mizserfán elsősorban Túrán István edzőé a legnagyobb érdem az ütőképes csapat kialakításában, amelyhez sok segítséget kapott a testneve­lő tanártól és az új vezetőségtől is. Pásztó ifjúsági együttese a kö­zépmezőnyben végzett. Eredménye arra enged következtetni, hogy a községben sokkal nagyobb gondot kell fordítani az új sportköri ve­zetésnek az ifjúsági és a tartalék- csapatra egyaránt. Még hatható­sabb munkára van szükség e te­kintetben Nagybátonybán, hiszen az újdonsült NB I. B-s csapatnak egyre nagyobb szüksége lesz a fiatal tehetségekre. A Zagyvapál- falvi Építőknél Huszár Gyula ed­ző is nagyobb segítséget érdemel­ne, akinek elsősorban az NB ITl-as csapat edzéseinek vezetése a leg­főbb gondja. Alig hisszük, hogy a másik pálfalvi sportkör házatáián. a Bányagépgyár környékén nem tudnak futballozni a fiatalok. Az eddigiektől mindenesetre sokkal többet kellene foglalkozni velük. A felnőtt tartalékok bajnoksá­gában 1966-ban is a jelenlegi há rom együttes foglalta el az első három helyet. Akkor a következő volt a sorrend: Nagybátony, Kis­terenye, SKSE. Az idén annyi vál­tozás történt, hogy a tavalyi baj­nok a harmadik helyre szorult. Az Idei bajnoki cím tulajdonosa, a Kisterenyei Öányász mindössze nyolc pontot vesztett a megszerez­hető 48-ból. mérkőzéseit úgyszól­ván sorozatban, biztosan nyerte. Az SKSE csapata a bajnokság haj­rájában visszaesett. Nagybátony tartalékai lőtték a csoportban a legtöbb gólt. örvendetes Mlzserfa csapatának ötödik helyezése is. A további együttesekre az ifjúsági csapatokkal kapcsolatban említett j'tep$j^£\ófc_#érvényesek a ....Jövőre,, vonatkozóan. Amiről szólni kell még, a sport- szerűség kérdése. És e tekintet­ben igen sok a tennivaló! A ta­vaszi fordulóban kilenc, ősszel vi­szont tizenkilenc ifjúsági játékost állítottak ki a játékvezetők. A fel­nőtt tartalékok közül tavasszal hat, ősszel pedig tizenöt labdarú­gó került a kiállítás sorsára. Mindezek mellett számos figyel­meztetés is elhangzott. A ’ bajnok­ságban részt vevő egyesületeknek a jövőben teljes létszámú csapatok­kal, sportszerűbb játékra kell tö­rekedniük, amellett, hogy késede­lem nélkül, időben érkezzenek a mérkőzések színhelyére. Az ifjúsági bajnokság végeredménye 1. SKSE 24 21 1 2 103:18 43-;a 2. Kisterenye 24 19 1 4 92:17 39 3. SBTC 24 18 2 4 99:22 38 4. Mizserfa 24 14 6 4 61:30 34 ÉH 5. Hatv. Kinizsi 24 15 3 6 73:38 33 6. Hatv. MÁV 24 12 2 8 44:36 30 7. Petőfibánya 24 10 2 12 44:56 22 8. Pásztó 24 8 4 12 36:53 20 • 9. Sírok 24 8 1 15 29:58 17 lO.'Nagybátony 24 4 5 15 25:74 13 11. Gyöngy. Sp. 24 3 3 18 31:83 9 . ■­12. Zp. Építők 24 3 3 18 16:87 9 13. Zp. Bányász 21 1 3 20 9:90 5 A sportszerűség! verseny végered­ménye: 1. SKSE 220, 2. SBTC 220. 3. Pásztó 220, 4. Hatvani Kinizsi 215, 5. Hatvani MÁV 205, 6. Kis­terenye 190, 7. Mizserfa 190, 8. Pető- fibánya 190, 9. Sírok 190, 10. Nagy­bátony 190, 11. Gyöngyösi Sparta­cus 190, 12. Zagyvapálfalvi Építők 190, 13. Zagyvapálfalvi Bányagép- gyár 180 ponttal. A felnőtt bajnokság végeredménye: 1. Kisterenye 24 18 2. SKSE 24 16 3. Nagybátony 24 14 4. Petőfibánya 24 12 5. Mizserfa 24 13 6. Sírok 24 11 7. Gyöngy. Sp. 24 11 8. Hatv. MÁV 24 10 9. SBTC III. 24 10 10. Zp. Építők 24 8 11. Pásztó 24 4 12. Hatv. Kipizsi , 24 5 13. Zp.' Bányász* 24 Z *. ;=a 14. fordulótól 2 84:26 40 5 79:34 35 8 94:57 30 6 68:50 30 8 50:45 29 8 65:45 27 3 10 41:49 25 3 11 45:74 23 2 12 63:60 22 6 10 49:52 22 5 15 29:86 13 I 18 28:86 11 1 21 15:46 5 visszalépett. FIGVELEM! GAZ 51-es típusú elhasználódott tehergépkocsiját fel- újítottan — kb. 35 000 Ft-ért azonnal kicseréljük. Mezőgazdaság részére a 3004. Korm. sz. alaprendelet szerint az 50 %-os kedvezményt biztosítjuk. Kérjük: kössön szállítási szerződési 1968. évre is. Cím: XI, sz. Autójavító Vállalat Szeged, Tolbuchin §gt 11. Telefon: 15-491: ’ A felnőttek sportszerűségi ver­senyének végeredménye: 1. SKSE 240, 2. SBTC 230, 3. Hatvani Kini­zsi 230, 4. Kisterenye 223, 5. Sí­rok 220, 6. Mizserfa 205, 7. Zagy­vapálfalvi Építők 200, 8. Petőfibá­nya 190, 9. Pásztó 180, 10. Nagy­bátony 165, 11. Gyöngyösi Sparta­cus 165, 12. Hatvani MÁV 140, 13. Zagyvapálfalvi Bányász 80 ponttal. Ifjúsági labdarúgó-híradó Reflektorfényben a Karancslapujtői Bányász Nógrád megye 1967. évi if­júsági labdarúgó-baj noksága befejeződött. Most következik a mérlegkészítés, a tapaszta­latok értékelése és a jövő sze­zon eredményeinek megalapo­zása. Rovatunkban sorra vasz- szük szombatonként helyezé­si sorrendben az ifjúsági csa­A csapat favorithoz méltón már a 4. fordulóban (április 9-én) átvette a vezetést, és azt végig meg is tartotta. A 13. fordulóig veretlenül, pontvesz­tés nélkül álltak az élen. Jú­nius 11-én maradtak első íz­ben alul; a Bgy. Dózsától kap­együttes három pontot vett el az első helyezettől. Végig a legsporíszerűbben küzdött a csapat. Kiállítás, vagy hiányos kiállás nem for­dult elő. A szakvezetés jól együtt tartotta a csapatot, munkájuk eredménye bizonyít­ja, hogy az ugyancsak bajnok-. Az 1967. évi Nógrád megyei ifjúsági labdarúgó-bajnokság első helyezett csapata, a Ka­rancslapujtői Bányász. Álló sor: (balról jobbra) Lantos Emil intéző, Híves, Tóth A., Szá­lai, Lavaj János szakosztályvezető, Kaposvári, Telek, Juhász, Laczltó Géza. Első sor: Hoz- gonyi, Lavaj F., Osgyáni, Lan tos T., Szentpéteri Ganz Villamossági Mű­vek felvételt hirdet forgácsoló lakatos trafőszerelő elektroműszerész villanyszerelő kazángépész­szakmunkások férfi betanuló munkások sajtoló gépmunkásnők férfi segédmunkások takarítónők részére. Jelentkezés: Ganz Vil­lamossági Művek, Bp. II., Fény u. 16. Felvéte­li Iroda. patákat, és röviden értékel­jük' teljesítményüket. Imponáló fölénnyel, tíz pont előnnyel nyerte meg a bajnokságot a Karancslapuj­tői Bányász. Harminc mérkő­zésből 24-et nyertek, három végződött döntetlenül, és há-, ttom ízben szenvedtek vere­séget. Az egyedüli csapati amely több mint 100 gólt lőtt az ellenfelek hálójába. A vé­delem is jól állt a lábán, mi­vel a legkevesebb gólt kap­ták. A góllövőlista első hat helyezettje között három ka­rancslapujtői található. Lan­tos Tibor 36' góllal szerezte meg az idei gólkirályi címet, Osgyáni 28 góllal a harmadik lett, Lavaj F. 22 góllal a 6. helyen végzett. tak ki 1:0 arányban. A tava­szi szezonban még egy ízben szenvedtek vereséget, Szoros­patakon 4:0 arányban, igen „gólképesnék” bizonyult a vendégcsapat védelme. Ennek ellenére biztosan szerezték meg a tavaszi szezonban is az- első helyet. Ősszel pompás győzelmi sorozat következett. Égy ;.kis;-megtprpanás. jött. es-r. után, ismét a Szorospatak el­len, de most már hazai pá­lyán. Szeptember 24-én csali 3:3 arányú döntetlent tudtak elérni. Október 1-én a Bgy. MÁV 4:1 arányban győzte le a bányászcsapatot. A két döntetlen október 15-én a Bgy. Dózsa, és november 5- én a Baglyasalja ellen szüle­tett meg. A bajnokcsapat mu­musának Szorospatak és a Bgy. Dózsa bizonyult. Mindkét ságot nyert felnőtt csapat mel­lett nagy gondot fordítanak az utánpótlás biztosítására. A századik gólt október 29- én Osgyánj lőtte. A csapat 85 százalékos összteljesítmény« elismerésre méltó. Lantos Ede. jó edzőnek bizonyult. Csoportbeosztás A Magyar Labdarúgó Szövetség- nya; ben elkészült az NB Il-es és NB III-as csapatok csoportbeosztása. Az NB II-ben a két nógrádi együttes továbbra is a Közép­csoportban, a hat NB III-as csa­pat az Északközép-csoportban sze­repel. Papp J. SE, Tűzoltó Dózsa. Volán SC. NB III. Északközép-csoport Martfű, IKARUS, Gödöllő, Bp. Postás, ÉRDÉRT, Bgy. Dózsa. Bá­nyagép SK, Aszód, Zp. Építők. Mi­zserfa, Ka ránc slap uj tő, Bag. K. Sörgyár, Rákoskeresztúr, Vecsés, Sashalom. Aki a legtöbb gólt, szávnsze- rint 36-ot lőtte. Lantos Tibor gólkirály, a csapat balössze­kötője. A 17 éves játékos két év óta aktív labdaru­gó. Géplakatos-tanuló Sal­gótarjánban, a Madách Gim­názium cs szakközépiskolában. Legnagyobb vágya: az újonc NB III-as felnőtt csapatban is szerepelni (Koppány György felvételei) NB II. Középcsoport Fővárosi Autóbusz, Hl. kér. TTVE, Esztergom, ETISE, EVTK. Almásfüzitő, Borsodi Bányász, BEAC, Székesfehérvári MÁV, Sal­gótarjáni Kohász, Kisterenyei Bá­nyász, Kazincbarcika, Ormosba Óvja egészségét, fogyasszon csipkeszörpöt! Több éves szakmai gyakorlattal rendelkező általános* és géplakatost lelveszünk. Bér megegyezés szerint Nógrád megyei Vegyesipari Javító Vállalat Salgótarján. Szabadság tér 5. sz Apróhirdetések A Nógrád megyei Gépállomások Igaz­gatósága (Megyei Ta. náos) Salgótarján te­rületén fűthető GARÁZST BÉRELNE hosszabb időre. (NYsa mikrobusz ré­szére.) Felveszünk megfe­lelő gyakorlattal ren­delkező adminisztrá­cióban is jártás GYORS- ÉS GÉPÍRÓT. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Salgótarjáni Síkü­veggyár Munkaügyi Osztály Zagyvapál- íalva. évesnek 800.— Ft., gyermek szőrmesap­ka 100.— Ft-ért. Bí­ró, Úttörők út 13. Elcserélném salgó­tarjáni 2 szobás, mellett.) összkomfortos első emeleti lakásomat távfűtésesre meg. egyezéssel. Cím: Dr. Zala Gyula Salgótar­ján, Rákóczi u 83. étkezés van. Felvé­tel személyes jelent­kezés esetén. Vác, Kisrét dúló i. szám alatt (A Fortegyár és a váci kisállomás Eladó Jónás-telep, Nádasdi körúton 2 40q zésében jártas négyszögöl telek gyümölcsöskert, egy szoba, konyha, pin­ce mellékhelyiséggel Érdeklődni lehet Sal­gótarján, 12-95 tele­fonon: Eladó alig használt Pannónia varrógép 1.700.— Ft, majdnem új irhabunda 4—5 Az BM Bf»tone1em gyártó Vállalö Szpntpndret Reto*-­árugyára — váci te­lepére — azonnali be* lépésre felvesz fér fi .segédmunkások? betone! emgyártási munkakörbe. Mun­kásszállás és üzemi Felső Zagyva! Vízi Társulat azonnali vagy január l-i be-. lépéssel PÉNZÜGYI VEZETŐT és vízren­dezési munkák ter­vezésében. kivitele- MŰ­SZAKI VEZETŐT ■’'mkakörbe mérnö. köt. vagy - teehni-. kus* alkalmaz. Fizetés megállapo­dás szerint. Jelent­kezés írásban (Sal­gótarján. Felszaba­dulás út 14/a telep- légi munkahely " °gj elöl ésévelj Kilencéves lipicai fajta vemhes ló 5 hónapos csikójával sürgősen- eladó. Sál-, gótarján. .Sebaj-te­lep. Szűcs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom