Nógrád, 1967. december (23. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

WÖSBÄfl Í967. deeem?>er f., péntek 2 i/ff«s nap mérlege Riadókésziillség Mennyiért lehet A l>MFF fegyveres erő* 3500 katonát tettek harcképtelenné Eisenhower még több halottat akar SAIGON (MTI) indítottak egy 400 főnyi dél- amerikai elnök legutóbbi kije­Csütörtökre virradóan ki- vietnami ejtőernyős alakulat lentéseihez. Eisenhower egy újultak a harcok a kambodzsai ellen. A mintegy hat óráig tar- nyilatkozatában sürgette, hogy határvidék mellett fekvő dél- tó csata utón a szabadsághar- a Vietnamban levő amerikai vietnami katonai körzetpa- cosok visszavonultak a környe- fegyveres erők szárazföldi had- rancsnokság és a hozzátartozó ző erdőségekbe. műveleteikben ne szorítkozza­amerikai—dél-vietnami tábor- A VNA hírügynökség össze- nak Dél-Vietnamra, hanem tör- rendszer körül és a partizánok foglaló jelentést közölt a Dák jenek be a Vietnami Demokra- újabb akciót indítottak a Dak To körüli harcokról. Rámutat, tikus Köztársaság területére, s -To körüli hegyekben. hogy november 2—22. között a Kambodzsa és Laosz területén So Dup-nál és Bu Doc-nál, DNFF fegyveres erői 2800 ame- is „üldözzék az ellenséget”, a kambodzsai határtól öt ki- rikait és 700 egyéb ellenséges Eisenhower azt is követelte, lométerre fekvő helységeknél katonát tettek harcképtelenné, hogy az amerikai légierők ha- csütörtökre virradóan a parti- A partizánok megsemmisítettek toljanak be a Kínai Népköz- zánok ismét tűz alá vették az 32 repülőgépet, megrongáltak társaság légiterébe, amerikai különleges erők tó- két repülőteret és egyéb káro- — Nehéz megmondani, mi borát és a kormánycsapatok kát is okoztak az ellenfélnek, indította kijelentéseire a volt szálláshelyét. 122 milliméteres Az AFP hírügynökség ame- amerikai elnököt, szenilis fe- ütegekből és mozsárágyúkból rikai hírszerző jelentéseket lelőtlenség-e vagy a parancs- íániadtók a bázisokat, tankel- idéz, amelyek az DNFF ellen- nokság rendelkezéseinek való hárító rakétákat lőttek ki rá- őrzése alatt álló területekről engedelmesség katonai beideg- juk, ék gépfegyverezték őket. szolgáltatnak közvetett értesü- zettsége. Bárhogy áll is a do- Az amerikai parancsnokság léseket. Ezen értesülések sze- log, e kijelentések nem hoz- ágyútűzzel és légitámadással rint a DNFF ellenőrzése alatt nak babért Eisenhowernek, hi- viszonozta a partizánakciót. Az álló területeken a lakosság er- szén neki, mint nagy katonai összecsapás mintegy öt óra kölcsi hangulata rendkívül és államférfiúi tapasztalatokkal hosszat tartott. Az első jelen- magasszintű, még soha ennyire rendelkező személyiségnek, tések szerint hét amerikai és nem voltak biztosak a végső meg kellene értenie az általa 15 dél-vietnami kormánykato- győzelemben. ajánlott lépés következményei­na meghalt, 13 amerikai és 19 _ nek súlyát és komolyságát, dél-vietnami pedig megsebe- MOSZKVA (TASZSZ) Olyan dolgokat ajánl, amik a sült. A Pravda csütörtöki számá- vietnami háború legveszedel­Dak To-tól mintegy 6 kilo ban B. Orehov megjegyzéseket mesebb kiterjesztését jelente- tnéterre a partizánok támadást fűz Eisenhower tábornok, volt nék. A Pravda megemlékezése Münnich Ferencről MOSZKVA (MTI) Valamennyi csütörtökön megjelent szovjet lap közli az MSZMP Központi Bizottságá­hoz és a Magyar Népköztár­saság kormányához Münnich Ferenc halála alkalmából in­tézett táviratot. A Pravda meleghangú mél­tatásban emlékezik meg Mün­nich Ferencről, a lánglelkű forradalmárról, a kommuniz­mus eszméjének bátor harco­sáról. A ciltk hangsúlyozza: a ma­gyar dolgozók mély gyászában teljes szívvel osztoznak a szovjet emberek, akik jól is­merték Münnich Ferencet, a Szovjetunió igaz barátját, aki­nek egész élete összeforrott a marxizmus—leninizmus esz­méinek, a Nagy Október esz­méinek győzelméért vívott harccal. Felkelés előtt Rhodesia népe ? A Nationalist című tanzániai kormánylap szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy Dél- Rhodesia afrikai lakossága al­gériai típusú felszabadító há­borút vívjon Ian Smith fehér­telepes rendszere ellen. Ehhez azonban nem elegendő az Af­rikai Egységszervezet Felsza- badítási Bizottsága által nyújtott segítség. A megoldás az lenne, ha a Rhodesiával szomszédos független afrikai országok bilaterális támoga­tást nyújtanának Zimbabwe felszabadító erőinek. Zimbab­we népe tudatában van, hogy a szabadságot nem hozhatja meg számára sem Anglia, sem az ENSZ, sem az Afrikai Egységszervezet. Hollandia befogadja a görög üldözötteket az izraeli fővárosban Rabatban, Marokkó főváro­sában megkezdődtek az elő­készületek a december 9-re meghirdetett arab csúcstalál­kozóra. Egyelőre azonban to­vábbra is kétséges, hogy a jelzett időpontban megkezdőd­het-e az értekezlet, mert — mint a kairói A1 Akhbar kö­zölte — Szaúd-Arábia és Tunézia kérte a csúcsértekez­let elhalasztását Gunnar Jar­ring közel-keleti ENSZ-közve- títő ténymegállapító kőrútjá­nak befejezéséig. Ugyanakkor Szíria változatlanul a csúcsta­lálkozó megtartása ellen vem. Tel Avivban bejelentették, hogy szerdán este „arab ter­roristák” kilenc gránátot lőt­tek ki a Tel Aviv központjá­tól mindössze 10 kilométerre fekvő Petah Tikva elővárosra. Az izraeli hadsereg alakulatai riadókészültséget rendeltek el. Bonn megrövidíti az !\I)K lakosságát! Dr. Erwin Kramer, az NDK közlekedésügyi minisztere áz elmúlt időszakban Georg Le­ber- nyugatnémet közlekedés- ügyi miniszterhez több levelet intézett, amelyben közlekedési és szállítási megállapodás alá­írását javasolta a két ország között. Rudolph Schulze, az NDK postaügyi minisztere pe­dig számos írásban kérte Werner Dollinger nyugatné­met poistaügyi minisztertől az NDK javára mutatkozó 980 millió márkás követelés kifi­zetését. Az NDK miniszterelnökének sajtóhivatala nyilatkozatában bejelentette, hogy a két nyu­gatnémet miniszter most vég­re válaszolt a hozzájuk inté­zett levelekre. A válaszleve­lekben azonban fenntartják Bonn kizárólagos képviseleti igényét, mellőzik a Német De­mokratikus Köztársaság álla­mi megjelölését és visszauta­sítják az NDK minisztereinek javaslatait. A nyilatkozat megállapítja, hogy Bonn az adósságok fize­tésének megtagadásával meg­rövidíti az NDK lakosságát, ugyanakkor tovább akadá­lyozza a két állam kapcsola­tainak normalizálását. a világra fonni az USA-ban? Bizonyára önök is emlékez­nek még Kosztya Govorkovra, a washingtoni szovjet nagykö­vetség szerény beosztottjára — Ilf és Petrov „Tonya" című el­beszéléséből, — akitől egy amerikai orvos 200 dollárt kért egy egyszerű mandula­műtétért Amikor pedig meg­született a gyermek, annyiba került Govorkovéknak, hogy Kosztya dühösen mormogta az orra alatt: „Nem, a professzor csak gyógyítsa Morgant. És szüljön csak gyermekeket is Mrs. Morgan. Látom, ezt a „szórakozást” nem a proleta­riátusnak találták ki. Ilyen kö­rülmények között mi nem tu­dunk szülni...” Jómagam nem rendelkezem Govorkov-féle tapasztalatok­kal: egyetlen hozzátartozóm­nak sem kellett kivenni a manduláit, nem is szólva a gyermek-szülésről — kapitalis­ta országban. Ahogy mondani szokás — ezt megúsztuk egye­lőre. Íróasztalomon azonban elszomorító ajándék és szigo­rú figyelmeztetésként őrzök egy számlát, családom (két felnőtt és két gyermek) fogainak vizsgálatáról. Hangsúlyozom, nem fogászati kezelésről, csak ellenőrzésről volt szó. A szám­la alján a következő szám: 175, azaz százhetvenöt amerikai dollár. Mindez azonban semmi ah­hoz képest, ami barátommal, Jeffrey Blis-sél, a londoni Daily Mail tudósítójával tör­tént. A közelmútban apa lett. Amikor tudomást szereztem az örömteli eseményről, gratulál­tam neki. Válaszul szomorú históriát mesélt el. A baba születése ugyanis teljesen felborította a Blis csa­lád költségvetését. Az újszülött természetesen kórházban látta meg a napvilágot. A benyújtott számla legkisebb tétele az új­szülött fényképe — (Blis sze­rint ez inkább azokra a fény­képekre hasonlít, amiket az Egyesült Államokban a posta- hivatalokban függesztenek ki, amikor a legújabb vonatrablás tetteseit keresik) — 3 dollár 50 cent darabja (plusz 5% adó). A szülés előtti vérvizsgálatért 20 dollárt számítottak. A cse­csemő vércsoportjának megha­tározásáért a papa 11 dollárt űzetett. Az érzéstelenítésért !• fizetni kell, bár Jeffrey eskü­szik rá, hogy szó sem volt ér­zéstelenítésről (15 dollár). Egy aszpirinért, amit egyik éjsza­ka a felesége kért, — három dollár 50 centet számítottak fel. „Még szerencse, hogy a fe­leségemnek nem volt szüksége vérátömlesztésre, mert a New York-i kórházakban 35 dollár egy félliter vér,” — tette hozzá Jeffrey. A szülőszoba használata 40 dollár. És végül a kórteremben az ágy... 414 dollár, vagyis naponta körülbelül 70 dollár. Ezzel azonban még nincs vége. Hátra van a szülész — ez kü­lön ügy, itt a megszabott tak­sa 500, azaz ötszáz dollár. Bli- sék kiadása összesen 1300 dol­lár volt a baba születésekor. A történetnek azonban még nincs vége. — A megadott napon be­mentem a kórházba, hogy ha­zavigyem a feleségemet és az újszülöttet Persze ez sem ment egyszerűen. „Kifizette a szám­lát?” — kérdezte ridegen az ápolónő, és ki nem adta volna kezéből a babát „Igen, termé­szetesen” — feleltem és újra kinyújtottam a kezem a pólyá- sért Az ápolónő azonban hajt­hatatlan volt Kezében a gyer­mekkel, lejött velünk a pénz­tárhoz, s csak akkor adta ide a „kis túszt”, amikor maga is meggyőződött, hogy igazat mondtam. Ez a legifjabb Blis története, A kórház természetesen min­denféle csecsebecsével meg­ajándékozta az újszülöttet. Az „ajándék” szó mellett a szám­lán ez áll: 9 dollár. „Ha jól emlékszem, semmiféle ajándé­kot nem kértünk!” — próbált ellenkezni Blis. „De az aján­dékok már önöknél vannak” — válaszolták neki ridegen. — Néhány nappal ezelőtt kaptuk meg a városi közigaz­gatástól a kicsi születési anya­könyvi kivonatát, — fejezte ba a történetet Blis. — A borí­tékban ott volt az, egyik bank levele is: „Kedves szülők! Itt az ideje, hogy gyűjteni kezdje­nek gyermekük iskoláztatására. Bankunk rendelkezésükre áll.’* H. Borovik az APN New York-i különtudósítója HÁG A (MTI) Piet de Jong, holland mi­niszterelnök szerdán a felső­házban egy kérdésre vála­szolva bejelentette, hogy Hol­landia hajlandó menedékjo­got biztosítani a görögországi börtönökben sínylődő politikai foglyoknak. A holland aján­lat válasz a görög rezsimnek arra a nyilatkozatára, amely szerint az athéni kormány kész átadni 2 500 politikai fog­lyot olyan országnak, amely befogadja őket. Hozzáfűzte, hogy Hollandia az ügyben kapcsolatot teremtett a Nem­zetközi Vöröskereszttel is. fi rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RÁDIÓ: 8.22: Régi kedvelt melódiák. — 8.00: Miért szép? — 9.2«: Zenekari muzsika. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: Édes anyanyelvűnk. — 10.35: Gaál Gabriella és Palcsó Sándor énekel, Csikós István cimbalmozik. — 10.59: Lottóeredmények.. — 11.30: Ebe Stignani és Georges Tliill énekel. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: A buda­pesti színházak műsora. — 13.03: Vita a korszerű mező­gazdaságról. — 13.18: Kamarazene. — 13.50: Színészek éne­kelnek. Könnyűzene. — 14.11: Gazdasági újságíróké a szó! — 14. IS: Weber-népdalfeldolgozások. — 14.30: Róka Móka bábszínháza. — 15.15: Üzenetek. — 15.55: Falusi délután. — 16.51: Hallgatóink figyelmébe! — 17.05: Külpolitikai fi- ! gyelv'í — 17.15: Mozart: g-mo!l szimfónia. — 17.40: Nyitott stúdió. — IS.40: Üj magyarnóta-felvételeinkből. — 19.29: | Hallgatóink figyelmébe. — 19.30: Törpék közt óriás. — 20.30: Nyilvános tánczenei hangverseny a Rádió 6-os stúdiójából. — 21.05: Esti pihenő — muzsikával. — 22.15: Két Afrika a Kongó két partján VI. — 22.25: Népdalok, népi táncok. — 22.45: A tudósok és a világ problémái. — 22.59: Zenekari muzsika. — 0.10: Sanzonok. PETŐFI RADIO: 10.00: Dalok a fokváros! maláj-negyed­ből. — 10.23: Svéd Sándor énekel. — 10.44: Válaszolunk hallgatóinknak. — 10.59: Sztambul rózsája. — 11.45: Világ­nézet és nevelés. — 12.00: Zenekari muzsika. — 1S.15: Olasz j dalok. — 13.47: Vízállásjelentés. — 14.00: Kettőtől — hatig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. — 18.10: Cigánydalok, csár­dások. — 18.34: Láttuk, hallottuk. — 18.54: Közvetítés a Magyar Állami Operaházból. — 21.50: Érzelmes párbeszéd. A TELEVÍZIÓ MŰSORA: 8.05—9.25: Iskola-tévé. — 9.25: Műsorismertetés. — 9.26: Az űrutas rendet teremt. Angol film (ism.) — 10.50: Klsfilmck. — 11.25: Vállvetve. Dokumen­tumfilm n. rész (Ism.) — 11.45: Telesport (ism.) — 13.35— 14.55: Iskola-tv. A BESZTERCEBÁNYÁI TV MŰSORA: 16.30: Tudomány és technika. — 17.00: Picasso 85. — 18.10: Korunk kér­dései. — 19.00: TV-Híradó. — 19.20: Tesla-contra Philips. — -o.oo: Háromszor a szerelemről (szovjet filmnovellák). — 21.50: Dal III. Rudolfnak, III. Miss Dlorling. A pártmunka fejlesztésének néhány kérdése IV. A termelés pártel lenőrzésének módszerei A legjobb terv sem valósul meg automatikusan. Milyen célkitűzése legyen tehát a to­vábbiakban a pártszervezet­nek? Minden mezőgazdasági üzem dolgozója, vezető és fi­zikai dolgozó egyaránt, ismer­je és megértse a termelési tervből ráháruló feladatokat. Ennek alapján kész legyen ér­te odaadással dolgozni. Az a terv ér valamit, amely így találkozik a tsz-tagok vé­leményével. Amikor eddig elérkeztünk, szervezeti keretet kell teremteni, hogy az elfo­gadott terv megvalósulása ér­dekében a tsz-tagság kifejt­hesse tevékenységét Egyik ilyen fontos szervezeti keret a szocialista munkaverseny, amelynek különböző formái az egyszerű brigádmozgalom, a brigádverseny, a munkacsapat és az egyéni verseny. Amióta elindult a tsz-ekben a szocia­lista munkaverseny-mozgalom, azóta nem lehet elképzelni mást, mint csak szocialista brigádversenyt. A verseny egyszerűbb formáit teljesen elhanyagolták. Az is gondunk, hogy a munkaversenyt nem írfia: Matúz József értékelik megfelelően. Sok-sok tsz-ben például nem kapnak jelvényt, oklevelet a szocialis­ta brigádok tagjai. Az az igazság, hogy szocia­lista brigádmozgalomban a tömegek előbb állnak, mint azok, akiknek irányítaniok kellene azt. Ezen a gyakorla­ton az új gazdaságirányítás! rendszerben változtatni kell. a szocialista brigádmozgalom igen sokat hozhat a népgazda­ság, a tsz javára. Néhány üzemünknél, ter­melőszövetkezetünknél, ahol a feltételek adottak helyes len­ne, ha kísérletképpen munka­versenyt indítanának a szo­cialista üzem címért. Külön figyelmet érdemel, mint új tényező, a mezőgaz­dasági szaktanácsadás meg­szervezése. Ez igen sok hasz­not hajthat a terv végrehaj­tásában. A szellemi kapacitást, és a gyakorlatban már bevált dolgokat jobban ki tudjuk használni a mezőgazdasági ter­vek végrehajtásában, a ter­melés fejlesztésében. Itt kell szóvá tennünk az újításokat. Az a véleményünk, hogy a mezőgazdasági üzemeknél az újítást, a kezdeményezést ha sonlóvá kell tennünk az ipar­ban végbement újítási mozga­lomhoz. Ha az iparban az újítások nagy hasznot hoznak, ez alól nem kivétel a tsz sem. Fontos hajtóerő: a kommunista példamutatás Igen fontos tényező a kom- munista példamutatás. Nem eléggé hangsúlyozzuk; hogy a mezőgazdasági üzemekben is a kommunistáknak példát kel! mutatniok. Az új gazdaság- irányítási rendszerben az ed­diginél is fokozottabban szük­ség lesz a kommunisták pél­damutatására. A teljesen hely­telen „szégyenérzéssel” szakí­tanunk kell. Ez különösen fon­tos lesz az új gazdasági me­chanizmus első éveiben. Job­ban alapozzunk a párttagok egységes kiállására a határo­zatok, döntések végrehajtásá­ban, a problémák leküzdésé­ben. A tervteljesítés során a me­zőgazdasági üzemekben a te­vékenységet nem szabad csak a mennyiségi tervteljesítésre korlátozni. Pártszervezeteink egyik fő dolga az lesz, hogy a közgazdasági szemléletet kia­lakítsák, erősítsék azt a gaz­dasági vezetők és a tsz-tagok között. Tegyük világossá min-' den tsz-tag és vezető előtt, hogy amikor csinál valamit, tudja miért csinálja, mérje le mennyi hasznot hoz a munká­ja. Szakítani kell azzal a fel­fogással és gyakorlattal, hogy „csináljuk, mindegy, mibe ke­rül”, vagy: „megy a gép, ha kell, ha nem”. fi pártelienőrzés célja éh eszközei Ami a termelés pártellenőr­zését illeti, a három témából ez a legbonyolultabb rész. Eddig is és a jövőben is ezzel boldogulnak legnehezebben a pártalapszervezetek. A termelés pártellenőrzésé­nek célja, hogy a pártszerve­zetek ellenőrzik; a kijelölt feladatokat hogyan hajtja vég­re a mezőgazdasági üzem. Amikor a termelés pártel­lenőrzését végzik az alapszer­vezetek, akkor az értékelésbe értsék bele a saját munkáju­kat is, akár pozitív, akár ne­gatív vonatkozású kérdésekről van szó. A pártszervezet nem értékelheti a gazdaság tevé­kenységét úgy, mint egy kívül­álló. Másik igen fontos tényező: a pártszervezetnek más módon é más oldalról kell vizsgálnia a gazdaságot, mint ahogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom