Nógrád, 1967. december (23. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

VW.:. Naponta — két műszakban — 300 darab „szállító rekesz” és 2200 darab „alátét papucs” készül a Nógrádi Szénbá­nyák salgótarjáni asztalosüzemében. A ZIM Salgótarjá­ni Gyáregységének végzett munka hasznos a gyártónak, s a megrendelőnek is (Foto: Koppány György) VTT lC PTtOTÍTÍTtf AT, revresrT,.TTTEKt NÖGRA /MSZMP NpGRÁ.D M EG Y F I B I ZÖ TT S ÁG A ÉS A MEGY El TAN ÁCS LAP/. XXIII. ÉVF., 284. SZÁM ARA: 50 FILLER 1967. DECEMBER 1., PÉNTEK 0 Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A napirend megtárgyalása előtt az ülésen elnöklő Fehér Lajos, a Minisztertanács el­nökhelyettese méltatta azokat a kimagasló érdemeket, ame­lyeket a szerdán elhunyt ár. Münnich Ferenc szerzett a magyar nép felszabadításáért, hatalmának kivívásáért, meg­szilárdításáért és a nemzetkö­zi munkásmozgalomban a né­pek szabadságáért egész éle­tén át folytatott harcában. A Minisztertanács úgy határo­zott, hogy jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Münnich Fe­rencnek, a forradalmi mun­kás—paraszt kormány volt elnökének emlékét és elévül­hetetlen érdemeit. Az ülés napirendjének első pontjaként az Országos Terv­hivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fejleszté­si tervét. A kormány a tervet megtárgyalta és elfogadta. A pénzügyminiszter előter­jesztette a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A kor­mány megvitatta, elfogadta, s felhatalmazta a pénzügymi­nisztert, hogy a javaslatot az országgyűlés elé terjessze. Befejeződtek a magyar—szovjet tárgyalások Fock Jenő, a Magyar For­radalmi Munkás—Paraszt Kor­mány elnöke november 25-től 30-ig baráti látogatást tett Moszkvában. A szovjet párt- és kormány­küldöttség idén szeptemberben Magyarországon tett látogatá­sa során létrejött megállapo­dással összhangban, Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke és Fock Jenő, magyar kormányel­nök tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió és Magyarország közötti testvéri együttműkö­dés továbbfejlesztését érintő kérdések széles köréről. Magyar részről a tárgyalá­sokon részt vett Tímár Mátyás. a kormány elnökhelyettese, Hetényi István, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Tordai Jenő külkereskedelmi miniszterhelyettes. Szovjet részről a tárgyaláso­kon Mihail Leszecsko és Vlagyimir Novikov, a Minisz­tertanács elnökhelydttesei, Va- szilij Garbuzov pénzügyminisz­ter, Nyikolaj Patolicsev kül­kereskedelmi miniszter és Nyi­kolaj Mirotvorcev, a Szovjet Állami Tervbizottság elnök- helyettese vettek részt. A felek kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy aa elért megállapodás előmozdít­ja a két ország közötti együtt­működés további elmélyítését és kiszélesítését gazdasági, ke­reskedelmi, valamint műszaki és tudományos téren. A tárgyalások a teljes köl­csönös megértés és a testvéri barátság szellemében zajlot­tak le. Fock Jenő, a forradalmi munkás—paraszt kormány elnö­ke, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, csütörtökön Moszkvából repülőgépen hazautazott. Fock Jenő november 25-e óta baráti látogatáson tartózko­dott a Szovjetunióban. A magyar és szovjet zászlókkal díszített Vnukovói repü­lőtéren Alekszej Koszigin, a szovjet Minisztertanács elnöke, Kirill Mazurov, a Minisztertanács első elnökhelyettese, mi­niszterek és más hivatalos személyiségek búcsúztatták a ma­gyar vendégeket. A kormány elnöke és kíséretének tagjai csütörtökön dél­után hazaérkeztek. .4 tőrvémek gyakorlati megvalósításán a sor Ülést tartott a Termelőszövetkezetek Országos Tauácsa Jelentés Ciprusról A konfliktus veszélye elmúlt A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa csütörtökiki ülést tartott. Az ülésen részt vett Dobi István, az Elnöki Tanács nyugalmazott elnöke, dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, vala­mint a gazdasági irányító szervek számos vezetője. Cyrus Vance amerikai utazó­nagykövet csütörtökön Pipine- lisz görög külügyminiszterrel vitatta meg nicosiai útjának ta­pasztalatait. Megbeszéléseiről nem nyilatkozott, viszont egy vezető görög tisztviselő jelez­te, hogy Vance végeredmény­ben sikeresen fejezte be bé­kéltető akcióját, és valószínűleg nemsokára hazautazik Wa­shingtonba. Visszatért Brüsszelbe Manlio Brosio NATO-főtitkár is. El­utazása előtt az athéni repülő­nyi járási bizottsága szervezé­sében a Mongol Népköztár­saság megalakulásának 43. év­fordulója alkalmából tegnap mongol—magyar barátsági na­pot rendeztek Szécsényben. Megjelent Navan Junden, a Mongol Népköztársaság buda­pesti nagykövetségének kultúr- attaséja. A vendégeket Kiss Sándor, a szécsényi járási pártbizottság első titkára, Bő­it András, a járási tanács el­nökhelyettese és Bővíz Fe­renc, a szécsényi községi ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke fogadta. Kiss Sándor, a pártbizottság első titkára, a járás gazdasági, és kulturális életéről tájékoztatta a vendé­geket, majd ellátogattak a gépjavító állomásra, ahol a vállalat párt, gazdasági és tö- megszervezeti vezetőivel foly­tattak baráti eszmecserét, A Mongol Népköztársaság megalakulásának 43. évfordu­lója alkalmából a járási mű­velődési otthonban este ünne­pi gyűlést rendeztek. Az el­nökségben a mongol vendé­gek mellett ott volt Hankó téren megállapította, hogy a konfliktus veszélye elmúlt. Jósé Rolz-Bennett, U Thant ENSZ-főtitkár megbízottja re­pülőgépen New Yorkba utazott. Megbízható athéni körökben úgy hírlik, hogy a diplomáciai fáradozások nyomán létrejött megegyezés tervezetét már meg is küldték New Yorkba. Végül az AFP ankarai tudó­sításában közli, hogy a török minisztertanácsot csütörtökön délelőtt ismét összehívták. János, a megyei tanács vb el­nökhelyettese, Marczinek Ist­ván, a Hazafias Népfront Nóg- rád megyei Bizottságának tit­kára, Kiss Sándor, a járási pártbizottság első titkára, Bodnár József, a szécsényi já­rási tanács vb elnöke. Bővíz Ferenc, a községi ta­nács vb elnöke megnyitó sza­vai után Báli András, a járási tanács végrehajtó bizottságá­nak elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Méltatta a Mongol Népköztársaság fej­lődését, foglalkozott áz 1946- tól eltelt idővel, amelyik új történelmi szakaszt jelent a mongol nép életében. A többi között kijelentette: — örülünk annak, hogy a két ország forradalmi pártjait, népeinket, a marxizmus—leni- nizmus és a proletár interna­cionalizmus alapján álló test­véri barátság köti össze. Test­véri barátságunkat erősíti és elmélyíti, fejlődésünket gyor­sítja, békés építőmunkánkat biztosítja, hogy erős, tapasz­talt barát és közös segítőtárs áll mellettünk, a Szovjetunió. Az SZKP tapasztalatai nagy A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnöké­nek javaslatai alapján a Mi­nisztertanács határozatot ho­zott a jövő évi hitelpolitikai irányelvekről. A munkaügyi miniszter je­lentést tett az első háromne­gyedév munkaügyi helyzeté­ről. A kormány a jelentést tu­domásul vette. Az igazságügyminiszter be­nyújtotta a Polgári Törvény- könyv módosításáról, valamint a választott bírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések mó­dosításáról szóló törvényerejű rendeletek tervezetét. A kor­mány az előterjesztéseket meg­vitatta, s úgy határozott, hogy a tervezeteket a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa elé ter­jeszti. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Szécsényben segítséget jelentenek a szocia­lista társadalom mielőbbi megvalósításában. Az ünnepi gyűlésen felszólalt Navan Junden, a Mongol Népköztársaság budapesti nagykövetségének kultúratta- séja, aki a többi között hang­súlyozta: — A mongol nép jól tudja, hogy a szocialista országokkal való barátság és sokoldalú, szoros együttműködés hatal­mas erőt jelent az új társa­dalmi rendszer győzelméért folytatott harcban. Barátság­ban és együttműködésben könnyebben legyőzzük a ne­hézségeket. — Népünket őszinte testvé­riség és barátság szálai fűzik a magyar néphez. Nem kétsé­ges, hogy a Magyar Népköz- társaság dolgozói a Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa határozatainak végrehajtásával újabb nagy­szerű sikereket érnek el a szocializmus építésében. Az ünnepi gyűlés után- a szécsényi járási művelődési otthon művészeti együttese szórakoztatta a közönséget. Szabó István, a Termelőszö­vetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöke beszámolt az or­szágos elnökség és titkárság eddigi munkájáról, a területi szövetségek megalakulásáról, az elmúlt hónapokban végzett munkájuk tapasztalatairól. El­mondotta többek között, hogy a termelőszövetkezetek I. or­szágos kongresszusa óta az országos tanács elnöksége és titkársága behatóan tanulmá­nyozta és felelősséggel vélemé­nyezte az új gazdaságirányí­tási rendszer előkészítését, be­vezetését szolgáló intézkedése­ket. Az elnökség megvitatta a termelőszövetkezeti törvényt, földtörvény, valamint ezek végrehajtási rendelkezései ter­vezetét, megtárgyalta a ter­melőszövetkezetek informáci­ós rendszerére kidolgozott ja­vaslatot, valamint a termelő­szövetkezetek szocialista mun­kaversenyének feltételeit. Az elnökség irányelveket adott ki a termelőszövetkezeti jogvéde­lem továbbfejlesztésére. Az elmúlt hónapban meg­kezdték működésüket az or­szágos tanács bizottságai is. A szociális és kulturális bizott­ság megtárgyalta a termelő­szövetkezeti szociális és kul­turális alapok felhasználásá­nak problémáit, a közgazda- sági és áruforgalmi bizottság, a termelőszövetkezetek va­gyonbiztosításának kérdéseit, és a termelőszövetkezeteket érintő árintézkedéseket vitat­ta meg. A termelőszövetkezeti moz­galom nagy jelentőségű ese­ménye, hogy országszerte meg­alakultak a területi szövetsé­gek: a fővárosban kettő, a megyei székhelyeken tizenki­lenc, egyéb helyeken huszon­hét, — összesen 48 területi szövetség alakult. Az ország mezőgazdasági termelőszövetkezeti csoportjai csaknem teljes számban csat­lakoztak a területi szövetsé­gekhez. A területi szövetsé­gek nagy része megalakulása után gyorsan megtalálta he­lyét, s megkezdte tevékenysé­gét, amellyel főként az új ter­melőszövetkezeti törvény adta szélesebb körű lehetőségek ki­használásában, a közös gaz­daságok közötti együttműködés mielőbbi kibontakoztatásában segítik a szövetkezeteket. Az elnök megállapította, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és választott szervei eddigi tevékenységük során hasznosan segítették a terme­lőszövetkezetek önálló, válla­latszerű gazdálkodásának kia­lakítását. de a most követke­ző időszakban még többet te­hetnek és még többet is kell tenniük a kongresszusi határo­zatban megfogalmazott célok valóra váltásáért, elsősorban a termelőszövetkezetek szocialis- tá jellegének erősítéséért, va­lamint a szövetkezeti demok­rácia elveinek teljesebb érvé­nyesítéséért. A szövetkezetek I. kongresz- szusán is megtárgyalt szövet­kezeti törvény és földtörvény kifejezi a szövetkezeti tagság érdekeit. Most e törvények gyakorlati megvalósításán van a sor, s ebben nem nélkülöz­hető a szövetkezeti vezetők aktív közreműködése, a szö­vetkezeti tagok megértése és felelősségérzete. A gazdaságirányítási reform a valóban korszerű termelő­szövetkezeti üzemvezetés tér­hódítását kívánja meg, és mozdítja elő. Legjobb terme­Szerdán éjfélkor szilveszte­ri hangulat uralkodott a Dél­jemeni Népi Köztársaság né­ven függetlenné vált Dél-Ará- bia fővárosa, Aden utcáin. Az emberek énekeltek, táncoltak, petárdákkal, sípokkal, aut.ó- tülköléssel fogadták az éjfélt, amely ezúttal nem új év kez­detét, hanem új korszak be­köszöntőt jelentette: 128 évi angol uralom után független­né vált Dél-Arábia. A függetlenné vált új ál­lamot, az arab országok csa­ládjának 14. tagját elsőnek az EAK ismerte ei, majd Alge­ria, Jemen és Irak. A dél-jemeni kormány meg­lőszövetkezeteinkben a veze­tés, sőt a tagság zöme is fel­készült arra, hogy 1963-tól kezdve a gazdálkodás jövőjét eldöntő beruházások nem a központi kiutalások, elosz­tások útján, hanem el­sősorban a kereskedelmi módszerek alkalmazása ré­vén, közvetlenül valósulna!* meg. Az elnöki beszámoló utó:* dr. Nagy Sándor, a TOT fő­titkára beterjesztette a terme­lőszövetkezetek információs rendszerére vonatkozó javas­latot. Kifejtette, hogy az új gazdaságirányítási rendszer viszonyai között, a termelő- szövetkezetek önálló vállalati gazdálkodásának és önigazga­tásának erősödésével számot­tevően növekszik majd a szö­vetkezeti gazdaságok informá­ció-igénye. Ezért szükségesnek látszik, hogy ne csupán az irányító és képviseleti szer­vek, hanem az egyes gazdasá­gokon belül a különböző szin­tű vezetők is időben megkap­ják a munkakörüknek megfe­lelő információkat. A tsz-ek az információk alapján kialakí­tott elképzeléseiket a tudomá­nyos intézményekkel ellenőriz­tethetik, a döntés joga azon­ban — az ismeretek birtoká­ban — mind a gazdaság ter­melési szerkezetét, mind új beruházásait illetően kizáró­lag magukra a termelőszövet­kezetekre tartozik. alakulása egyelőre várat ma­gára. A korábbi hírekkel el­lentétben, a kormánynévsort szerdán este nem hozták nyilvánosságra. Ez nyilván annak tulajdonítható, hogy az NLF Kahtan el-Sabi vezette küldöttsége az angolokkal folytatott genfi tárgyalások el­húzódása miatt csak a csü­törtök reggeli órákban érke­zett vissza Adenbe, ahol a re­pülőtéren a karhatalomnak csak nehezen sikerült vissza­tartania a kifutópályára érke­ző géptől a vöröti-fehér-íekete dél-jemeni nemzeti zászlókat lengető több tízezres újjongó tömeget. Az őszinte barátság hatalmas erő Mttngvl —magyar barátsági nap A Hazafias Népfront szécsé­............... .... ....................... " ,,",M ,™ ■p" ......... Ű i ion ffás 4 déri ben Az új államot elsőként az EAK ismerte ei

Next

/
Oldalképek
Tartalom