Nógrád, 1967. november (23. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

2 Nöen A B t967 november í., szerda Szolidaritás Vietnammal, az arab országokkal és Kubával Az SZVSZ síkraszáll az akciőegységért LENINGRAD (TASZSZ) Leningrádban kedden folyta­tódott a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 50. évforduló­ja alkalmából rendezett nem­zetközi szakszervezeti ülésszak. A keddi ülésen felszólalt Alekszandr Selepin, a Szovjet Szakszervezetek Központi Ta­nácsának elnöke. A szovjet munkásosztály — mondotta a szónok — ötven év alatt kitű­nően vizsgázott internaciona­lizmusból, a nemzetközi prole­tár testvériség eszméje iránti hűségből. Az elmúlt 50 eszten­dő azt tanúsítja, hogy a szov­jet dolgozók mindig erkölcsi és anyagi segítségben részesítet­ték osztálytestvéreiket. Az SZSZKT elnöke rámuta­tott arra, hogy miközben a szovjet dolgozók, a szocialista országok és a politikailag füg­getlenné vált országok dolgo­zói gazdasági és politikai együttműködésében új formák jelentkeztek, a kínai és az al­bán szakszervezetekkel való kapcsolatok — nem a Szovjet­unió hibájából — lényegében teljesen megszűntek. A Mao- féle csoport, a szovjet szak- szervezetek elleni fellépésével bebizonyította, hogy teljesen elárulta a munkásosztály ügyét, csapást mért a dolgozók jogai­ra és érdekeire, szocialista vív­mányaikra. Mao Ce-tung és kö­vetői elszigetelték a szocialista országoktól, valamint a nem­zetközi szakszervezeti és mun­kásmozgalomtól a kínai mun­kásosztályt, a kínai dolgozó­kat és szakszervezeteket. A cél­juk az, hogy ezáltal a kínai dolgozó tömegeket bűnös cél­jaik szolgálatába állítsák. Selepin aláhúzta, hogy a szovjet szakszervezetek válto­zatlanul sürgetik a különböző irányú szakszervezetek össze­fogását, síkraszállnak a nem­zetközi munkásmozgalom osz­tályegységéért. Lasaro Pena, a Szakszerve­zeti Világszövetség alelnöke hangoztatta, hogy az SZVSZ a dolgozók jogai nevében sík­raszáll az egyes országokon belüli és a nemzetközi akció­egységért, a monopóliumok uralma és a fegyverkezési haj­sza ellen. Szolidaritásáról biz­tosította a harcoló Vietnamot és üdvözölte a DNFF program­ját. Az izraeli agresszió áldo­zatává vált arab népek iránti nemzetközi szolidaritás meg­szilárdítása érdekében egység­re szólította fel a dolgozókat, majd kijelentette, hogy az egy­ség hatékonyabbá teheti a né­pek szolidaritását Kubával, amely a gazdasági blokád és az imperialista provokációk el­len harcol. A Japán Szakszervezeti Fő­tanács küldöttségének vezető­je kijelentette az ülésszakon, hogy a japán szakszervezetek a jövőben fokozni kívánják a vietnami háború elleni moz­galmukat. Ahmed Fahim, az Egyiptomi Szakszervezeti Szövetség elnö­ke kijelentette, hogy Izraelnek minden feltétel nélkül ki kell ürítenie a megszállt területe­ket. A palesztinai népet vissza kell engedni földjére. A hős vietnami nép elleni fegyveres agressziónak véget kell vetni. A következő felszólaló — Abdallah Ibrahim, a Szudáni Szakszervezeti Szövetség elnö­ke — felszólalásában hangoz­tatta, hogy a Szovjetunió és a testvéri szocialista országok mindenkor megbízható támaszt jelentenek Szudán számára 8 nemzeti függetlenségért vívott harcban. Hozzáfűzte: bármely nemzeti felszabadító mozga­lom, amelyet imperialista tá­madás ér, bízvást számíthat a Szovjetunió hathatós támogatá­sára. A nemzetközi szakszervezeti ülésszak folytatja munkáját. A Hold meghódításának nyitánya? (Folytatás az 1. oldalról) dósok képesek az amerikaiak­nál egy évvel korábban eljut­tatni embert a Holdra. A Szovjetunió mai eredménye egy bonyolult folyamat zseni­ális egyszerűsítése — mondot­ta. WASHINGTON Dr. Edward Welsh, az Ame­rikai Űrkutatási Tanács ve­zetője hangot adott annak a feltételezésének, hogy a Szov­jetunióban legközelebb nagy űrállomást bocsátanak Föld kö­rüli pályára és ezen az űrál­lomáson az űrhajósok különfé­le égi járműveket szerelnek majd össze. Hozzáfűzte, hogy az amerikaiak megelégszenek az emberekkel végrehajtott űr­randevú-program sikerével. A Reuter az angliai Jodrell Bank megfigyelő állomás ne­ves tudósának, Sir 'Bernard Lövellnek megnyilatkozását ismerteti, mely szerint a hét­fői szovjet űrkísérlet esetleg a Hold meghódításának nyitá­nya. NEW YORK A New York Times keddi száma vezércikkben mutat rá: ..a bolsevik forradalom 50. év­fordulójának jövő keddi meg­ünneplését olyan hetek előzik meg, amelyek mindegyike szovjet űrsikerről' tanúskodik. A lap párhuzamot vonva az amerikai űrkutatási program­mal utal arra, hogy sokan sür­getik az amerikai űrkutatás „bőkezűbb támogatását” a kongresszus részéről. Mint az AP jelenti, a bo- . chumi megfigyelő állomáson kedden reggel vették a leg­utoljára felbocsátott szovjet mesterséges hold, a Koz­mosz—189 rádiójelzéseit. Az intézet igazgatója, Heinz Kaminski ismét nyilatkozott, megerősítette korábbi kijelen­téseit, melyek szerint a szov­jet űrhajósok egy vagy eset­leg két évvel is hamarabb juthatnak el a Holdra, mint az amerikaiak. A Kozmosz—189 felbocsá­tását úgy értékelte, hogy a szovjet űrkutatók esetleg megkezdik egy Föld körül ke­ringő állomás összeszerelését a világűrben. A Kozmosz—180 simán leszállt MOSZKVA (TASZSZ) A Kozmosz—186 jelzésű mesterséges hold földi pa­rancsra a 65. forduló után befejezte az űrrepülést, és kedden, moszkvai idő szerint 11.30 órakor a megadott kör­zetben simán leszállt a földre. A két szputnyik hétfőn megvalósított automatikus összekapcsolásával, és más tudományos feladatok elvég­zésével a Kozmosz—186 befejezte „küldetését”. A Kozmosz—186-on elhelyezett berendezések rendkí­vül megbízhatóan működtek, és képesnek bizonyultak az űrhajózás szempontjából elvileg új feladatok megoldására. A szétválás után a Kozmosz—188 folytatta útját, és tovább végzi a reá bízott űrkutatási program teljesíté­sét. Tanácskozás a magyar—szovjet barátsági szerződés ratifikálásáról Partizántámadás Saigon középpontjában Izraeli—- Jordániái incidens Á Jordán folyónál a Tibe­rias tótól délre fekvő körzet­ben hétfő este izraeli—jordáni- ai incidens történt. Az izraeli katonai szóvivő keddi bejelentése szerint az egyik izraeli járőr igazoltatás közben tűzharcba bocsátkozott egy fegyveres arab csoporttal, amelynek tagjairól feltételezik, hogy az El Fatah nevű szer­vezethez tartoznak. A csoport tagjai visszahúzódtak és át­menekültek a Jordán folyó másik, jordániai oldalára. Eközben — állítja az izraeli szóvivő — jordániai őrállások­ból izraeli területre tüzeltek, hogy fedezzék a csoport átke­lését. Az izraeli járőrök — ■mint a bejelentésből kitűnik — „viszonozták a jordániai tüzet”, átlőttek jordániai terü­letre. Vakmerő fegyveres táma­dást hajtottak végre a dél-viet­nami partizánok Saigon közép­pontjában. A DNFF fegyveres erői kedden este aknatűz alá vették Saigon „függetlenségi” palotáját, ahol Nguyen Van fhieu újonnan megválasztott dél-vietnami államelnök foga­dást adott hivatalba lépése al­kalmából. A palotában a saigo- ni bábrendszer előkelőségei gyűltek össze. Éppen megérke­zett Humphrey amerikai alel- nök Ellsworth Bunkernek az Egyesült Államok saigoni nagykövetének társaságában, amikor megszólaltak a parti­zánok aknavető ütegei. Hírügynökségi jelentések sze­rint a lövedékek a palotától mintegy 45 méternyire csapód­tak le. Több ember megsebe­sült és megrongálódtak az épü­let előtt várakozó gépkocsik. A hírügynökségek arról is beszámolnak, hogy a palota vendégei között ezúttal nem tört ki pánik, mert úgy gon­dolták, hogy az ő tiszteletükre leadott díszlövésekről van szó. 48. Igen, látom, jól fegyelmezi magát. De mit mondhatok, ha én magam sem tudom? Ne­hogy nyers legyek. Nem is akaródzik. Hiszen tudom, hogy ott fekszik, él és vér­nyomása száz körül van. A második szívmegállás veszé­lyes időpontjai elmúltak. Ezért is vagyok most ilyen jóságos, ilyen türelmes, hogy minden­kinek mindent meg tudok ma­gyarázni. — Fennforog némi veszély. Először is a szívműködés gyengülhet. Megismétlődhet, bár nem hinném, hogy még egyszer megtörténik, a szív megállása. Holnap-holnapután dekompenzáció történhet, ez azonban már nem olyan ve­szélyes. Másodszor: a vérzés. Ha ez nem áll el, súlyos hely­zetbe kerülünk. Ez pedig ma éjjel dől el. Harmadszor a ve­se felmondhatja a szolgálatot a homolízis következtében, mert szétbomlanak a vörös- vérsejtek. Ezt is hamar meg­tudjuk: vagy lesz vizelete, vagy nem. Ezek a legfontosab­bak. de előfordulhat még egy sereg előre nem látott szövőd­mény. — ön ugye: nem megy haza? Egy pillanatra felforr ben­nem a méreg. Nem szeretem, ha a kelleténél jobban meg­MOSZKVA (TASZSZ) A szovjet parlament két háza — a Szövetségi Tanács és a Nemzetiségi Tanács — külügyi bizottságainak kedden tartott együttes ülése javasol­ja a Szovjetunió Legfelső Ta­nácsa Elnökségének, hogy ra­tifikálja a Szovjetunió és Ma­gyarország új barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződését, amelyet szeptember 7-én Bu­dapesten írtak alá. A Kreml nagy palotájában tartott ülés elnökségében részt vett N. A. Szuszlov, a Szövetségi Ta­nács külügyi bizottságának elnöke és B. N. Ponomarjov, bíznak bennem. De Szasa él. Hallgassunk. — Nem, nem megyek. Tulajdonképpen miről be­szélgessünk még? Látom azon­ban, hogy nehezen bírja. Bi­zonyára sok mindent végig­gondolt ma napközben és es­te. Az is lehet, hogy senki se tud a kapcsolatukról. Raisza Szergejevna nyíltan zokog, vigasztalják, együtt éreznek vele. Emennek pedig titkolnia kell a bánatát. A szerelmet nem lehet rőffel mérni, nem mondható, hogy ennek fáj jobban, vagy an­nak. Minden érzelem eltoló­dást idéz elő a belső szabályo­zásában és a gondolkozási fo­lyamatban. Meghatározható, bár ez igen nehéz. A holnap feladata. Ügy belém rögződött már ez a kibernetika, hogy szinte undorító. Az ember előtt ott áll valaki, aki ro­konszenves és szenved, s az ember azon töri a fejét, ho­gyan fejezze ki mindezt szá­mokban. Igen, ha Szasa élet­ben marad, akkor biztos meg- bolondít engem — olyanná tesz, mint ő maga. Gondoljunk a levélre. Ül és szomorúan néz egy pontra. Alkalmat kell adnom, hogy egy kissé könnyíthessen a szívén, egy cseppet jobb lesz neki. S nekem is többet kell a Nemzetiségi Tanács külügyi bizottságának elnöke. Az ülésen B. N. Ponomar­jov elnökölt, a barátsági szer­ződésről pedig L. F. Iljicsov külügyminiszter-helyettes ter­jesztett elő beszámolót. Az új szerződés megkötésé­re — mondotta Iljicsov — az Októberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulójának esz­tendejében került sor. A két ország közötti új, szocialista típusú ! kapcsolatok azonban azokra az időkre nyúlnak vissza, amikor az októberi forradalom hatása alatt a ma­gyar munkásosztály saját ha­zájában kikiáltotta a Tanács­tudnom róla, el kell határoz­nom, mi legyen a levéllel. — Beszéljen saját magáról. Rögtön tiltakozó mozdulat. Tisztázzuk. — Kérem, ne ellenkezzék. Orvos vagyok és Szasa barát­ja. Jogom van tudni egyet- mást. Gyors pillantás, egy für­késző, bizalmatlan segélyké­rés. Én a lehető legnyugod­tabb tekintettel válaszolok rá és a legjóságosabb, legkomo­lyabb képet vágom. Szívből. Csak valahol a periférián hol­mi kétkedő kis gondolat: mi­lyen csinos. Fiatalkori reflex. Nyilván megmarad a legöre­gebbeknél is. De nem kap erő­sítést „alulról” és nem befo­lyásolja a viselkedést. Egysze­rűen szégyellem magam. — Beszéljen. Egészen hozzám hajol az asztal felett. Rámnéz és — egy kissé megijedek. Hideg fut át a lapockáim közt, mint egy verstől vagy zenétől. — Szeretem Szását. Nagyon. Nagyon. Előrehajtja a fejét. Elrejti szemét. Mint egy melodrámá­ban. — ő meg itthagy. Szeren­csétlen vagyok. Kiáltanék: hát harcoljon! De Szasa beteg, neki veszé­lyes a harc. Nem segíthetek! Legfeljebb — hagyom beszél­ni. — Beszéljen hát, mondja el. Hangjában keserűség: köztársaságot. Szovjet-Oroszor. szág és a Tanácsköztársaság között már akkor olyan kap­csolatok alakultak ki, ame­lyek alapját a proletár inter­nacionalizmus eszméi képez­ték. Az országaink közötti je­lenlegi együttműködésről szólva a külügyminiszter­helyettes rámutatott, hogy az elmúlt két évtized során het­ven különböző megállapodást, konvenciót, jegyzőkönyvet ír­tak alá a két ország képvi­selői a gazdasági, tudomá­nyos, kulturális és egyéb kap­csolatok sokoldalú fejlésztésé­— Mit mondjak? Egy min­dennapos élet. Mindennapos história, annak, aki kívülről nézi. Csak nekem nem min­dennapos. Harminchárom éves vagyok. Egyetemet végeztem, szakmám a pszichológia. Lé­lektani intézetben dolgozom. Kandidátus vagyok. Egy gondolat: Szasa elméle. te. No lám. Kissé vár. Nyugodtan foly­tatja: — Gyerekkorom, kamaszko­rom jól telt el. Apám fontos beosztású mérnök volt. Né­hány éve halt meg. A mamám még előbb. Ketten maradtunk öcsémmel, alig fiatalabb ná­lam. Nemrég megnősült, és ezzel én mintha eltávolodtam volna... Lehet, hogy képzelő­döm, de rosszul esik: olyan jól megértettük egymást. Üjabb szünet. Csak hallga­tom. És lopva figyelem az aj­tót, nem szaladnak-e értem. Mi lehet ott? Üjabb huszonöt perc múlt el. Folytatja, egy sóhaj után, mintha leküzdött volna vala­mit. önmagának mesél. — Én is férjnél voltam. Má­sodéves koromban ugrottam bele, éretlen fejjel. A szerelem egy évig tartott, akkor eltűnt Azután még vagy két évig húztuk, és elváltunk békesség, gél. Gyerekünk nem volt. En­nek akkor örültem, most saj­nálom. Általában, férjem de­rék ember volt, máig is be­csülöm. Fogalmam sincs, mi­től múlik el a szerelem. Ügy, mintha sose lett volna. A má­sik teljesen idegenné lesz, és minden semmiség gyötrelme- sen bosszantja az embert. Bo­csásson meg, szeretek beszélni, mint minden nő. Ha önnek oda kell mennie, csak szóljon. — Nem, majd csak tizenöt —húsz perc múlva, ha addig nem hívnak. (Folytatjuk) A rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RADIO: 8.22: Zenekari muzsika. 9.10: Evelyne Dórát énekel, a Mescserin együttes játszik. 9.34: Szabadakadé­mia. 10.10: Verbunkosok, népdalok. 10.55: Orvosi tanácsok a gyógyszerekről. 11.00: Iskolarádió. 11.30: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A budapesti színházak műsora. 13.03: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.18: Sámson és Delila. 13.54: Pol-beat. 14.04: Haydn: Népdalfeldolgozások. 14.15: A nagy tengeri kígyó. 14.35: Iskolai kórusok énekelnek. 14.45: Pályaválasztás. 15.00: Közvetités a Spartak Trnava—Ü. Dózsa Közép-európai Kupa labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről. 15.50 Rádióegyetem. Zenei tagozat. 16.40: Miért szép? n.05: Külpo­litikai figyelő. 17.17: Zenés beszélgetés Kemény Egonnal. 18.00: Könyvek — fél évszázad mezsgyéjén. 18.24: Közvetítés Moszkvából. A Moszkvai filharmonikus zenekar Csajkovszkij- hangversenye. kb. 19.25: Közvetítés az ökölvívó olimpiai re­ménységek tornájáról. 19.29: Hallgatóink figyelmébe! 20.15: Nyilvános tánczenei hangverseny a Rádió 22-es stúdiójából, kb. 20.55: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. kb. 21.35: Bojtor Imre népdalokat és magyarnótákat énekel. 22.20: A hangle­mezbolt könnyűzenei újdonságai. 22.50: Rossini operaiból. 0.10: A jazz kedvelőinek. PETŐFI RADIO: 10.00: Verdi: Nabucco 12.15: Az üvegkis­asszony. 12.30: Schubert: g-moll vonósnégyes. 12.57: Könnyű­zenei híradó. 13.27: Iskolarádió. 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől — Hatig ___A Petőfi rádió zenés délutánja. 18.10: T ánczene. 18.30: Mai líránk világképe. 19.00: Két vonósnégyes. 19.30: Kozák Gábor József népi zenekara Játszik. Kersics An. ka és Tekeres Sándor énekel. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.25: Közvetítés az ökölvívó olimpiai reménységek tornájáról. 21.01: Szórakoztató énekegyüttesek műsorából. 21.32: John Barbirolli vezényel. 22.56: Ügetőverseny-eredmények. A TEI.EVIZIÖ MŰSORA: 17.58: Műsorismertetés. 18.00: Hí­rek. 18.05: Sokszemközt. 18.35: A forradalom művészete. 19.05: Hazai tükör. Aktuális jegyzet. 19.10: A változó Zselic. 19.30: Esti mese. 19.40: Kubai ritmusok. 20.00: TV-Híradó. 20.20: Tiszta tavak. Magyarul beszélő szovjet film. 21.35: Spartak Trnava—Üjpestl Dózsa. Közép-eurőoai Kupa döntő labdarúgó mérkőzés n. félidejének közvetítése Trnavából, felvételről. 22.20: TV-Híradó, — 2. kiadás. A BESZTERCEBÁNYÁI TV MŰSORA: 14.25: A Spartak Trna­va— Ű. Dózsa KK visszavágó labdarúgó-mérkőzés közvetítése. 16.40: Kicsinyek műsora. 18.25: Keiet-Szlovákia életéből. 19.00: TV-Híradó. 19.25: Utazó kamera. A Komori-szigetek. 19.50: Egy félelem tanulmányozása (tv-játék) 20.40: Nóndalok. 21.00: Filmriport az Expo 67. lakáskultúra kiállításáról. Nyikolaj Amoszov: Szív és gondolat FORDÍTOTTA: RADO GYÖRGY

Next

/
Oldalképek
Tartalom