Nógrád, 1967. november (23. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

'Á EorszérS közvilágítás kiala­kításában Salgótarján nagyot lépett előre. A város főterén felállított nagy fényerejű vilá­gítóberendezés elkészítésében, egy híján húsz vállalat fogott össze. A tervezők, Váradi Ta­más, Tóth András és Szabó Lajos — mindhárman a LA- KÖTERV fiatal mérnökei — gondosan ügyeltek arra, hogy a közlekedést ne zavarja a 24 ezer wattos fényerő — ezért a tervezésnél 45 fokos szögben határozták meg a fénycsövek helyzetét. Az oszlopot Kiskunfélegyhá­záról a múlt hét végén szállí­tották Salgótarjánba — két da­rabban. A helyszínen a Bánya­gépgyár dolgozói hegesztették, szerelték össze. A kép azt áb­rázolja, amikor az oszlopon végzett hegesztést a salgótar­jáni vállalat egyik szakembe­re simára köszörüli. A hegesz­tés után három órán át rönt­genezték a varratokat, hogy a felállítás előtt meggyőződjenek a munka jó minőségéről. A nem mindennapi esemény­nek szombaton és vasárnap, természetesen sok nézője volt A nap minden órájában sok százan várták a pillanatot, ami­kor a 26 méteres oszlop a he­lyére kerül. (Koppány György felvételei) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ.MS/MP NÓGRÁD MEGYEI B1 ZOTT S ÁG Á.'-FS. A MEGYEI T AN ÁG S'LAP J A , i XXIII. ÉVF. 258. SZÁM ARA: 50 FILLER 1967. NOVEMBER 1., SZERDA Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnöksége és a szovjet kormány meghí­vására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordu­lója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A delegáció tagjai Fock Jenő, a forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizott­ság titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Nép- köztársaság moszkvai nagykövete, aki a szovjet fővárosban csatlakozik a küldöttség­hez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatásá­ra a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyu­la, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai Ist­ván, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Ká­roly, a Politikai Bizottság póttagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Az új munkatörvényt a társadalom igénye szülte Brutyó János látogatása Salgótarjánban megyei pártbizottság tagja, Ozsvárt Ferenc, az MSZMP salgótarjáni járási bizottságá­nak első titkára. Szalai Gás­pár, az MSZMP salgótarjáni városi bizottságának első tit­kára megnyitó szavai után, Brutyó elvtárs tájékoztatta az aktivistákat az új Munka Tör­vénykönyv biztosította lehető­ségekről és a feladatokról. Tájékoztatójában hangsú­lyozta: i(j Munka Törvény- könyvünket a társadalmi igény szülte, és megfelel a fejlődés­ben bekövetkezett változások­nak, a megnövekedett követel­ményeknek. Ezután példával illusztrálta a régi és az új Munka Tör­vénykönyv közötti különbsé­get, majd kijelentette: — Az új Munka Törvény- könyv nagy társadalmi, elvi döntéseket rögzít és határoz meg. Mégis benne foglaltat­nak röviden és világosan a munkával kapcsolatos lénye­ges kérdések, amit azután le­felé haladva, részeire bontva — az üzemi, vállalati önálló­ság birtokában, a dolgozók ér­döntések alkalmazását, végre­hajtását. Beszélt megyénk országgyű­lési képviselője, a másik két új törvény, a termelőszövet­kezeti és a földtörvény megal­kotásának fontosságáról is. Megemlékezett a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 50. évfordulójáról. Megyénk országgyűlési kép­viselője még a délelőtti órák­ban felkereste a salgótarjáni öregek új napközi otthonát. Délután Szalai Gáspár, az MSZMP salgótarjáni városi bizottságának első titkára. Ozsvárt Ferenc, az MSZMP salgótarjáni járási bizottságá­nak első titjcára és Sándor Elemér, a városi tanács vb el­nökének társaságában elláto­gatott az Ötvözetgyárba, ahol Horinka István, a gyár igazga­tója és Szalai János, a gyár főmérnöke kalauzolta a gyár területén. Ezután baráti be­szélgetésen vett részt a gyár párt-, szakszervezeti és gazda­sági vezetőivel. A házigazdák A BVT elnökségének határozata Vietnamról MOSZKVA (TASZSZ) Uj lehetőségek oebitális laboratóriumok létrehozására Tegnap Salgótarjánba láto­gatott Brutyó János, a Magyar Szocialista ’Munkáspárt Köz­ponti Ellenőrző Bizottságának elnöke, megyénk országgyűlé­si képviselője. Délelőtt a Szakszervezetek Megyei Taná­csa székházában szakszerveze­ti aktivistákkal találkozott, s beszámolt az országgyűlés legutóbbi munkájáról. A szakszervezeti aktívaülés elnökségében a többi között helyet foglalt Pothornik Jó­zsef, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Nógrádi Szénbányák Vállalat igazgató­ja, Nádasdi András, az SZMT vezető titkára, Alics János, a Petrov és Szedői: akadémikus nyilatkozata a Pravdában MOSZKVA (MTI) „Újabb győzelem a Kozmoszban” — „Megtörtént a koz­mikus randevú” — „A szovjet tudomány és technika kima­gasló sikere a jubileum előestéjén”. — Ilyen, és ehhez ha­sonló címek alatt számolnak be a keddi moszkvai lapok a Kozmosz—186 és 188. összekapcsolásának és szétszerelésének bravúros teljesítményéről. A Pravda piros fejléc alatt ad hírt az újabb kozmikus győzelemről, s közli Petrov és Szedov akadémikus nyilatko­zatait. Mint már jelentettük, a Bé- ke-világtanács Elnöksége októ­ber 27—29-én Leningrádban megtartott ülésszakán határo­zatot hozott a vietnami kérdés­ről. A határozat elítélően álla­pítja meg, hogy az Egyesült Államok kormánya Haiphong és Hanoi bombázásának foko­zásával — saját állításait cá­folva — nem a hadműveletek beszüntetésére, hanem a hábo­rú kiterjesztésére törekszik”. A BVT elnöksége megelége­déssel állapítja meg a vietna­mi nép igazságos harca iránti szolidaritási mozgalom világ­szerte tapasztalható növekedé­sét. Október 21-én, a vietnami szolidaritás nemzetközi napján „a népek határozottan köve­telték, hogy az Egyesült Álla­mok kormánya haladéktala­nul szüntesse be vietnami ag- ressziós háborúját, egyszer s midenkorra feltétel nélkül hagyja abba a VDK elleni bombázásokat és egyéb had­műveleteket, ismerje el a dél­vietnami lakosság egyetlen iga­zi képviselőjének a DNFF-et vonja ki fegyveres erőit Dél- Vietnamból és tegye lehetővé, hogy a vietnami nép maga döntsön ügyeiről”. A határozat felszólítja a világ békeharco­sait, hogy tegyék még hatéko­nyabbá a harcot a fenti célo­kért, a világháború veszélyé­nek kiküszöböléséért. Petrov akadémikus nyilat­kozatában hangsúlyozza: „Nem lehet túlbecsülni ennek a kí­sérletnek a jelentőségét, mind a bámulatos műszaki és tudo­mányos eredményeket tekint­ve, hiszen ezek a kísérlet so­rán felmerült hihetetlen ne­hézségek leküzdése folytán váltak lehetővé, mind pedig ama rendkívüli távlat tekinte­tében, amelyet a két szputnyik összekapcsolása és szétszerelé­se a kozmikus technika előtt feltárt. Képzeljük el, hogy a földi laboratóriumokban, ter­vezőirodákban és műhelyek­ben mennyi munka, mennyi tehetség kellett ahhoz, hogy a kísérlet során a rádiótájolási rendszerrel, a munkatervek motorjaival és a villámgyor­san működő számlálógépekkel, az űrhajók agyával ellátott két kozmikus berendezés kezelő- személyzet nélkül egymásra találjon a mérhetetlen világ­űrben és kiegyenlítve egymás sebességét, egyetlen űrhajóvá egyesüljön, majd pedig három és fél óra múltán földi pa­rancsra elváljon egymástól, és külön folytassa repülését. Számomra úgy tűnik — folytatta Petrov akadémikus —, hogy műszaki tökéletessé­ge és a kozmikus térség meg­hódításában nyitott gyakorlati lehetőségei folytán ez a kísér­let jelentősebb, mint az a ta­pasztalat, amelyet az Egyesült Államokban szereztek, amikor a Gemini űrhajót személyzet segítségével egyesítették egy rakétahordozó testével. Szedov akadémikus nyilat­ITétfőn a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a Kozmosz—189 műholdat. A szputnyik az 1962. március 16-án bejelentett programnak megfelelően folytatja a koz­mikus térség kutatását. A mű­holdon elhelyezett készülékek és berendezések kifogástalanul működnek. kozatában nyomatékosan rá­mutat, hogy az automatikus űrállomások összekapcsolása és szétszerelése a szovjet tudósok és mérnökök, az egész szovjet nép újabb győzelme a Nagy Október jubileumának előesté­jén. Nyilvánvaló — hangsú­lyozza a kiváló tudós —, hogy ez az első tapasztalat új le­hetőséget nyit orbitális labo­ratóriumok létrehozása előtt, amelyek azután kiinduló tá­maszpontjául szolgálnának a távolabbi bolygóközi expedíci­óknak. Lehetőség kínálkozik arra is, hogy repülés közben segítséget nyújtsanak az űrha­jósoknak, továbbá mód nyílik nem csupán a Föld műboly­góinak ellenőrzésére, hanem a világűrben repülő távoli be­rendezések, valamint a Hold műbolygóinak és a Mars ter­mészetes bolygóinak vizsgála­tára is. BOCHUM Heinz Kaminski, a bochumi (NSZK) űrkutatási intézet igazgatója hétfőn este igen el­ismerően nyilatkozott a leg­újabb szovjet kozmikus siker­ről. Megállapította, a két koz­mosz sikeres összekapcsolása arra mutat, hogy a szovjet tu- <Folytatása 2. oldalon) dekeit figyelembe véve, a vál­lalat sajátos helyzetének meg­felelően a kollektíva határoz meg. Az új Munka Törvénykönyv jelentőségét méltatva elmon­dotta, hogy az nemcsak lehe­tővé teszi, hanem feltételezi a dolgozók aktivitásának teljes kibontakozását, a szocialista demokratizmus továbbfejlesz­tését. A gazdaságirányítás új rendszerének megvalósításával a dolgozóknak a vezetésbe való bevonása, még szélesebb alapokon nyugszik majd. — Az új Munka Törvény- könyvnek az a célja — mon­dotta megyénk országgyűlési képviselője —, hogy megha­tározza a dolgozók és a vál­lalatok közti viszonyt, előírja a jogokat és a kötelezettsége­ket, továbbá az állami szer­vekkel kapcsolatos tennivaló­kat. A továbbiakban az új Mun­ka Törvénykönyv 11. és 39. paragrafusára hívta fel a szak- szervezeti aktívák figyelmét. Szólt a szakszervezetek felada. tairól, hangsúlyozva a szak- szervezetek kifogásolási jogát, melynek célja, hogy megaka­dályozzák az esetleg helytelen örömmel nyugtázták, hogy a képviselő közbenjárására a megoldás útján halad a füst­elszívó berendezés megvalósí­tása. Beszéltek a gyár vezetői az üzem szociális gondjairól, többek között a fürdő építésé­nek fontosságáról, de el­mondották azt is, hogy az öt­vözetgyár jelenleg is munka­erőhiánnyal küzd. Brutyó János elvtárs ezután ellátogatott FOKGYEM KTSZ salgótarjáni üzemegységébe, ahol Falati Mihály részlegve­zető-helyettes kalauzolta a vendégeket. A gyár kollektívá­ja ajándékkal kedveskedett megyénk országgyűlési képvi­selőjének. A késő délutáni órákban Brutyó János elvtárs felkeres­te a városi tanácsot, ahol a végrehajtó bizottság függetle­nített vezetőivel folyatott esz­mecserét a város újjáépítésé­nek gondjairól, az újjáépítés­sel járó feladatokról. Örömr T vette tudomásul, hogy befeje­ződött az új Tanácsköztársa­ság tér építése, kialakulóban van az új városközpont. Brutyó János elvtárs, az es'í órákban utazott vissza Buda-» pestre. A Hold meghódításának nyitánya?

Next

/
Oldalképek
Tartalom