Nógrád, 1967. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

2 NÖGRÄB 1987. július í. s»>ml5al Podgornij Szíriába utazik MOSZKVA, (MTI) Podgornij, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke, pénteken Moszk­vából repülőgépen Szíriába indult. Podgornij Atasszi szí- riai államfő meghívásának tesz eleget, — jelenti hivata­los forrásból szerzett értesü­lés alapján az AFP. Foglyokat engednek szabadon Indonéziában DJAKARTA (MTI) A djakartal helyőrség ve­zérkari főnöke pénteken kö­zölte, hogy a fővárosban a betiltott Indonéz Kommunis­ta Párt 3400 tagját tartják fogva. A foglyok közül 225- en katonák voltak. Közlésé­ben még arra is kitért, hogy a hatóságok néhány foglyot szabadon bocsátanak, de előbb „alapos kommunistael­lenes agymosásban” részesí­tik őket. (REUTER) Kosziéin elutazott Kubából De Gaulle iámét találkozik a szovjet kormányfővel HAVANNA (TASZSZ) ke New Yorkból az ENSZ- jelentették, hogy Koszigin Havanna népe péntekem szí- közgyűlés rendkívüli üléssza- szovjet miniszterelnök Párizs- vélyes búcsút vett Alekszej káról hazatérőben, néhány ba érkezik, ahol ma délelőtt Koszigin szovjet kormányfőtől, napra megállt Kubában. Ko- 11 órakor tanácskozásokat aki a kubai forradalmi kor- szigin és Fidel Castro, a kubai kezd De Gaulle elnökkel, mány meghívására tett baráti forradalmi kormány minisz- látogatást Kubában. Szinte az terelnöke között megbeszélé- egész főváros lakossága felső- sek folytak baráti, elvtársi rakozott az út mentén, ahol légkörben. E megbeszélések Koszigin és a kíséretében le- lehetőséget nyújtottak, hogy vő kubai vezetők gépkocsi-ka- teljes nyíltsággal eszmecserét folytassanak a feleket kölcsö­nösen érdeklő kérdésekről. íavánja elhaladt. A kubaiak ovációval üdvözölték Alekszej Koszigint, aki a szovjet és ku­bai zászlókkal feldíszített Jósé Marti-repülőtérre hajtatott. A kubai főváros nemzetközi repülőterén a zenekar elját­szotta a szovjet és a kubai himnuszt, majd Koszigin, Fi­del Castro és Osvaldo Dorti- cos ellépett a díszszázad sor­fala előtt. Koszigin és Fidel Castro ba­ráti öleléssel búcsúzott egy­mástól. Havannában az alábbi hi­vatalos közleményt adták ki Koszigin szovjet kormányfő kubai látogatásáról: A kubai Forradalmi Kor­mány meghívására Koszigin, a szovjet minisztertanács elnö­Az arab országok viszonyáról Hejkal cikke az A1 Ahramban KAIRO (MTI) mogatása más módon érvénye­sül. — írja. A kairói kormányhoz közel- Franciaország magatartását álló A1 Ahram főszerkesztője, bátorítónak nevezte, annak el- Hejkal, pénteki hírmagyaráza- ignore, hogy előzőleg fegyvere- tában részletesen elemzi az szállított Izraelnek. Ang- arab országok és a világ töb- liával kapcsolatban kiemelte, bi részének bonyolult viszo- hogy bár az a kormány az nyát, s azokat a tanulságokat. Egyesült Államok támogatója, amelyeket a közel-keleti izraeli London és Washington között a agresszióból Egyiptomnak és közel-keleti érdekekben mégis az & raboknak le kell szűmiök. vannak nézeteltérések. Hejkal — akit Nasszar el­nök barátjának tartanak —, Megjegyzi: az arab kijelen­tések a múltban gyakran nem no*, udidua.« ■ voltak arányban azzal, amit mindenekelőtt leszögez!, hogy M arab országok valóban kl „egyetlen hüvelyknyi földről sem szabad lemondani, akartak fejezni, vagy amit ,, . _, . _ ’ végre tudtak volna hajtani. — még akkor sem, ha másodszor Jgy például rádiónk Izrael is csatasorba kell állni érte”. szétzúzására szólított fel, ho­jÄrif mss ■»« válságban. A Szovjetunió — és — fűzi hozzá — séges harcunkból ha dicső­vérfürdőt íria — régi és igaz barátunk, r ,, , s mindent megtett értünk, falunk, a világ elfordul tő­amit csak tehetett. Rámutat azonban, hogy a Szovjetunió és az arab országok viszonya lünk”. A MENA hírügynökség, a cikket ismertetve, kiemeli, tÄSTEtet amilyen ü Izraelt fűzi az Egyesült Álla­mokhoz. Az arabok nem vár­hatják el a Szovjetunió köz­vetlen fegyveres segítségét, tá­Egyesült Arab Köztársaság az Izrael elleni háborúban csak­nem ötezer katonát vesztett. Ez volt az első bejelentés az EAK háborús veszteségeiről. A rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RADIO: 8.22: Lányok, asszonyok. — 8.42: Tánczene. — 9.00: Bogáncs. — 9.17: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel. — 9.20: Orvosok a mik­rofon előtt. — 9.25: Ifj. Magyart Imre népi zenekara ját­szik, az Eötvös Gimnázium leánykara énekel. — 10.10: Közvetítés Prágából. — 12.15: Szórakoztató zene a Mont- reáli Rádió műsorából. — 12.59: A budapesti színházak műsora. — 13.02: Legkedvesebb verseim. — 13.17: Bárthy Anna és Rosier Endre Kodály-dalokat énekel. — 13.45: Néhány perc tudomány. — 13.50: Hirdetőoszlop. _ 14.05: M i történt a héten a nagyvilágban? — 14.20: Leopold Stokowski vezényel. — 15.15: Csak fiataloknak. — 16.00: Hétvége. — 17.38: A Magyar Rádió és Televízió szimfoni­kus zenekarának új felvételeiből. — 18.30: Népdalcso­kor. — 19.25: Nicolai Gedda énekel. — 19.44: A nagy család. — 20.00: Mi, fiatalok... — Kb.: 22.15: Sporthí­rek. — Kb.: 22.20: Táncoljunk! PETŐFI RADIO: 10.00: Zenés műsor üdülőknek. — 12.3,0: Chopin-zongoraművek. — 12.55: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 13.10: Verbunkosok, magyar nóták. — 13.42: Orvosok a mikrofon előtt. — 13.47: Vízállásjelentés. — 14.08: Holtig hontalanul. — 14.53: Szecsődi Irén magyar nótákat énekel. — 15.07: Üj lemezeinkből. — 16.05: Zenekari muzsika. — 17.10: Traianus Duna-hídja. — 17.30: Frasquita. — 18.12: Fiatalok képzőművészek stúdiója. — 18.27: Hangverseny a stúdióban. — 19.07: A keringőtői a sirtaki-ig. — 20.21: Közkívánatra! — 21.48: Leopold Stokowski hangversenye. — 22.56: Ügetőversenyeredmények. A TELEVÍZIÓ MŰSORA: 15.43: Műsorismertetés. — 15.45: A TV filmmúzeuma. Viharos alkonyat. — 17.15: A Ma­gyar Hirdető műsora. — 17.25: Hírek. — 17.30: Delta. — 18.05: Közvetítés a KISZ VII. kongresszusáról, fel­vételről. — 18.45: A TV jelenti. — 19.30: Cicavízió... — 19.4«: TV-Híradó. — 20.00: Mi, fiatalok ... — 22.00: Ket­ten, TV-film. — 22.30: TV-Híradó — 2. kiadás. — BESZTERCEBÁNYA: 15.05: TV-sorozat. Amerikai ősla­kóiról. _ 16.00: Atlétikai viadal. — 18.30: így élnek a k atonai vasutasok. — 19.00: TV-Híradó. — 19.45: Madár­karnevál. — 20.10: Támadás. Amerikai westernfilm. — 21.40: Művészet. PÁRIZS A francia fővárosban be­A két államférfi először négyszemközt folytat megbe­szélést, majd a tárgyalásokba néhány más francia és szov­jet személyiséget is bevonnak. A tanácskozások befejezté­vel De Gaulle magánlakosztá­lyában a szovjet miniszterel­nök tiszteletére ebédet ad, amelyen csupán néhány meg­hívott vendég vesz részt. Folytatódott az ENSZ-ben a közel-keleti helyzet vitája Az ENSZ-közgyűlése pénte- szinűleg le is zár. A felszóla- ken, magyar idő szerint 15.53 lók listájára Líbia. Tunézia, órakor folytatta a közel-keleti Uruguay, Algéria és Mali kép­helyzet vitáját, amelyet való- viselője iratkozott fel. A Jugoszláv Dolgozók Szocialista Szövetségének határozata az izraeli agresszióról A Jugoszláv Dolgozók Szó- za: Jugoszlávia népei a múlt- cialista Szövetségének Orszá- ban maguk is agresszió áldo- gos Bizottsága Belgrádban zatává váltak, és ezért a legha- tartott kétnapos ülésén elfő- tározottabban elítélik az izra- gadott határozat hangsúlyoz- éli kalandot. Választások előtt Saigonban SAIGON (MTI) tamányban egy heves össze­Saigoni jólértesült körökre csapásban hét amerikai gya- hivatkozya jelentette az AP, logos vesztette életét, harminc- hogy Ky miniszterelnök és három megsebesült. Amerikai Thieu dél-vietnami elnök le- közlés szerint a szabadsághar- mondani készül, hogy az el- cosok hatvankét katonáját öl- nökválasztási kampány ideje ték meg. alatt egy ügyintéző kormány nak adja át a vezetést. Egy AFP-értesülés szerint a dél-vietnami elnökválasztásra eddig összesen 13 politikus je­löltette magát. Eredetileg Ky is az elnökjelöltek között sze­repelt. de most úgy döntött, hogy az alelnöki tisztségre pá­lyázik Thieu listáján. A dél-vietnami szárazföldi harcok során Binh Dinh tar­HANOI A VNA hírügynökség nyu­gati saj tójelen tóseket össze­foglalva arról ír, hogy Saigon­ban a kiskereskedelmi árak hat hőnap alatt majdnem meg­háromszorozódtak. Ha a drá­gulás üteme az eddigi marad, mind az amerikaiak, mind a dél-vietnami kormány nagy nehézségekkel kerül szembe. Újabb szovjet hajói bombáztak ttaíphomjnál Dajan: „Tíz körömmel ragaszkodunk az elfoglalt területekhez” TEL AVIV (MTI) gyűlésével kapcsolatban Dajan Dajan tábornok, izraeli had- panaszkodott amiatt, hogy a ügyminiszter csütörtökön új- Szovjetunió erőteljesen síkra- ból leszögezte hogy az elfog- szállt az arab ügy mellett. Iáit arab területekről az izra- Arra a kérdésre, miként vé- eli csapatok mindaddig nem lekednek Izraelben De Gaulle vonulnak vissza, amíg a szom- tábornok magatartásáról, Da- szédos arab államokkal alá jan így válaszolt: „De Gaulle nem írják a békeszerződést. Ki- tábornoknak elvben helyes po- jelen tette: „tíz körömmel ra- litikai koncepciója van, amely gaszkodunk az elfoglalt terű- azon az elven alapszák, hogy letekhez” majd azt állította, a közel-keleti probléma sem­hogy Izraelnek nincsenek ag- milyen megoldása sem lehet- ressziós tervei. séges a Szovjetunió hozzájáru­Az ENSZ rendkívüli köz- lása nélkül”. (AFP, REUTER) MOSZKVA (TASZSZ) A szovjet kormány erélye­sen tiltakozott az Egyesült Ál­lamok kormányánál amiatt, hogy az amerikai légierő bom­bát dobott — a Mihail Frun­ze szovjet kereskedelmi hajó­ra Haiphong kikötőjében. A jegyzék, amelyet ma ad- sainak veszedelmes következ- tak át az Egyesült Államok menyeiért neki kell viselnie a moszkvai nagykövetségének, felelősséget. (MTI) rámutat, hogy június 29-én a szovjet kereskedelmi hajóra repeszbombát dobtak, amely felrobbant és kárt okozott a hajóban. A szovjet kormány jegyzék­ben figyelmezteti az Egyesült Államok kormányát, hogy az amerikai légierő kalóztámadá­Nyugalom — Burmában RANGOON (MTI) Az AFP hírügynökség Je­lentése szerint a csütörtöki nap nyugodtan telt el Burma fő­városában, amelynek négy kerületében rendkívüli állapo­tot vezettek be a Kína-ellenes tüntetések megfékezése céljá­ból. Ugyanakkor a burmai rádió közölte, hogy értesülése sze­rint a pekingi burmai nagykö­vetség épületét csütörtök dél­után óta 200 kínai katona őr­zi. Az Üj Kína jelentése sze­rint előző nap a burmai nagykövetség előtt 200 000 vö­rösgárdista tüntetett. A kínai kormány ismételten tiltakozik a Kína-ellenes erő­szakoskodások miatt, melye­kért a burmai kormányt teszi felelőssé. (AFP, ÜJ KÍNA) Nukleáris robbantás Nevadában WASHINGTON (MTI) Az Egyesült Államokban a nevadai kísérleti telepen csü­törtökön kis hatóerejű föld­alatti nukleáris robbantást hajtottak végre. Az idén ez volt a 16. bejelentett ameri­kai nukleáris kísérlet. Az amerikai atomerőbi- zottság elismerte, hogy a rob­banás következtében kis mennyiségű radioaktivitás volt észlelhető a kísérlet színhelyétől öt kilométernyi­re. Mint a UPI megállapít­ja, technikailag ez a „radio­aktív-szellőzés” megsértést az atomcsendegyezménynek. A szóvivő még azt is elis­merte, hogy a múltban is voltak hasonló „kisebb inci­densek” — (UPI, REUTER). Újra lehet kezdeni Dobozy Imre regénye a sok jóért, amit a báró úr­tól kaptak. Badalik abbahagy­ja Dornics kajtatását, elfogy a cérnája, ráordít a két cseléd­re, az anyátok istenit, tegyé­tek le a ládát, közben észre sem veszi, hogy nadrága ha­sítékát elfeledte begombolni. Egy szép barna szobalány ele­szerszámot, mi meg nem fedett utihintó áll, mögötte mózsiás kosarat visz a hintó­ajánlunk neki. Pattog a tűz a három szekér. Az istálló előtt hoz, rászól Badalikra vihogva, kályhában, a négy katona kö- hosszú lábú, erős vasderes tessék vigyázni gazda úr, el­rülüli, külön világ őik most, mént nyergeinek, az uraság veszti a csingilingiét. Banda­Hideg van — mondja meg- talán a századot siratjáK hátaslovát. lik mérgesen begombolkozik, borzongva. — Nem ártana könnytelenül, jobban, s eset- Gáldy bolyhos vadászkabát- botát rázva vezényel. Le a sa­befűteni. tebben összetartozónak látsza- ban, puhaszárú csizmában roglyát! Mógi, te tetves lépj Bartal készséges. örül, nak, mint mikor a fegyelem járkál a gömbformára nyírt föl! Fogd meg! Sitkény, te hogy a szőrös mentőangyalt fogta őket. Géza fejét rázza, tujabokrok között.. Badalik rühes, kapaszkodj bele! Na, ránk sózhatta. nem, nem akarok gondolkoni, kocsisgazda ellenben ordítva most—: húzd, nyomd! — Ott a fa, hátul, a gádor- de csak bámul dülledten ma- szaladgál az udvaron, vastag Nyomd, húzd! Idehallatszik ban. Ne sajnáljátok. Ha el- ga elé, mégse bírja elhessen- kampósbotját rázza, Dornics, minden szó, lihegés is, erre fogy három vagy négy öl oda- teni gondolatait. a kurva anyádat, hol vagy. tereli a szél. kint is van, jó, száraz cserfa, Reggel heves ágyútűzre éb- Ügy látszik, a harmadik ko­sokáig kitart, istenkém, addig redünk. Délre valahol a mán- csis elaludt. Ismerem ezt a csak vége lesz... De megyek, dóri rév körül dübörög a Dornicsot, mogorva rác em­23. A láda szépen emelkedik ...v, mindjárt eléri a sze­anyátok az ágy szélén ül biz- tüzérségi párbaj. A présház bér, Bitára vafó, egyszer vele kér fenékdeszkájanak magas- tosan, mindig ott ül, ha későn mögül, bakhátra állva hallga- vitettek haza a kastélyból, zu- sa^.at’. .a ,?r az°nDan MOgl megyek. tózunk Erőltetik az áttörést, hozott az eső egész úton szit- vaa jajüutassal Kap tózunk. Erőltetik az áttörést, hozott az eső, egész úton szit- morogja Gallai, az anyjuk kozódott, megáznak a lovai szentségit, már ezeknek is van semmiért. Dornics, te átkozott annyi eszük, ne menjenek tekergő, kitiprom a beledet. a hasá­hoz, a láda elbillen. Sitkény meg a gazda alig győznek el- ugrani előle. Mi a hétszentség megyek. Sorki mozdul, tüzet gyújta­ni. Deső utána szól. — Utolsó paranCSOm ez. ..... w A uc nicujcuca n.tu^ivm a i/ucucL. , ,, . w . , Reggeltől fogva nem vagyok fejjel a falnak, délről akar- Az ő szekerét rakják épp, két van a hasadban. wem tudom, felettesetek. ják körülnyalábolni az egész markos cseléd egy barnára gaz<^a ^r’ f loktek A törzsőrmester megperdül, délbudai frontot. Fésűs Járó mázolt, roppant faládával . e' Na, te "ya™~ Süppedt szeme ég. is kimerészkedik, valaki mé- vesződik. Egymást dirigálják, vaat pls,z<?.! szaia°l csaK> Ka~ — Főhadnagy úr. ne tes- gis megszánhatta, Sorki vagy nyögnek, isteneinek, a rakó- Fi“ 7 ,, t ^agaci sék. . Tarba, adtak neki beretvát. mány valahogy mégse akar Nemi kell, gazda ur mar mu­— Szerettem volna ezt az körül is kaparta a képét, fúr- felkerülni a szekérre a két cse- . Ne po™?’,mass? le on.na": utolsó parancsot az egész szá- csán pucér, mintha levetkő- léd láthatóan mindent elkö- zad előtt elmondani. Milyen zött volna. Most készül a báró, vet, hogy ripityára zúzza a szép jszázad volt, milyen gyö- mondja Géza, odább topogunk barna láda tartalmát, nyörű század... a szőlő szélében, a venyige- Cselédbosszú, módja Gallai Fésűs Járó tűt, cérnát vesz rakások mögé, innen épp be nevetve, elszórakoznak egy elő, köpenye szakadásain öl- lehet látni a kastély udvará- ideig. Sorki köp egyet az In­töget. Meg-megdörzsöli bo- ra, a szérűskert fái között. Az gfen cirkuszra, majd én fel­zontos képét a keze fejével, eső elállt, hűvös szél fodroz- tétetném velük, állítja, s el is nekigyűrkőznek. Most Látom a szemén, borotválkoz- za a meggyűlt tócsákat. A hiszem, meg tudná ugratni a nyomja Sitkény húzza, ni szeretne, utálja tulajondon kastély udvari feljárója előtt társaságot. Sovány elégtétel, elhanyagoltságát, de nem kér bőrrel bevont karosszériájú, véli halkan Fésűs Járó, azért (Folytatjuk) te meg, Sitkény, kapaszkodj fel. Gallai a szemét törli, is­tenem, bazári majmot csinál­nak a gazdából. A cselédek ledobják kabátjukat, helyet keresnek a lábuknak, fennszó- val biztatják egymást, újra Mógi

Next

/
Oldalképek
Tartalom