Nógrád, 1967. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-25 / 148. szám

1967 jónitis 25. vasárnap NÖGR A T> 7 Vasárnapi levél A turisztikáról Egy divat bökkenőiről olvastam a Nógrád előző Vasárnapi levelében, s a téma, amit felvet, elgondol­kodtatott néhány dologban, kivált ami a külföldi tu­risztikával kapcsolatos megállapításokat illeti. Kétségtelen: a turisztika ma világdivat, s mi az utóbbi tíz esztendőben ugyancsak felzárkóztunk hozzá. Mintha egyszerre akarnánk behozni mindazt a restanciát, ami egy korábbi kényszerállapot ered­ményének könyvelhető. A határokon belüli elzárkó­zás állapota után a „népvándorlás” korát éljük. Szinte alig lelek valakit magam körül, aki ne készülődne valamerre, rövidebb-hosszabb távra, de mindeneset­re túl a „palánkon” — ahogyan Móra Ferenc emlí­tette hazánk határát — Becsbe, Prágába, Bukarest­be, a bolgár tengerpartra, Moszkvába, Londonba, Ró­mába. Ügy vagyunk a kínálkozó, csábító lehetőség­gel, mint a gyerek, aki egyszerre szeretne mindent az édességboltban, s mohón befalna mindent, rágatla- nul még ha megfájdul is tőle a gyomra. A színek, az ízek, az illatok eggyé ömölnek ben­nünk az útiélmények során, s utóbb már nem is tud­juk teljes bizonyossággal: Firenzében láttuk, csodáltuk-e azt a bizonyos valamit, vagy Leningrádban. Henceg­ni úgy is megteszi, hogy valahol láttuk, s valljuk meg, néha voltaképp nem az a legfontosabb lé­nyeg, hogy tágítsuk világunk személyes horizonját. ha­nem megmártózni a kíváncsiságban, amely nálunk a külföldönjároknak kijár. Nem beszélek most arról az általános gyarlóság­ról, mely a turistafélét szerzési ösztönök lázába ejti külföldön és a hazaútig málhás öszvérrel teszi hason­lóvá. Űjkori kalandozásunk korának kezdeti betegsége ez, — a mindent-bírniakarás gyermeteg ösztönéből eredő. Ritkán csap kóros szélsőségbe. Idővel bizonnyal túljutunk rajta, — ma még kétségkívül erős kísérő tünete a magyar turisztikának. Szerintem nem érde­mes túlzottan komolyan venni, messzebbre következtet­ni belőle a szükségesnél. Inkább arról ejtsünk több szót, hogy turistáink nagyobb többségében mennyire nyom nélkül múlnak el végül is költséges és fáradal- mas utak. Nagyszerű látványai és produktumai or­szágoknak és nemzeteknek, melyek pedig évekre, sőt életreszólón ható értékűek lehetnének az életünk je­lentőségeiről formált helyes kép alakításában. Vásár­ló körutak mellett természetesen eljutunk dómokba, képtárakba, múzeumokba, a történelem, a kultúra, az emberi alkotóerő híres produktumaihoz, de ezek­ből többnyire mégsem marad meg bennünk egyéb egy-egy dilettáns fotonál, melynek tengelyében mi állunk, nem a Diadalív, és nem a Téli Palota, az er­furti virágváros, hanem mi, büszke és ostoba pózok­ban, — az Auróra ágyúja alatt is úgy, mintha mi ad­tuk volna az első történelmi dörrenést. De mi ezeken túl az élmény? A rossz amatőrké­pek, színes produkciók hazug és hamis dokumentá­cióin túl, abból, amerre jártunk. Marad-e nyoma em­beri kapcsolatoknak bennünk? Vagy úgy száguldo­zunk be országokat, városokat, hogy egyetlen szót sem váltunk a vendéglátókkal? Hogy fogalmunk sem képződhet: hogyan élnek, mi foglalkoztatja gondola­taikat, milyen terveket szőnek mára és holnapra? Ez persze nyelvi kérdés is, meg az: érdekelnek-e ben­nünket igazában azok, kiknek vendéglátó figyelmes­ségét élvezzük és természetesen elvárjuk. Soroljuk a nevezetes helyeket, amerre megfordultunk, szinte élő prospektusokká válunk egy idő után, de egyetlen né­met, orosz, bolgár, francia barátunk nincs, akivel üd­vözlő lapot válthatnánk. Csak ennyi lenne hát útjaink tartalma, emléke? Néhány albumba ragasztott kép?.. Egy színes étlap?.. Egy Metrójegy? Ennyiért igazán kár pénzt adni, fáradni és tö­rődni, kivált, ha itthon is idegenként élünk nagyob- bára. Nem arra a bizonyos emberre célzok én, aki sohasem volt túl faluja határán, hanem azokra, akik bekalandozták ugyan földrészünk számos helyét, de igényen és rangon alulinak érzik, hogy hazánk tá­jaival ismerkedjenek. Az ilyen sznobok inkább Fülek­re mennek át, elmondani, hogy Csehszlovákiában jár­tak, mintsem Egerbe, vagy Lillafüredre rándulná- nak ki egy vasárnapon, s fogalmuk nincs sokaknak a külföldjárás bűvületében, mennyi szépséget mulasz­tanak el itthon. A világért ne értse félre senki: nem a külföld­járás fölött akarok pálcát törni, nem azt kívánom ki­fejteni, hogy mindenütt jó, de itthon a legjobb, mindössze okosobb, hasznosabb turisztikára, tartal­masabb utazásokra szeretnék hevíteni. Ebben a te­kintetben mindenki maga dönt, s csupán annyi a megjegyzésem, hogy nem feltétlen külföld és a „nyugat”-külföld az, mely okvetlenül maradandó élménnyé válhat. Igaz viszont, hogy hazai szer- veink, idegenforgalmi és vendéglátó intézmé­nyeink az eddiginél többet is tehetnének a belföldi turisztika megkedveltetésére, fellendítésére. Meghir­dették nálunk az „Ismerd meg hazád” országjáró mozgalmat, de igazság, hogy napjainkban a legsova- nydbb tárcájú külföldinek több szíveskedés jut ré­szül, mint a hazai vendégnek. Az sem mindig bizo­nyos, hogy a hazainak jut-e egyáltalán valami. Ak­kor pedig szinte kár az országjárást propagálnunk, s nem csodálhatjuk, ha a figyelem tovább is inkább a külföldi túrák vonzóbb kilátásaira irányul. « Azt hiszem, az Egy divat bökkenőiről olvasottak­hoz ez is hozzátartozik. Az, hogy a külföldjárás két­ségkívül erős divatjának némileg egészséges mérsék­elését csak úgy segíthetjük eredményre, ha turisztikai ~~ és vendéglátó intézményeink a hazai vendégnek épp­oly készséges fogadtatást adnak, mint a határokon túlról jövőknek. Nem többet, de nem is kevesebbet. Annyit mindössze, hogy a hazai turista vagy üdülni vágyó szintén otthon érezze magát — itthon. Egyszer talán ezt is megérjük. S nem csak elő­és utószezonban, de a főszezon idején is. Barna Tibor Máglya-közi látogatás A lépcsőházban félhomály van, kint kánikula. Azt mond­ja a XIII. .kerületben a Pan­nónia utca egyik házmestere: — Igen, kérem, hallottam a művész úrról. Itt a kör­nyéken sok művész él. Kis, keszeg emberke, fakó- kek köpenyben. A kapuig kí­sér olyasféle tisztelettel, mely annak jár, aki — ha nem is művész —, de legalább valamelyest kapcsolatban áll a művészekkel, ha másképp nem, találkozik, beszél velük. Szóval, valamiféle közös ügyük lehet. Néz utánam a hatalmas, ásító kapuból, amely mind­járt újra elnyeli, s én Mol­nár Ferencre gondolok hirte­len, aki oly csodálatosan érez­te meg „szülőfaluja, Pest” „lelkét” házaiból, embereiből, figuráinak nappali és esti-éj- szakai-hajnali életéből, Visszanézek, a kis ember már eltűnt söpröget, a lifttel talán újra söpröget, a lifttel babrál. Azt is meg kell javí­tani valakinek a „művészek városában”. Ügy éreztem, ezt a jelzőt akasztotta volna leg­szívesebben nemcsak utcájá­ra, környékére, de egész Bu­dapestre a készséges „molnár - ferenci” emberke. A Máglya-köz a városnak ugyancsak egy másik arca. (Mennyi arca van! Senki sem számlálhatja össze.) Megannyi művészlakás áll a környéken, szobrászok kalapácsolása hangzik. Elhallatszik talán a Fiastyúk étteremig. Kis túl­zással azt hihetnők, e tájékon amúgy sem ritka ipari üzem elé vetődtünk. De az épület­tömb előtt nem hörgő motorú tehergépkocsik várakoznak a vasajtók előtt, hanem hófehér, frissen faragott kőfigurák magasodnak félig-, vagy egé­szen készen, szobrok nyújtják égre fejüket, kőkemény kar­jaikat. Az épülettömb eleje sajátos szabadtéri galéria. Itt él, alkot a Nógrádból elszármazott ifjú Szabó Ist­ván és felesége. Művészhá­zaspár. Ifjú Szabó szemüvegét tö- rölgeti, hellyel kínál. Ruhá­ja fehér, ahogy mozdul, száll belőle a finom gipsz- és kő­por, amely a kezefejét is be­lepi, mint a molnár öklét a liszt. A műterem üvegkapu­ján, üvegfalán beszűrődő vi­lágosságban gipszfigurák ma­gasodnak. Még így, félig sem készen, jóformán frissen szü­letett ötletként is hatalma­sabbak leendő alkotójuknál. Milyen nagyra nőnek majd, amikor életre kelnek, attól függ, mennyi munka, erő, mennyi „lélek” telik a mű­vészből. Hiszen minden mfl, minden szobor külön-külön is egész életet kíván, ugyan­akkor külön-külön is adhat új életet. Ifjú Szabó Istvánnal alko­tásain keresztül is többször találkozhatunk Nógrádban. Legutóbb a növekvő bányász- településen, Nagybátonyban mutatott be kis kamarakiállí­tást szobrokból, plasztikák­ból. Köztéri műve is van a településen, a Furulyázó lány. Salgótarjánban pedig ez év­ben állították fel halas figu­ráját a festői környezetben levő városi strand bejáratá­nál. Mit csinál most a művész? leányfigura, amely a Fehér­vári úti fővárosi művelődési ház elé kerül, miután bronz­ba öntik. Ifjú Szabó forgatja körbe a gipszszobrot, játszik, váltakozik felületén a fény­árnyék. Mintha valóban tán­colna. A műterem másik sarká­ban makett hever egy aszta­lon, az országos mentőszol­gálat új székháza, amely Pé­csett épül. — Azért van nálam a ma­kett — mondja ifjú Szabó — mert a székház elé az én kom­pozícióm kerül. A szimboli­kus figura azt jelképezi majd, hogy az ébredő ember biz­tonságban, óvó kézben van. Ezenkívül még egy szobron dolgozom, címe: Anya, gyer­mekével. Szintén Budapestre kerül, a XVIII. kerületi új La­katos utcai új latKÓtelepre. Idős Szabó István fia az augusztust Nógrádban, Ben- cúrfalván, apjánál tölti. — Pihenni jön haza? — Nem. Faragni. A rövid műteremlátogatá­son is lemérhető, hogy mon­danivalójának közvetítésére, a tömeg arányosítás, a mintá­zás, a térbehelyezés rendjét keresi a művész. Alkotásai alkalmasak arra, hogy új vá­rosaink születő egységének részei legyenek, és emberi tartalmukkal az egyén és a közösség érzelméhez közel ke­rüljenek. Egy kőmackó áll a műte­remben. Nem tudom, mivel szeretnek játszani a gyerekek. Bizonyosan szeretik azonban az állatokat, azokat is, ame­lyek kőből vannak udvaro­kon, játszótereken. Talán a legnagyobb aján­dék, amit a városrendezés parancsnokai, a tanácsok munkatársai a gyerekeknek adhatnak: a játszótér és a já­ték. Salgótarján nincs tele ját­szóterekkel, bokrokkal, homo­kozókkal, lengő hintákkal, életteli figurákkal, amelyek megannyi barátai, személyes ismerősei lehetnek a város gyerekeinek. De az óvodák udvarai már- már kezdenek játékossá, han­gulatossá válni. A gyerekek tudnak ezekről a miniatűr játszóterekről, amelyek szeré­nyen bújnak meg a kő- és betonfalak árnyékában. Gon­dolom, a városi tanácson sem feledkeznek el egészen a gye­rekekről, ha gondjukat még nem is tudták megoldani. — Ezt a mackót a felesé­gem faragta — tájékoztat if­jú Szabó István. Szemével megsimogatja a kőállatot. Tö- rölgeti a szemüvegét. Talán jó lenne ez a mackó is valamelyik salgótarjáni óvoda udvarára... Tóth Elemér Gipszből elkészült a táncos Kömackó... meg a műteremben Halászó fiú a városi strand b ejáratánál... Mozgatja a szél (Ifjú Szabó István alkotása)

Next

/
Oldalképek
Tartalom