Nógrád, 1967. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

2 MOCRÄß 1967. június 1. esÖfSriöÄ Roscsin nagykövet: S Szovjetunió kész az alomsoroflipó-egyezmény aláírására GENF (MTI) A Szovjetunió a jelenlegi igen kedvezőtlen nemzetközi helyzetben is az atomsorompó- egyezmony kidolgozására és aláírására törekszik — mon­dotta Alekszej Roscsin nagy­követ, az ENSZ Leszerelési Bizottságának munkájában részvevő szovjet küldöttség vezetője Hettaá Andrásnak, az MTI genfi különtudósítójának adott nyilatkozatában. A szovjet diplomata, aki ez év februárjában óvatos derűlátással ítélte meg a gen­fi konferencia kilátásait ez­úttal hangsúlyozta, hogy a nyugati nagyhatalmak részé­ről időközben igen sok újabb nehézséget támasztottak. Az NSZK — mondotta — továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ne egyedül az ENSZ bécsi nemzetközi atomenergia ügy­nöksége ellenőrizze a szerző­dés végrehajtását, hanem párhuzamosan a nyugat-euró • pai államok szervezete, az Euratom is. Ez nyilvánvaló meötülönbözíetést jelentene a szerződés aláírói között. E kérdésekről egyébként időközben tanácskoztunk szö­vetségeseinkkel, így a Ma­gyar Népköztársasággal is. A nyugati hatalmak részéről — folytatta — eddig nem ta­pasztalhattunk készséget arra, hogy mindannyiunk sza­mára elfogadható ellenőrzési módszert dolgozzunk ki. Az adott nemzetközi helyzetben, amikor Washington és Bonn viszonyát több vitás kérdés is terheli, úgy tűnik, hogy amerikai részről továbbra is szükségesnek tartják a bon­ni álláspont támogatását a genfi tárgyalásokon. Ugyan­akkor legutóbb, miután Ang­lia bejelentette a Közös Piac­hoz való csatlakozási szándé­kát, genfi álláspontja az aitomsorompó-szerződés ellen­őrzésének kérdésében a ko­rábbinál „hajlékonyabb” lett — az Euratom elképzelés ja­vára. Bizonyos további nehézsé­geket jelentenek egyéb néze­tek, például a héten kifejtett svéd álláspont, amely az atomsarompó-szerződést más. az atomhatalmakat érintő le­szerelési intézkedésekkel kí­vánja összekapcsolni. Néze­tem szerint eddig éppen az atomhatalmak tettek önként a fegyverkezést csökkentő in­tézkedéseket a moszkvai atomcsend-szerződés aláírá­sával. „A Szovjetunió — mondot­ta a továbbiakban Alekszej Roscsin — kész biztosítéko­kat adni a nukleáris fegyver­rel nem rendelkező országok részére. Olyan szakaszt java­solunk a szerződésbe, amely­ben a atomhaitalmak kötele­zik magukat: nem alkalmaz­nak atomfegyvert olyan or­szágok ellen, amelyek azzal nem rendelkeznek, s ilyet te­rületükön nem is tárolnak. E javaslatunkat amerikai részről erősen ellenzik. Az ok kézenfekvő: az NSZK te­rületén nagy mennyiségben tárolnak amerikai nukleáris fegyvereket. A tárgyalások a következő időszakban is to­vább folynak. Nézetünk sze­rint az atomsorompó-egyez- mény megalkotásával enyhít­hetünk a nemzetközi feszült­ségen, s erre éppen most rendkívül nagy szükség van” — mondotta Roscsin nagy­követ. Az általános felhívás semmit sem ér Kötélhúzás Nigériában LAGOS (MTI) WASHINGTON (MTI) Az ENSZ Biztonsági Taná­csának keddi ülésén felszólaló három arab delegátus Liba­non, Szíria és az Egyesült Arab Köztársaság képviseleté­ben azt követelte, hogy a vi­lágszervezet ítélje el az iz­raeli agressziót. A tanácsban résztvevő nyugati országok egy része azt akarja elérni, hogy adjanak közzé egy nyi­latkozatot, amely általában felhívja az érdekelt feleket, ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek a feszültség további növekedésére vezethetnek. Az arab államok rámutattak, egy ilyen általános érvényű felhívás semmit sem ér, ha nem mutat rá a feszültség igazi okára és a felelősökre. George Tomah, Szíria de­legátusa kijelentett», hogy Izrael agresszív politikájához Gowon alezredes, a nigériai szövetségi kormány feje, több gazdasági szankciót jelentett be a szakadár kelet-nigériai tartománnyal szemben. A lagosi rádió kedd este be­jelentette, hogy a nyugati és a közép-nyugati tartomány katonai hatóságai felszólítot­szemmel láthatóan teljes tá- í:ák 'a tartalékosokat, csatla riogatást kap az Egyesült Ál­lamoktól, amely „pártatlansá­gát” hangoztatja ugyan, de valójában Izrael oldalán fog­lal állást. Goldberg amerikai köldött kozzanak egységeikhez. La- gosban egyébként nyugalom uralkodik. Gjukwu alezredes, a kedden kikiáltott Biafrai Köztársaság vezetője a késő esti órákban hangoztatta, hogy egyelőre rádióbeszédet mondott, és eb­nem szabad lezárni az Álca-; ij8a kijelentette, hogy az új bai tengerszoros bejáratát. j köztársaság kész elfogadni a kihívást. Ojukwu ezzel vála­szolt a szövetségi kormány in­tézkedéseire. Gaulle RÓMA (MTI) Mint a 'hírügynökségek je­lentik, VI. Pál papa szerdán kora délelőtt fogadta De Ga­ulle-!. A francia államelnök a pápánál ben tett hivatalos látogatást a római katolikus egyház jelen­legi fejénél. Az AP értesülése szerint a pápa és De Gaulle az európai egység kérdéséről Az Afrikai Egységszervezet­hez közelálló körökben a Biaf­rai Köztársaság kikiáltását tragédiának tekintik, és az af­rikai kontinens egységére mért újabb csapásként értékelik — jelenti Addisz Abebából az AFP ebben a minőségében eteö íz- beszélgetett. A nyugtalan térség nyugalmáért „Európa, amely két világháborút is megért, továbbra is nyugtalan térség” — mondja a kommunista pártok Karlovy Vary-i tanácsko­zásának nyilatkozata. Az egész világ nyugtalan a mi korunkban, s oly gyakran hallunk katonai államcsínyek­ről Afrikában, véres összetűzésekről Latin- Ameri kábám, oly kegyetlen szívóssággal árad­nak a hírek a vietnami háborúról, a közel- keleti válságról, hogy ezekhez képest a mi öreg Európánkat akár nyugalmasnak hihet- nők. A görögországi tragédia figyelmeztetett, hogy a nyers, fasiszta erőszak a mi kontinen­sünkön is rohamra indult Béke volt és van Európában, de biztonságos béke a háború vége óta nincs. Még békeszer­ződés sem követte mindenütt a világháborút: a két Németország helyzete e tekintetben má­ig rendezetlen. Egy másik kontinens — Ame­rika — hadserege, rakétái állomásoznak Euró­pa szívében, s a NATO-paktum összefogja őket nyugat-európai tőkés hatalmak hadere­jével. A szovjet hadsereg egy» egységei is az ország határain túl állomásoznak — ilyen ennek a helyzetnek a logikája. Megszoktuk, hogy együtt éljünk ezzel a „kis” bizonytalansággal. — s bízunk benne, hogy a „nagy háborút” elkerülhetjük, mert a Szovjetunió erős és békeszerető hatalom, az ő ereje védelmet, egyensúlyt teremt az ag­resszió ellen Európában. S ha ilyen nyugtalan békénk van, azt kell figyelnünk: a feszültség, vagy az enyhülés irányába haladnak-e az események. Oly nagy az ellentét a szembenálló felek közt. hogy nyomban, egy csapásra, gyökeres megoldást találni majdnem lehetetlen. Amíg nincs le­hetőség teljes megoldásra, a részleges meg­oldásoknak megnő a becsülete, a fontossága. A Karlovy Vary-i értekezlet józanságát mu­tatja, hogy mekkora súllyal szerepelt ez a kérdés a tanácskozásokon. „Arra törekedve, hogy megnyissuk az európai biztonság és együttműködés távlatait, határozottan állást foglalunk a részmegoldásokról szóló egyezmé­nyek megkötése mellett, elsősorban a lesze­relés területén ... Beható tanulmányozást ér­demel e téren minden javaslat, amelyet kor­mányok. pártok, társadalmi szervezetele, po­litikusok és tudósok terjesztettek elő” — hang­zik a nyilatkozat. Elsősorban a fegyveres feszültséget csök­kentő rész-egyezmények jelentősek a bizton­ság szempontjából. Ilyen megegyezés már született néhány: ilyen például az atomcsend­ről, a nukleáris kísérletek beszüntetéséről; a világűrnek kizárólag békés célokra történő felhasználásáról; az Antarktisz, a sarkvidék atommentes övezetté nyilvánításáról. Ilyen törekvés nyilvánult meg Afrika országaiban, szó van a Földközi-tenger, a Balkán, s a Duna-völgye atommentes övezetté alakításá­ról. Ha ezeken a területeken nincs atomfegy­ver, nincs atomcélpont sem — csökken az esetleges háborús tűzfészkek száma, s ez a helyes, a békés irányba tartó mozgást jelzi, ha csak részmegoldásként is. Ugyanez áll az atomsorompó-egyezményre, a nukleáris fegy­verek birtoklásának továbbterjedését korlá­tozhatná ilyen megegyezés. Maga az európai biztonság persze csak részletkérdés a világ biztonságához képest, hiszen a világ most oly kicsi lett, a technika fejlődése nyomán, hogy minden része függ a legtávolabbi földrészeken végbemenő eseményeiktől is. De a korlátozott enyhülés is enyhülés, és nem feszültségnöve­kedés, s ez általában hasznos. (így el lehet jutni pl. a NATO és a Varsói Paktum egy­idejű, teljes felszámolásáig is ...) Am ha valami hasznos, akkor csinálni kell, törekedni kell tehát a részmegoldásokkal eny­híteni a nemzetközi feszültséget. Ilyen rész­egyezményekre, a különböző társadalmi rend­szerű országok között az együttműködés ki­szélesítésére számtalan alkalom, lehetőség nyí­lik. Ilyen volt — magas szinten — Koszigin látogatása Franciaországban, Angliában, Skandináviában. Ilyen megegyezés jött létre a vasutas- és vegyipari szakszervezetek között — világméretekben. Ilyen fórum lehet a Ki- ieneek Bizottsága, amelynek tagjai közt van­nak NATO-országok, semlegesek, s a Varsói Paktum országainak képviselői. Ilyenek a gazdasági- és kultúregyezmények, s minden olyan közös lépés, amely bontja a falat a két rendszer népei között — s nem azért bontja, hogy törést nyisson rajta a túlsó oldal felé. Harc a részmegoldásokért — küzdelem a közöny ellen, az emberek öntudatra ébreszté­séért, hogy ne a vésznek — valamiféle csoda útján való elhárításában reménykedjenek, ha­nem közeledtét akadályozzák, építsék a gáta­kat a háborús feszültség hulláma elé. s egy­más jobb megértésére, különböző és ellentétes világnézetű emberek együttélési módjainak ki­alakítására törekedjenek. Ezt a nehéz, türelmet és éberséget igénylő, nagyon reális és nagyon emberi programot ja­vasolták a kommunisták Karlovy Vary-ban. p—r Miéri utasították ki a misszionáriusokat? Provokáció í Kedden az egyik pekingi utcában vörösgárdista csoport' vette körül Gerhard Kahlen- j bachot, a Német Demokratikus ■ Köztársaság pekingi nagykő- { vétségének másodtivkárát és [ egyik munkatársát. Azzal vá- S dolták őket, hogy „provokáci­ót követtek el a forradalmi tö­megekkel szemben”, mert az utcában kiragasztott plakáto­kat és faliújságokat olvasgat­ták. A két diplomatát ezután a rendőrségre kísérték és egy óra hosszat ott tartották. KAIRÓ (MTD Hadzs Habib Tall, Guinea kairói nagykövete sajcóértekez- letet tartott, a Guineái De­mokrata Párt megalapításának 20., és a hatalomrajutásának 10. évfordulója alkalmából. A nagykövet azral vádolta Fran­ciaországot, hogy beavatkozik az ország belügyeibe, és a rendszer megdöntésére törek­szik. Kijelentette, hogy Guinea megvédi forradalmi vívmánya­it Az MTI kairói tudósítójá­nak arra a kérdésére válaszol­va, miért szólította fel Conak­ry távozásra a külföldi misszi­onáriusokat, Habib Tall el­mondotta, hogy Guinea tiszte­letben tartja a vallásszabadsá­got, és így a kisebbségi keresz­tyén meggyőződést is: nem en­gedheti meg azonban, hogy a vallás ürügyén beavatkozza­nak az állam ügyeibe. A rádió és a tv mai műsora KOSSUTH RÁDIÓ: 8.22: Lakatos Vince népi zenekara játszik, Jákó Vera és Mozsár Imre énekel. — 9.05: Idő­szerű nemzetközi kérdések (ism.) — 9.15: Csókaréti mar jális. — 9.35: A Lórántffy Zsuzsanna zenei általános is­kola énekkara énekel, vezényel Bartalus Ilona. — 9.45: Országjárók kalauza. — 10.10: Zenekari muzsika. — 10.51: A Magyar irodalom kincsesháza. Pillangó. — 12.15: Min­denki kedvére! — 13.45: Törvénykönyv. — 14.00: Ma­gyar nóták. — 14.35: Fjodor Saljapin énekel. — 15.10: Kérdezzen! — 15.15: Ott a völgyben — Répáshuta. — — 16.15: A szép Galathea. — 16.37: Kedd, szerda, csü­törtök. — 16.56: Hallgatóink figyelmébe. — 17.15: Da­loló nagyvilág. — 17.43: Mitől kispolgár? V, — 17.58: Hangverseny a stúdióban. — 18.23: Ismeri-e? —. 19.30: Sanzon-presszó ... — 20.00: Közvetítés Münchenből. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarának és énekkarának Bcethoven-hangversenye. — Kb.: 21.50: Filmdalok. — 22.25: Slágerröl-slágerre. — 23.20: Régi operamuzsika. — 0.10: Sólyom Janka sanzonfelvételeiből. PETŐFI RADIO: 10.00—12.15: Zenés műsor üdülőknek. — 12.13: Verdi operáiból. — 13.17: A hónap slágerei. — 14.00: Kettőtől — hatig. — 18.10: Józsa Ibolya magyar nótákat énekel. — 18.23: Emberpiac. — 18.53: Kreisler karmester muzikális klubjában. — 20.30: Hölgy válasz. — 21.01: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. Társas­játék. — 21.44: Színes népi muzsika. — 22.25: Mi a strukturalizmus? — 22.35: Fjodor Saljapin fiatalkori fel­vételeiből. — 22.56: Galoppversenyeredmények. A TELEVÍZIÓ MŰSORA: 9.00: Iskola-TV. — 9.30: Mű­sorismertetés. — 9.31: Kenyér, szerelem, féltékenység. Ma­gvarul beszélő olasz film (ism.) — 11.05: Sopoti me­lódiák. Filmösszeállítás (ism.) — 14.30: Iskola-TV. — 17.58: Műsorismertetés. — 18.00: Hírek. — 18.05: Hétmérföldes kamera. Üttörőhíradó (ism.) — 18.20: Telesport. — 18.45: A világ térképe előtt. — 19.00: Kapcsoljuk... Hely­színi közvetítés. — 19.30: Holnapi gondok. — 19.50: Esti mese. — 20.00: TV-Híradó. — 20.20: Kutyaházban. Ma­gyarul beszélő angol filrabohózat. — 21.40: Szülők, ne­velők egymásközt. Amiről egész évben szó volt... — 22.00: TV-Híradó — 2. kiadós. BESZTERCEBÁNYA: 16.25: A Dukla Praha — Sparta Praha CKD labdarúgó-márközés közvetítése. — 18.15: Rejt- vénymüsor. — 19.00: TV-Híradó. — 19.35: Nemzetközi gyer­meknap. — 21.43: Kisfilmek. Husszein: Az arab nemzet egy emberként száll szembe a kihívással Irak csapatokat küld Jordániába A bagdadi rádió kedd esti jelentése szerint Aref iraki el­nök annak a telefonbeszélge­tésnek során, amelyet Hussze­in királlyal annak kairói lá­togatása idején folytatott, ígé­retet tett, hogy az iraki csa­patok a közeljövőben harci ál­lásokat foglalnak el a Jordá­niái—izraeli határon. Jordánia örömmel fogadja az iraki csa­patokat területén — mondta Husszein király Aref elnök­nek. A közel-keleti válság kez­■ detén — emlékeztetnek a hír- | ügynökségek — Irak nem volt hajlandó csapatokat küldeni a jordániai—izraeli határra. Flottaiuozdulatok I Az A1 Akii bar jelentése sze­■ rint az amerikai hatóságok en- | gedélyt kértek az Intrepid re- , pülőgép-anyahajónak a Szue- l zi-csatomán való áthaladására [ a Vörös-tenger irányába. A nyugati hírügynökségek tudó­sítói az America amerikai re­pülőgép-anyahajó fedélzetéről jelentik, hogy hétfőn látótá­volságra felzárkózott egymás­hoz a Saratoga és az Ameri­ca repülőgép-§nyahajó. Az Int- repidről azt írják, hogy 70 gép állomásozik fedélzetén. A nyugati tudósítók arról is be­számolnak, hogy az amerikai fiottaerőket a Földközi-tenger térségében szovjet hadihajók követik. Az amerikai parancs­nok szerint az elmúlt hét vé­ge óta szovjet rombolók kísé­rik figyelemmel a 6. flotta mozdulatait. Az EAK és Jordánia egyezményéről Husszein jordániai király keddi kairói villámlátogatásá­nak eredményei örömmel töl­tötték el mind az EAK mind Jordánia népét. Délután fél ötkor írták alá a védelmi egyezményt. Ez alkalomból Nasszer és Husszein beszédet mondott A király kijelentette, hogy ettől a naptól fogva az arab nemzet egy emberként száll szembe a kihívással. Az elnök köszönetét mondott az uralkodónak kezdeményezésé­ért. Husszein az egyezmény alá­írása után meglátogatta az EAK hadseregének főparancs­nokságát és gz Arab Liga kö­zös katonai parancsnokságát. A király kedden este haza­repült Ammanba. maga vezet­te Caravelle-típusú magánre­pülőgépét. Vele együtt utazott Jordániába a Palesztina! Fel­szabadítás! Szervezet elnöke. Husszeint és Sukeírit Amman - ban ujjongó tömeg fogadta. A király hazaérkezését követően a jordám vezérkari főnök fel­hívást bocsátott ki. amely sze­rint minden 1940 után szüle­tett állampolgárnak jelentkez­nie kell á sorozó irodáknál. Ez egyértelmű az általános moz­gósítással. — Sajnálattal kellett tapasz­talnunk. hogy a külföldi misz- szionáriusgk kiszolgálták és segítették az imperialistákat Guineában. Nem engedhettük meg, hogy a vallás helyett al­kotmánymódosításról beszélje­nek és a gyarmatosítók esz­méit terjesszék. A nagykövet nyilatkozott azokról a nyugati sajtóban megjelent híresztelésekről, amelyek szerint Nkrumah volt ghanai elnököt háziőrizetben tartják. — Nkrumah Guinea szemé­ben Ghana alkotmányos és törvényes elnöke. Népe nem tagadta meg. Az imperializ­mus ügynökei távollétében, ál­lamcsínnyel döntötték meg kormányát. Guinea a jelenle­gi ghanai kormányzatot illegá­lisnak tekinti, Nkrumah elnö­köt pedig a testvérország iga» képviselőjének. Semmiféle el­lentét nincs Sekou Touré és Nkrumah között. Ghana elnö­ke vendégünk, államfőként tiszteljük őt. bízva abban, hogy az afrikai egység általa meg­hirdetett politikája hozzájárul majd kontinensünk teljes fel­szabadításához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom