Nógrád, 1967. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

1 A püspöki kísérlet Érdekes kísérlet színhelye volt néhány napig a szurdok- püspöki Béke Tsz, ahol mint­egy húsz holdnyi cukorrépa m- rületet tartottak fenn a Gödöl­lői Agrártudományi Egyetem számára. A kísérlet kétféle ér­dekességgel is szolgált: a ré­pa egyelését nemcsak géppel végezték, hanem vegyszer al­kalmazásával is. A hatsoros egyelőgép Or. Szepesi István, tanszékvezető egyetemi tanár találmánya. A traktorvontatású gépen hat asszony helyezkedett el a ké­nyelmes ülőhelyen, ahonnan olyasféle rendszerrel végezték újszerű munkájukat, mint a korábbi burgonyaültető és pa- lántázó gépek egynémelyiken. Csakhogy itt nem palántákat helyeztek el, hanem műanyag poharakkal takarták le azokat a répaegyedeket, amelyeket meghagyásra szemeltek ki. Az asszonyok gumikesztyű­ben dolgoznak, mert a takaró­poharak elhelyezése után a gép vegyszert permetez a ré­pasorra és a fölösleges töveket kiégeti, elpusztítja. A vegysze­rezéshez an gol "szert, a Gramo- xont használják, ami ugyan­csak kipróbálás alatt áll. Nem­sokára angol vendégek részvé­telével ellenőrzik a gépi mun­ka és a vegyszer hatását. A termelőszövetkezetből sok szemlélője volt a kísérletnek, hiszen tudvalevő, hogy a répa- egyelés az egyik legfárasztóbb, munkaigényes feladat, ha em­beri erővel, kézzel kell végezni. S reménykednek, hogy a kísér­let sikerével ezt a kínosan ne­héz munkát is helyettesíteni tudja és fogja a gép. Tálcákból rakják le a műanyag poharakat. A poharak al­ját fémmel látták el. Használat után egy elektromágneses henger és egy futószalag segítségével ismét visszakerülnek a tálcákba A vegyszert tartalmazó tartállyal felszerelt traktor, és mögötte a kényelmes munkagép. Balról: dr. Szepesi István, a feltaláló (Koppány György felvételei) VTLAC PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! NŐGRÁD AZ MSZMP NŐGRÁD MtCYH 617 Q f TS AGA ES A M i C Y (I TAN Á'C S L AP í Á XXIII. EVF. 127. SZÁM ’ ARA: 50 FILLÉR 1967. jCNItlS 1. CSÜTÖRTÖK \ nyugtalan térség nyugalmáért (2. oldali Biztosabb alapokon (3. old) Szurkolásról — szurkolóknak (5. oldal' Tagad az gyilkos ötszörös (6 oldal Számvetés és útmutatás Hónapok óta tartó előkészületek után ma megkezdi mun­káját az ifjúsági szövetség megyei küldöttértekezlete. A me­gyei fiatalok legönludatosabb részét, a nógrádi KISZ-eseket képviselő küldöttek mai, salgótarjáni tanácskozásának hom­lokterében a június végén sorra kerülő VII. KISZ-kongresszus all. A megyei közvélemény érdeklődéssel fordul az ifjúsági szövetség küldöttértekezlete felé. Az előzmények: a, kong­resszusi készülődés, a fiatalok pluszként vállalt termelési eredményei, a KISZ-alapszervezetek vezetőségeinek, maga­sabb szintű bizottságainak újraválasztása, és azok a társa­dalmi, politikai események, amelyek szervezésében, rendezé­sében vagy részt vállaltak a megyei fiatalok — jó előkészítői voltak a felnőtt társadalom ma megnyilvánuló fokozott fi­gyelmének.■ A küldöttértekezlet mai tanácskozásával új, jelentős ál­lomásához érkezett a megye folyton jobbért, haladóbbért munkálkodó ifjúsága A mai nappal elérkezett a visszapillan­tás, az értékelés ideje, amikor számot kell és érdemes adni arról, mit, végzett, mit és mennyit teljesített a megye ifjúsá­ga a KISZ VI. kongresszusa óta. A munkás hétköznapok ap- róbb-nagyobbno.k számító eredményei a mai beszámolóban nagy egészként összegyűjtve, imponálóan bizonyítják az if­júsági szövetség eredményes munkáját. Számvetés és útmutatás a ma kezdődő küldöttértekezlet. Azzal a meggyőződéssel üdvözöljük a megye ifjúságának felelős és rangos fórumát, hogy az eddig végzett munka ér­tékelésén túl, útmutatást nyújt a fiataloknak a további cél­kitűzések teljesítéséhez. Kitüntetett tsz-ek Ünnepélyes keretek között kerül sor a kitüntetések, a jutalmak és oklevelek átadására A megyei tanács mezőgaz­dasági osztálya, valamint a megyei versenybizottság érté­kelte a megye, a járások ter­melőszövetkezeteinek termelé­si versenyét. Az eredmények alapján a megye legjobbjának. a nógrádmarcali Aranyka­lász Termelőszövetkezet bizonyult, s így a Magyar Forradalmi Munkás-Pa­raszt Kormány elismerő oklevele mellett, elnyerte a megyei tanács végrehaj­tó bizottságának díszokle­velét, vándorzászlaját és az ezzel járó 15 ezer forin­tos jutalmat. A második helyen az ipoly- vecei Alkotmány Termelőszö­vetkezet végzett, a harmadik pedig az érsekvadkerti Ma­gyar—Csehszlovák Barátság Termelőszövetkezet lett. Értékelték a közös gazda­ságok versenyét a járásokban is. A balassagyarmati járás­ban az ipolyvecei Alkotmány, a rétságiban a banki Üj Ta­vasz, a pásztóiban az er­dőkürti November 7., a szécsényiben a szécsényi II. Rákóczi Termelőszö­vetkezet bizonyult a leg­jobbnak. A közös gazdaságok a járási tanácsok végrehajtó bizottsá­gainak díszoklevelei mellett öt—öt ezer forint pénzjuta­lomban is részesültek. A verseny értékelésénél ki­derült, hogy még egy sor olyan termelőszövetkezet van, amelyek az országos, illetve a megyei versenyben nem értek el helyezést, de eredményük elismerésre méltó. Ilyen töb­bek között az őrhalmi Hazafias Nép­front Termelőszövetkezet, a rétsági Búzakalász, az ecsegi Béke, valamint a varsányi Üj Kalász ter­melőszövetkezetek. E gazdaságok múlt évi munka, juk, eredményeik elismerése­képpen ugyancsak megkapják a járási tanácsok végrehajtó bizottságainak elismerő okle­velét. A megyei tanács mezőgaz­dasági osztályán kapott tájé­koztatás szerint a kitünteté­seket — az okleveleket és a pénzjutalmakat — ünnepélyes külsőségek között adják át a közös gazdaságoknak. Ünnepélyes tanácskozá­son kapják meg a Ma­gyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány elismerő oklevelét, az országos termelési versenyben sike­resen szereplő nógrádmar­cali és ipolyvecei terme­lőszövetkezetek is. Szünetel a széntermelés Tőkésen Újra telepítik Tordas-aknát Nógrád megyei iskola nyerte a csapatversenyt Szakmunkástanulók találkozója Szombathelyen A Nógrádi Szénbányászati Trösztöt az élet kényszeríti arra, hogy az eddigieknél job­ban alkalmazkodjék a nép- gazdasági igényekhez, a piac­hoz. A megváltozott körül­mény elengedhetetlenné teszi az erők ésszerű átcsoporto­sítását. Ez a jelenség egyéb­ként az idén szinte általános­sá vált. A háttérben mindig a gazdaságosságra való tö­rekvést tapasztalni. Korábban hírt adtunk ar­ról. hogy átmenetileg szüne­teltetik Tordes-akna terme­lését. A bányászokat a szom­szédos töbhi aknákhoz he­lyezték akkor át. Most ismét egy másik intézkedésre ké­szülnek. Június elején Tő­kés-akna termelését szünetel­tetik. Itt nagy költségszinttel termelték, és éppen ezért vált szükségessé az intézkedés. Tor- das-aknát viszont, ugyancsak JunruE elején, ismét telepítik. elsősorban helybeli, tehát ka­zárt bányászokkal. A Nagybátonyi Szolgáltató Üzem, valamint a tröszt anyagellátó üzeme kezelésében több új üzemágat alakítottak ki. Szerződéses kötelezettséget vállalt a tröszt alkatrészgyár­tásra, fa feldolgozására fűrész­árunak, és csomagoló ládák gyártására is. Ezekhez szüksé­ges a munkaerő-átcsoportosí­tás. hiszen a szerződésben fog­laltak teljesítése kötelező. Ezékre a helyekre is irányí­tanak át a bányából felszaba­duló munkaerőkből. Itt a megyei ipari átlagnál mintegy 10 százalékkal magasabb a bérszínvonal. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt területén felszabaduló munkaerő foglalkoztatását ed­dig még biztosítani tudták, és valószínű, hogy a jövőben is tudják, tehát senki nem ke­rül elbocsátásra, csupán át­helyezésre. Az elmúlt napokban ren­dezték meg Szombathelyen a mezőgazdasági szakmunkás- tanulók I. országos találko­zóját, amelyen a mintegy 800 fiatal között szép számmal képviselték megyénket is az ifjú szakmunkástanulók. A találkozót megelőzően bonyo­lították le a szakma kiváló tanulója címért folyó verse­nyeket, valamint a kulturá­lis és sportrendezvényeket. Nógrád megye szakmunkás­tanulóit a Balassagyarmati Mezőgazdasági Szakiskola hall­gatói képviselték, s az ered­mények azt bizonyítják: sike­resen. A kultúrverseny során Gólyán István cserhátsurá- nyi fiatal, a balassagyarmati szakiskola II. éves gyümölcs­termesztő tanulója aranyérmet szerzett. A magas elismeréssel citerás számát jutalmazta az értékelő bizottság. Nógrád megyei fiatalok -- két va- nyarci kislány — hozták el az ezüst érmet is, szlovák népdalokat énekeltek. A sportversenyeken ugyan­csak szép eredmények szület­tek. A szakiskola atléta le­ánycsapata harmadik, a kézi- labdás lányok pedig a ne­gyedik helyet szerezték meg a vetélkedő során. Érthető azonban, hogy a legnagyobb várakozás a szak­mai versenyeket előzte meg. A szarvasmarha-tenyésztők versenyében a balassagyarmati szakiskola csapata szerezte meg az első helyet. A tanu­lók egyéni versenyét ugyan­csak Nógrád megyei fiatal nyerte: Fényszarusi Béla, a karancskeszi Március 15. Ter­melőszövetkezet tanulója. Sallai János az 5., Farkas Jú­lia pedig a 6. helyet sze­rezte meg a népes mezőny­ben. A zöldségtermesztők versenyében tovább folytat­ták a sikersorozatot a nóg­rádi fiatalok. Horváth Béla, a pásztói Béke Termelőszö­vetkezet tanulója a harmadik helyen végzett. A kiváló eredmények érté­két növeli, hogy ezt a ritka bravúrt — a csapatverseny­ben és az egyéni vetélkedő­ben megszerzett aranyérmeket — harmadik éve ismétli meg a balassagyarmati mezőgazda- sági szakiskola kollektívája. Ugyanis tavaly és tavalyelőtt szintén az iskola csapata, az egyéni versenyben pedig az iskola hallgatója nyerte a szarvasmarha-tenyésztők kö­zött folyó versenyt. Az elmúlt évben például Petrovics Pi­roska, az iskola hallgatója a varsányi Újkalász Termelő­szövetkezet tanulója bizonyult a legjobbnak. Mindezek azt bizonyítják, hogy Nógrád megyében jó kezekben van a szakmunkás- képzés. A tanári kar lelki­ismeretes munkája, a tanulók szorgalma együttes eredmé­nyeként a balassagyarmati szakiskola most már végér­vényesen elnyerte a Nógrád megyei Tanács Végrehajtó Bi­zottságának vándorserlegéi. A fiatalok pedig, akik részt vet­tek' a tanulmányi: versenyben kitűnő szakmunkásbizonyít- vánjiyal távoznál! Balassagyar­matról a tanév végén. Az előzetes tervek szerint a kitüntetéseket június közepéig valamennyi termelőszövetke­zetben átadják. Ezzel párhu­zamosan a termelőszövetkezeti vezetők, a járási szakirányító szervek értékelik a verseny során szerzett tapasztalatokat, amelyeket a munkaverseny tovább fejlesztésénél használ­nak majd fel. Podgornij Kabulban KABUL (TASZSZ) Nyikolaj Podgormj, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke szerdán folytatta megbeszéléseit Mu- hamaned Eahir Sahhal, Afga- msztán királyával. Megvitat­ták a Szovjetunió és Afga­nisztán baráti kapcsolatainak elmélyítésével összefüggő kér­déseket. Mindkét fél mély ag­godalmát fejezte ki a helyzet komoly kiéleződése miatt a világ egyes részeiben, minde­nekelőtt Vietnamban és Kö­zép-Keleten. A-megbeszélések baráti, szí­vélyes légkörben folytak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom