Nógrád, 1967. március (23. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

VILÄG PROLETÁRJÁT. EGYESÜLJETEK! NOQRAD fii MSZMP.NŐ;fcg,ÁO, MEG rfi BIZOTtSAÍGA ES A ,M Í'&:Y f i TANÁCS LAPJA . XXIII. ÉVI. 51. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1967. MÁRCIUS 1. SZERDA A TÁRSADALOM ÜGYE Vidám társaság ült együtt a vadászházban, köztük mun­kások, értelmiségiek es pa­rasztemberek, s ahogy ilyen­kor lenni szokott izgalmasnál izgalmasabb vadász-történe­tekkel szórakoztatták egy­mást. Amikor azután kifogy­tak a vadász tárgyú mesék­ből, valaki elővett egy kelle­mes. derűs emléket a mo Tó­gazdasági átszervezés évei­ből, s egyszeriben mindenki a naev napokat emlegette, mi­dőn a paraszti élet ezeréves, átka; hagyományaival gyöke­resen szakítani készült pa­rasztságunk. De mint ilyen alkalmakkor szokás elsőso-- ban, a nagy napok vidám, mulatságos epizódjai kerültek terítékre. Hiszen az egyéni meggyőzésnek annyi változa­tát kellett elővenni megyénk­ben is! Annyira kötötte még a megszokottség, a ' földhöz való ragaszkodás és az új távlatok ismeretének hiánya földműveseinket, hogy a fel­világosítás sokféle válfaja csattanó;, mosolygós történet­kékkel is bőségesen szolgált. Nem is ezekből akarok én most csokrot kötni, hanem a hangulatos eg jói tt lét és sok apró történet egyetlen közös jellemzőjét megragadni: az átszervezés, a szocialista me­zőgazdaság megalapozásának ez a nagyon fontos lépése, nem szűkült a parasztság ügyévé, hanem megmozgatta, aktivizálta társadalmunk minden haladó gondolkozásu tágját, élvezte a munkásosz­tály, a haladó értelmiség se­gítségét és rokonszenvét. A munkás-paraszt szövet­ne g kézzelfogható, szép pél­dái születtek a történelmi na­pokban. A két baráti osztály összefogásával folyt és fejező­dött be a mezőgazdaság szo­cialista átszervezése, s megte­remtődött a lehetősége annak, hogy újabb lépést tegyenek előre a korszerű nagyüzemi gazdaságok kialakítása irá­nyába. Az átszervezés évei­nek eredményességét mind a IX. pártkongresszus, mind a második ötéves tervet értéke­lő hivatalos anyagok alátá­masztják. Hasonló megállapí­tást tett a megyei tapaszta­latok nyomán a múlt héten megtartott mezőgazdasági nagyaktíva értekezlet is. ösz- szegezve az átszervezés tanul­ságait, megállapítható, hogy az önkéntesség és az anyagi érdekeltség lenini elveinek betartásával tette meg pa­rasztságunk a sorsdöntő, he­lyes lépést, s a közös ösz- szefogás eredményének tud­ható be, hogy mezőgazdasá­gunk eleget tudott tenni az előtte álló kettős feladatnak: nemcsak áttért az előnyö­sebb szövetkezeti gazdálko­dásra, hanem egyidejűleg a terméshozamok sem csökken­tek, sőt kevéssel az átszerve­zés után jelentős növekedést mutattak. S ez azért is meg­nyugtató és bizonyító értékű volt, mert, s erre valameny- nyien jól emlékszünk még, azokban az években az idő­járás mostohán bánt a mező- gazdasággal. Hol az aszály, hol a rendkívül csapadékos tavasz akadályozta a terme­lésit. Egyes helyeken és egyes személyek megengedtek ma­gúiknak rosszindulatú és lega­lábbis túlontúl óvatos meg­jegyzéseket is az átszervezés­sel kapcsolatosan. Megkockáz­tatták azt a feltevést, hogy jó-jó, a munkásosztály segített a parasztságnak az előítéletek leküzdésében, a nagy lépés megételében, de parasztsá­gunk most már magára ma­iad és saját erőfeszítésén kí­vül senkire és . semmire sem számíthat abban, hogy a kö­zösbe vitt földéken valóban létrejöjjenek a magasabb szin­tű gazdálkodás feltételei. Mert bizony az öröklött "l- maradottság és az új helyzet követelményei még nagyok voltak és az átszervezés ténye egyszeriben és önmagában még nem jelentette a nagy üzemek kialakítását, a tér • melés töretlen fejlődését is. Az élet. különösen az utóbbi öt év. azonban világos cáfo­latát adta ennek a félszeg hiedelemnek, hiszen a mun­kásosztály, de az egész dol­gozó társadalom továbbra is ott állt a mezőgazdaság ügye mellett, ami nemcsak abban nyilvánult meg, hogy gépeket és felszereléseket gyártottak a mezőgazdaságnak, hogy ter­veket és módszereket dolgoz­tak ki, hanem politikailag is elsőrendű kötelességük­nek tartották a mezőgazdaság támogatását, a minél virág­zóbb gazdálkodás megterem­téséért. Elegendő itt a patro­náló üzemek sokoldalú és szervezett, rendszeres és meg­fontolt közreműködésére utal­ni. vagy megemlíteni azokat a segítő szándékú lépéseket, amelyek helyileg vitték előre a tsz-ék ügyét. De külön említést érdemel­nek azok az anyagi erőfeszí­tések is, amelyeket népgazda­ságunk tett, a társadalom széles körű egyetértése mel­lett, a mezőgazdasági anyagi- gazdasági alapok megteremté­séért. A második ötéves terv­ben több mint 44 milliárd fo­rintot kapott a mezőgazdaság arra, hogy új beruházásokkal haladjon előre a nagyüzemi gazdálkodás kialakítása, a termelés fejlesztése. A har­madik ötéves terv is megkö­zelítőleg hasonló összeget irá­nyoz elő a mezőgazdaság fej­lesztésére. Tehát az összes beruházások egyötödét eddig a mezőgazdaság kapta, ami nemcsak összegben. hanem mennyiségben sem megveten­dő támogatás. Természetesen mindez még nem oldotta meg a nagyüzemi gazdaságok tö­kéletes kialakítását, sem az elmaradottság teljes felszá­molását. Társadalmunk — néhány tájékozatlan és nehezen értő ember kivételével — teljes mértékben egyetért azzal, hogy a mezőgazdaság jelenle­gi félkész helyzete, jelentősé­ge és eredményei megkövete­lik a további támogatást, an­nál is inltább, mert ez nem egyoldalú paraszti ügy. ha­nem az egész társadalom ér­déke is. Az a valóság, hogy mezőgazdaságunk öt év alatt tíz százalékkal növelte ter­melését, arról tanúskodik, hogy a belföldi piacokon megnövekedett az árukészlet, folyamatosabb lett az ellátás azokból az élelmiszerekből, élelmiszeripari cikkekből, amelyeket a mezőgazdaság termel. Nagyrészt a mező- gazdaság eredményeinek kö­szönhető hogy az előbbi idő­szakhoz képest az élelmiszer­fogyasztás további 12 száza­lékkal növekedett hazánkban. Jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaság az export nö­velésében is, s nagymérték­ben hozzájárul a külkereske­delmi mérleg egyensúlyban tartásához, javításához. A mezőgazdaság még mindig több árut vitt külföldre, mint amennyi külföldi eredetű iparcikkre vegyipari termékre és más behozatalra igényt tar­tott. Nem véletlen tehát, hogy a parasztságot érintő kongresz- szusd határozatok a munkás- osztályt és a társadalom va­lamennyi rétegét érdekli, hi­szen a mezőgazdaság fejlődé­se és a lakosság életszínvonala között szoros összefüggés van. Lakos György Uj « vári mán > ok a Bíilor és Faipari Vállalat Dal A Nógrád megyei Bútor- és Faipari Vállalatnál az el­ső félévben új prototípusokat készítenek. A műbőrös gar­nitúra — két fotel és egy ka­napé — irodai és háztartási használatra egyaránt alkal­mas, mutatós, tetszetős lesz. A vállalat a BÚTORÉRT számára készíti. Újdonság a közeljövőben elkészülő két­személyes bukó rekamié, két fotellel, mely ugyancsak eme­li majd a modern, kis bútor­ra váró lakásokat. Az utóbbi időben népsze­rűvé vált Balassa kombinált szekrényt poliészteres bevo­nattal fényezik. Ez azt jelen­ti, hogy negyven dolgozó he­lyett tizenkettő elvégzi a fé­nyezést, ugyanakkor tökéle­tesebb fényt kapnak, mely vízre, hőre egyáltalán nem érzékeny. Az így felszabadu­ló 28 munkaerőt viszont (több­ségük asztalos szakképzettsé­gű) más munkaterületen, a termelés növelése érdekében alkalmazhatják. A vállalat idei terveinek túlteljesítése érdekében fo­kozza a gépesítést. A komá­romi Vasipari Ktsz-től lakk­öntőgépet kapnak, az enyve­ző részlegnél pedig hidrauli­kus prést helyeznek üzembe. A műszaki kollektíva házi­lag alakított ki csiszológépet. Zenei óra a salgótarjáni Május 1. úti általános iskola IV. osztályában Koppány György felvétele 4 megyei vb határozott Több mini 2«f millió forint fej lesKiésre Koncentrálják a beruházási keretet — Figyelembe vették a jogos igényeket A megyei tanács végrehajtó bizottsága tegnap az 1967. évi értékhatár alatti ágazati beru­házások tervéről, a tanácsi ér­dekeltség és a megyed KÖFA felosztásáról tárgyalt többek között. A múlt évi pótkezelési időszak lezártával lehetséges­sé vált az áthúzódó tennivalók pontos kimunkálása. A végrehajtó bizottság ál­tal elfogadott 1967. évi állóeszközfejlesztési terve­zet alapulvételével elké­szült a javaslat, a rendel­kezésre álló pénzösszeg felhasználására. A vb megállapította, hogy kedvező a helyzet, mert az új gazdálkodási rendszer szerint csak az értékhatár alatti be­ruházások áthúzódását kell biztosítani. Ezek kisebb értékű munkák, amelyek nem veszé- lyeztetik a tervjavaslatban el­fogadott fejlesztési célkitűzé­sek megvalósítását. A végrehajtó bizottság töre­kedett a beruházási keretek koncentrálására és hogy a folyamatban levő munkák mielőbbi befejezésének előse­gítésére. 1967-re a megyei ta­nács vb-nek 23 millió 152 ezer forint áll erre a célra rendel­kezésére. Ezt a következőkép­pen osztotta el. A könnyűipar­nál? ötmillió 340 ezer, az élel­miszeriparnak egymillió 450 ezer, a távfűtésre 485 ezer, a tanácsi építőiparnak 674 ezer. a belkereskedelemnek kétmillió 487 ezer, a tanácsi kommunális szolgáltatásra 299 ezer, a víz­ügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó feladatokra ötmillió 931 ezer, az egészségügyre négymillió 109 ezer, alsó- és középfokú oktatásra kétmillió 123 ezer, sportra 107 ezer, azonkívül egyebekre 147" ezer forintot fordítanak. Több olyan beruházások megvalósítását is tnegkez­Tovább erősödtek a megye termelőszövetkezetei Készül a zárszámadási összesítő — Nőtt a tagok jövedelme — Terveznek a szövetkezetek A múlt heten befejeződtek a zárszámadó közgyűlések Nógrád megye termelőszövet­kezeteiben. A járási tanácsok mezőgazdasági osztályaitól nyert tájékoztatás szerint, most értékelik a termelőszö­vetkezetek tavalyi gazdálkodá­sát, eredményeit, hogy aztán a tapasztalatokat hasznosíthas­sák az új gazdasági évben. Annyi azonban már most megállapítható, hogy a közös gazdaságok többsége tovább fejlődött, erősödött az elmúlt egy év alatt. A legtöbb köz­gyűlésen arról számolt be a vezetőség, emelkedett a me­zőgazdasági termelés, nőtt a szövetkezeti tagok közösből származó jövedelme is. A ter­melőszövetkezetek többségé­ben a közgyűlés munkaérte­kezlet is volt. A tagok közül többen bírálták a tavalyi fo­gyatékosságokat. és hasznos tanácsokat, javaslatokat adtak a munka megjavítására, A pásztói járásban tizenhét termelőszövetkezet értékelte a zárszámadó közgyűléseken, egy- esztendős tevékenységét Amint azt Ispán Károly, a járási ta­nács mezőgazdasági osztályve­zetője mondotta, a termelő- szövetkezetek fejlődése szem-. betűnő. A mezőgazdasági ter­melés mintegy 9 százalékkal nőtt az elmúlt egy év alatt és sikerült csökkentendők terme­lési költségeket is. A munka­egység értéke több mint 33 forint volt tavaly, míg 1965- ben 31 forintot fizettek, mun­kaegységenként a közös gaz­daságok- Mintegy ezer forinttal növekedett az egy tagra jutó jövedelem. A balassagyarmati járás 24 termelőszövetkezetében ugyan­csak kedvező tapasztalatokat hozott az elmúlt év. Az egy szántóegységre jutó bruttó­jövedelem meghaladja az 1200 forintot. Az egy dolgozó tag átlagos jövedelme több mint 14 600 forint, "mintegy három és félezer forinttal magasabb az 1965. évinél. A balassagyar­mati járás termelőszövetkeze­tei jelentős összeget, csaknem ötmillió forintot tartalékoltak az idei év megalapozására is. Befejeződtek a zárszámadó közgyűlések a szécsányi, a rétsági és a salgótarjáni járás közös gazdaságaiban is. A szé- csényi járásban 18, a rétsági­ban 20 termelőszövetkezet ké­szített zárszámadást. Az ed­digi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a termelő- szövetkezetek többségében si­került előbbre lépni az egy év alatt., A közös gazdaságokban hoz­záláttak a termelési tervek ké­szítéséhez dik, amelyek szerepelnek a megye III. ötéves tervé­ben. Például Salgótarjánban a Pécskő utcai tej- és kenyér­bolt, a Vöröshadsereg úti mentesítő szennyvízvezeték megtervezését. A beruházások megvalósításának előfeltételei általában biztosítottak. A vb figyelembe vette, még azokat a jogos igényeket is, amelyek nem szerepelnek ugyan az ötéves tervben, sem a tervja­vaslatban, az élet viszont úgy követeli szükség van a meg­valósításukra. így többek kö­zött á Nógrádgárdonyi TBC Intézet éttermének és kony­hájának bővítése, vagy az ideiglenes kiállítási csarnok terveinek elkészíttetése. Úgy döntött a lehetőségekhez mér­ten foglalkozni kell vele. Az idén tehát a könnyű­iparban bővítik a salak­blokk üzemet, a Fémipa­ri Vállalatnak elősegítik a traktorfülke gyártást. Az élelmiszeripar is két ke­mence beszerzésére, sütőüzem rekonstrukcióra kapott lehető­séget. A tanácsi építőipar gé­peket kap. Balassagyarmaton az ingatlankezelőnek gépek vá­sárlására adnak lehetőséget* valamint köztisztasági telep­helyet terveznek. Ugyanitt a v ízmű bővítésére is sor kerül. Támogatják a törpevízművek építését. Balassagyarmaton csecsemőotthont, Zagyvapál- falván bölcsődét építenek. A működő egészségügyi intézmé­nyeknek gép- és műszerbe­szervezésre adnak lehetőséget. Több községi iskolát kor­szerűsítenek, azon kívül Salgótarjánban egy kollé­gium tervezését kezdték meg. A mezőgazdaságban az erdő­telepítésre és fásításra fordí­tanak jelentős összeget. A megyei vb ezután a tsz küldöttválasztó közgyűlések ta­pasztalatairól és a megyei kül­döttértekezlet előkészítéséről tárgyalt

Next

/
Oldalképek
Tartalom