Nógrád, 1967. március (23. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

2 Wrt«B *B t967 március t. szerda Bőm bá ásások Haiphong közelében Embertelen amerikoi tilalom Ilusznöt éve alakult a Történelmi Emlékbizottság 1942 március 1-én a Népsza­FtlytatóM a szovjet — Hióp'ai tárgyalások MOSZKVA (TASZSZ) A Kremlben kedden folyta­tódtak a szovjet—etiópjai tár­gyalások. Szovjet részről Nyi- koiaj Podgornij, a Legfelső Tanács Elnökségének elnöke. Kirill Mazurov, a miniszter­tanács első elnökhelyettese, Andrej Gromiko külügymi­niszter es más hivatalos sze­mélyek vesznek részt a meg­beszéléseken. Etiópiái részről Halié Sze- lasszié császár és a kíséreté­hez tartozó államférfiak vesz­nek részt a tárgyalásokon. Beismerések az Apolló •kudarcról Az Amerikai Országos Űr­hajózási- és Űrkutatási Hiva­tal (NASA) vezetői magyar idő szerint a keddre virradó éjszaka tanúvallomást tettek egy különleges szenátusi vizs­gálóbizottság tagjai előtt a Kennedy-foki űr-szerencsét­lenségről. George Mueller, a NASA igazgatóhelyettese a szenáto­roknak kijelentette: új ki já­rati rendszert terveznek a jö­vendő Apolló űrhajókhoz, amely két másodpercen belül nyitható. A NASA vezetői úgy nyilat­koztak. hogy véleményük sze­rint a jövőben is alkalmazható az Apolló-kabinok tiszta oxi­génnel történő feltöltése, mert az egyszerűbb a gázkeveré­keknél. A gázkeverékek hasz­nálata költségesebb, de bizton­ságosabb. A NASA-tlsztviselők a sze­nátusi bizottság előtt beismer­ték, hogy az Apolló-kísérlet al­kalmával nem számoltak a tűzveszéllyel — nem tették meg a kellő mentő-előkészü­leteket sem — holott a kocká­zat jelentős volt. 0 baloldali frosst győzelme Kerala államban DELHI (MTI) Az indiai Kerala államban a hat baloldali pártból álló baloldali front a választásokon elsöprő győzelmet aratott és 132 mandátumból 112-őt szer­zett. meg. Az állam kormány­zója most a kommunistákat is magában foglaló baloldali front veztőjét, Szankara Nambudiri- padot bízta meg kormányala­kítással. Az 58 éves politikus, aki 1962—1963-ban az Indiai Kommunista párt főtitkára volt, a sajtó képviselőinek ki­jelentette. hogy két—három napon belül bemutatja a kor­mányzónak Kerala új kormá­nyát. Mint már jelentettük, a vá­lasztásokon győztes Indiai Nemzeti Kongresszus Párt ve­zetősége hétfői munbaülésén úgy döntött, hogy március 12- én választják meg az új mi­nt szterelnököt. A zárt ajtók iríjjaött megtartott ülésen — a TJFI jelentése szerint — több bírálat érte Indira Gandhi asszony 13 hónapon keresztül hatalmon levő kormányát. Ed­dig 503 mandátum sorsa vált ismeretessé. Ebből a Nemz*:'ti Kongresszus Párt 278-at, a Szva tán tra 43-at, a jobboldali Dzsan Szangh 35-öt, a Dravi­da Munr.etra Kazhagan 25-öt. Az Egyesül t Szocialista Párt 23-at. a kommunisták 40-et, a Népi Szocialista Párt 10-et, a Függetlenek 3?-et, más kisebb pártok pedig 12-tőt szereztek. Megfigyelők szerint az a kö­rülmény, hogy az Indira Gan­dhi vezette kormánypárt több­sége a korábbi 364 mandátum­ról 278-ra fogyott, valószínűvé teszi, hogy a március 12-i mi­niszterelnök-választáson Gan­dhi asszonynak nehéz csatát kell vívnia a címre igényt tar­tó más politikusokkal. Rajta kívül a legesélyesebb jelöltek: Morardasi Deszai volt pénz­ügyminiszter és Csáván volt belügyminiszter. SAIGON (MTI) Az amerikai haditengeré­szet repülőgépei hétfőn a VDK legnagyobb tengeri ki­kötőjének, Haiphongnak tő- szomszédságába« szórták le bombaterhüket, a varostól mintegy 26 kilométerre délre. A légierő gépei a demili- tarizáll övezetet bombáz­ták: a Ben Hai folyó ki­kötőit támadták. Dél-Vietnam területe felett a DNFF harcosai hétfő dél­után lelőtték a tengerészgya­logság egyik helikopterét A szabadságharcosok hétfőn kisebb rajtaütéseket hajtottak végre Saigon külvárosaiban és a főváros környékén. A szabadságharcosok a ja­nuár 26-tól február 12-ig ter­jedő időszakban Ninh Thuar és Mi Tho tartományokban az elleniéi 450 katonáját és risztjét tették harcképtelenné. WASHINGTON Az amerikai pénzügyi; ú­iisztériurn bejelentette, hogy az Egyesült Államokból tilos olyan jótékony in­tézményeknek adományo­kat juttatni, amelyek gyógyszereket küldhetnek Észak-Vietnamnak. A Krasznaja Zvezda szer­kesztőségi cikkében feltárja, hogy mi rejlik Pekingben az „ökonomizmus” ellen meghir­detett harc mögött. A Kínában végbemenő ese­mények azt mutatják, hogy Mao Ce-tung és csoportja nagyhatalmi szovjetellenes po­litikája újabb és újabb nega­tív következőién veket von ma­ga után —, írja a Krasznaja Zvezda. — E politika —, amely teljesen idegen a marxizmus— leninizmustól — nemcsak a szocializmus, a nemzetközi munkás- és felszabadító moz­galom érdekeinek okoz kárt, hanem aláássa a kínai nép szociális vívmányait is. Nem véletlen, hogy az országban fokozódik az elégedetlenség a Az amerikai pénzügyi hatósá­gok egyébként felkérték a kanadai bankokat, hogy mű­ködjenek együtt az Egyesült Államokkal és a maguk részé­ről is akadályozzák meg, hogy kanadai szervezetek gyógyszereket juttassanak a VDK-nak. ★ A Da Nang-i amerikai légi támaszpont ellen intézett hét­fői sikeres partizántámadást kivizsgálva, a saigoni amerikai parancsnokság közzétette az első eredményeket. Amerikai megállapítás sze­rint a partizánok a támasz­ponttól körülbelül tíz—tizenkét kilométer távolságra felállított kilövőszerkezetekből. 140 mil­liméteres rakétákkal támadták a támaszpont területét. Az amerikaiak szerint ez volt ed­dig a partizánok által hasz­nált laghatékonyabb fegyver, nem is tudtak arról, hogy a szabadságharcosok ilyesmivel rendelkeznek. A támaszpont területén ötvenegy rakéta robbant. A saigoni szóvivő ki­jelentette, hogy a fegyver egy­szerűsége miatt és azért, mert rendkívül ügyesen lehet ál­cázni, komoly problémát okoz kájának következményei miatt, amelyek sértik a dolgozók ér­dekeit. A munkások, a parasztok, az alkalmazottak, mind erélye­sebben verik vissza a „vö- rösgárdistákat” és a „lázadó­kat”, mind erőteljesebben han­goztatják a jobb életre való jogaikat. Ezeket a teljes törvénysze­rű és érthető követeléseket ma súlyos bűnténynek tekintik Pekingben és üldözik az „öko­nomizmus” elleni harc jelsza­va jegyében. A kínai propa­ganda azt bizonygatja, hogv az anyagi ösztönzés elve össze­egyeztethetetlen a társadalom és a szocialista forradalom ér­dekeivel és az nem egyéb, mint a „revizionizmus” meg­nyilvánulása. va olvasói különösnek ható fel. hívást olvashattak. A törté­nelmi hagyományok ápolására „az országban mindenütt gon­dozatlanul kallódó ereklyék összegyűjtésére” országos tár­sadalmi megmozdulást hirdet­tek: .,Álljanak sorainkba mind­azok, akik tisztán őrzik ma­gukban a történelmi hagyo­mányt, és hiszik, hogy e nagy­szerű örökség ápolása, is el­mélyítése fontos nemzeti fel­adat”. — Aláírva: „A Magyar Történelmi Emlékbizottság” és huszonnyolc név. Ismert bal­oldali politikusok, újságíróit, írók, művészek, mint Bajcsy- Zsilinszky Endre. Kállai Gyu­la, Szakasits Árpád, Mihályfi Ernő, Tildy holtán, Illyés Gyu­la. Pátzay Pál. Szőnyi István, Veres Péter. Darvas József, Bernáth Aurél és mások. Az egyszerű újságolvasó va­lószínűleg meghökkent. Az or­szág több mint fél éve, hogy részese Hitler bűnös és őrült háborújának. A német fasisz­ta csapatok elszenvedték már első nagy vereségüket Moszk­va alatt. Az antifasiszta de­mokratikus országok szövetsé­gi szerződése, és az angolok Magyarország elleni hadüzene­te széjjelzúzta a kettős politi­kában reménykedő csoportok illúzióit. Már nem lehetett el­titkolni a magyar csapatok el­ső nagy bűnös akcióját, nem­zeti szégyenünket a „Hideg napok”-at, az újvidéki és zsaly- lyai tömegvérengzést, amelynek több mint háromezer áldozata volt. Ilyen Vérzivataros idők­ben minden haladó ember előtt köztiszteletben álló férfiak „ei-eklyegyűjtéssel” foglalkoz­nak, múzeumot szerveznek? A kudarcok, és a felháboro­dás hulláma megbuktatta a Bárdos&y kormányt Utóda Kállay Miklós — akit közvet­len környezete is politikai svi- háfcnak, gátlástalan kalandor­nak tartott — főfeladatául tűz­te, hogy a háború folytatásá­hoz szükséges egységet meg­teremtse és a függetlenségért, demokráciáért, és békéit küz­dő erők egységét megbontsa. A Magyar Történelmi Em­lékbizottság nem múzeum-ala­pítással foglalkozott. Része, il­letve legális fedőszerve a kommunösták által kezdemé­nyezett széles körű független­ségi mozgalomnak. így ír er­ről az illegális Szabad Nép 1942 márciusi száma: ,JMinden mozgalom a ke­nyérért, földért, szabadságért, az ország függetlenségéért erő­síti a gátat a labanctörekvé­sekkel, és a Báráossy-klikk kapitulációs politikájával szemben. A munkásság moz­galmai így válnak mind ha­talmasabb tényezőivé a nem­zeti szabadságharcnak. 1S4S eszméinek megvalósításáért.” A Történelmi Emlékbizott­ságot a legszélesebb értelmisé­gi összefogás jellemezte. A budapesti rendőrfőkapitány helyettesének jelentése így látja ennek a lényegét: „A bi­zottság éppen azért alakult meg politikailag heterogén ele. mekből, hogy ezzel is demonst­rálja a függetlenség, és sza­badság kérdésének, politikai pártok és mozgalmakon való felülállásdt és egységes ma­gyar követelés jellegéi”. Tá­volabbi perspektívában a bi­zottság résztvevői talán nem értettek mindenben egyet, ide­ológiai különbségek is fenn­állottak. de valami lényeges- lsen azért találkoztak. Szekfű Gyula szavaiból érthetjük ezt meg, aki így irt a Népszava emlékezetes karácsonyi számá­ban: „... A magyar munkás­sággal, akárcsak a magyar pa­rasztsággal, nem voltak soha kapcsolataim, viszont ami a marxizmus tanelveit illeti, ezekkel szemben elfoglalt ál­láspontomat sohasem tartot­tam titokban ... Nagy elemi csapások idején, felhőszakadás után, árvíz veszedelemben sen­ki sem tad négy fal között maradni... Ilyen viharban élünk ma is... Azt hiszem a szabadság dolgában megért­hetjük egymást, mégha külön­böző pontokról indulunk is el.” Az. értelmiség részvétele a közös nagy feladatban igen sokoldalú volt. A mumkáskóru- sok és munkásszinjátszók elő­adásaiba, majd a Hont Ferenc által rendezett Vigadó-i és Ze- neakadémia-i irodalmi esteken valóban a művészek színe- java vállalt szerepet. Olyan művészek fémjelzik ezeket az előadásokat, mint Ascher Osz­kár, Basiliáes Mária, Bánki Zsuzsa, Baló Elemér, Gobbi Hilda, Gábor Miklós, Gellert Endre, Hont Erzsébet, Horváth Ferenc, Major Tamás, Med- gyásszal Vilma és sokan-sokan mások. Hogy nemcsak egyszerű mű­vészi produkcióról volt itt saó, jelzi például Kállai Gyula cik­ke a Népszavában az 1941 de­cemberi Petőfi-estről, amely­nek bevezetőjét Móricz Zsig- momd tartotta. ..Igaza van Móricz Zsigmondnak — írja Kállai —. amikor a bevezető tanulmányában Petőfiről azt mondja: Korlátlan benne a szabadságvágy, s ezt a korlát­lanságot követeli a nép számá­ra is”. Petőfi élete Móricz Zsigmond szerint: „egyetlen harc, egyetlen eszme érdeké­ben ... megszüntetni a jog* tálán és oktalan rabságot, ami­ben emberek milliói feküdtek.”1 A magyar kultúra olyan ér­tékei nyertek új megvilágí­tást, mint Bartók, Kodály, Ady és József Attila. A szocialista és rokonszem vező képzőművészek is a ma­guk eszközeivel tárták fel a kor égető problémáit. A Va­sas Székházban rendezett ki­állításon olyan nevekkel ta­lálkozunk. mint: Bán Béla, Berda Ernő, Bokros- Birmaim Dezső. Derkovits Gyula. Désí- Huber István. Farké» Aladár, Fenyő A. Endre, Goldmann György. Háy Károly László. B. Juhász Pál, Ken dór György* Kurucz D. István. Mészárai László. Ránki-poxi József. Su­gár Andor és mások. Pátzay Fái Petőfi emlékplakettjét. / a Történelmi Emlékbizottság bo­csátotta la, és az emlékezetes március 15-i tüntetés előtt már tízezres példánvban díszítette a kabátok hajtókáit. A bizottság kiadásában je­lent meg 1942 márciusában egy „Petőfi útján” című tanul­mánykötet, amelynek írói is­mét a legkülönbözőbb szem­szögből tettek hitet Petőfi esz­méi mellett A mozgalom csúcspontja az 1942 march« 15-i tüntetés előkészítése volt. Erre nemcsak a párt mozgósí­totta tömegeit hanem a Ma­gyar Nemzeten, Kis Újságon ég. Népszaván keresztül a Törté­nelmi Emlékbizottság is fel-! hívást bocsátott M. A világhá­ború Viszonyai között páratlan erejű tüntetés élén ott halad­tak a bizottság vezetői is és tették le az emlékezés ko­szorúit Petőfi szobrára. A tömegek és az összefogás erejétől megrémült uralkodó osztály terrorral válaszolt. A főcsapást a pártra mérte, le­tartóztatva annak mintegy 600 harcosát és vezetőjét A terror megrémítette a szö­vetségeseket — így a Törté­nelmi Emlékbizottság rövid fennállása után megszűnt. Megszűnt, hogy későbbi idő­ben új keretekben éledjen új­já. Nehéz volna felsorolni is azt a sokrétű, és széles körű tevé­kenységet, amelyet az értelmi­ség legjobbjai a rövid néhány hónap alatt tettek. Tetteik mér a történelem részei és így von­hatjuk le a következtetést, azért csatlakoztak a párt nép- frontpolitikájához, mert felis­merték, hogy a nemzet sors­döntő kérdéseiben akkor is a párt mutatta a helyes utat. Dr. Szemere Vera történész „kulturális forradalom” politi­Forradalmi a cselekvés A munkásőrség; jubileumi Mint tegnapi számunkban jelentettük, va­sárnap délelőtt Salgótarjánban, a megyei mű­velődési házban Szalai Gáspár, az MSZMP városi bizottságának első titkára köszöntötte a munkásőröket testületük tízéves fennállá­sának évfordulója alkalmából. — Törtér elmi múltunk legdicsőbb kor­szakában, a Tanácsköztársaság Ide­jén népünk legjobb fiai, munkások és parasztok fogtak fegyvert a néphatalom vé­delmében, — emlékeztetett Szalai elvtárs. — Amikor 1956-ban az ellenforradalmárok meg akarták semmisíteni a nép hatalmát, ismét a leghűbbek ragadtak fegyvert, és harcoltak az ellenség ellen. Sokan ezek közül a harcosok közül tettek esküt, amikor Salgótarjánban, 1957. február 18-án megalakult a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kimagasló alakjának. Kun Bélának nevét viselő mun­kásőr zászlóalj. — Pártunk IX. kongresszusa hazánk poli­tikai és gazdasági erejének növelését, nemzeti vagyonunk gyarapítását, a dolgozók életszín­vonalának emelését tűzte célunkul, — foly­tatta. — Büszkén mondhatjuk, hogy mun­kásőr elvtársainkra nyugodtan számíthatunk ezeknek a feladatoknak a végrehajtásában is Soraikban hatvan szocialista brigádvezető, kétszázhetvenöt szocialista és munkabrigád tag dolgozik. A kongresszus munkaverseny idején munkásőreink majdnem hétezer társa­dalmi munkaórát teljesítettek. Ezen túl test­véri együttműködésben tevékenykedtek és tevékenykednek a rendőrséggel, a határőrség­gel. A munkásőrség hazánk védelmi erejének szerves része. Tagjai jól tudják, hogy a reak ciós erők véglegesen nem mondtak le elvesz­tett hatalmuk visszaszerzéséről, s hogv a leg hitványabb eszközök igénybevételétől sem riadnak vissza Munkásőrségünk ereje javát adja a termelésben, szocialista vívmányaink elméletünk vezérfonala ünnepsége Salgótarjánban védelmében, s az emberek szocialista tudatá­nak fejlesztéséért Munkásőreink kilencven százaléka vesz részt pártoktatásban: sokan a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem, illetve középiskola hallgatói, legtöbt>en az időszerű kérdések szemináriumát látogatják. Az ideo­lógiai fel vér teret tség birtokában bátran és következetesen lépnek fel a pazarlás, a vallás babonák, az elmaradottság ellen. Életük, munkájuk bizonyítja, hogy a mi forradalmi elméletünk nem merev dogma, hanem a cse­lekvés vezérfonala. — A legnagyobb elismeréssel hangsúlyo­zom, hogy a munkásőrség összetartó ereje a szocializmus iránt érzett mélységes meggyőző­dés, nem pedig a kényszer, — mondotta a továbbiakban Szalai Gáspár elvtárs. — Ez teszi képessé arra, hogy a parancsokat inga­dozás nélkül, legjobb tudása szerint hajtsa végre; sőt, adott esetben parancs híján is ké­pes helyesen dönteni. A városi pártbizottság első titkára számos, személy szerint is megnevezett elvtársnak fe­jezte ki elismerését munkásőri helytállásáért. Ünnepi beszéde befejező részében rámutatott, hogy a munkásőrség szerepe társadalmunk fejlődésével együtt növekszik. — Minden egyes munkásőr és parancsnok sűzze célul maga elé, hogy életével, munkájá­val mind öntudatosabb, tethrekészebb, oda- adöbb katonájává váljék népünknek, pár­tunknak. Kötelességük pontos teljesítésével iáruljanak ahhoz, hogy járásunk és városunk akcssága méginxább magáénak érezze békés dkotó munkája rendíthetetlen védelmezőjét- \ munkásőrséget. Pártbizottságunk nevében ehhez kívánok munkásőreinknek 16 egészsé­get, sok sikert, — fejezte be beszédét Szelei Gáspár, az MSZMP Salgótarjáni városi Bi­zottságának első titkára, Építésztechnikust, vagy mérnököt beruházások előkészítésére és műszaki ellenőrzésre felvessünk. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezés Nógrád megyei Beruházási Iroda Salgótarján, Megyei Tanácsház címen. 1'übb éves szakmai gyakorlattal rendelkező autó-ka rosszérla lakatos szakmunkást veszünk. Munkabér megegyezés szerint. Nógrád me i Vegyesipari Javító Vállalat Salgótarján. Szabad ság tér 5. Pekingben elnyomiák a jogos követeléseket

Next

/
Oldalképek
Tartalom