Nógrád, 1967. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

VILÁG PROlkTÁRTAT, EGYESÜLJETEK! NOGRAD mm i ,i XXIII. ÉVF. 1. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1967. JANUÄR 1. VASÄRNAP Az táj esztendőre Irta : Darvas József Megint eltelt egy év, — s eljött egy új: az 1967-es. Mit hoz vajon? Nem tudjuk. A sorsot, — mert, ha szavunk van rá, mégis van ilyen —, nem vagyunk képesek teljesen a magunk szándéka, akarata szennt formálná, alakítani. Azt hiszem, sose is lesz képes erre az ember. Az viszont igaz: az emberiség egyre nagyobb tudatossággal él és terve­zi a jövendőt. Filozófusok vitatják, hogy az őstörténet kez­detétől máig, boldogabb lett-e a földön az ember? Vannak, akik azt mondják: semmivel nem lett boldogabb, mert az élet, — ha messze magasabb fokon is, — de mindig újra­termeli az ellentmondásokat, a diszharmóniát. Akik ezt vallják, azoknak — úgy hiszem — nincsen igazuk. Bol­dogabb lett az ember? Annyiban, szerintem, feltétlenül, hogy végletes ellentmondásokat ki tudott küszöbölni, el- bírhatatlan végleteket fel tudott oldani, — vagy legalábbis megtalálta ezek feloldásának a kulcsát. És egyre előre ha­lad ezen az úton. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a szocialista tár­sadalmi rendszer már tökéletes. De, ha erős és jogos re­mény él bennünk, hogy az emberiség életéből ki lehet ik­tatni, mint elkerülhetetlen végzetet, a háborút: akkor ez mindenekelőtt a szocialista világrendszer létének köszön­hető. Annak, hogy létrejött a világ igen jelentős részén egy olyan társadalmi rendszer, amelynek nem csak nem ér­deke a háború, hanem ezzel ellenkezőleg: a létéből ered, hogy szervezze az egész világon, azokat az erőket, amelyek békét akarnak. S ez óriási dolog. Talán a legnagyobb, amit az emberiségért ma tenni lehet, — hiszen egy új háború­val az emberi lét vagy nemlét kérdése forogna kockán. S a szocialista világ egyáltalán nem a saját gyengesége miatt ellensége a háborúnak. Éppen elég bizonyíték van rá: hadi felkészültségben nem maradunk el — legalábbis: nem ma­radunk el! — az imperialistáktól. De a mi rendszerünk az emberért, az emberi harmónia megteremtéséért van, s el­lenzi, meg akarja akadályozni a legtömegesebb szörnyűsé­gek szülőjét, a háborút. De menjünk tovább! / A háború mellett az emberiség másik legfőbb vesze­delme: a nyomor. Az „intézményesített” éhség. Sajnos, sokan nem tudják, hogy az emberiség közel kétharmad ré­sze ma is éhezik, — vagy legalábbis erősen a létminimum alatt él. Igaz az, hogy egyes legfejlettebb kapitalista or­szágokban még magasabb az életszínvonal, mint a szocia­lista országokban? Igaz. De ez az igazságnak csak az egyik fele — és sok ember tudatában ez is eltorzítottan jelent­kezik. Mert ehhez hozzá kell tenni: a szocializmus nem a leggazdagabb országokban, hanem a fejletlenebbekben va­lósult meg eddig. De ott megszüntette a nyomort, a vég­letes társadalmi igazságtalanságokat. S a fejlődésben, az élet minden területén olyan tempót ért el, ami túlhaladja a legfejlettebb országok ütemét. És ezek a legfejlettebb országok? Vajon nem azért lettek, lehettek gazdagok, mert százmilliók, a világ más részein, gyarmati nyomorsorsban mindent nekik kényszerültek áldozni? S most, ezekben a fejlett országokban, elsősorban nem azért képesek a dol­gozó osztályok több szociális vívmányt kiküzdeni, mert — erős hátvédként —, léteznek a szocialista országok? És a gyarmati sorsból felszabadult vagy felszabaduló országok, — miközben a szabadságuk kivívásához is a szocialista or­szágoktól kapták, kapják a legtöbb segítséget, — a nyo­mor megszüntetésére nem a szocialista, vagy legalábbis „nemkapitalista” utat választják sorra?... A világ ilyen nagy összefüggéseiben mi is lehet a mi dolgunk az új esztendőben? Végezni, — az eddiginél még jobban végezni — ami a történelemtől ránk bízatott: folytatni, teljes erővel a szo­cialista Magyarország felépítését. Nemrégiben zajlott le az ország életének nagy eseménye: az MSZMP IX. kongresz- szusa. És a napokban került nyilvánosságra a Miniszter- tanács határozata az 1967-es év népgazdasági feladatairól. Ebben a két dokumentumban: a IX. kongresszus határoza­taiban és a Minisztertanács határozatában benne van az új esztendő programja. Ha ezt a programot eredményesen, jól végrehajtjuk, akkor jórészben felelünk arra a kérdés­re is, hogy mit hoz az új esztendő. Mi a terveinkkel, a programunkkal s ezek végrehajtá­sával elsősorban a mi népünknek, — önmagunknak — tar­tozunk felelősséggel. De azért annak is a tudatában kell lennünk, hogy a mai világban egy szűk helyre korlátozott, lokális felelősség nem létezik. Részei vagyunk a nagy egésznek — s ahogyan ránk is visszahat, hogy másutt mi történik, az is hat a nagy egészre, hogy nálunk mi hogyan halad előre? Igaz, kis ország vagyunk, — ám egy kis or­szág sorsa is számít a nagy egyenletben, amit a világ sor­sa jelent. Sőt néha sokkal többet számíthat, mint ami a nagy­ságával egyenes arányban van. Példa, erre Vietnam sorsa. Vietnam is viszonylag kis ország, — de az, hogy mi törté­nik Vietnamban, s az. hogy. 1967-ben mi fog történni Vi­etnamban, nagyban befolyásolja az egész világ sorsát, jö­vőjét. A mi jövőnket is. A testvéri szolidaritás természetes érzésén túl, ezért is kell 1967-ben, erőnkhöz képest segíte­ni, hogy a béke, a vietnami nép jogos igényeinek a győ­zelmével, létrejöjjön a világnak ezen a súlyosan vérző ré­szén. Nemzetközi felelősség-vállalásunknak talán ez a leg­komolyabb része. S vele még egy: munkálkodni a nemzet­közi munkásmozgalom egységén. Vietnam sorsa is jórészt ezen fordul meg, és az is, hogy az imperialisták ne teremt­hessenek esetleg másutt egy új háborús tűzfészket. Minderről a dolgok súlyának megfelelően szó esett a kongresszuson. Valamint arról is, hogy fontos, nagy válto­zások előtt áll országunk belső élete. A gazdaságirányítás reformjára gondolok, amelynek a kimunkálásában sok minden vár az 1967-es évre. Világossá kell tennünk, hogy ez nem pusztán gazdasági kérdés, — hanem hatással lesz az életünk minden területére. Jó végrehajtására nem csak a szűkén vett „érdekelteket” kell felsorakoztatni, hanem az egész népet, mert sikerében, az egész pép érdekelt.. Mindez azt követeli meg tőlünk, hogy tovább erősít­sük a nemzet szocialista egységét, erkölcsi összeforrottsá- gát. Talán ez lehet az új esztendő nagy feladatainak ösz- szefoglaló gondolata, — hiszen ez a mi legnagyobb erőfor­rásunk! Beszélgetés a megyei partbizottság első titkárával (S. oldal) Krimi a bambuszbotos világban (4. oldal) Négy ember — sok szándék (5. oldal) I Egy év megyei sportkrónikajából (6. oldal) Irodalmi melléklet (8—9. oldal) Boldog új évet! Március 19 én általános választás A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány rendelkezéseinek megfelelően 1967. március 19-ére kitűzte az ország­gyűlési képviselők és a tanácstagok általá­nos választását. Az Elnöki Tanács meghatározta az or­szággyűlési választókerületek számát, te­rületét, székhelyét; ennek megfelelően 349 országgyűlési képviselő megválasztására kerül sor. Meghatározta az Elnöki Tanács a fővárosi, a megyei és a megyei jogú vá­rosi tanácsi választókerületek számát is. Az Elnöki Tanácsnak ezek a határozatai a Magyar Közlöny január 2-i számában jelennek meg, a hivatalos lapnak ugyanez a száma tartalmazza a választások lebo­nyolításáról szóló kormányrendeletet is. Kormányrendelet az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról A kormányrendelet intézke­dik a választók névjegyzéké­nek összeállításáról és a vá­lasztókerületek kialakításáról, majd a továbbiakban a vá­lasztási szerveikkel foglalko­zik. A választásokat társadalmi jellegű különböző választási szervek: választási elnöksé­gek, választókerületi bizottsá­gok és szavazatszedő bizottsá­gok bonyolítják le. Az országos választási el­nökség 1967. január 23-án ala­kul meg, tagjait a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak Elnöksége jelöli ki. Az országos választási elnökség az ország egész területén őr­ködik a választások törvényes­ségén, irányítja a helyi válasz­tási elnökségek és az ország­gyűlési választókerületi bi­zottságok munkáját Elfogadja és nyilvántartja az ország- gyűlési képviselőjelölteket, közhírré teszi a választás or­szágos eredményét. Ugyancsak január 23-án alakulnak meg a fővárosban, valamennyi megyében, me­gyei jogú városban, járásban, járási jogú városban, városi (fővárosi) kerületben és köz­ségben a választási elnöksé­gek. Ezek tagjait a Hazafias Népfront helyi bizottságai je­lölik ki. Főbb feladataik: működési területükön őrköd­nek a választások törvényes­ségén, közzéteszik az egyes tanácsi választókerületek je­löltjeinek nevét, megállapít­ják a tanácsi választások összesített eredményét és szükség esetén pótválasztást tűznek ki. Valamennyi országgyűlési és tanácsi választókerületben — szintén január 23-án — választókerületi bizottságot kell alakítani. Az országgyű­lési választókerületi bizottsá­gok tagjait a Hazafias Nép­front megyei, illetőleg fővá­rosi bizottsága, a tanácsi vá­lasztókerületi bizottságok tag­jait pedig a Hazafias Nép­front illetékes helyi bizottsá­ga jelöli ki. A Hazafias Népfront helyi bizottságának javaslata alap­ján a választási elnökség 1967. március 6-án megalakít­ja a szavazatszedő bizottsá­gokat. Ezek a választás nap­ján gondoskodnak a szavazás lebonyolításáról, törvényessé­géről és zavartalanságáról, s megállapítják a szavazókör­ben a szavazás eredményét. A kormányrendelet szabá­lyozza a jelöléssel kapcsola­tos feladatokat. A képviselő- 1 elöltek és tanácstag jelöltek jelölése választókerületenként történik. A törvény értelmé­ben egy választókerületben egy vagy több személy je­lölhető. Az országgyűlési képviselő- jelöltekre és a tanácstagje­löltekre a választópolgárok­nak a lakóterületeken* tavib­bá az üzemekben, vállalatok­nál, termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban, a hi­vatalokban és intézmények­ben, valamint a fegyveres erőknél, fegyveres testületek­nél és rendészeti szerveknél február 2-a és február 21-e között tartott gyűlései tesznek javaslatot. A jelölőgyűléseket a Hazafias Népfront helyi bizottságai szervezik a válasz­tási elnökségek és a válasz­tókerületi bizottságok közre­működésével. A kormányrendelet kimond­ja, hogy a választásra jogosult állampolgárokról új névjegy­zéket kell összeállítani. Ebbe tel kell venni minden nagy­korú magyar állampolgárt, te­hát azokat, akik 1949. március 20-a előtt születtek, továbbá azokat, akik házasságkötésük folytán váltak nagykorúvá. Nem lehet a választók név­jegyzékébe felvenni azt, aki közügyektől, illetőleg a vá­lasztójog gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll, aki sza­badságvesztés büntetését tölti, vagy előzetes letartóztatásban van, aki rendőri felügyelet alatt van, végül azt, aki elme­beteg tekintet nélkül arra, hogy gondnokság alatt áll-e vagy sem. A választék névjegyzékének összeállítása céljából a kije­lölt összeíróbiztosok január 3-a és 7-e között összeírólapokat osztanak ki. A választójoggal rendelkező személyek ezeket a lapokat január 11-ig kötelesek kitölteni. Ha valaki testi fo­gyatékossága miatt vagy má* okból (kórházi ápolás, üdülés, stb) az összeírólapot nem tölt­heti ki, helyette hozzátartozó­ja, szomszédja vagy az össze­íróbiztos is kitöltheti. A választók ideiglenes név­jegyzékét legkésőbb február 4-ig kell összeállítani, s feb­ruár 6-tól 11-ig a tanács vég­rehajtó bizottságának hivatali helyiségében közszemlére kell tenni. Városok belterületén a névjegyzék megfelelő részét a házakban is kifüggesztik. ( Az ideiglenes névjegyzékből törvényellenesen történt kiha­gyás miatt a kihagyott sze­mély, a névjegyzékbe törvény- ellenesen történt felvétel mi­att bárki kifogással élhet. A kifogást az ideiglenes névjegy­zék közszemlére tételétől szá­mított 8 napon belül a tanács végrehajtó bizottságánál kell Írásban vagy szóban bejelen­teni. Ha a végrehajtó bizott­ság azt állapítja meg, hogy a választónak a névjegyzékből történő kihagyása törvényelle­nes volt, ^a kihagyott személy adatait pótnévjegyzékbe kell felvenni. Az általa alaptalan­nak tartott kifogásokat a vég­rehajtó bizottság elbírálás céljából átteszi a járásbíróság­hoz, amely népi ülnökök köz­reműködésével — szükségese­ién az érdekeltek meghallga­tása után — végérvényesen határoz. A választók ideiglenes név­jegyzéke, valamint a pótnév­jegyzék és a járásbíróságnak a kifogások elbírálására vonat­kozó határozatai alapján a ta­nács végrehajtó bizottsága leg­később március 2-ig állítja össze a választók végleges névjegyzékét. Ezt 1967. már­cius 3-a és 7-e között kell köz­szemlére tenni. Ha választójogosult személy a névjegyzék összeállítását követően megváltoztatja ál­landó lakóhelyét, az új lakó­helye szerint illetékes tanács végrehajtó bizottságától kér­heti felvételét a választók név­jegyzékébe. A kérelemhez csa­tolni káli a korábbi lakóhely szerint illetékes végrehajtó bi­zottság által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmezőt a választók névjegyzékébe fel­vették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom