Nógrád, 1966. november (22. évfolyam, 259-283. szám)

1966-11-01 / 259. szám

AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÍS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VilÓCT proletárja!, egyesulíetelct XXH. ÉVF. 859. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR 1966. NOVEMBER L KEDD Következetes fejlődés a szécsényi járásban A MÁV ángy alföldi pályaudvarán egy új NDK gyár ú vagonkirakó-gépet mutattak be, amely minden, 10 centiméter­nél kisebb átmérőjű anyag ki- és berakására alkalmas. Ha a későbbi kísérletek is eredményeseknek bizonyulnak. íöbbet is vásárol a gépből a MÁV. Képünkön: Napraforgó magot rak ki a gép a vagonból (MTI foto Fehérváry Ferenc felvétele) Befejeződtek a járási pártértekezletek Október 30-án Szécsényben tanácskoztak a járás párt alapszervezeteinek küldöttei. A járási pártértekezleten, amelyre a pártbizottság dísztermében került sor, mintegy 120 kommunista vett részt. Az elnökségben foglalt helyet Szili Géza, az MSZMP Központ) Bizottsága ipari osztályának helyettes vezetője, Szabó István, a megyei pártbizottság agitációs—kulturális osztályvezetője, valamint Illés Miklós, a Nógrád Megyei Tanács VB A pártbizottság beszámoló­jához, amelyet írásban juttat­tak el valamennyi kiüldötthöz. Kiss Sándor, a járási pártbi­zottság első titkára fűzött ki­egészítést. Tájékoztatta a résztvevőket a járás negyven alapszervezetében megtartott vezetőség újjáválasztó taggyű­léseik tapasztalatairól. Később javasolta: a felsőbb párt-, álla­mi és szövetkezeti szervek az eddiginél nagyobb gondot fordítsanak a járás iparának fejlesztésére. Nem az erőket meghaladó ipari fejlesztésről szólt, hanem a meglévő helyi- ipari és szövetkezeti ipar sze­rényebb előrejutásáról. Erre mindenképpen szükség van, hogy a meglévő munkaerő gondok enyhüljenek. A továbbiakban elmondot­ta, a harmadik ötéves tervben Szécsényben jelentős összege­ket fordítanak lakásépítésre. A lakásépítést, valamint a szolgáltató és vendéglátó egy­ségek fejlesztését nagymérték­ben akadályozza a község el­avult csatorna-rendszere. Ezen a helyi erők csak a felsőbb szervek segítségével tudnak változtatni. Kiss elvtárs ezután az őszi mezőgazdasági munkák hely­zetét ismertette. A búzát ok­tóber 26-ra — elsőként a me­gyében — maradéktalanul el­vetették a járás közös gazda­ságai. A pártkongresszus tisz­teletére időben végeztek a burgonya és a cukorrépa be­takarításával is. A kukorica termőterületének több mint 60 százalékáról takarították be a termést. Részletesen elemezte a gyenge termelőszövetkezetek megszilárdításának jól bevált módszereit, különösképpen a vezetés megerősítését, és a szakemberképzés fontosságát hangsúlyozta. Javaslatot tett a szocialista alapelveknek meg­felelő bérezés kialakítására is. Befejezésül a fiatalok helyze­tével foglalkozott a beszámo­ló. Javasolta, megfelelő mun­kalehetőségek megteremtésé­vel lehet a fiatal lányokat, fiúkat falun tartani. Végeze­tül a tömegszervezetek és a tanácsok tevékenységét ele­mezte. A járási pártbizottság beszámolója A járási pártbizottság be­számolója részletesen elemez­te a szécsényi járás társadal­mi és politikai viszonyait. A mintegy kétezer ipari dolgozó nagy része Salgótarján üze­meiben dolgozik. A munkás­osztály a párt vezetésével je­lentős szerepet játszott a ter­melőszövetkezetek megszilár­dításában, s komoly segítséget nyújt ahhoz is, hogy a párt helyes politikáját megismer­jék, végrehajtsák a járás köz­ségeiben. Társadalmunk másik nagy dolgozó osztálya, a termelő­szövetkezeti parasztság, szor­galmas felelősségteljes mun­kája r dmenyeként a szövet­keze "czdaságok megerősöd­tek. ' dmúlt négy év ered- mér - között a legértéke­sebb n. ‘r-rmelőszövetkezeti pa­rasztság tudatában bekövetke­elnökfaelyettese. zett változás. Szú nőben ran a vagyon, a származás szerinti megkülönböztetés. A közös gazdaságokban már egyre in­kább a végzett munka, a kö­zös tulajdonhoz való viszony alapján ítélik meg az embere­ket. Az értelmiség helyzete, sze­repe, amely a szocializmus teljes felépítésének időszaká­ban tovább növekszik, ugyan­csak lényeges része volt a be­számolónak. A járási párt- és állami szervek erőfeszítéseket tesznek a jövőben is, a járás­ban dolgozó értelmiség hely­zetének, élet- és munkakörül­ményeinek javítására. A szocialista nemzeti egy­ség, a munkás-paraszt szövet­ség tovább erősödött. A szár­mazás szerinti megkülönböz­tetés eltörlése, valamint a bi­zalom a pártonkívüliek iránt, a szocialista demokrácia szé­lesítése is jól szolgálta a nem­zeti egység erősítését. Szó esett arról is, hogy az állami és igazságügyi szerveknek to­vábbra is elsőrendű feladata a szocialista törvényesség biz­tosítása, a társadalmi tulaj­don védelme. A járásban tör­vényes rend van, szilárd a közbiztonság. A fsz*ek fejlesztéséről A beszámoló a továbbiak­ban részletesen elemezte a já­rás termelőszövetkezeteinek munkáját. A növénytermelés­ben a kenyér- és takarmány- gabona terméshozamának nö­velése volt a legfontosabb feladat. Az utóbbi négy év alatt, lényegesen növelték a termelőszövetkezetek a nagy- hozamú búzafajták termőte­rületét. Az idén a búza át­lagtermése elérte a járásban a 12 mázsát. Ez több, mint a megyei átlag. De növeked­tek a hozamok a növényter­mesztés egyéb területén is. A nádudvari módszer bevezeté­sével sikerült megoldaná a növényápolást Megállapította a pártértekezlet azt is, hogy a termelőszövetkezetek belter­jes irányiján fejlődnek. Az elmúlt évek tjén növekedett a gyümölcstermő és a kerté­szeti növények területe. Az állattenyésztésijén az ál­lomány minőségének javítása, az árutermelés növekedése volt a cél. A minőségi cseréik érdekében a közös gazdasá­gok nagy erőfeszítéseket tet­tek. Eredményesnek bizonyult a járásban a szarvasmarha és sertéshizlalás is. Az idén az értékesített hízómarháik át­lagsúlya 520 kiló volt. Több szövetkezetben, Szécsényt>en, Varsányiján. Nagylócom hét­nyolc hónapos sertéseket 110 kiló6 fűzőként értékesítik. A gazdasági eredményekkel együtt növekedett a felvásár­lás, az értékesítés aránya. Még 1961-ben 23 és félmillió forint értékű áru hagyta el a szécsényi járást, tavaly már meghaladta a 33,5 millió fo­rintot az az árumennyiség, amelyet a közös, a háztáji gazdaságok és egyéni terme­lők adtak a népgazdaságnak. Az eredmények nyilvánvalóan nem függetlenek azoktól a nagyarányú beruházásoktól, amelyeket a második ötéves terv ideje alatt kapott a járás. Mintegy 30 millió forintból különböző gazdasági épületeket emeltek. Gépek és gépi be­rendezések vásárlására 22 mil­lió forintot fordítottak a ter­melőszövetkezetek, A termeléssel párhuzamo­san növekedett a szövetkeze­ti tagok jövedelme. A közös­ből származó bevétel mellett figyelemre méltó a háztáji gaz­daságok jövedelme is. Egyes jövedelemelosztási forrnák helyenként bizonyos arányta­lanságot okoznak. Az alkal­mazottá létszám növekedésé­vel emelkedett az alkalmazot­taknak kifizetett bér is. Ez bizonyos feszültséget terem­tett a szövetkezeti tagok és az alkalmazottak között A beszámoló önkritikusan foglalkozott a. gyenge terme­lőszövetkezetek helyzetével. Annak ellenére, hogy az állam jelentős összeggel támogatta a szövetkezetek gazdálkodá­sát és erőfeszítéseket tettek a gyenge tsz-ek megszilárdítá­sára a járás, a megye párt­ós állami szervei is, nem csökkent a gyenge termelő- szövetkezetek száma. Lénye­ges változást hoz e tekintet­ben — a korábbi évek tapasz­talatai is ezt bizonyítják — ha az egymáshoz közel eső, kis termelőszövetkezetek tár­sulnak, egyesülnek. A szécsé­nyi, a varsányi és a karancs- sági egyesült termelőszövetke­zetek példája is ezt bizonyít­ja. Erősebb lett a vezetés, kia­lakultak a helyes munkaszer­vezeti egységek, mód nyílik a gazdaságosabb termelési szer­kezet kialakítására, igazságo­sabb a jövedelemelosztás és a termelés növelése érdeké­ben helyes kezdeményezések egész sorát valósították meg. A pártértekezlet, megszabta a következő évek legfonto­sabb feladatait is. Többek kö­zött a vezetés színvonalának növelésére, szakemberek kép­zésére, a szövetkezeti demok­rácia szélesítésére, a közös vagyon védelmére tesznek erőfeszítéseket a járásban. Gazdasági téren a kenyérga­bona termelése, az állatte­nyésztés fejlesztéséhez szük­séges takarmánybázis megte­remtése, a zöldség- és a gyü­mölcs termelés növelése a cél Az állattenyésztésben a szarvasmarha- és a juhállo­mány növelése a fő feladat. Helyet kapott a határozatok­ban az is, a közös gazdaságok adjanak nagyobb segítséget a háztáji gazdaságok erősítésé­hez. Teremtsék meg a közös értékesítés hasznos lehetősé­geit. Nőtt az ipari termelés Az ipari üzemek tevékeny­sége is eredményes volt az elmúlt négy év alatt. A já­rásban a második ötéves terv ideje alatt kilencvenegy szá­zalékkal nőtt az ipari terme­lés. Ez lényegesen több az or­szágos, a megyei átlagnál. A nógrádmegyeri ktsz, a Bú­tor- és Faipari Vállalat, vala­mint a Háziipari Szövetkezet mellett jelentős szerepet töl­tenek be az építő- és az épí­tőalapanyagot termelő üze­mek. Megkezdődött Szécsény A KISZ kongresszusi hónap „félideje” Öntevékenyebben! — Három jelsoó, sokirányú tevékenység megyénkben község iparénak felfejlesztése is, amelyet egyre sürgetőbben v<et fel a jelentkező munka­erő. A második ötéves terv so­rán 16 millió forintot fordí­tottak a járásban az ipari üzemek bővítésére, korszerű­sítésére. Mintegy háromszáz új munkahely létesült. Az Ipari termelés az idén már megközelíti a 116 millió fo­rintot. Az elkövetkezendő időben azonban nagyon lé­nyeges, hogy a megfelelő ütemben növekedjék az ipar termelékenysége. Az eredményes munka egyik záloga, hogy az ipari üzemeikben javult a vezetés, szélesedett az üzemi demok­rácia. A beszámolóiján han­got kapott az ipari üzemek további tevékenysége is. Mint kiderült, nagyobb arányú fej­lesztés a Bútor- és Faipari Vállalat és a Vastömegcikk ktsz-nél lesz. Mintegy 10 milliós beruházással több új munkahely létesült. A fej­lesztéssel növekszik a műsza­ki színvonal és a termelé­kenység. A gazdasági irányí­tás reformja a gazdasági ve­zetőktől nagyobb következe­tességet, tervszerűbb munkát, az üzemi demokrácia további szélesítését követeli. Az elmúlt évek tapasztala­tai bizonyítják: az elért ered­mények a járási pártbizottság, a községi, a termelőszövetke­zeti és az üzemi alapszerveze­tek tevékeny közreműködésé­vel születtek. A gazdaságszer­vező tevékenységben is érvé­nyesül a párt vezető szerepe. A termelőszövetkezeti és üze­mi al iipszeivezetek rendszere­sen beszámoltatták a gazda- sagvezetőket, s a munka elem­zése után határozták meg a tennivalókat. Erre mozgósítot­ták aztán a párttagságot, a gazdaságok, üzemek dolgozóit. Gondként jelentkezik azon­ban a gazdaságszervező mun­kaiján az irányító és ellenőr­ző munka egyoldalúsága, s az. hogy a gazdasági vezetők nem minden esetben támasz­kodnak a pártszervezetre. A beszámoló a továbbiak­ban azzal foglalkozott: a gaz­(Folytatás a 3. oldalon) Az ifjúsági szervezet októ­ber 15, november 15 között, kongresszusi hónapot hirde­tett. A kongresszusi hónap időszakában a KISZ tevékeny­ségét kiét fonto6 politikai ese­mény — az MSZMP IX. kongresszusára történő fel­készülés és az év második fe­lében aktuális, ifjúság között végzendő politikai munka kö­ré összpontosítja. A kongresz- 6zusi hónap alatt készülnek a fiatalok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 49. év­fordulójának méltó megün­neplésére és változatlanul az Ifjúvágj politikai munka hom­lokterében áll az amerikaiak vietnami agressziója elleni küzdelem. Az öntevékenység kiszéle­sedésének új formájaként Nógrád megyében az utóbbi időben sorra alakultak a já­rási, városi szintű vietnami szolidaritási akciöbizottságok. Tevékenvségük nyomén, a KISZ KB — „Leplezd le az imperializmus népellenes tet­teit!” jelszava szellemében megveszerte fokozódik a fia­talok tiltakozása az ameri­kaiak vietnami rémtetted el­len. Példa erre az október 15-én lezajlott szolidaritási nagygyűlések forró hangulata és az a sok távirat, amelyek­ben a nógrádi KISZ-eseIk az amerikaiak vietnami háború­ját elítélték. A második jelsző: ..Kö­vesd a magyar internaciona­listák példáját!” azt. célozza, hogy a fiatalok tevékeny mó­don, különböző akciókat vég­rehajtva megismerjék az em­beribb világért életüket ál­dozó kommunista hősök har­cát és a veterámok-fiatalok találkozóin érzelmileg is kö­zelebb kerüljenek azokhoz a hősökhöz, akik még közöttünk élnek. A nógrádi KTSZ-szer­vezetek közül a közeljövő­ben a szécsényi járási bizott­ság rendez sok száz fiatal részvételével egésznapos ki­rándulást a forradalmi múl­tat őrző Ipolyszogre. A sal­gótarjáni városi bizottság Ker- csegiaposon a kommunisták egykori illegális találkozóhe­lyén hívja össze a város fia­taljait. A harmadat jelszó: „Légy edzett és harcra kész!” a hon­védelmi feladatok mellett se­gíti a fiatalokat a vietnami nép életének megismerésében is. A KISZ Központi Bizott­sága a Magyar Honvédőim! Sportszövetséggel közösen há­rom füzetet adott ld. A fü­zetek a lövészet, a járőrver­senyek és az önvédelem álap- ismereteit tartalmazzák és jó szolgálatot tesznek a KISZ- szervezetek fiataljainak sok­oldalú képzésében. A konlgressausi hónapban a bányász, gyári munkás és termelőszövetkezeti fiatalok széles körű munkaversenyt kezdtek. A Nógrád megyei Szénbányászati Tröszt üze­meit balesetmentes műsza­kok versenyére hívta ki — féléves időtartamra — Cse- göldi Sándor ifjúsági .szocia­lista brigádja. A varsányi KISZ-esek a megye összes alapszervezetét, ifjúsági bri­gádját. mezőgazdaságban dol­gozó fiatalját hívták ki ver­senyre. Valamennyi nógrádi KISZ • alapszerveaetnél ünnepi tag­gyűléseket rendeznek a kong­resszusi hónap alkalmával. A tapasztalat az, hogy a fiata­lok megyei, járási és városi politikai és tömegszervezeti vezetőket hívnak meg a kong­resszusi taggyűlésekre; tájé­koztatót várnak a párt poli­tikájáról, az időszerű bel- és külpolitikai eseményekről. Vadász-tanfolyam — Most pedig megmutatom, hogyan kell üregi nyulat lő­ni — jelentette ki nagyképűen vadász barátom és lesújtó tekitetet vetett nám, mint mester a kon­tárra. Sokat vadásztam már életemben, s kedve­lem a cserkészést az erdők fái közt, hegy­oldalakban taposott ösvényeken. Báos— Kiskun megye futó­homokos vidékein gyakran részt vet­tem a rendkívül el­szaporodott, facseme­tét pusztító üregi nyulak irtásában. Társam fölényes hangja mégis meg- némított és engedel­messé tett. — Erre megyünk — mondta vadász-ta­nárom és elindult az avarlepte cserkész- úton. Már jó ideje csö- rögtettük bakancsa­inkkal a száraz avart, amikor vég­re kitört belőlem: — Nógrád megyé­ben nincs is üregi nyúl. Tisztásra érkez­tünk. Barátom kifúj­ta magát, miközben oly szúrósan nézett, hogy ereznem kellett parányiságomat és gyengeségemet. —Van üregi nyúl, de kevés. Én viszont ismerem a fészkét egynek. Nincs is messzire... Azzal újból elin­dult a tisztáson át, a- emelkedőn uraskodó. sok törzsű bükkfa irá­nyában. — Közeledünk a tetthelyhez — sut fogta barátom. - Puskát felhúzni! Majd megállt ri mét egy kis elmélet szünetre és elmagya­rázta, hogyan kell a vadászpuskát tarta­ni, nehogy embertár­sunkat veszélyeztes­sük. — A puskát vagy a hónod alatt tartod, csövét a földnek sze­gezve, vagy a varia­don, hogy a csöve az égnek álljon. — Annyit már én is tudok — mond­tam. ö úgy tett, mint aki nem hallja el­lenvetésemet. — Az üregi nyúl — magyarázta — ki­sebb, mint a mezei nyúl. Gyorsan és cikcakkban fut, s csak kapásból lehet eltalálni. Fölkapod vagy levágod a pus­kát, s már abban a pillanatban húzod ri a kakast!... Tótod ~*t a na<*v fát? — Látom. — Hát annak a tö­vében fészkel a nyúl. Most már nagyon óvatosan lépkedtünk. Én a földnek szegez­tem puskám csövét, ő viszont az égnek tartotta. Félszegen magam elé engedtem. Néhány lépésre jártunk a bükktől, már az üreg is jól lát­szott, amikor a sötét nyíláson át napfény­re szökellt a nyúl és megrázta fehér pa­macsát. A váratlan jelenet­től társam megrez­zent, s abban a pil­lanatban dörrent a puska. A nyúl pajkosan cikcakkozott to­vább az őszi “rdő- ben, ellenben ma­gasból aléltar élet­telenül esett a lá­bunk elé egv tói Tanulságos és tö­kéletes telitalálat volt. Lakos György

Next

/
Oldalképek
Tartalom