Nógrád, 1966. augusztus (22. évfolyam, 181-206. szám)

1966-08-02 / 181. szám

2 NOGRAD 1966. augusztus ? kedd Bombatámadások a demilitarizált övezet ellen Dél-Vietnam választások SAIGON (MTI) Az amerikai katonai szó­vivő bejelentette, hogy hétfőn hajnalban a B—52-es óriás- bombázók ellenséges csapat­összevonásokat bombáztak Saigontól alig 40 kilométerre. A szóvivő a támadásról részle­teket nem közölt. A vasárnap végrehajtott akcióról beszámolva a szóvi­vő kiemelte, hogy az ameri­kai légitámadások Dong Hói térségére összpontosultak, az­az a demilitarizált övezettől északra eső területre, másrészt a Vörös folyó deltájára. A Vietnami Néphadsereg Főparancsnoksága mellett működő összekötő bizottság tiltakozott a nemzetközi el­lenőrző bizottságnál amiatt, hogy az amerikai repülőgé­pek az elmúlt két napban is­mételt támadásokat hajtottak végre a demilitarizált öve­zet térsége ellen. A demilitarizált övezet el­len folyó támadások miatt ag­godalmát nyilvánította hétfőn a nemzetközi ellenőrző bi­zottság is. Ky tábornok, dél-vietnami miniszterelnök hétfőn meg­nyitotta a kétnapos „válasz­tási szemináriumot", amely a szeptember 11-re kitűzött vá­lasztások előkészítésére szol­gál. A miniszterelnök megnyi­tó beszédében hangoztatta, kormánya minden erővel azon lesz, hogy biztosítsa a szavazás „tisztaságát” és meg­védelmezze a szavazókat a Vietcong „zsarolásaival szem­ben”. A szeminárium részt­vevőit a választások idejére szétküldik a különböző tarto­mányokba és feladatukként azt tűzik ki, hogy „megakadályoz­zák a szavazás mindenfajta szabó tálását”. Ky a választási hadjárat tu­lajdonképpeni megnyitásával kapcsolatban nyilatkozott a nyugati újságírók egy csoport­jának. A Washington Post, idézve az interjúból, kiemeli Kynek azt a kijelentését, hogy nem fog jelöltként fellépni a közeli elnökválasztásokon. A légierőhöz szeretne visszatérni — mondotta Ky —, hogy így „a fronton lehessek és nem a hátországban”. WASHINGTON Nguyen Chanh Thi vezérőr­nagy a dél-vietnami kormány­fő volt politikai vetélytársa Honoluluból Washingtonba ér­kezett. előtt A nyugati hírügynökségek szerint Thi a dél-vietnami kor­mányfő engedélyével távozott az országból. NEW YORK (TASZSZ) Az AP hírügynökség wa­shingtoni tudósítójának közlé­se szerint az Egyesült Államok fegyveres erőinek létszáma to­vább emelkedik. A vietnami háború követ­keztében az amerikai haderők létszáma olyan gyorsan emel­kedik, hogy már 1966. június 30-án, a Pentagon által meg­határozott időpont előtt egy évvel elérte a 3 093 000 főt. A hírügynökség szerint most már a Pentagonnak a munkatársai sem tudják megmondani, med­dig emelkedik a fegyveres erők létszáma. Jelenleg Vietnamban 280 000 amerikai katona tartózkodik, de az év végére számuk 400 000 lesz és jövőre még en­nél is nagyobb. Augusztusban és szeptemberben további nagyarányú behívások várha­tók, ez szintén olyan tényező, ami az amerikai haderők lét­számának szüntelen, nagyará­nyú növekedéséről tanúskodik. Néger tüntetések CHICAGO (MTI) Vasárnap este Chicago egyik fehér negyedében újabb ösz- szecsapásra került sor polgár­jogi tüntetők és fehér fajgyű­lölők között. Mintegy 350, fő­ként néger polgárjogi harcos tüntetett a néger nyomorne­gyedekben uralkodó állapotok ellen. A békés tüntetést azon­ban megzavarta egy körülbe­lül háromezer főnyi tömeg, amely fajgyűlölő jelszavakat kiáltozva kövekkel, üvegekkel támadt a polgárjogi harcosok­ra. A megvadult fehérek, akik „Wallace-t az elnöki székbe" (Wallace Alabama fajüldöző kormányzója) és hasonló jel­szavakat Változtak, felgyúj­tották a négerekhez tartozó és különböző plakátokkal díszített gépkocsikat. A rendőrség ti­zenkét ellentüntetőt letartóz­tatott. A kövek és üvegek legalább 12 személyt megse­besítettek, köztük számos rendőrt. Az észak-karolinai Ralelgh- ból ugyancsak zavargásról ér­kezett jelentés. A városban a Ku-Klux-Klan nagygyűlése után a gyűlés színhelyéről el­vonuló egyik fajüldöző, meg­támadott egy néger csoportot A Klan biztonsági őrei az egyik néger fiatalembert el­hurcolták azzal a váddal, hogv „verekedést kezdeményezett." Néhány órával az incidens után Martin Luther King mintegy ötezer ember előtt kijelentette, hogy változatla­nul kitart az erőszakmentes polgárjogi harc mellett. Semmi hír Ironsi sorsáról Nigériai helyzetjelentés COTONOU (MTI) LONDON Csapás Johnson tekintélyére Amerikai sztrájk Az AFP Dahomeybe érke­zett értesülések alapján azt írja, hogy még mindig foly­nak a tárgyalások Nigériában a katonai kormány és a vele szembeszálló Hausza-törzsbe- li lázadók között. Először is tűzszüneti megállapodásra kellene jutniuk, de ez úgy lát­szik nem történt meg, mert vasárnap hajnalban még lö­völdözések folytak a hadsereg két frakciója között. A fran­cia hírügynökség szerint a hadsereg öt zászlóalja közül négy a lázadók oldalára állt és így a kormány a 19 000 fő­nyi rendőri erőre támaszko­dik. A Reuter lagosi keltezésű tudósításában viszont azt ír­ja, hogy hamarosan számítani lehet a kormány és a lázadó katonai egységek megegyezé­sére. amely azonban jelentős változásokat hoz majd a kor­mány összetételében. A hely­zet egyébként nyugodtnak lát­szik a fővárosban és az ország többi részében is. A lázadók által foglyul ejtett Ironsi tá­bornok sorsáról még mindig nem tudnak. Csőmbe kérkedik „Hazámnak szüksége van rám” — hangoztatta Csőmbe volt kongói miniszterelnök az II Tempo című olasz lapnak adott nyilatkozatában. „Naponta kapok leveleket Kongóból, amelyekben felszó­lítanak. honosítsak meg az or­szágban olyan demokráciát, amilyenhez Kongó népe 15 hó­napos kormányzásom alatt hozzászokott” — kérkedett nyilatkozatában Csőmbe, majd hozzátette: „nincsen jogom csalódásban hagyni ezeket az embereket. Ezért nem bújok ki a felelősség alól, és vissza­térek Kongóba, hogy ott el­foglaljam az engem megillető helyet.” Csőmbe szerint Mobutu „úgynevezett nemzeti dema­góg-politikája” Kongót a ká- esz felé vezeti. A Reuter jelentése szerint vasárnap 112 személlyel egy angol óriás utasszállító gép érkezett váratlanul London­ba. A gép pilótája elmondot­ta, hogy a lázadás óta nem indulhatott el a repülőtérről, de az egyik zendülő tiszt ar­ra kérte, hogy vegyen fel a gépre 96 asszonyt és gyerme­ket, a lázadók hozzátartozóit, s szállítsa őket Kanoba. Az angol pilóta elfogadta az aján­latot. Egyórás repülőút után letette Kanoban a menekül­teket, majd elindult London­ba. 25 — De éppenhogy őt Takó Illés gyanút fogott: — Nem ugratsz? — kér­dezte — Ismerlek, vén bi­tang. Ha rajtad állna, te az oroszlánból is majmot csinál­nál. Az öreg Bársony kivárt­Elővette feketére szívott gyökérpipáját. Rátöltött. Rá is gyújtott, és fölényét alaposan kiélvezve csak az első jóízű pöffentések után mondta: — Marci bácsit, az öreg Csilliket, biztos ismerted. Gö- beházán, lovag Herbst Ottó­nál szolgált annak idején. Ismerted? — No hallod? Hiszen hozzá fogható fejősgulyás abban az időben még herceg Eszterhá- zynál se szolgált. Zseni volt, aranyat ért az öreg. Egyszer még kártyára is feltette a lovag Herbst. Nagy pénz, va­lami tízezer pengő ellenében. — No látod. — Mit lássak? — Azt, te lángész, hogy a mi Lacink szintén Csillik. Az amerikai repülőgépsze­relők szakszervezetének 35 ezer tagja vasárnap 3:1 arány­ban elvetette azt a megál­lapodást, amelyet a szakszer­vezet vezetősége pénteken a Fehér Házban Johnson elnök nyomására kötött az öt legna­gyobb amerikai légiforgalmi társaság képviselőivel. Így to­vább folytatódik az amerikai polgári légiforgalom 60 szá­zalékára kiterjedő sztrájk, amely az említett vállalatok­nak naponta mintegy 8 mil­lió dollárjába kerti (napon­ta 150 ezer utas kénytelen más közlekedési eszközt vá­lasztani). Politikai megfigyelők sze­rint a megállapodás elvetése a szakszervezeti tagság részé­ről súlyos csapás Johnson el­Göbeházára való Csillik. A Marci bácsi fia. — Biztos ez? — Szentség! A saját sze­memmel láttam. Leírva, pe­csétes, hivatalos könyvben láttam. Hiszed? — Esetleg — vonogatta a vállát Takó Illés — De azt már kötve se hiszem, hogy csak úgy uk-muk-fuk illára venné a kalauzi állását. Mi a biztosíték rá? — Egy szoknya. — Hm... — gondolkodott el Takó Illés — Aztán... ki viseli azt a szoknyát? Mert az se mindegy. — Kati. Hohó. ez már hatott! Ez már nemcsak meggyőz­te, de füttyre is késztette Ta­kót. Az öreg Bársony tovább ütötte a vasat. — De... rád is szükségem van — mondta — hogy szin­tén a kezemre járj. Hívjad meg Lacit. Mondjuk.. . má­hoz egy hétre. Mint elnök hi­vatalosan hívjad meg. — Egyezkedni? — Isten őrizz! — lökte ég­nek karját az öreg Bársony. — A tóra. horeászni, bará- tocskám. Tudniillik Laci él­nök tekintélyére. Most történt meg ugyanis első ízben, mió­ta Johnson személyesen avat* kozik munkaügyi vitákba, hogy az elnöki közbelépéssel kikér.yszerített megállapodást elvetik. Néhány órával a pén­teki megállapodás létrejötte után Johnson elnök sietett be­jelenteni az amerikai televí­zióban, hogy sikerült felszá­molnia a repülőgépszerelők sztrájkját. Az érdekelt dol­gozók azonban, akik követel­ték, hogy munkabérüket lega­lább olyan arányban növeljék, ahogyan a létfenntartási költ­ségek emelkednek, vasárnapi szavazásukkal elvetették a szakszervezet vezetősége által aláírt megállapodást, amely csak részben teszi lehetővé a követelések teljesítését. hal a horgászatért. Aztán... a nagy dögünkről, a harcsa- királyról is tudomása van­Csak ezt, csak a harcsa- királyt ne említette volna az öreg Bársony! A veszett, az elnöki térdet se respektáló harcsa-királyt! Takó Illés — akár a szarván pöckölt csiga — rögtön visz- szakozott, és dühösen mond­ta: Nincs meghívás! Nem lesz meghívás! Te meg, vén bi­tang, tisztulj innen, amíg jó­kedvemben vagyok. Belőlem nem fogsz majmot csinálni. Az - öreg Bársony kétségbe­esetten tiltakozott: Várj! Heccről szó sincs! Il­letve. . • van, csak nem te ellened, más ellen irányul. Lacit hecceljük meg a har­csa-királlyal. — Amennyiben? — vetette oda még mindig gyanakodva Takó. — Mit mondjak? Laci el­sőrangú gyerek, igazi apja- fia, csak éppen — máié. Mir udvarió a szerelem doleá ban máié. Horgászni viszont szeret. Aztán egy nagy dö­gért. egy garanciáit harcsa­királyért még Kati közelébe is elmerészkedik. A többi az POTSDAM Potsdam programot adott ga, amely nyíltan területi és reményeket. A szörnyű vi­lágháborút lezáró szövetségesl konferencia a béke program­ját adta Európának és a vi­lág népeinek, s reményt, hogy a kontinensen, amely két világháború tűzfészke volt, a biztonság és az együttműködés valósul meg. Most, a konferencia befejezé­sének 21. évfordulóján a potsdami program papíron maradását, a remények meg­hiúsulását állapíthatjuk meg, s azt, hogy még mindig nem szűntek meg a második vi­lágháború következményei, továbbra sincs német béke- szerződés, léteznek a feszült­ség gócai, s egyre veszélye­sebbek, s korántsem nevezhe­tők rendezetteknek az euró­pai államok kapcsolatai. Nem az európai népeken múlott, hogy nem éltek a re­ális lehetőséggel, amelyet a fasizmus elleni győztes ösz- szefogás nyújtott. Potsdam- ban a konferencia résztvevői csakúgy, mint előtte Jaltá­ban és Teheránban, világo­san meghatározták, hogy az európai biztonság legfőbb feltétele a német militariz- mus és nácizmus újjáéledésé­nek megakadályozása, annak biztosítása, hogy Németor­szág soha többé ne fenyeget­hesse szomszédait, vagy a vi- lágbékét. Ma van egy német állam, amelyben Potsdam programja hiánytalanul meg­valósult: a Német Demokra­tikus Köztársaság. De van egy másik német állam is, amely semmibe véve a német nép érdekeit és nyugati szö­vetségeseinek, az egykori potsdami konferenciának tá­mogatásával ma nyíltan ag­resszív célokat követ: ez a Német Szövetségi Köztársa­ság. Kel-e ma sorolni az eu­rópai embernek a bizonyíté­kokat, amelyek azt tanúsít­ják, hogy Nyugat-Németor- szágban, amely megszületésé­vel a potsdami megállapodá­sok megszegését jelentette, az 1945-ös deklarációval hom­lokegyenest ellenkező fejlő­dés ment végbe? Ebben a Németországban nem semmi­sítették meg a nácizmust, újjáélesztették a hadimono­póliumok uralmát, amelyek újra hadivágányokra állítják át az ország gazdasági poten­ciálját, ebben a Németor­szágban újra megerősödött a militarizmus, létrehozták a Bundeswehrt, ezt a volt nád tisztek által vezetett káder- hadsereget. S ez a Németor­szág Európának az az orszá­igényeket hangoztat. Potsdam évfordulóján tehát sajnos megállapíthatjuk, hogy Eu­rópa és a világ békéjére új­ra veszélyt jelent a német imperializmus, amelyik egy­re leplezetlenebből törekszik a második világháború ered­ményeinek revíziójára, s jel­lemzően fő követelése ma a nukleáris fegyverek birtoklá­sa. A potsdami program sem­mibevevéséért egyedül és ki­zárólag a nyugati hatalmak felelősek. A háború utáni történelem tanúsítja, hogy a Szovjetunió mindenkor a Potsdamban vállait kötele­zettségek megtartására és ér­vényesítésére törekedett. De nem véletlen, hogy a nyuga­ti hatalmak s mindenekelőtt az európai létérdekeket a sa­ját imperialista céljainak alárendelő amerikai imperia­lizmus. megszegték a potsda­mi megállapodásokat. Hiszen már ott, a konferencián ta­pasztalhatók voltak annak jelei, hogy a nyugati állam­férfiak a hidegháború elő­készítésén munkálkodtak. Truman akkori amerikai el­nök, aki a jaltai és teheráni konferencián még részt vett Roosevelt utódaként érkezett Potsdamba, emlékirataiban kijelenti, hogy időnként „in- gerülségemben szerettem volna szétfeszíteni a palotát”. Truman akkor már az erő­politika képviselőjeként tár­gyalt, az amerikai feltétele­ket szerette volna érvényesí­teni, és elsősorban a négy nap múlva, augusztus 6-án felrobbantandó atombombára koncentrált, az amerikai ha­talompolitika új fenyegető eszközére. A potsdami megál­lapodásokban még nem, de a nyugati hatalmaknak Pots- damhoz való viszonyában már akkor tükröződött a kezdődő hidegháborús szemlélet, ami az európai népek reményei­nek megcsalásához vezetett. Ma már, két évtizeddel a konferencia után, lényeges változások mentek végbe Eu­rópában, amint az egész vi­lágon is. A továbbra Is na­pirenden levő kérdés, az eu­rópai biztonság ügye ma az új feltételek figyelembevéte­lével oldható meg. Nemrégi­ben a potsdami évforduló előtt a szocialista országok közössége, a Varsói Szerződés tagállamai új programot ad­tak, megjelölték az európai biztonsághoz elvezető mai utat. De azok az elvek, ame­lyek az európai antifasiszta háborút lezáró potsdami meg­állapodásban megfogalmazód­tak, ma is iránymutatóak. A. T. én dolgom. Ha eljön Laci, ha a kezem ügyében lesz, nem tudom ki kit kap horog­végre előbb? Ö-e a harcsát vagy őt én? —Hm... — kapta erre markába az állát Takó. Elgondolkodott, majd eny- nyit kérdezett csupán: — És Kati? — Katiról egy szót se. Mert... így vannak — for­dította szembe újjainak büty­keit az öreg Bársony — És Katinak se róla... Gilt? Meg­egyeztünk? Takó Illés elnevette ma­it, és tenyerét is kicsapta. Parolára. Rendben van — mondta — Ne félj, vén bitang, ha már megsütötted, nem ejtem porba a pecsenyédet. Ez bizony összeesküvés volt, mégpedig fondorlattal szőtt és konspiráció szabálya­it is mindvégig a legszigo­rúbban szem előtt tartó ösz- szeesküvés. Nézzük először az elnöki vonalat, azaz Takó Illés vo­nalát? Mit csinált Takó? Talán ajtóstul rontott a házba, és ahogy hebehurgya ' ermészetétől várni lehetett volna, rögtön az első alka­lommal a horgászatra terelte Laci előtt a szót. Korán tse. Kezdetben — mert három oda-vissza utat is rászánt az ügyre — kezdetben csak fi­gyelt, szamuklált, hallgatód- zott. Lacit figyelte, hogy ki­nek mit mond, milyen a ked­ve és az esze járása? Ügy ta­lálta, hogy igaza lehet Bár­sony komának: szerelem-be­teg, bánat emészti a fiút. Hol a pimaszkodásig dévaj, hol meg a pokrócnál is gorom­bább, és úgy el tud bámulni, hogy képe egy kólikában szenvedő kos ábrázatát veszi fel. Csak ekkor, mindezt így szépen megállapítva kezdeit aztán közeledni hozzá. De nem ám a szokványos mó­don, hogy.. mi újság, hogy’ vág a bajúsz, fiatalember? Megvárta, hogy Laci jegy­osztás közben rá is sort ke­rítsen, és ekkor a térdéhez kapva eliajdította magát: — Au! Aterem tésit! — mondta. — No csak, reuma? — szán­ta meg a látásból ismerős atyafit Laci. — Á sebhely, — szívogat— ta a fogát Takó — Amikor fordul az Idő, és megveszik, össze-vissza fú a szél, ez is, i térdem is megvész. — Golyó? — A. — Aknaszilánk ? — Egy nyavaját. Harapás. És nem is akármilyen — sütötte le a szemét ravaszul Takó — Harcsaharapás­— Csak nem? — lett hir­telen élénk Laci. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom