Nógrád, 1966. augusztus (22. évfolyam, 181-206. szám)

1966-08-02 / 181. szám

Világ proletárjai, egyesültetek! S.ZftAP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI T xxn. ÉVF. 181. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1966. AUGUSZTUS 2. KEDD Napirenden a balesetvédelem 13. oldal) Kísértetjárás (3 oldal.) Tárgynyeremény-sorsolas (4 oldal) Egészségesen fejlődik megyénk ipara A Statisztikai Hivatal jelentése a megye 1966. első félévi eredményéről A hordás a legfontosabb feladat A salgótarjáni járásban befejezték az aratást — Szállítóeszközök átcsoportosítása — Aratási gondok a rétsági és a pásztói járásban Ülést tartott a megyei mezőgazdasági operatív bizottság Ipar Megyei székhelyű miniszté­riumi iparvállalataink teljes termelése a szénbányászati tröszt, a fontosabb ipartelepek termelése pedig a két üveg­gyár kivételével magasabb volt, mint az előző év első félévében. A tröszt a terme­lés csökkenésével egyidejűleg — bár kisebb mértékben — kevesebb létszámot is foglal­koztatott, és így a termelé­kenysége is csökkent. A két üveggyár ezzel szemben az 1965. első félévéhez viszonyí­tott mintegy 10 százalékos ter­melési érték lemaradás elle­nére 2—5 százalékkal több lét­számmal dolgozott, ami a ter­melékenység komoly romlását hozta magával. Kedvező az eredmény a Salgótarjáni Acél­árugyárnál, ahol az előző év első félévénél 0,4 százalékkal kevesebb munkaóra alatt 4,7 százalékkal több termelési ér­téket teljesítettek, és a ter­melés növekedését telj« egé­szében a termelékenység 5 százalékos javulásával érték el. Jó eredményt ért el az 1965. első félévéhez viszonyít­va a Romhányi Cserépkályha- gyár és a ZIM Salgótarjáni Gyáregysége is. Javult a tanácsi iparvállala­tok munkája, mivel kivétel nélkül magasabb termelési ér­téket értek el mint egy évvel korábban, összességében a ta­nácsi ipar K százalékkal ma­gasabb létszám foglalkoztatá­sával termelését 14,6 százalék­kal emelte. A kisipari szövet­kezetek termelése 3,8. termelé­kenysége 4 százalékkal jobb, mint egy évvel korábban volt. A munkások átlagos havi keresete — egyrészt a terme­lékenység javulása, másrészt, a februári bérrendezések ha­tására 4,6 százalékkal nőtt. Tovább emelkedett (20,6 szá­zalékkal) a vállalatok export kiszállítása. Legnagyobb mér­tékű a növekedés a Bányagép- gyárnál (több mint háromszo­rosa az 1965. első félév ki­szállításának). Az összes kül­kereskedelmi forgalom 60,5 százaléka nyugati tőkés orszá­gokba irányult. Beruházás, építőipar Az ipar fejlesztése céljából 1966. első félévében négy ér­tékhatár feletti beruházás ki­vitelezését kezdték meg. Leg­jelentősebb a Zománcipari Művek Salgótarjáni Gyáregy­ségének a gázkészülék-gyártás fejlesztését biztosító beruhá­zás, melyet 1969-ben kell be­fejezni. A több, mint 200 mil­lió forintos munka ezévi elő­irányzata 25 millió forint, de ennek még csak a felét kötöt­ték le szerződésileg. A mun­kához való felvonulást hátrál­tatja, hogy a városi tanács négy lakóházat többszöri sür­getés ellenére a félév végéig nem adott át, és így a kivi­telező vállalat szociális és raktárigényeit a beruházó nem tudja kielégíteni. A félév fo­lyamán hozzákezdtek a Mén' kcsi Bányaüzem rekonstruk­ciójához, a salgótarjáni 120 kW-os alállomás építéséhez, valamint a Síküveggyár edző­üzemének munkáihoz is. A megye állami építőiparának termelése 13,3 százalékkal ma­gasabb. mint 1965. első félé­vében, de még mindig csak az 1964. első félévének a szint­jén mozog, annak ellenére, hogy az építőipari munkások létszáma 7,1 százalékkal ma­gasabb, mint két évvel koráb­ban. Az elmúlt év első fél­évéhez viszonyítva, az építő­ipari munkások létszámnöve­kedése alacsonyabb (6,6 száza­lék), mint a termelésé, és így az állami építőipar termelé­kenysége 7,8 százalékkal jobb, mint egy évvel korábban, az 1964, első félévi szinttől azon­ban még mindig 5,2 százalék­kal alacsonyabb. Emelkedett a kifizetett munkabéreik összege is. Az építőipari munkások át­lagos havi keresete — részben a februári bérrendezés hatá­sára — 1576-ról 1654 forintra nőtt Mezőgazdaság A megye kenyérgabona ve­tésterülete 1966. május végén 1,5 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző évben. Ez annál is inkább kedvezőtlen, mivel az idei termésátlagok várhatóan alacsonyabbak lesz­nek, mint 1965-ben. A takarmányozás szempont­jából fontos tavaszi árpa, és kukorica vetésterülete 5,3 a lucernáé 3,5 százalékkal csök­kent. örvendetes ugyanakkor, hogy a vöröshere vetésterülete két és félszerese az előző évi­nek, és még a viszonylag jó, 1962. évinél is 21,6 százalék­kal magasabb. Különösen ked­vező, hogy az első két kaszá­lást jó minőségben sikerült betakarítani és így már jelen­leg is több szálastakarmány áll rendelkezésre, mint az el­múlt év végén. A gabona aratása, a kedve­ző időjárás következtében a szokottnál korábban megkez­dődött. A megye termelőszö­vetkezetei — július 15-ig —, a gabona több mint felét arat­ták le. Az őszi árpa betakarí­tása csaknem teljes egészében, a rozsé kétharmadrészben készen van. A zab aratásához még csak most fognak hozzá. Járásonként az aratási munka a legjobban a salgótarjáni já­rás szövetkezeteiben haladt, ahol július közepéig a gabona mintegy kétharmadát vágták le. Ugyanakkor a szomszédos szécsényi járásban még csak 39,1 százalékát végezték el a munkának. Szövetkezeteink gabonájuk­nak több mint háromnegyed részét géppel tervezik learat­ni, és tervük felét július kö­zepéig teljesítették. Gépi ara­táson belül kombájnnal va­ló aratást mintegy 25 ezer holdon terveztek, és ebből 10 739 holdat, már teljesítet­tek is. A gabona betakarítása után a szövetkezetek azonnal hoz­zákezdtek a talajmunkához, és a learatott terület 20,2 szá­zalékán már el is végezték. Őszi vetések alá a szántást 3270 holdon fejezték be. Ta­lajmunkák elvégzésében a pásztói járás jár az élen, mi­vel július 15-ig tervüknek mintegy 30 százalékát teljesí­tették. Kereskedelem A megye kiskereskedelmi áruforgalmára legnagyobb hatással a február 1-i fo­gyasztói árrendezés volt. En­nek hatására a bolti élelmi­szerforgalom — az előző évek 0,4 százalékos emelkedésével szemben — 1966 első félévé­ben 7,7 százalékkal emelke­dett. A vendéglátás forgalma — nagyrészt az italáruk for­galomnövekedése következ­tében — 18 százalékkal ha­ladta meg az 1965 első félév forgalmát. A tőkehús forgal­ma 5,4, a húskészítményeké 21,4 százalékkal volt alacso­nyabb, mint egy évvel ko­rábban. A félév folyamán a megye kiskereskedelme mint­egy háromszor annyi baromfit és másfélszer annyi élőhalat hozott forgalomba, mint 1965 első félévében, de sertéshús­ból a keresletet nem tudta kielégíteni. A február 1-i ár- leszállítás hatására a leszál­lított áru ruházati cikkek forgalma — az eladás volume­nének növekedése következ­tében — az első negyedévben emelkedett, ez azonban a má­sodik negyedévben több cikk­csoportban a változatlan áru­cikkek forgalmának csökkené­sét eredményezte, és így ösz- szességében a ruházati for­galom az első félévben 2,4 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző évben. A tüzelőanyagoik forgalma az előre nyilvánosságra hozott április 1-i áremelések hatásá­ra az első negyedévben — az előző év azonos időszakához viszonyítva —. mintegy 50, a második negyedévben 17 szá­zalékkal volt magasabb. Egészségügy, népművelés Az 1966. első félévében a megyében dolgozó orvosok száma — áthelyezések és ha­lálozások következtében —, 7 fővel csökkent. Június 30-án 10 ezer lakosra 12,9 orvos ju­tott, 2,3 százalékkal kevesebb, mint az év elején. Tovább emelkedett a táppénzes állo­mány. Létszámuk a félév fo­lyamán átlagosan meghaladta a 3850 főt. A táppénzes na­pok száma az összes munka­napok 6,1 százalékát tette ki. Az év első hat hónapjában tovább emelkedett a televízió előfizetők száma. Június 30- án ezer lakosra 73,8 televízió előfizető jutott. 24,2 százalék­kal több, mint 1965. június vé­gén. Rendkívüli ülést tartott hét­főn délután Salgótarjánban a megyei mezőgazdasági opera­tív bizottság. A bizottság ősz- szehívását az aratásra kedve­zőtlen, csapadékos időjárás tet­te szükségessé, minthogy a sok eső, a felázott talaj nagyban akadályozza a kombájnok munkáját, a folyamatos, terv­szerű behordást. Az ülést Tóta Ferenc, a me­gyei tanács elnökhelyettese nyitotta meg. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a határban igen sok a behordatlan, és át­ázott búzakereszt, ami arra mutat, hogy a termelőszövet­kezetek erőiket szétforgácsol­ják, azonkívül nem egyforma értékű a szállítókapacitás sem minden tsz-ben. Viszont az ipari munkásság most is ké­szen áll arra, hogy akár a ko­rábbi években, most is segít­séget nyújtson a mezőgazda­ságnak, ahol erre szükség mu­tatkozik. Szépek az eredmé­nyek a szalmalehúzásban, amelynek elvégzése sokkal szervezettebben halad, mintáz utóbbi évek bármelyikében. A felvásárlási tervet eddig 46 százalékra, tehát igen jó arányban teljesítették a ter­melőszövetkezetek. Molnár Sándor, a Pásztói Járási Tanács elnöke, hozzá­szólásában hangsúlyozta, hogy a járás szövetkezeteiben azért van még jelentősebb aratni való terület, mert a rendelke­zésre álló kombájn park kevés­nek mutatkozik. Azt kéri te­hát, hogy azok a járások, ame­lyek jobban állnak, mint a salgótarjáni és a szécsényi, nyújtsanak gépi segítséget a pásztói, rászorult járásnak. Forgó Imre, megyei főagro- nómus kifejtette, hogy a rét­sági és a pásztói járás terme­lőszövetkezeteiben valóban na­gyobb arányú lemaradás ta­pasztalható De megyeszerte elsőrendű feladatnak kell te­kinteni a kézzel és aratógép­pel aratott, keresztekben ázó kévék szárítását, és behordá- sát. A hordáshoz a szállítóesz­közt akár tsz-ek közötti át­csoportosítással, akár az üze­mi segítség igénybevételével biztosítani kell. A községi ta­nácsokra viszont a rakodó brigádok megszervezésében há­rul fokozott feladat. Kifogá­solta továbbá, hogy több lánc­talpas traktor munka nélkül vesztegel, mert a gépállomá­sok szerint a traktorosok egye­lőre még kombájnolnak, a já­rási szervek szerint pedig ke­vés a szántani való terület. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az aprómag cséplésre ki­jelölt kombájnokon az átszere­lést idejében végezzék el. Dudás György, a Gépállo­mások Nógrád megyei Igazga­tóságának főmérnöke, az idő­közben feltett kérdésekre vá­laszolva kijelentette, hogy nincs akadálya a kombájnok társmegyékből, főleg Szolnok megyéből történő igénylé­sének és átcsoportosításának, ha erre valóban szükség len­ne. Kiss József, a Salgótarjáni Járási Tanács elnöke felszóla­lásában bejelentette, hogy já­rásában, a termelőszövetkeze­tek teljes egészében befejezték az aratást, és jelenleg fő fe­ladatnak a hordást, és a csép- lést tartják. Szükség esetén a járásban található kilenc kom­bájnt is foglalkoztatják a cséplésben, s ha kell, kinn a területen, búzakeresztekről is csépelik a gabonát. A szép aratási eredményt véleménye szerint a jó szervezésnek kö­szönhetik. Hasonló szervezett­séggel igyekeznek megrövidí­teni a behordás és a cséplés idejét is. Ennek érdekében a múlt vasárnapon diszpécser- szolgálatot szerveztek és a járási szakvezetők segítségé­nek is köszönhető, hogy Vizs­láson 19, Kishartyánban pedig 13 teherautó segítette a hor­dást. a cséplőgépekhez. Az ér­tekezlet napján is a TEFU-tóI és a Szénbányászati Tröszttől igényelt tehergépkocsik segéd­keztek a hordásban. Egyéb­ként a járás valamennyi szö­vetkezetében vasárnap is dol­goztak. Ehhez nagyban hoz­zájárult az is, hogy a járási tanács a legjobban dolgozó községeknek hordási és csép- lési jutalmakat tűzött kr. Molnár Sándor, újabb hoz­zászólásában kifejtette, hogy különösen Taron, Palotáson, Kutasón, Kállón és Bujákon igénylik a segítséget. A járás szövetkezetei nem kapják meg a szükséges segítséget az ipa­ri üzemektől, mert kérelmeik­re még csak nemleges választ sem kaptak. Bodnár József, a Szécsényi Járási Tanács elnöke elmon­dotta, hogy járásában még mintegy ezer hold gabona áll lábon. Viszont a hordásnak már felénél tartanak, és a be­hordott gabona felét már el is csépelték. Nem véletlen, hogy a felvásárlásban a pász­tói járás után a szécsényi já­rás a második helyen áll. Leszák Pál, a Balassagyar­mati Járási Tanács megbízott elnöke szerint a legnagyobb nehézséggel az érsekvadkerti, galgagutai és berceli tsz-tagok küzdenek. Segít viszont a szál­lítási munkákban a Cserháti Erdőgazdaság és Fémtömeg­cikk Vállalat. Rakonezai József, a Rétsági Járási Tanács elnöke elmond­ta, hogy járásában a legna­gyobb gondokkal a nagyoroszi és a diósjenői tsz-ben kell megküzdjenek. A szállítás és felvásárlás pedig jól halad. Tóta Ferenc összefoglalójá­ban kifejtette, hogy minden erőt a hordásra és a cséplés­re kell összpontosítani. Arra azonban ügyelni kell, nehogy idegeskedés és kapkodás le­gyen úrrá a tsz-tagokon és vezetőkön, mert éppen ezek­ben a nehéz napokban kell igazán átgondoltan cselekedni. Pályakezdés előtt Tegnap délelőtt a a Nógrád megyei tanács dísztermét betöltötte az ün­nepi zsongás. Nyolc­vanöt fiatal peda­gógus tette le hiva­tali esküjét (négy népművelő, hat óvó­nő, 30 általános is­kolai . és 23 közép­iskolai tanár.) Pontosan tíz óra­kor kezdődött az ünnepség. Az eskü­tevőket Molnár Pál, a megyei tanács VB művelődésügyi osz­tályának vezetője köszöntötte. — A friss kelte­zésű oklevél mellé ma újabb okmány kerül, eskütételüket igazoló szöveggel — kezdte. Tudásukat, felkészültségüket ma f ogada lmukkal hi ­telezik, amely bizto­sítékul szolgál, hogy hűségük is kapocs lesz a pályán. Miféle hűségről, kapocsról van szó? Molnár Pál erről is részletesen szólt. — Kapcsolódjanak be a község, a vá­ros életébe, de po­zitív, alkotó mó­don — mondotta. — Legyenek harcosai, szószólói az újnak. Merjenek harcba- szállni haladó vi­lágnézetük mellett, győzzék meg erről tanítványaikat. Igen, szükséges — nem ünneprontás — erről beszélni, hi­szen évről-évre visz- szatérő gondunk: milyen kevés ered­ményt tudnak fel­mutatni a mi szo­cialista társadal­munkban felnőtt és nevelkedett peda­gógusaink a világné­zeti átformálásban Mi hiányzik? A meggyőzés, vagy a merészség? — Remélem, a je­lenlevőkből egyik sem — hangoztatta az osztályvezető. Az arcokon ko­moly figyelem Ült, amikor az osztály- vezető a feladataik­ról szólt néhány szót. Az óvónők dolgáról, a gyerekek iskolai életre való felkészí­téséről, a nevelők munkájáról, hogy az iskolareform célki­tűzéseinek megva­lósításán fáradozza­nak, mutassák meg diákjaiknak az élet értelmét, a munka hasznát, szépségét. S mindenekelőtt: fo­kozott gonddal ne­veljék tanítványai­kat a szocialista ha­za szeretetére. Az osztályvezető szavait az eskütéte' követte. Zúgott a terem: ,,.. .esküszöm, hogy a Magyar Nép- köztársasághoz, an­nak népéhez és Al­kotmányához hű le­szek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat meg­tartom; az állami hi­vatalos titkot meg­őrzőm; hivatásom körében a nép ér­dekeinek szolgála­tával járok el és minden igyekeze­temmel azon leszek, hogy működésemmel a Magyar Népköz- társaság megerősö­dését és fejlődését előmozdítsam” — hangzott az eskü­szövege. A megjelentek a pedagógus pályát hi­vatásul vállalták. Nyolcvanötén most indulnak a pályán, felkészülve annak minden örömére és gondjára. Tegnapi fogadásuk alkalmából kívánjuk mi is. hogy öröm. si­ker, elégedettség kí­sérje pedagógiai (»• vékonyságúkéi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom