Nógrád, 1966. február (22. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

Vitás proletárjai, egyesüljetek!---------------------------------------------------V­-----------------------­Maffia — Hongkongban (2. oldal > Sorsok az élet peremén (3. oldal) Lottó tárgynyeremény-sorsolás <5 údai) Robbanás az Öblösüveggyárban (6 oldal) A megyei tanács vb napirendjén Az állatállomány és a takarmány bázis aránya — Van zöldség es burgonya a boltokban — A tbc-bizt»ttság munkaterve A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága hétfői ülésín há­rom. széleskörű érdeklődésre szamottartó kérdést tárgyalt Tóta Ferenc elnökhelyettes el­nökletével: Bodnár József, a szécsényi járás elnöke jelen­tést terjesztett be a járás ál­lattenyésztéséről, takarmány­ellátásáról és az állat-egész­ségügyi feladatok végrehajtá­sának tapasztalatairól; Pili- rtyi László, a MÉSZÖV elnöke beszámolt a megye lakosságá­nak zöldség- és gyümölcsellá­tásáról, és dr. Szászt Éva, a tibc-intézet igazgatója, megyénk tuberkolózis elleni küzdelmé­ről. a feladatokról és a megyei tbc társadalmi bizottság idei mun ka tervéről számolt be a vb-nek. A szécsényi járás állatte­nyésztése széleskörű vitára adott alkalmat. Faragó Gusz­táv, a Szécsényi Tangazdaság főagronómusa javasolta, hogy a tsz-ek végeztessenek takar­mányvizsgálatot az OMMI-val, mert gazdaságuk tapasztalata szerint a keverőüzemekből ér­kező tápok minősége nem egyenletes, egyes alkotórészek, nyomelemek gyakran hiányza­nak a tápokból. Ez pedig be­tegséget, rendellenességet idéz­het elő. Győri Imre, a szécsé­nyi járási tanács mezőgazda- sági osztályvezetője a jobb „terítés” érdekében sürgette egy új keverőüzem felállítását Ludányhalásziban. A takar- mánytáp-ellátás folyamatossá­gát szorgalmazta Sümegi Já­nos, országgyűlési képviselő, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Tsz elnöke is, és hangsúlyoz­ta: jó lenne ellátni tápokkal, mégpedig főleg tojótáppal a háztáji gazdaságokat is. Az állategészségügy néhány időszerű tapasztalatára hívta fel a figyelmet dr. Köröské- nyi Gyula, megyei főállator­vos. Mint elmondotta, me­gyénkben jól halad a tbc-men- tes szarvasmarha-állomány ki­alakítása és a legjobb ered­ményekkel éppen a szécsényi járás szövetkezetei dicseked­hetnek. A gyakorlati tapasz­talat azonban azt bizonyítja, hogy viszonylag könnyebb ki­alakítani a negatív állományt, mintsem állandósítani a tbc- mentességet. Egyes tsz-ekben a higiéniai előírások be nem tartása, a gondozók egészség- ügyi ellenőrzésének elmulasz­tása és egyéb fogyatékosságok miatt ismét beállott a fertőzés. Hasonló felületességek miatt fordulnak elő a gyomor- és bélgyulladásos megbetegedé­sek. Uhlár László, a megyei ta­nács mezőgazdasági osztályá­nak termelésszervezési cso­portvezetője kifejtette, hogy a járási irányító munka gyenge oldala az állattenyésztés ellen­őrzése és irányítása. Ezért for­dulhatott elő, hogy a növény- termesztés és az állattenyész­tés fejlesztése között több tsz- ben hiányzik a helyes arány: így például a varsányi Űj Ka­lász Tsz-ben terven felül meg­növekedett az állatlétszám s ezáltal a takarmányhiány csu­pán ebben az egy tsz-ben meghaladja a 42 vagonos mennyiséget. Ellenbach Ist­vánná, a Hazafias Népfront megyei bizottságának munka­társa ezzel kapcsolatosan ugyancsak a járási szakirányí­tás felelősségét hangsúlyozta, mert mint mondotta, a járási vezetők több olyan dolgot is megállapítanak, amelyeken jó irányítással maguk változtat­hattak volna legelőbb. Tóta Ferenc összefoglalójá­ban hangsúlyozta, hogy a jö­vőben nagyobb figyelmet kell fordítani az állattenyésztés és a takarmánybázis helyes ará­nyának kialakítására. A zöldség-, burgonya- és gyümölcsellátással kapcsola­tosan egyöntetű volt a véle­mény, hogy a tavalyi nehéz év ellenére is eléggé folyama­tos a zöldség-boltok ellátása. Csak burgonyából fordult elő átmeneti hiány. A felszólalók többsége a zöldség- és gyü­mölcsüzletek színvonalát, kul­turáltságát kérték számon. Kulturáltabb kereskedelmet sürgetett a MÉK és az fmsz- ek zöldségboltjaitól Laczkó András, a megyei tanács ke­reskedelmi osztályvezetője, Holecz Ferenc, az Iparcikk Kereskedelmi Vállalat igazga­tója. Sándor Elemér, a salgótarjáni városi tanács el­nöke kifogásolta, hogy a me­gyét nem látják el kellően déligyümölccsel. Dr. Kaszás Józsefné, a megyei tanács tit­kára hangsúlyozta, hogy Sal­gótarjánban, a megyeszékhe­lyen feltétlenül szükség van egy új, nagy és korszerű zöld­ségboltra. Ezt követően a végrehajtó bizottság megtárgyalta a me­gye burgonya-vetőgumóvai történő ellátását, majd áttért a tbc elleni küzdelem 1966-os programjának megvitatására. Nagyobb feladatok, takarékosabb gazdálkodás Értekezlet a Salgótarjáni Acélárugyárban Hétfőn, az acélárugyári mű­velődési otthonban műszaki értekezletet tartottak. A ta­nácskozáson a gyár műszaki dolgozóin, a párt, szakszer­vezeti és KISZ vezetőin kí­vül részt vett Szalui Gáspár, a városi pártbizottság első titkára, Trizna János, a me­gvet pártbizottság ipari osz­tályvezetője, Hammer Ferenc, a Vaskohászati Igazgatóság főmérnöke. .Antal Gyula igazgató beve­zetőjében részletesen ismer­tette az elmúlt öt év és ben­ne az 1965-ös esztendő tapasz­talatait, majd rátért az idei feladatok ismertetésére. Az idén 22 millióval na­gyobb tervet kell teljesíteni. Exportra majdnem 26 000 tonna termék készül úgy, hogy közben az egy nap­ra eső termelékenység 32 forinttal növekszik. A létszámot 30 fővel mérsék­lik, annak ellenére hogy ebben az esztendőben beállí­tott új gépek és berendezé­sek bizonyos létszámot igé­nyelnek. Annyiban lesz még változás, hogy a termelésben bekövetkezett választék nö­vekedés a magasabb önkölt­séggel járó gyártmányok elő­állítása felé tolódik el, ami egyúttal arra figyelmeztet: az idei feladatok sem kisebbek a tavalyinál Az eddiginél nagyobb gon- •:,>!; fordítanak a műszaki fej­lesztésre. Nyolcvanegy téma megvalósítására, illetve kikí­sérletezésére 5 millió forintot költenek, amelynek révén 13 milliós megtakarítást várnak. Ennek megfelelően a huzal­műben munkába állítják a nemrég elkészült ónozó be­rendezést. A huzalgyártás termelé­kenységének fokozása ér­dekében pedig a kutató csoport tagjai lefolytatják a nagysebességű húzás! kísérletet. A hideghengerműben munka­igényesebb termékek gyártá­sát valósítják meg. Közöttük szerepel a dinamószalag és az edzett acél. Ez utóbbi olyan termék, amelyet elő­ször küldenek a világpiacra. Ennek az üzemrésznek kell biztosítani a több mint 20 ezer tonnára szóló export- megrendelések időbeni telje­sítését is. Az idei termelésben igen jelentős helyet foglal el az export. Ennek fontosságát visszatükrözik a műszaki fej­lesztési tervek és a beruhá­zások is. A tervezett 86.1 milliós beruházásból korszerűsí­tik, bővítik a hideghen­germű gépeit, berendezé­seit, létrehozzák a védő- gázüzemet. Ezzel egyidőben teljesíteni kell a külkereskedelemnek azt a kérését, hogy a gyár dolgozói gyorsítsák meg a mintadarabok elkészítését. A termelési tennivalókat úgy oldják meg, hogy egyút­tal növekedjék a termelés biztonsága, javuljanak a munkakörülmények. A többi között az első félévben a hi­deghengerműben megoldják a B.B.C. kemencék gépi kiszol­gálását. Ezzel jelentősen csökkentik a nehéz fizikai munkát. Hasonló intézkedése­ket terveznek a huzalműben, a kovácsoló gyárrészlegben, az acélöntődében pedig azon fáradoznak, hogy mielőbb megszüntessék a porártalma­kat. Az idei minőségi feladatok megkívánják a korszerű anyagi ösztönzés elvének megvalósítását. Ezért a nor­mák helyes kialakításán kí­vül jobban élnek a minőségi bérezésben rejlő lehetőségek­kel. A műszakiak premizálá­sában pedig érvényre juttat­ják az új elveket és az az­zal járó követelményeket. A beszámolót vita követte. Zárszámadás A SZOT Érsek vadkerten Tegnap délután a községi művelődési otthonban tartot­ta zárszámadó közgyűlését a Magyar—Csehszlovák Barát­ság Termelőszövetkezet A számvetésen részt vett Ja­kab Sándor elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsá­gának póttagja, a Megyei Pártbizottság első titkára, Hankó János, a megyei tanács elnöke, Franti- sek Pisek, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság budapesti nagykövete is. Képviseltette magát a köz­gyűl: sen a Bratislavai Rá­dió is. A zárszámadó köz­gyűlésre megérkeztek Gom­bos György, termelőszövetke­zeti elnök vezetésével a cseh­szlovákiai, ipolyszakálasi test­vérszövetkezet küldöttei is. Eljöttek a patronáló üzem, a Goldberger Textilművek kül­döttei Is. A termelőszövetkezet éle­téről, tavalyi munkájáról, Tóth István, a termelőszövet­kezet elnöke számolt be a tagságnak. Beszámolójában hangsúlyozta, hogy a múlt­évi, rendkívül rossz időjárás ellenére is eredményes volt a gazdálkodás, a több mint 6500 holdas termelőszövetkezetben. Az állattenyésztési üzemág például egymillióval többet eredményezett a tervezettnél. A növénytermesztésben kima­gasló eredményt hozott a Ke­nyérgabona, mivel a leszerző­dött 50 vagonnal szemben 105,5 vagonnal adtak át a fel­vásárlóknak. A termelési eredmények meglátszanak a tagság jöve­delmében is. Az érsekvadker­ti termelőszövetkezetben a ter­vezett 37.94 forinttal szem­ben 38,61 forintot ér egy mun­kaegység, az egy munkaegy­ségre jutó prémium értéke pe­dig 5,'57 forint. Összesen tehát egy munkaegység 44,18 forin­tot ér a Magyar—Csehszlovák Barátság Tsz-ben­A zárszámadási közgyűlés beszámolója után Tóth István, a termelőszövetkezet elnöke átnyújtotta Frantisek Piseknek a közösség ajándékát, egy rézkarc gyűjteményt a me­gyei művészektől, abból az al­kalomból, hogy a nagykövet ötödik éve áll baráti kapcso­latban az érsekvadkerti tér­Elnökségének felhívása A SZOT Elnöksége a forradalmi munkás-paraszt kor­mány határozata alapján, hétfőn foglalkozott a február 1-ével bevezetésre kerülő ár-, bér- és szociálpolitikai intéz­kedések végrehajtásának tapasztalataival. Ennek alapján: a SZOT Elnöksége felkéri a forradalmi munkás-paraszt kormányt, hogy hívja fel az illetékes állami szervek figyelmét a következőkre: — Az állami szervek az ármódosításokat a rendeletben foglaltaknak megfelelően hajtsák végre. A szabadpiaci árak alakulásának befolyásolása érdekében helyes áruterítéssel biztosítsák, hogy a lakosság igényeit minden cikkféleségből ki lehessen elégíteni. Biztosítsák, hogy az árleszállítással érintett cikkekből hiány ne keletkezzék. Gondoskodjanak arról, hogy az árleszállítás körébe bevont áruféleségekből a kereskedelem igényeinek és a lakosság szükségleteinek megfelelő mennyiségű, minőségű és választékú termék álljon rendelkezésre. Különösen vonatkozik ez az olyan alapvető szükségleteket kielégítő cikkekre, amelyek elsősorban az alacsony keresetű családokat érintik. — Az irányító gazdasági szervek tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalatok a ke­resletnek megfelelően továbbra 4s gyártsanak olcsóbb, a vá­lasztéknak megfelelő áruféleségeket. — A tanácsok biztosítsák, hogy a szolgáltatások jobban alkalmazkodjanak az igényekhez és jobban elégítsék ki a lakosság ezirányú szükségleteit. Intézkedjenek, hogy a vég­zett szolgáltatások vállalási ideje csökkenjen, a munka mi­nősége javuljon a törvényes szolgáltatási díjak betartása mellett. — A Pénzügyminisztérium, a Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság, a tanácsi szervek, a KIOSZ az eddiginél fo­kozottabban ellenőrizzék a kisiparosok tevékenységét. Gon­doskodjanak az érvényes szolgáltatói díjak kifüggesztéséről és betartásáról. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a megemelt adót a fogyasztókra ne lehessen áthárí­tani. A SZOT Elnöksége javasolja a forradalmi munkás­paraszt kormánynak, hogy az érintett állami szerveket a fentiekről, az ár- és bérpolitikai intézkedések végrehajtásá­ról 1966. eiső negyedében számoltassa be. A szakszervezetek az ár-, bér- és szociálpolitikai kér­désekkel továbbra is szervezetten, megkülönböztetett mó­don foglalkozzanak, szerezzenek érvényt különösen az ár­politikai kérdéseknél annak, hogy csak azon cikkeknél és olyan mértékben kerüljön sor árváltoztatásra, ahogy azt a központi rendelkezések szabályozzák. A leghatározottabban lépjenek fel az illetékes állami szervekkel együttesen azon törekvések ellen, amelyek akár nyílt, akár burkolt áremelés formájában a vásárlók megkárosítását eredményeznék. A SZOT Elnöksége felkéri a társadalmi ellenőröket, hogy ugyanúgy mint idáig, továbbra is mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a kormány határozata az elő­írtaknak megfelelően kerüljön végrehajtásra. Dolgozótár­saik, a fogyasztók millióinak érdekében akadályozzanak meg minden esetleges visszaélést. Segítsék a kereskedel­mi dolgozókat is feladataik megvalósításában. A szakszer­vezetek gondoskodjanak arról, hogy a feladatokról a tár­sadalmi ellenőrök, aktívák megfelelően tájékoztatva legye­nek. Az általuk feltárt hiányosságok megoldásához nyújt­sanak segítséget. Intézkedjenek az állami szerveknél a hibák megszüntetése érdekében. Budapest, 1966. január 31. melőszö vetkezettel. A SZOT Elnöksége. t Több mint ezer cikk ára mérséklődik Mától lépnek életbe a húsfélék, a tejtermékek és egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai Az ez évi népgazdasági terv­vel kapcsolatosan hozott ér­és bérpolitikai, valamint szo­ciális jellegű intézkedésekre vonatkozó kormányhatározat végrehajtásaként február 1-től egyes állati eredetű élel­miszerek fogyasztói ára emel­kedik, ugyanakkor a sertés­zsír és a szalonnafélék, vala­mint egyes textiláruk és ru­házati cikkek fogyasztói ára csökken. Az áremelésekre és az ár- leszállításokra vonatkozó in­tézkedések megjelentek az Országos Árhivatal hivatalos lapjában. A Belkereskedelmi Minisztérium kiadta a meg­változott árak jegyzékét, va­lamint a vendéglátóipari árak új szabályozásáról szóló mi­niszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejtermékeket árusító boltok­ban mindenütt kifüggesztik az árjegyzékeket, amelyeken a változással érintett főbb élelmicikkek új ára megtalál­ható. Nagy munkában voltak tegnap a ruházati cikkeket árusító üzletek dolgozói. Több üzletet korábban be­zártak azért, hogy ma reg­gelre elkészüljenek az áru­készletek felmérésével, elké­szítsék az új árazásokat, s zavartalanul folytathassák a mai kiárusítást. Mától lépett érvénybe a kormány határo­zata, amelynek alapján sok ruházati cikk árát mérsékel­ték. A megye kiskereskedelme felkészült a várható nagyobb forgalomra. Több üzletbe, mint az Állami Áruházba, vagy az Iparcikk Kiskeres­kedelmi Vállalathoz még az elmúlt napokban is érkezett az áru, hogy az ellátásban ne legyen fennakadás. A teg­napi állapotnak megfelelően mintegy 30 millió forintos árukészlet várja ma a vá­sárlókat, s több mint ezer cikk árát szállították le. A salgótarjáni Állami Áru­ház az elmúlt napokban hárommillió forinttal növel­te árukészletét, s jelenleg mintegy hétmilliós készlettel várja vásárlóit. A kész és méretes ágyneműt 1,1 millió forint értékben kínálja a vá­sárlóknak. Női nylon haris­nyából 15 ezer pár, férfiing­ből 10, gyermekingből nyolc­ezer darabot készletezek. Női habselyem áruból — háló­ing, női nadrág stb — 40 ezer darabból válogathatnak az érdeklődők. Nagy meny- nyiséget biztosítottak az úgy­nevezett kártolt szövetekből, fiú- és lányka kabátokból, iskolaköpenyekből. A női szintetikus felső kötött áru­ból 2 ezer darab, férfi zok­nikból 6 ezer pár, cipőkből mintegy 2 ezer pár várja a vásárlókat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom