Nógrád. 1965. november (21. évfolyam. 262-285. szám)

1965-11-02 / 262. szám

Világ Droletáriai. egyesüli etek! NOVEMBER AZ MSZMP NOGRAD MEG Y f i BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEJ TANÁCS LAPJA XXI. ÉVF. 262. SZÁM Ara: 50 FILLÉR 1965. NOVEMBER 2- KEDD NO Vietnami jelentéa Nőket és gyermekeket Máztak „tévedésből“ az amerikaiak Tüntetés Puerto Rico-ban SAIGON: Az amerikai fő­parancsnokság szóvivője va­sárnap reggel közölte, hogy az USA légierő két Skyraider vadászbombázója szombaton parancsot kapott az amerikai katonai egységek szárazföldi műveleteinek támogatására. Közben — a szóvivő szerint „tévedésből” — a Skyraide- rek bombatámadást hajtottak végre Be Dúc falu ellen, Bong Son közelében, Binh Dinh tartományban. Hírügynökségi jelentésekből kiderül, hogy a támadás tel­jesen váratlanul érte a falut, amely távolabb fekszik a har­ci cselekményektől. A bombatámadásnak 48 halálos áldozata van, öt­venötén megsebesültek. Az AP értesülése szerint a támadás időpontjában főleg nők és gyermekek tartózkodtak a faluban. Az AFP megjegyzi, hogy az amerikai légierő dél-vietnami bevetései során az idén eddig összesen 19 alkalommal for­dult elő „téves bombázás”. Saigon Tan Son Nhut re­pülőterén, amely katonai és polgári légiforgalmat bonyo­lít le, vasárnap délben 70 méte­res lángok csaptak fel a repülőtér katonai üzem­anyag raktárának egyik nagyméretű bcnzintartá- lyából. Csak több százezer liter hab­oltóanyaggal tudták megfé­kezni a tűzvészt. A nyomozást megindították, a repülőteret lezárták. Jelentést adott ki a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí­tása Front. E szerint a DNFF erői október 10-e és 14-e kö­zött 256 amerikai katonát öl­tek meg, 107-et pedig megse­besítettek a Dinh Binh tarto­mány területén végrehajtott ellentámadások során. Az amerikaiak vasárnap délelőtt folytatták a bombá­zást. B 52-esek a Saigontól délkeletre fekvő Bien Hoa tartomány területén bombáz­ták a dél-vietnami partizánok feltételezett támaszpontját. Saigonban hétfőn délelőtt a dél-vietnami nemzeti ünnepen — Ngo Dinh Diem rendszere megdöntésének második év­fordulóján — nagy katonai díszszemle volt. A nemzeti ünnep alkalmából a saigonl kormány rend­kívüli biztonsági intézke­déseket foganatosított, mivel tartott attól, hogy a Be Dúc dél-vietnami falu ellen végrehajtott amerikai légitá­madás miatti elkeseredés Amerika-ellenes tüntetésekhez vezethet. Eddigi jelentések szerint incidensekre került sor, de nyugati sajtótudósítók jelentésükben megemlítették, hogy a tömeg fásultan és kö­zönyösen nézte végig a kato­nai parádét A Puerto Rico-i San Juan városában több száz főnyi tömeg tüntetett az Egye­sült Államok vietnami há­borúja ellen és amiatt, hogy Puerto Rico-i fiatalokat soroznak az ameri­kai hadseregbe és visznek a vietnami „húsdarálóba”. A tüntetők a Ford Buchanan-i amerikai támaszpont elé vo­nultak és követelték, hogy a Johnson-kormány vessen véget a vietnami háborúnak. Couve de Murville Két hónappal határidő előtt Teljesítette éves tervét a mixserfai Pálhegy aknaüxem A mizserfai Pálhegy akna hosszú idő óta az élenjárók között van. Termelését úgy jellemzik a Nógrádi Szénbá­nyászati Trösztnél, hogy egyenletesen jó. Szombaton reggel nagy ese­mény színhelye volt Pálhegy akna. Felszínre ért az utolsó csille szén is, ami még az 1965. évi szakmai tervből hi­ányzott és ezzel a Nógrádi Szénbányászati Tröszt aknái között elsőnek teljesítette éves tervét. Még két hónap hátra van • naptári évből. Pálhegyen úgy számolnak, ez az idő bő­ségesen elegendő lesz a jövő évre való felkészüléshez. Ad­dig, ahogy ígérték még 20 ezer tonna szenet termelnek terven felül: ennyivel segíte­nek pótolni az elmaradó ak­nák tervteljesítését. Závotka István az esélyes Szoros küzdelem a további helyezésekért az ifjú traktorosok versenyében Az idén nem szűkölködött eredményekben a gép- és ja­vítóállomások munkája. Leg­utóbb az őszi kalászosok veté­sében jeleskedtek a szerelők és a traktorosok. Nem vélet­len, hogy megyénk gépállo­másai csaknem három hónap­pal az év vége előtt befejez­ték éves tervüket. Ebben a lelkes küzdelem­ben élen jártak azok a fiatal traktorosok — szám szerint negyvenki­lencen —, akik beneveztek az ifjú traktorosok versenyé­be. A gépállomások huszon­ötezer normálholdat meghala­dó teljesítményéből 23 száza­lék a versenyző ifjú traktoro­sokra jut. Átlagos teljesítmé­nyük túlszárnyalja az ötszáz normálholdat, ami viszont személyenként száz műszak­nak felel meg. A verseny esélyese Zá­votka István, n Szecsényi Gépállomás trak­torosa. Eddigi eredményei alapján, amelyeken az év hátralévő részében csak ja­víthat, valószínűleg elnyeri ,,A megye legjobb ifjú trak­torosa” címet. Teljesen nyílt még azonban a további helyezések sorsa. A szoros küzdelemben jelen­leg Borda Janos — ugyan­csak a Szécsényi Gépállomás traktorosa — áll a második helyen, 218 műszakos teljesít­ményével. Turóczl Ferenc 191, Balogh Károly 183 mű szaknormás teljesítményéve. pedig a harmadik és a ne­gyedik helyet foglalja el. Rajtuk kívül említésre méltó eredményt ért el Mol­nár István, a Berceli Gépál­lomás traktorosa: Zetor trak­torjával 151 műszakban 754 normálholdat művelt meg. Kiemelkedik Bata Pál, a Kis- terenyei Gépállomás traktoro­sának teljesítménye is: D4K traktorával 168 műszaknormát és 924 normálholdat ért el. Filcsik Mihály, a Tolmácsi Gépjavító Államás traktorosa 821 normálholdat és 189 mű­szakot teljesített A Tolmácsi Gépjavító Ál­lomás traktorosai közül az őszi munkák során felzárkózott a legjobbak közé Varga Imre trak­toros: DT-traktorával egyetlen hó­nap alatt 357 normálholdnyi talajmunkát végzett el, ami 48 műszaknormának felel meg. Havi jövedelme megha­ladja a négyezer forintot. Novemberben, a vetések befejeztével, a verseny a mélyszántásban folytatódik. Szocsiban SZOCSI (TASZSZ) Couve de Murville fran­cia külügyminiszter feleségé­vel és kíséretének tagjaival vasárnap megérkezett Szocsi- ba, ahol Pjotr Bazsanov, a városi tanács-vb elnöke fo­gadta. A_ francia külügyminisztert később Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök fogad­ta Gagrában, tengerparti villájában. Moszkvában közleményt adtak ki Maurice Couve de Murville francia külügymi­niszter Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről. Eszerint a két államférfi megvitatta a nemzetközi hely­zet kérdéseit, így az európai problémákat is, továbbá a szovjet-francia kapcsolatok kérdéseit. Az eszmecsere szí­vélyes baráti légkörben folyt le. Couve de Murville francia külügyminiszter vasárnap lá­togatást tett a Gagra melletti üdülőben Anasztasz Mikojan- nál, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöké­nél. Koppány György felvétele Napirenden: A gyógyszerellátás, a földművesszövetkezetek, a biztosítás és a munkaerőgazdálkodás Jelentés végrehajtó bizottsági ülésekről Hétfőn reggel végrehajtó bi- szágos, mind a megyei átlag- az idei nagyszámú elemi ká­zottsági üléseket tartottak a járási tanácsokon. A PÁSZTÓI JÁRÁSI TA­NÁCS VÉGREHAJTÓ BI­ZOTTSÁGA a járás gyógy­szerellátásának helyzetéről tárgyalt. A járás lakosságának ellátá­sát hét gyógyszertár biztosít­ja. Egy-egy gyógyszertár két- három községet szolgál ki. Hatezerszázötvenhét lakosra jut egy közforgalmú gyógy­szertár. Az arány mind az or­£qu/ kis tíaedíi Iskolára küld­ték a pásztói já­rás egyik tanács­elnökét s egysze­riben a tanács- titkár nyakába zúdult megannyi tennivaló. A ta­nácstitkár, aki egyébként talpra­esett asszony, lel­kesen vetette be­le magát a sok energiát, veszöd- séget követelő munkába. Egy­szer a beruházá­sokat sürgette, másszor vitás kérdésekben járt el, halotti levelet állított ki, míg végül — szükség törvényt bónt — anyakönyvvezetöi minőségben is helyettesíteni kényszerült az eltávozott tanács­elnököt. A helyzet úgy hozta, hogy egy napon és csaknem ugyanabban az időpontban je­lentkezett be há­zasságkötésre Kovács Géza Kis Ilonkával, és Nagy Ferenc, Szabó Piroská­val. A házasság- kötés időpontjául is egyformán a vasárnap délután három órát jelöl­ték meg. A tanácstitkár jól megnézte ma­gának a fiatalo­kat és amikor a násznép bevonult as első pár pe­dig a pulpitus elé állt, magabiz­tosan kezdett hoz­zá a szertartás­hoz. Minden a legnagyobb rend­ben ment mind­addig, amíg az anyakönyvet az új pár elé nem tette a követke­ző szavak kísére­tében: —■ Ezennel Ko­vács Gézát és Kis Ilonkát há­zasfeleknek nyil­vánítom. Itt ír­ják alá! Az egyik tanú mentette meg a helyzetet. — Egy kis hi­ba van kérem — mondta. — Ez itt Nagy Ferenc 5s Szabó Piroska Egyébként min­den stimmel... L. Gy. nál jobb. A végrehajtó bízott- rok megtérítése bizonyította a ság megállapította, hogy a biztosítás szükségességét. A járásban a gyógyszerészek jól biztosító a közös gazdaságok- megállják helyüket, és a nak 818 ezer, a magánvagyon- gyógyszerkészlet is kielégítő, ban keletkezett kárért 255 ezer A végrehajtó bizottság úgy forintot, magánszemélyeknek határozott, hogy a gyógysze- különböző címen 99 ezer fő­részek továbbképzését előse- rintot fizetett ki. gíti. Kiváló munkát végzett gyógyszerészeket — mint a A járási tanács végrehajtó pásztói-, az ecsegi-, a jobbá- bizottsága felhívással fordult gyi-, és sziráki — dicséretben a községi tanácsokhoz, hogy részesíti. tárgyalják meg az állami biz­A SALGÓTARJANI JÁRÁ- tosítás jelentőségét Sí TANÁCS VÉGREHAJTÓ A BALASSAGYARMATI BIZOTTSÁGA a földműves- jaráSI TANÁCS VÉGRE- szövetkezetek munkájáról tár- HAJTÓ BIZOTTSÁGA a ma­gyalt Megállapította, h°gy a gyamándori községi tanács- földmuvesszovetkezetek a vb jelentését tárgyalta, amely salgótarjáni járásban 1965-ben a tanácstagok választó-kerüle* gazdasági és mozgalmi téren y tevékenységéről és az ál­landó bizottságok munkájáról szépen fejlődtek. Nőtt a kis kereskedelmi, vendéglátóipari g^óltT / és felvásárlási forgalom. Ja­vult a költséggazdálkodás, A BALASSAGYARMATI amelynek következtében nőtt VÁROSI TANÁCS VÉGRE- a nyereség. Növekedett a föld- HAJTÓ BIZOTTSÁGA is teg- művesszövetkezeti tagok szá- nap tartotta szokásos ülését, ma is. A végrehajtó bizottság Megvitatta a város munkaerő felhívta a földművesszövetke- gazdálkodásának időszerű kör­zetek járási vezetőinek fi- déseit, majd értékelte az idei gyeimét: a jövőben a lehető- három negyedév költségvetési ségek maximális kihasználása tervteljesítését. Ezt követően mellett a kereskedelmi háló- megválasztották a Városi zat korszerűsítésével foglal- Népművelési Tanácsot. Ennek kozzanak. Ilyenirányú leg­sürgősebb feladatnak Márkhá­a testületnek az a célja, hogv összehangolja a város terüle- zán a közös kezelésű bolt, tén tevékenykedő állami és Kishartyánban az italbolt, Be- társadalmi szervek tömeg- de-pusztán a vegyesbolt, Ka- kulturális munkáját — elvi, rancskesziben, Etesen, Ka- tartalmi és módszerbeli vo- rancsalján a zöldséges-bolt natkozásban egyaránt. A nép­korszerűsítését jelölte meg. A SZÉCSÉNYI JÁRÁST TA­NÁCS VÉGREHAJTÓ BI­ZOTTSÁGA az Állami Bizto­művelési tanácsba azokat vá­lasztották, akik eddig már számos tettel bizonyították: sító fiókjának munkájáról szívügyük Balassagyarmat tárgyalt. Megállapította, hogy kulturális felemelkedése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom