Nógrád. 1965. szeptember (21. évfolyam. 205-230. szám)

1965-09-15 / 217. szám

4 NÖGRÄD 1965. szeptember 15. szerda A szerencsésebb csapat győzött H atvani Kinizsi — Zp. Építők 3:0 (2:0) Mintegy 700 néző előtt ez a tizenegy játszott Hatvan­ban. Pintér — Öze, Gáspár, Lőrincz — Bozó, Garádi — Illefalvi II., Mátrai, Tarlósi, Ponyi, Tábori. Edző: Juhász Gyula. A kezdés után azon­nal az Építők lépett fel tá­madólag. A 7. percben egy előre ívelt labdára Bozó és Pintér ment Pintér Tár­szóit a játékosra: hagyd! A labdát azonban a hatvaniak jobbösszekötője szerezte meg, s védhetetlen gólt lőtt. 1:0. A 24. percben a jobb szélső lö­vését Pintér röviden ütötte ki a mezőnybe, a befutó kö­zépcsatár viszont nem hibá­zott. 2:0. A II. félidőben megváltozott a játék képe. Csapkodó, durva küzdelem alakult ki a pályán. A 70. percben a jobb összekötő átjátszotta Gáspárt, a jobbszélsőt szöktette, aki a kifutó Pintér mellett a háló­ba küldte a labdát. 3: 0. Az első félidő alapján a ZSE-nek gólokkal kellett vol­na győzni. Jó: Garádi, Tarlósi és Ponyi. Lelkes játék, megérdemelt győzelem Mizserfai B. — Gyöngyösi Honvéd 3:0 (2:0) Kazár, 1000 néző, v.: Sza­kái. M. Bányászt Halász — Tőzsér IV. Bereczki, Balogh — Tőzsér II. Radics — Sza­bó. Susán, Tőzsér III. Her­nádi. Tőzsér I. Edző: Takács Dániel. Gyenge kezdés után fo­kozatosan feljöttek a hazaiak. A 1. percben Susán, tizenha­tosról fordulásból leadott lö­vése a hálóban kötött ki. 1:0. Továbbra is a bányász fiúk rohamoztak és a 30. percben újabb gólt értek el. Tőzsér II. a félpályáról jó labdával in­dította el Szabót, akit Borbás csak szögletre tudott szerelni. A szögletet Tőzsér I. ívelte be és az előre húzódó Balogh védhetetlenül fejelt a hálóba. 2:0. A II. félidő második felé­ben ismét a Mizserfa vette át a játék irányítását és sike­rült újabb gólt elérniök. A 80. percben Susán 25 méter­ről küldött bombája védhetet­lenül vágódott a Honvéd csa­pat kapujába. 3:0. Kemény védelem — gyenge csatártel j esítmény Gyöngyösi Spartakus — Bgy. Dózsa 3:0 (2:0) A Gyöngyösi Spartakus el­len így lépett pályára a balas­sagyarmati együttes: Szu- hánszki — Bartók, Kalcsó. Er­délyi — Ferencsik, Magos — Zárdái, Nagy, Sárközi, Mis- kolczi Melega- Edző: Tóth Jó­zsef­A hazaiak támadtak többet, a Dózsa csak szórvá­nyosan jutott el a gyöngyösi­ek kapujáig. A vendéglátók már a 4. percben megszerez­ték a vezetést. A Dózsa védő­játékosai röviden szabadítot­tak fel. A gyöngyösi jobbössze­kötő a 16-os vonalnál elcsíp­te a labdát, s a jobb sarokba küldte- 1:0. A gól után me­zőnyjáték alakult ki, a Dózsa egyenlítésre törekedett. A 44. percben mégis Gyöngyösi gól született Szép támadás indí­tás után a középcsatár öt méterről küldte hálóba a lab­dát. 2:0­A szünet után sem változott sokat a játék képe. inkább a hazaiak voltak támadásban, s a 65. percben a jobb fedezet hatalmas, 22 méteres lövése akadt meg Szuhánszki hálójá­ban- 3:0­Mészáros Ottó: fflwwmwwwwwww A BOMBA A történelemben az első Az atomenergia, mint békés eszköz, sem veszélytelen. Nagyfokú körültekintés, az óvórendszabályok maradékta­lan betartása szükséges al­kalmazásához. Hogy ez meny­nyire így van, azt jól bizo­nyítják a több helyen bekö­vetkezett szerencsétlenségek. Az angol plutónium-gyárban, Windscleban például az egyik „urán-kemence” felrobbant, s rádióaktív hamu és por lep­te el a környéket. Több meg­betegedés történt, az összes terményt meg kellett semmisí­teni. Az Egyesült Államokban, a már többször említett han- fordi gyár környékén — amint a hivatalos vizsgálat megállapította — az összes állat rádióaktív. Azzá lettek a nádasban lévő madarak, rá­dióaktív a táplálékukat képező hal, de azok a szárnyasokra vadászó ragadozók is... A példák sejtetik, milyen körültekintést igényelt a vi­lág első atomerőművének felépítése és üzembe helyezé­se. Az Egyesült Államok a világ első atombombáját al­kotta meg, a Szovjetunió a vi­lág első atomerőművét-.. 1954 június 27-én este, a moszkvai rádió híreiben töb­bek között elhangzott: „A Szovjetunióban a szovjet tu­dósok és mérnökök befejez­ték az első, ipari célokat szolgáló, atomenergiával mű­ködtetett villanyerőmű terve­zését és megépítését. Az erő­mű hasznos teljesítménye 5000 kilowatt.” Az atomerőművek termelte villanyáramnak mind na­gyobb szerep jut, különösen az energiaszegény országok­ban. Nem véletlen, hogy a nyugati hatalmak közül Ang­lia volt az, amely elsőként he­lyezett üzembe atomerőmű­vet, megelőzve az Egyesült Államokat, is Az ENSZ szá­mításai szerint 1970-re a vi­lágon mintegy 15 millió KW villanyáramot termelnek majd a magenergiával működő erő­művek. A világ első, a Moszk­va melletti Obnyinszkban fel­épült atomerőművét gyorsan követte a többi. A cél: minél nagyobb erőműveket építeni —* teljesítményt értve ez­Vélemények, remények, kilátások Barátságos terefere a mai bajnoki mérkőzés előtt a Ferencváros edzőjével Mészáros József, a Ferenc­város edzője, rendkívül fe­gyelmezett és nagyon udva­rias sportember. Mindenkor szívesen áll rendelkezésére az újságírónak, s azok közé a szakvezetők közé tartozik, akik nem kertelnek, szeretik az igazságot. Nem mentege­ti csapatát, ha rosszul ját- ?-’k. s elismeri az ellenfél ér­' ét is, ha azok valóban érté­"k.. így volt ez hétfőn este is. amikor a szerdai SBTC— FTC mérkőzésről beszélget­tünk. Az edző mosolyogva, rendkívül jókedvűen vála­szolt az első kérdésekre, de aztán — még mindig moso­lyogva — megállapította: — Hát igen-igen, volna ok a jokeavre a Dorog elleni mérkőzés után, de hát alig megyünk ki az egyikből, már­is itt van a másiü... Rendkí­vül nehezek ezek a sorozat­mérkőzések, szerencsére bír­ja a csapat, meg van az „alap”, van tartalék erő... A sok munka, az erős munka amit annak idején végez­tünk, most kamatozik. S ezt bizony jó érzés látni. — Kitűnően játszott a csa­pat a Dorog ellen, vélemé­nye szerint mit ér ez a telje­sítmény? — Erre a kérdésre nem le­het egyöntetűen válaszolni, mert egy-egy csapatrésznek egészen más volt a megterhe­lése. . . A védelmünk alig volt munkában, viszont a két fe­dezet igen sokai dolgozott. A csatársor szintén sokat volt játékban, de szinte minden két fedezetünktől függött. Kü­lönösen Juhász játé­ka okozott nagy örömet, hiszen ez a fiatal, igen tehetséges fedezet egy­re jobban kibontakozik, nagy­szerűen bejátssza a pálya középső harmadát, s mindig jut ereje arra, hogy védeke­zésnél a támadáshoz, táma­dásnál a védekezéshez időben felzárkózzék, illetve visszahú­zódjék. Nem lehet azonban panaszom Orosz játékára sem. akinek csak valamivel volt rosszabb a teljesítménye Persze más volt a Dorog a Népstadionban és más lesz az SBTC ellen játszani Sal­gótarjánban. Az SBTC bizo­nyára nem védekezik majd olyan mereven, mint a dorogi bányászcsapat. — Tavasszal 5:0 volt az eredmény, véleménye szerint mi lesz most? — Nem szabad arról elfe­ledkezni, hogy az 5:0 a Nép­stadionban volt, s a Stácé ak­kor eléggé indiszponáltan ját­szott.. Azóta tudásban gya rapodott a csapat, na és ott­honában, a hazai pályán, ha­zai közönség előtt küzd majd. És..., éppen vasárnap győződtünk meg róla. nem véletlen, hogy ősszel még ve­retlen a tarjáni gárda. Nem Mátrai Sándor az *MTK volt rossz, hanem a SBTC volt — jó! Nehéz küzdelem, nyílt mérkőzés várható Salgótarjánban, re­mélem. a mieink a megszo­kott formában játszanak, s ha ez így lesz, talán nem lesz baj... Bár — ismerve a tarjáni együttes nagyszerű küzdöképességét — azon sem lepődnék meg, ha döntetle­nül végződne a mérkőzés..., • döntetlenek „bajnokának” otthonában (az edző itt nyíl­ván arra célzott, hogy az SBTC NB I-beli döntetlen­rekordját ebben a bajnokság­ban már nehezen szárnyal; tut bármelyik csapat is Minden hízelgés nélkül mór dóm, engem meglepett o SBTC kitűnő játéka az MTI ellen, s ha csak kis szerer cséje lett volna a csapatna' nagy meglepetés születhete' volna a Népstadionban. Ezé tartok én a szerdai találkozó tói, hiszen otthon pontot, sf bizonyára pontokat akar s.zr rezni a Salgótarján. — Mi újság a csapat körű’ tulajdonképpen kik vanna1’ most a Fradi 18-as keretében különös tekintettel arra, hon­olván ismert játékosok, min Dalnoki, Perecsi. Hava- stb.. nem jutnak szóhoz? — Köztudomású, hogy Al­bert Flórián súlyos gyászban van, az Ikarus csapatában játszó bátyja szombaton éj­szaka tragikus szerencsétlen­ség áldozata lett. Flóri re­mélhetőleg szerdán is játszik s ebben az esetben, mivel sé­rült nincs a csapatban, nem lesz változás, tehát a Géc?\ — Novák, Mátrai, Horváth — ’uhász, Orosz — Karába ~*ro,rga. Albert. Rákosi, Feny­vesi, dr. összeállítású csapa* szerepel Salgótarjánban, Am! a keretet illeti: a fentieken kívül Árzél (kapus), Pán- csics, Dalnoki, Havasi, Pere­csi, Németh M., Rátkai a keret tagjai. Sorozat-mérkőzé­seket játszunk, bármikor sor kerülhet bármelyikük játéká­ra ... És ezek után — Jöhet a mérkőzés, s az újabb belső idegesség. . . Mert Mészáros József — ezt sem tagadja —. többi kollégájához hasonlóan a mérkőzés alatt nagyon-na- gyon ideges . . Nagy József Dr. Fenyvesi Máté Rákosi Gyula Egy pontot szeretnénk itthon tartani" A mai mérkőzése csapatai­nak két edzője már a vasár­napi mérkőzés után találko­zott a Népstadionban. A Do­rog elleni győztes Ferencvá­ros edzője, Mészáros József akkor így nyilatkozott: Nincs okom változtatni Salgótarján» ban az összeállításon- Szűcs alatt — mert így csökken az egy MW-ra jutó költség, azaz olcsóbb lesz a ma még a ha­gyományos erőművekben ter- meltnél drágább áram. Ang­lia például 1968-ig 11 erőmű építését tervezi, 5700 MW teljesítménnyel, a Szovjetunió 1964-ben 900 MW villamos­energiát termelt már atom­erőművekben. Az obnyinszkit az angol erőmű követte, ame­lyet 1956-ban Calder Hallban építettek fel, teljesítménye 180 MW. Működik atomerőmű ma már Belgiumban, Franciaor­szágban — a legnagyobb Chi- nonban, 170 MW — Japánban, Kanadában, az NSZK-ban, Olaszországban, Angliában — a legnagyobb a Hinkley Po- intban felépült, 500 MW — az Egyesült Államokban — itt az elsőt 1957-ben építették, Shippingportban. Pittsburg mellett, 100 MW teljesít­ménnyel és természetesen a Szovjetunióban. Működik a bjelojarszki erőmű, 400 MW teljesítménnyel, a voronyezsi 420 MW-tal, s újabbak — pél­dául a novovoronyezsi erőmű- rendszer — építése is folya­matban van. Térjünk azonban vissza az elsőhöz. Az atomerőmű elve nagyon egyszerű: hőkicseré­lésen alapul- A reaktorban végbemenő szabályozott mag­reakciókor hő szabadul fel. Ezt a hűtőfolyadék — leg­többször víz, ritkábban ol­vasztott fém — veszi fel, de ezzel — radioaktívvá is vá­lik .Éppen ezért a mellette lé­vő vezetékrendszerben kerin­gő folyadéknak adja át a hőt, amely — mivel zárt rend­szer — már nem rádióaktív, s ezért az elektromos ára­mot termelő berendezések­hez vezethető. Az első atomerőműben 128 úgyne­vezett munkacsatornában 550 kg urán töl tetet helyeztek el. Az üzemelés első két éve alatt az erőmű 2 kg uránt használt el — 75 000 tonna szén helyett... A Lenin-dijas Kraszin professzor, aki egyik irányítója volt az obnyinszki erőmű megépítésének, többek között ezeket írja: „Az első atomerőmű szerkezete rend­kívül megbízhatónak mutat­kozott. Üzemeltetésének egész ideje alatt működésében egyet­len komolyobb zavar sem adó­dott. Igen biztonságosaknak bi­zonyultak a reaktor munka­végző csatornái is, amelyek­ben a nukleáris üzemanyagot helyezték el. Egyes csatornák annyi energiát termeltek, mint amennyi 320 tonna legjobb minőségű kőszén elégetésekor keletkezik — és ez hatszor annyi energia volt, mint amennyit a tervek előirá­nyoztak. . ■ .Az atomerőmű üzemeltetése továbbá azt is igazolta, hogy az erőmű a személyzet és a közelében élő lakosság egészsége szempont­jából teljesen veszélytelen. Az atomerőmű az emberi egészség szempontjából tel­jesen veszélytelennek bizo­nyult.” (Következik: Hajók és konfe- „ renciák) György, az SBTC edzője pe­dig ezeket mondotta: Úgy ér­zem, jó irányban haladunk! Sokmozgásos, ügyes támadá­sokat vezettünk, győznünk kel­lett volna. A bajnok csapat ellen persze nagyon elégedett lennék egy ponttal- Az össze­állítás aligha változik. A Salgótarjáni Bányász lab­darúgói vasárnap még megte­kintették a Ferencváros-Do- rog találkozót és sokan közü­lük már a mai mérkőzésről beszélgettek. Csapatunk tagjai hétfőn már Eresztvényben voltak, ott készültek a mai igen fon­tos találkozóra- Hiszen ha egy pontot is sikerül itthon tar­tani, akkor nagy lépést tet­tünk előbbre ahhoz, hogy csa­patunk bent maradjon az NB I.-ben. Erről Szojka Ferenc, kiváló fedezet játékosunk még vasárnap így nyilatkozott, amikor a gól iránt érdeklőd­tek: — Ha az ember nagyon akar valamit, akkor az rend­szerint sikerül is.. A szabad­rúgásból nagyon akartam gólt szerezni, ezért sikerült. Azt, hogy benn maradjunk az NB l-ben, valamennyien akar­juk — és ezért sikerülni is fog! A hangulat egyébként rend­kívül kedvező az SBTC játé­kosai között- Az a sok elisme­rő szó, dicséret, amit játé­kosaink a vasárnapi MTK mérkőzés után kaptak, megnö­velte önbizalmukat, játékked­vüket­Ilyen kedves és vidám han­gulatban telt el a hétfő este Eresztvényben. Viccelődtek a fiúk. Mivel nem volt szódavíz, Persik János azt javasolta, hogy bambit igyanak. De az nem oltja a szomjúságot — vélekedtek a játékosok- Szűcs György edző tréfásan a jó, friss forrásvizet javasolta fo­gyasztásra- Tréfálkozásra is volt idő. Az örökké éhes Oláh Dezső, Sándor doktorra! együtt arra kért engedélyt hogy zsiroskenyeret ehessenek Az engedélyt természetesen megkapták. Kedden már komolyabb munka folyt Szűcs edző dél­előtt is és délután is sokmoz- gásos feladatot adott a játéko­soknak- A labdakezelés mel­lett fő feladat az erőnlét biz­tosítása volt, hogy játékosaink a 90 percen keresztül harcol­janak a bajnokcsapat ellen. A mai programban is mozgás szerepel még, s csak a mér­kőzés kezdete előtt térnek vissza Salgótarjánban a bá­nyász labdarúgók. Tegnap beszélgettünk Szűcs György edzővel. Az edző biza­kodó, csakúgy mint a játéko­sok. — Vasárnap láttunk a Fe­rencvárost- Ellenfelünk jó for­mában van, de éppen ezért tisztes eredményre töreke­dünk. A fiúk között jó a han­gulat, sokat javult a csapat játéka. Ezért egy pontot sze­retnénk itthon tartani. Úgy érzem, erre minden lehetősé­günk adott. Az MTK ellen szereplő csapaton nincs okom változtatni, — mondotta az edző­Ma tehát a következő tizen­egy lép pályára: Szőke — Sándor dr, Ferenc, Oláh — Szojka, Toldi — Szalai, Ko­csis, Kökény, Básti, Taliga. Az érdeklődés rendkívül nagy a mai mérkőzés iránt A szurkolók kíváncsian vár­ják: meg tudja-e ismételni az Újpest és az MTK ellen nyúj­tott jó játékát az SBTC együt­tese- Ha igen, nagy baj nem lehet- Az egyik pontot itthon kell tartani! Ehhez termesze- tesen nemcsak a fiúk küzdő­képessége, nagyszerű játéka szükséges, hanem a szurkolók lelkes biztatása is. Reméljük, ebben az esetben az sem ma­rad el. Somogyvári László

Next

/
Oldalképek
Tartalom