Nógrád. 1965. augusztus (21. évfolyam. 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

Vitás nroletárjai. egyesüljetek) NOORAD AZ MSZMP NOGRAO MEGYEI BIZOTTSÁGA ÍS A MEGYEI TANÁCS IAPIA XXI. ÉVFOLYAM 180. SZÁM ARA: 80 FILLER 1965. AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP Az a bizonyos két százalék... A termelőszövetkezeti láto­gatásom során a kulturális igényekre terelődött beszélge­tésünk. Hat esztendős a kö­zös gazdaságuk, s nem a leg­gyengébbek közül való a sal­gótarjáni járásban. Büszkén hivatkoznak rá: nem volt még egyetlen zárszámadásuk sem, hogy negyven forintnál keve­sebbet fizettek volna egy-egy munkaegységre. Elégedett em­berek a gazdák, őszintén elé­gedettek, nemcsak mondják; látni egész munkájukon, szor­galmukon, hangulatukon. A főkönyvelő asszony gaz­dasági természetű sikereik mellé szívesen sorakoztatta fel egyéb eredményeiket is: szo­ciális-kulturális alapjuknak minden évben általában 50 százalékát öregek, betegek segélyezésére adják. Az alap másik felét kirándulásokra költik. Hatvanegyben Egerbe mentek a Mátrán át két Ika­russzal. Hatvankettőben há­rom busszal a Balatont láto­gatták meg, hatvannégyben Aggteleken, Lillafüreden, Ta­polcán jártak ugyancsak há­rom autóbusszal, most Hajdú­szoboszló mellett döntött a tagság. Az idei társasút egy kicsit eltolódott a gazdasági munkák miatt, úgy tervezik, hogy cséplés után, augusztus végén indulnak. Mennyi pénzük van rá? A szociális és kulturális alapra 27 ezer forint jutott ebben az esztendőben. Ennek fele a ki­rándulásra megy. Százan-száz- huszan szoktak utazni, jó­formán csak az állatgondozók maradnak otthon, még a leg­öregebbek is szívesen útrakel­nek. A különféle >:zép tájak, szokások, életformák megis­merése feltétlenül hasznos do­log. Eleinte nem is gondolták, mennyire érdekli még az öre­geket is például az Aggteleki barlang, vagy a Balaton-vi- dék. Hiszen legtöbbje életében akkor látta először. De mégis: nem tudnák még hasznosabb helyét a pénznek? — tudakoltam. A művelődési otthon anya­gi segítségére gondoltam, s meg Is mondtam, de a főköny­velő elhárította a feltevést: nem vagyunk kimondottan téesz-község.Az emberek na­gyobb része üzemi munkás. A téesz-tagság, amit keres, azt akarja, hogy saját maga élvez­ze. Hogy milyen az élet a fa­luban?... Nem valami mozgal­mas. Egy időben járt a Déryné Színház, de elmaradt. Kicsi a színpad. Nagyobbítani kellene, de nálunk a társadalmi mun­ka nehezen megy. A földmű­vesszövetkezet. szokott néha kisebb rendezvényekkel pró­bálkozni : slágerestekkel, meg fellépnek a tánccsoport és a színjátszók. Ezzel tulajdonképpen vége Is volt beszélgetésünknek, de az állásponton, amelyet tük­rözött, érdemes tovább tűnőd­ni. Érdemes, mert nem egyedi jelenség. A magatartással, a termelőszövetkezeteknek a művelődési otthon sorsa irán­ti közömbösségével sűrűn ta­lálkozhatunk. A szövetkezeti falu életében a szocialista kul­túra és művelődés otthonát még távolról sem érzik saját­juknak azok, akikért pedig tu­lajdonképpen létezik. Ahol van, szívesen eljárnak színházba, különféle műsoros rendezvényekre, érdekesebb előadásokra, kölcsönzik a könyvtár köteteit, mindezt mint természetes, magától ér­tetődő juttatást. Hogy ezeket anyagi készségükkel gazdagí­tani lehetne, sőt illenék, arra már legritkábban és többnyire csak kénytelen-kelletlen ter­jed ki a figyelem. Vannak „jólmenő” gazdaságok a me­gyében, ahol évente 40—60 ezer forintra rúg a szociális­kulturális keret, mégis mint­ha a fogát húznák az ember­nek, ha néhány ezret könyv­tárfejlesztésre, klubeszközökre, művelődési célokra kérnek tő­lük. Különös és ferde állás­pont arra utalni, hogy a falun élők egy része egzisztenciá­lisan üzemhez kapcsolódik. Végső soron együttesen alkot­ják a falut s a művelődési otthon mégiscsak a falusi tu­datformálás eszköze, az is­meretterjesztő tevékenység gerincében parasztságunk kul­turális, gazdasági erősödését szolgálja. Hogy mennyiben képes szolgálni, jelen viszonyaink között a termelőszövetkezetek anyagi hozzájárulásától is függ. Valahol még a kisparaszti egyéni tulajdon szemléletből eredhet az a makacsság, hogy a szövetkezet kulturális anyagi erejét nehezen, kis részben, vagy egyáltalán nem akarják kamatoztatni az egész faluközösség javára termelő- szövetkezeteink. Beleölik in­kább egyetlen alkalomba, ké­tes tartalmú társasútba, még fecsérlőbben — de szerencsé­re ritkulóbban — alkalmi bankettbe, közös eszem- iszomba. Pedig a pénz okos, célszerű felhasználása egé­szen mást kívánna. Saját lehetőségeinek kerék­kötője az a termelőszövetke­zet, amely még ma is leki- csinyli a műveltségben, a kor­szerű szakmai tudásban rejlő gazdasági erőt, s nem tesz meg mindent a tudatformáló, az ísmeretnyújtó törekvések támogatására, ösztönzésére. Falusi népművelésünk csak akkor válhat teljes értékűvé, ha legkülönfélébb társadal­mi és gazdasági szerveink egységes erőfeszítéssel szol­gálják a feladatok megvaló­sítását. Ebből az egységből különösen azoknak nem szabad kivonni magukat, akikért lényegében az egész fáradozás törtélnik. A ter­melőszövetkezet önmagá­val szemben tesz eleget köte­lezettségének, amikor anyagi erejével a művelődési otthon oldalára áll; a befektetést az emberek hasznos ismeretei­ben, munkaerkölcsében kap­ja vissza jó kamattal. Üj művelődési év küszöbén vagyunk, a tervkészítés idő­szakában. Hogy tartalmában mit nyújthat majd a falunak a művelődési otthon, nagy­ban a termelőszövetkezetei: okosságán múlik. Pénzügyi megalapozás teszi lehetővé hasznos munkatervek kivi­telét mind a korszerű gazda­sági szaktudás, mind az ál­talános művelődés érdeké­ben. Hogy ezei'.re valóban igényt tartanak termelőszö­vetkezeteink, azt ama bizo nyos két százalék: a szociális és kulturális alap befekteté­sével, hovafordításával bizo­nyíthatják leginkább. Barna Tibor A hibákat nem muszáj megismételni (3. oldal.) Szibériai utijegyzet (■). oldal.) Tsz-tag vagy alkalmazott? (5. oldal) Győzelmet várnak az SBTC szurkolói (6. oldal) Irodalmi melléklet (8—9. oldal.) Kedden Ciprusról tárgyal a Biztonsági Tanács New York, (Reuter): Kedden magyar idő sze­rint 20 órakor Törökország kérésére összeült a Biztonsági Tanács és megvitatja a cip­rusi helyzetet. Törökország — mint már jelentettük — amiatt emelt panaszt, hogy Cipruson a partement módo­sította a választójogi rend­szert, és a választások időpont­ját egy évvel elhalasztotta. Tárgyal a magyar és guineai kormányküldöttség Koszorúzás a Hősök terén A guineai párt- és kormányküldöttség amely Sekuo Tourenak, a Guineai De­mokrata Párt főtitkárának, a Guineai Köztársaság elnökének vezetésével tartóz­kodik hazánkban, szombaton délelőtt a Hősök- terén megkoszorúzta a magyar hő­sök emlékművét. A koszorúzásnál jelen volt Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke. Mód Péter, a külügyminiszter első helyet­tese, Csémi Károly vezérőrnagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, a magyar nép­hadsereg vezérkari főnöke, Kőm.'vei Ist­ván, a fővárosi tanács vágrehajtó bizott­ságának elnökhelyettese, továbbá a köl­ti gyminiszltérium és a honvédelmi mi­nisztérium több vezető beosztású mun­katársa. A koszorúzás után a parlamentben foly­tatódott a magyar és a guineai küldöttség tárgyalása. Nem megoldódott, hanem tovább bonyolódott a görög válság Sztrájkoló parlament Tisztogatnak a KIP-ben — — Novasz ellenáll — Háttérben az USA keze? mán a király politikai tanács­adója megcáfolta. A kormány bejelentette, hogy „tisztogatás” indult meg a KIP (Központi Hírszerző Hi­vatal) soraiban. Az AP sze­rint legcilább 170 KIP-tisztvi­A görög parlament pénteki lamentet hétfőre ismét össze- ülésen, — amint már je- hívják, de ez is csak abból lentettük — azonnal összeült derül ki, hogy az ülésszakot az Athanassziadesz-Novasz nem napolták el, hanem csu- kormány minisztertanácsa, pán egyetlen ülést függesztet- Háromórás izgatott tárgyalás tek fel. Mivel szombat min- után a kormány közleményt dig parlamenti szünnap, a adott ki, amelyben megrója következő ülést hétfőn tartják selő veszíti el állását azok Manolisz Bakladzisz megbízott meg. közül, akiket a Papandreu­házelnököt, mert a képviselők a király péntek este várat- kormány nevezett ki. távolmaradása után hivatal o- lanul magához kérette Sztav- Megfigyelők azt mondják san megbukottnak nyilvánítót- rósz Kosztopulosz hadügy- ,s Athanassziadesz-Novasznak ta a kormányt. A Novaszék korábbi külügyminisztert. Eb- előbb-utóbb mennie kell, anél- álláspontja az — amint az bői némely megfigyelők arra kül, hogy „megdöbbentő le- AFP kifejti —, hogy „a kor- következetetnek, hogy esetleg leplezéseit” Papandreuról, mány megjelent a ház előtt, a ő lenne a következő minisz- mint a válság felelőséről, a ház sztrájkba lépett, tehát a terelnök-jelölt. A néhány nap- parlament előtt elmondaná, de kormány a helyén marad”. Az pal ezelőtt gyakran emlegetett a hatalom valószínűleg a Cent- AP szerint Bakladzisz egyike kompromisszumos jelölt, Szte- rum Unióhoz sem kerül visz­fanopulosz nevét ugyanis a király időközben elvetette. Időközben a legellentmon­a Papandreut támogató Cent­rum-képviselőknek, s csak azért jelent meg a Papandreu által bojkottált ülésen, hogy elláthassa házelnöki tenniva­lóit. így hát különös helyzet állt elő: a kormány a képviselők sza egyelőre. Udvari körök­ben újra sokat emlegetik egy parlamenten kivüli kormány dóbb hírek terjedtek el Athén- "^alakítását. Ez fél évig ma- V,„ Tv.-.™„i.. t„Hni vélték radna hatalmon, „amíg a hely­ban. Némelyek tudni vélték, hogy a király feloszlatta a pariamentet. Ez — a UPI amerikai hírügynökséget idéz nagy többségének nyilvánvaló zük „vagy uj zet rendeződik”, s utána új parlamenti választásokat írná­nak ki az országban. Ami viszont a jelenlegi vál­választások ellenzésével dacolva továbbra kiírását, vagy inkább a dikta- ság miatti felelősséget illeti, is a helyén marad. Nyugati túra bevezetését” jelenti. Ezt alT°|■ “ lo^oni tudósítójának hírügynökségek szerint a par- a hírt azonban a nap folya- tollából — erdekes cikket kö­zölt az Ethnosz című lap. A tudósító értesülései szerint Papandreu megbuktatásának kérdésében Sztavrosz Koszto­pulosz volt külügyminiszter (Novasz kormányában pedig Garufaliasz utódaként a had­ügyi tárca birtokosa) és Rusk amerikai külügyminiszter egyezett meg még hónapokkal ezelőtt, a NATO londoni ülés­szakán. Papandreunak azért kellett megválnia a hatalomtól — ír­ja a lap —mert akadályozta a ciprusi kérdésnek az Egye­sült Államok és a NATO ér­dekeit szolgáló megoldását.'’ A Nógrád megyei Vendéglátó ipari Vállalat salgótarjáni sz ikvíz üzeme látja el a várost és a környéket szikvízzcl és üdítő itallal. Naponta hét-n yolcezer üveg üdítőitalt és napi hat-hétezer üveg szikv izet szállítanak a kereskedel emnek és a vendéglátóipar­nak. Képünkön: Tóth Katalin, az üzem egyik dolgozója Koppány György (elvétele Szovjet-kanadai közös közlemény Moszkvában szovjet—kana­dai közös közleményt adtak ki a kanadai parlamenti küldött­ség 12 napos hivatalos látoga­tásáról. A közlemény szerint a nem­zetközi kérdésekben folytatott véleménycsere előmozdította a felek álláspontjának kölcsö­nös megértését. A kanadai küldöttség megelégedéssel ál­lapította meg, hogy a Szovjet­unió résztvesz az 1967-es Motreal-i világkiállításon. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa elfogadta Alan MacNaughton- r.ak, a kanadai alsóház elnöké­nek meghívását és parlamenti delegációt fog küldeni Kana- úéba. Magyar külkereskedelmi kiállítás Brnóban A magyar külkereskedelem idei egyik legnagyobb szabású kiállítását Brnóban, a szep­tember 12-én megnyíló Tech­nikai Vásáron rendezi. Erre a nemzetközi találkozóra 11 ma­gyar külkereskedelmi vállalat küldi el exportcikkeinek min­tapéldányait, amelyek hét szakosított pavilonban több mint 2000 négyzetméter terü­letet foglalnak el. A híradás- technikai kiállítás egyik érde­kessége lesz, hogy üzemeink legrissebb technikai újdonsá­gait ipari televíziós kamera hozza közel a nézősereghez. A szakértőknek ez megköny- nyíti majd, hogy behatóbban tanulmányozzák a gépek mű­ködését, szerkesztéséi. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom