Nógrád. 1965. július (21. évfolyam. 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! * AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS k i MEGYÉI TANÁCS LAPJA XXI. ÉVF. 153. SZÁM, ARA: 50 FILLÉR 1965. JÜLIUS 1. CSÜTÖRTÖK A félév utolsó napján Három üzemünk dicséretes eredményei A mennyiségi tervteljesités csak egyik fokmérője a vég­lett munkának, mégis sokat árul el abból, hogy gyáraink- jan javult-e az üzem- és mun­kaszervezés, mennyit változ­tak a műszaki feltételek, si­került-e megbirkózni a terme­lést gátló körülményekkel. E gondolatok jegyében érdek­lődtünk a félév utolsó napján a gyárak illetékes vezetőitől. Programszerűen Az Ötvözetgyárban az előze­tes számítások azzal biztatnak, hogy a termelés az előirt programnak megfelelően ala­kult. Túlteljesítés egyik ter­méknél sem várható. Az év első hat hónapjában olyan gyártmányok előállításával foglalkoztak, amelyek ország­szerte már ismertek. Ennek megfelelően a kohókból je­lentős mennyiségű ferroszili- cium került ki, különböző mi­nőségben. Szilikomangánból pedig 300 tonnát szállítottak el az üzemünkből Özdra, a Lenin Kohászati Művekbe és Csepelre. A félévi tervhez szükséges utolsó mennyiséget, a készlet- felvétel birtokában a hónap utolsó napjának utolsó sza­kaszában vették ki a kohóból. Értesülésünk szerint, a termé­kek minőségével elégedettek a megrendelők. 4 tervezettnél többet exportáltak A Salgótarjáni Acélárugyár kollektívája Ígéretéhez híven az előírtnál 450 tonna áruval ad többet az év első hat hó­napjában. Ez az eredmény a hideghengermű, a kovácsoló­gyár, valamint a vas- és acélöntöde munkásainak és vezetőinek jó munkáját dicsé­ri. A huzalműben minimális lemaradással számolnak. Saj­nos, ez az üzemrész nem kap­ta meg a szükséges anyagot. A tervtűlteljesífés azért is dicséretes, mert lehetővé tet­te az exportterv túlszárnya­lását. Az előzetes adatok sze­rint 101,3 százalékos tervtelje­sítéssel számolnak. Ez azt je­lenti, hogy szalagacélból 130, mezőgazdasági szerárukból pe­dig 50 tonnával kerül több külföldre az előírtnál. A bel­kereskedelmi vállalatok is több árut kaptak a tervezett­nél. Kifelé a hullámvölgyből Jól rajtoltak az öblösüveg­gyár dolgozói is az első félév­ben. A terv- és statisztikai osztály vezetőjének tájékozta­tója szerint, féléves tervüket néhány tized százalékkal túl­teljesítik, ami egyúttal az ex­portkívánságok jobb kielégíté­sét is biztosítja. Vagyis a de­mokratikus országokba szál­lított áruk mennyisége kettő, a kapitalista országokba kül­döttek pedig egy százalékkal haladják meg az előirányzot­tat. A múlt héten a MEDIMPEX szovjet külkereskedelmi válla­lat vezérigazgatója ünnepélyes keretek között nyújtotta át a vállalat vezetőjének, az újabb tizenegymillió forintra rúgó export-megrendelést. llhu Pál Prágába utazott Ilku Pál művelődésügyi kiád alkalmából — Cestmir művelődésügyi miniszter me vák fővárosba utazott. A mi gáti pályaudvaron megjelent rium és a Külügyminisztérium katársa, s ott volt Frantisek lista Köztársaság budapesti miniszter — a prágai Sparta- Cisar csehszlovák iskola- és ghívására szerdán a csehszlo- niszter búcsúztatására a Nyu- a Művelődésügyi Miniszté- több vezető beosztású mun- Pisek, a Csehszlovák Szocia- nagykövete is. Még melegebb idő Várható időjárás ma estig: kevés felhő, eső nélkül, ké­sőbb nyugatról növekvő fel­hőzet, helyenként futózáp or­ral, zivatarral. A hőmérséklet emelkedik. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 25—30 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 25 fok. Korlátlan lehetőségek a bogyósgyümölcs termesztésben Befejeződtek a járási TIT-napok Kedden délelőtt Drégelypa- lánkon — járási termelőszö­vetkezeti nap keretében — a járási ismeretterjesztő na­pok utolsó délelőttjén dr. Gyurkó Ferenc, a mezőgazda­sági tudományok kandidátu­sa tartott előadást „A bo- gyósgiyümölcBŰek nagyüzemi, termesztésének módjai” cím­mel. A nagyszámú érdeklődő soraiban majdnem száz, a já­rás más falvaiból érkezett mezőgazdasági szakember kísérte figyelemmel az el­hangzottakat. Dr. Gyurkó Ferenc beveze­tőül elmondta, hogy hazánk­ban kereken tizennégyezer holdon termelnek bogyósgyü­mölcsöt. Ennek egy tizede a kedvező természeti adottsá­gokban bővelkedő balassa­gyarmati járásra jut. Élelme­zési szakemberek véleménye szerint egy embernek évente száz­harminc kilogramm bo­gyósgyümölcsöt kívánatos fogyasztania. Mivel ettől ma még igen messze járunk, az ilyen gyü­mölcsök nagyobb arányú ter­melése és értékesítése előtt korlátlan a lehetőség. A kan­didátus a feketeribizliről be­szélve ismertette, hogy ez az ízes gyümölcs nemcsak az érrendszeri betegségek nagy hányadának megelőzésére al­kalmas, de sugárzási ártal­mak leküzdésében is hasz­nosnak bizonyul. Az előadó szólott a fajtaki­választás fontosságáról is. Elmondta, hogy a balassa­gyarmati járásban kerek harminc esztende­je termesztenek ugyan szamócát, de még min­dig nem a legkeresettebb fajtákat. Magyar földön szívesen fo­gyasztják a szamócát akkor is, ha barázdált. A külföld a sima fajtát sokkal jobban kedveli, — és ennek meg­felelően jobban is fizeti. — A bogyósgyümölcsűek nagyüzemi termesztését nem kell nyomban ötven-száz holddal kezdeni, — mondot­ta az előadást követő kér­désekre válaszolva dr. Gyurkó Ferenc. — Kezdetnek elegendő akár öt-tíz hold is. További válaszaiban a kandidátus értékes ta­nácsokat adott a fajkivá­lasztásra, palántázásra, gyümölcs-csomagolásra vonatkozóan. A drégelypalánki Szcxndy György Tsz bogyósgyümöl- csösű ültetvényeinek megte­kintése során Pásztor Barna agronómus kalauzolta a ven­dégsereget. A látogatók meg­győződhettek arról, hogy a gazdák nemcsak szívesen s eredménnyel, de sokan is ápolják a nagyhírű gyümöl­csöst. Kedden délután mint­egy ötszázan serénykedtek a szamócásban. Tanácskozás a hegyvidéki gyenge termelőszövetkezetek jövőjéről Salgótarjánban A hegyvidéki gyenge ter­melőszövetkezetek gazdálko­dásának megjavításával kap­csolatos tervekről és felada­tokról tanácskoztak tegnap délelőtt a mezőgazdasági szakemberek Salgótarjánban, a megyei tanácson. A tanács­kozásra meghívtak termelő­szövetkezeti elnököket, agro­nómusokat és járási mezőgaz­dasági osztályvezetőket. A részt vevők között meg­jelent Matúz József, a me­gyei pártbizottság titkára, valamint többen a megye mezőgazdaságának Irányítói közül. Tóta Ferenc, a me­gyei tanács mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó elnökhe­lyettese megnyitó szavai után Ozsvárt Zoltán, a me­gyei tanács mezőgazdasági osztálya pénzügyi- és terv­csoportvezetője ismertette a tanácskozás anyagát. Ezután vita következett, amelynek során számosán felszólaltak. Közlemény a KGST végrehajtó bizottságának üléséről (2. oldal.) Sok múlik a kommunista vezetőkön és beosztottakon (3. oldal.) A Cserhát alján I. • Í3. oldal) A felfelé vezető úton (5. oldal) Kezdődhet az aratás Minden gép kész a nagy mu nkára az Érsekvadkerti Gép­javító Állomáson. Az érsekvadkertiek tizenhét kombájn- s'Sítik a körzetükhöz tartozó fermelőszövot't» Az utolsó simítások az ara tógépeken, g kezdődhet az aratás Az Elnöki Tanács ülése Az Elnöki Tanács szerdán délelőtt ülést tartott. A Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának Elnöksége együt­tes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkárát, érde­meinek elismerésével, a Mi­nisztertanács elnökének tiszt­sége alól felmentette; dr. Münnich Ferencet saját ké­résére, egészségi állapota miatt, érdemeinek elismeré­sével, államminiszteri: tisztsé­ge alól felmentette és nyug­állományba helyezte; Pap Já­nost, másirányú fontos párt- megbizatása miatt, érdemei­nek elismerésével, a Mi­nisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette; Kállai Gyulát a Miniszter- tanács elnökhelyettesi tiszt­sége alól felmentette és a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnökévé meg­választotta. Kállai Gyula, c Minisztertanács elnöke letette a hivatali esküt Szerdán délben Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnöke előtt Kállai Gyula, a Minisztertanács el­nöke letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Biszku Béla, a Központi Bi­zottság titkára, Vass Istvánná, az országgyűlés elnöke, Fe­hér Lajos és Fock Jenő, a Minisztertanács elnökhelyet­tesei, dr- Erdei Ferenc, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára, valamint Kiss Károly, az Elnöki Ta­nács titkára. Kiilllgyüilníszferlink Londonban Péter János külügyminisz­ter Michael Stewart brit kü.- ügyminiszter meghívására szerdán reggel néhány napos hivatalos látogatásra London­ba utazott. Péter János külügyminisz­ter elutazása előtt a kővetke­zőket mondotta a sajtó kép­viselőinek: — Várakozással tekintek a londoni látogatásra és az ot­tani megbeszélésekre. Azzal a reménnyel utazom, hogy a véleménycsere sokféle tekin­tetben hasznos lehet a jelen­legi nemzetközi helyzet vo­natkozásában. Bár a két or­szág kapcsolatai mindenig. - tekintetben állandóan fejlőd­nek, bizonyos vagyok benne: kölcsönösen nagy figyelmet fordítunk arra,hogy milyen területeken lehet kapcsola­tainkat — a két ország ét a nemzetközi helyzet javá­ra — tovább fejleszteni. Péter János Londonba érve megkezdte tárgyalásait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom