Nógrád. 1964. október (20. évfolyam. 197-223. szám)

1964-10-06 / 201. szám

VILÁG ÉP.OLE1AS4AI. EGSESüLJETLÜ. MOGRftD [4 *- NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS a MEGYE! TANÁCS LAPJA XX. EVF. SOI. SZÁM, ARA: 60 FILLÉR 1964. OKTOBER 6. KEDD Tél előtt a MÉ&=iiél Hogyan tanulhatunk oroszul? Ünnepségek—képekben Csökkeni a halálos balesetek száma 4 műszaki propa A műszaki propaganda igen szerteágazó és körül­tekintő tevékenységet je­lent. .Felöleli az újítások, a fejlettebb munkamódszerek bevezetésére irányuló tö­rekvést, a tapasztalatcseré­ken hallottak és látottak széleskörű elterjesztését, a Szakkönyveket olvasók tá­borának kiszélesítését, rendszeres kiállításokat, újítási bemutatókat és ami ezzel jár: igen sok időt kí­vánó szervezési munkát. Az utóbbinak igen nagy szerepe van az előrehala­dás szempontjából. Ta­pasztaljuk, hogy különböző szervek, testületek e tekin­tetben nem egyfelé húzzák a műszaki haladás szeke­rét. Emiatt nem elég átütő a munka eredménye, és bi­zony egyik-másik esetben kullog az események az az életadta követelmények mögött. Ezt a hiányosságot felismerve foglalkoznak a TIT-ben, a szakszerveze­teknél és másutt, a műsza­ki propaganda hatékony­ságának fokozásával. Ennek nyomán figyelem­re méltó eredmények szü­lettek a Salgótarjáni Acél­árugyárban és a Szénbá­nyászati Tröszt aknaüze­meiben. Az utóbbinál 11 munkás akadémia műkö­dött a TIT szervezésében. Egyébként a múlt év má­sodig felében és ez év első hat hónapjában 113 mű­szaki témákkal foglalko­zó előadást 4155-en hallgat­ták végig. Az előkészítés időszaká­ban az előadások temati­káján kívül számbaveszik kik alkalmasak ilyen jel­legű előadások tartására. De ezen túl legalább ilyen gonddal kell kiválasztani azokat, akik akár a könyv­tár, akár a hangoshíradón keresztül, ' egyéni, vagy személyes beszélgetések al­kalmával hívják fel a fi­gyelmet a technikai képzés fontosságára. Üzemeinkben a könyv­tári munka segíti a mű­szaki ismeretterjesztést: könyvkiállításokkal, aján­ló katagólusokkal, könyv- ankétokkal. Mégis azt kell mondani: ennek a munká­nak erejét a gazdaságos termelés megvalósításában, valamint a szakmai mű­veltség emelésében betöl­tött nagy és emberformáló szerepét — még nem ismer­ték fel igazán, ezért keve­set tesznek érte. De nem árt megjegyezni: a műsza­ki propaganda tartalmá­nak javítását a gazdasági építő munkánk gyors üte- , me és a hétmérföldes lép­tekkel haladó technikai újdonságok sokasága is megköveteli. v. K, II közélet eseményei Magyar párt* és kormány* küldöttség utazott Berlinbe Biszku Bélának, az MSZMP Központi Bizottsá­ga titkárának, a Politikai Bizottság tagjának vezeté­sével hétfőn magyar párt­ós kormányküldöttség uta­zott Berlinbe a Német De­mokratikus Köztársaság megalakulásának 15. évfor­dulója alkalmából sorra kerülő ünnepségekre. A delegáció tagjai: Brutyó János, az MSZMP Politi­kai Bizottságának póttagja, a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkára, valamint Aczéi György, az MSZMP Központi- Bizott­ságának tagja, a művelő­désügyi miniszter első he­lyettese és Kárpáti József, hazánk berlini nagykövete, aki az NDK fővárosában csatlakozik a delegációhoz A küldöttséget a Ferilie- gyi repülőtéren Nemes De­zső, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, So­mogyi Miklós, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsá­nak elnöke, az MSZMP Poiilikai Bizottságának tagjai, Pap János, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizott­sága külügyi osztályának vezetője, külügyminiszter­helyettes, dr. Rónai Ru­dolf, közlekedés- és posta­ügyi miniszterhelyettes, va­lamint a külügyminiszté­rium több vezető munka­társa búcsúztatta. L@ngy@i kormányküldöttség érkezett hazánkba Stefan Fedrychowski, a Lengyel Egyesült Mun­káspárt Politikai Bizottságának, tagja, az Állami Tervhivatal elnöke vezetés ével yaséroa.o héttagú len­gyel kormányküldöttség érkezett hazánkba a magyar —lengyel gazdasági együtt működési bizottság ötödik ülésszakára. A lengyel kormánykül döttség fogadására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhe­lyettese, dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bi­zottságának póttagja, az Országos Tervhivatal elnöke, valamint a küliigyminiszté rium, a külkereskedelmi minisztérium és az országos tervhivatal vezető mun­katársai, Jelen volt a fogadtatáson Jan Kiljanczyk, a Lengyel Népköztársaság b udapesti nagykövete és a nagykövetség több munka társa. Ünnepség Salgótarjánban és Balassagyarmaton Folytatódtak a Madáeh-eeutenáriuui rendezvényei A centenáris esemény­sorozat — amellyel Ma­dách Imre halálának 100. évfordulójára emlékeztünk — vasárnap délelőtt Salgó­tarjánban folytatódott. A Magyar írók Szövet­sége, r Magyar Irodalom­történeti Társaság, a TIT irodalmi és nyelvi választ­mánya, valamint a Nögrád megyei Tanács végrehajtó­bizottsága rendezésében országos irodalmi emlék­ülésre került sor a megyei' tanács dísztermében. Géczi János, a megyei tanács elnökhelyettese kö­szöntötte a külföldi és ha­zai vendégeket. — Nekünk — mondotta — különösen jelentős rész jutott az ünnepségekből, hiszen Madáchnak, az em­bernek és a költőnek egy­aránt szoros kapcsolata volt'a megyével. A bevezető után Wald- apfel József akadémikus tartott igen értékes elő­adást Madáchról, irodalmi munkásságának jelentősé­géről. Shakespeare és Galilei mellett — Az ember tragédiája — állapította meg — an­nakidején a népek kultu­rális összeköttetésének egyik szala volt. De alkal­mas-e ma ez a mű arra, Szlovákiai tudósítónk jelentése: Múzeum nyílt a Madách kastélyban Évfordulói ünnepségek Losoncon és A Isósztregovárt Már régen nem élt át a Losonc melletti kis köz­ség, Alsósz’tnegova olyan mozgalmas napokat, mint Madách Imre, a nagy drá­maíró halála 100. évfordu­lója ünnepségei előtt. Gaz­dag program szolgálta a 100. évfordulót amely szom­baton Losoncon vette kez­detét. A Madách kastélyt az ünnepségek alkalmára állították helyre amely­ben szombaton Szlovákia legnagyobb irodalmi mú­zeumát nyitották meg. A losonci és alsósztrego- vai program folytatása volt a budapesti és a csesztvei ünnepségeknek. Losoncon szombaton ün­nepélyes akadémiai üléssel kezdődött a program, me­lyen resztvettek a Szlovák írószövetség és a Magyar írószövetség képviselői. A műsorban a Tajovsky Színház szólistái a Komá­romi Magyar Területi Színház, és a Besztercebá­nyai Kerületi Színház szimfonikus zenekara sze­repeit. Vasárnap ünnepé­lyes felvonulással Alsó- sztregován folytatódtak az ünnepségek. A koszorúzá­sok után szabadtéri nagy­gyűlést , tartottak. A nagy­gyűlésen resztvettek a szlovák és a magyar köz­élet képvselői, Jan Princ, a szlovák iskolai és kultu­rális miniszterhelyettes, dr. Karol Rosenbaum, a Szlovák írószövetség titká­ra. Magyar részről ott volt dr. Nagy Sándor, magyar- ország besztercebányai kon­zulátusának helyettes ve­zetője. Darvas József Kos- suth-díjas író, a Magyar írószövetség elnöke, és Andó Gyula, a Balassa­gyarmati Járási Pártbizott­ság első titkára. Az író művéről Jan Princ minisz­terhelyettes és dr. Milan Pisut a Szlovák írószövet­ség tagja tartott előadást. Dr. Milan Pisut hangsú­lyozta, hogy legméltóbb emlékezés az íróra gondo­latainak értékelése, a szlo­vák és magyar kultúra kö­zeledése, a két baráti nem­zet erősödése. Ezután a Magyar Író­szövetség elnöke, Darvas József, Kossuth-díjas író a Magyar Országos Béketa- náes tagja mondott beszé­det. Értékelte a szlovák nép figyelmességét a nagy magyar gondolkodóval szemben, ami kifejezésre jut a felavatott múzeum szobában. Kijelentette: „A mi közös kívánságunk, hogy amilyen közel van hozzánk Madách életműve, olyan közel legyenek és tovább erősödjenek a szlo­vák és a magyar nép kap­csolatai.” Az alsósztregovai ünnep­ségen részt vett Madách Imre dédunokája is, dr. Alice Ficzeková, aki- jelen­leg Besztercebányán él. Délután gazdag kultuiv műsor szórakoztatta a Ma- dáeh-ünnep»ég al'ósztre- govai résztvevőit. hogy a Béke-Világtanács képviselte kapcsolatok szá­la legyen Shakespeare, Ga­lilei és mások társaságá­ban. A kérdésre határozott igennel felelhetünk. Pető­fivel, — akinél három hét­tel volt fiatalabb — világ- irodalmi rangban mind máig csak Madach mérhe­tő együtt az egész'magyar irodalomban — Negyvenegy évet élt meg — hangoztatta —. eb­ből az önkényuralom mi­att több, mint 15 esztendőt teljes visszavonultságban. Ez a másfél évtized elég volt, hogy mégérlelje nagy művét, Az ember tragédi­áját. A továbbiakban a mű elemzésére tért rá. A drá­ma értelmét csak a mar­xista esztétika fényénél láthatjuk világosan. Az például, — az álom az álomban néven melegelett jelenetben, — hogy Kep­ler a látottakon lelkesed­ve ebred, többet mond számunkra, mint a terror, ami a francia polgári for­radalomban megjelenik, A forradalmas nép erkölcsi­leg felette áll Dantonnak, Szólott az akadémikus a mű sokat vitatott falansz­ter jelentéről, A demokra­tikus, marxista kritika kez­dettől fogva érzékenyen reagált a kegyetlen szín­re, mert a falansztert nem­egyszer a jobboldalról szo­cializmus-ellenesnek, Szov­jetunió-ellenesnek akarták feltüntetni. A vád ellen érvek sorát állította Wal- dapfel József. Nem a kollektivizmus ellen szól — Véleményem szerint — állapította meg — a fa­lanszter jelenet nem a szo­cializmus, de nem is a ka­pitalizmus túlhajtott for­máit akarja bemutatni. S nem a kollektivizmus el­len szól. A mű egész kon­cepciója ellentmond ennek. — A Tragédia — ösze- gezte nem egyértelműen hisz az ember végső győ­zelmében, de még sokkal inkább nem, annak ellen- Icezőjében. A viaskodás adja a mű páratlan gaz­dagságát. A kétségeket, a homályokat eloszlatni a mi egyetlen és legfőbb felada­tunk. Az előadást követően a külföldi vendégeké volt a ■szó, akik közül Karel Kreicsi cseh professzor, Ro­ger Richard francia író, Toivo Lyy finn költő, La- diszlav Hradzky szlovák költő, Madách-műfordhók beszéltek drámaköltőnk hatásáról népeik kulturális életében. , Emlekulakotl miikiüM Ezután Hankó Janos, a Nögrád megyei Tanács VB elnöke ismertette a megyei tanácsnak a centenáris em­lékbizottság javaslatara hozott határozatai. A me­gye» tanács az évforduló alkalmából Madách-ernlék- plakettet létesített, amelyet minden evben a megye kulturális, művészeti éleié­ben legeredményesebben tevékenykedő irodaloaná- roknak, képzőművészeim ek ítél. Az :den először meg­kapták az emlékplakettet a magy ar irodalom propa­gálása terén* fáradozó kül­földi írók, költők is: a francia Jean Rousselet és Roger Richard, a szlovák Stibor Stitniczky és La- diszlav Hradzky. a cseh Karel Kreicsi. a finn Toivo Lyy, az osztrák Heinz Kin­dermann. Madách-emlék- plalcettet kapott Darvas Jó­zsef. az írószövetség elnö­ke, Tamás Lajos akadémi­kus, Sőtér István akadémi­kus, Waldapfel József aka­démikus, Mihályit Ernő. az Elnöki Tanács tagja, or­szággyűlési képviselő, Komlós Aladár, az Iroda­lomtörténeti Társaság el­nöke, Rátkai Fe renc, a Mű­velődésügyi Minisztérium irodlami főosztályának ve­zetője, Pataki László, a TIT országos irodalmi szakosztályának vezetője, Jobbágy Károly, József At- tila-díjas költő, Géczi Já­nos, a Nógrád megyei Ta­nács elnökhelyettese, Czin- ke Ferenc festőművész, Csukly László tanár és Barna Tibor újságíró. Az irodalmi emlékükké Géczi János zárszavaival ért véget. Vasárnap délután Balas­sagyarmaton bensőséges ünnepségen került sor a költő szobrának és emlék­táblájának megkoszorúzá­sára. A szobornál Versényi György gimnáziumi tanár beszélt Madách és a váróé kapcsolatáról, Madách em­beri és írói nagyságáról, majd az írószövetség, a Nógrád megyei Tanács, a Balassagyarmati városi Ta­nács. a Hazafias Népfront balassagyarmati járási és városi titkársága, valamint a Madách nevét viseilő in­tézmények képviselői he-

Next

/
Oldalképek
Tartalom