Nógrád. 1964. május (20. évfolyam. 68-93. szám)

1964-05-01 / 68. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ’ XX, ÉVF. 68. SZÁM. Ára: 80 fillér 1964. MÁJUS 1. PÉNTEK cÁ midíllzl&ii A nagyszerű küzdelem folytatódik^ Elég-e a három a&áxaléht A rádió és a tv műsora A MUNKA ÜNNEPEN Irtás Sándor István, a Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsa vezető titkára A mai napon már ti­zenkilencedszer ünnepeljük május elsejét, a felszaba­dulás óta. Szabadon, a ma­gunk gazdájaként a prole­tár-intemacianalizmus szellemében. Ünnepeljük a munkásosztály hatalmát, ünnepeljük a testvéri ösz- szefogást, a Szovjetunióval, a baráti szocialista orszá­gokkal, a világ haladó em­beriségével együtt. Május élseje, a nemzet­közi összefogás, a békéért vívott harc ünnepe mellett a számvetés ünnepe is. A jövőért harcoló, milliók ün­nepnapja mindig annak vizsgálata is, hogy az elő­ző esztendők büszke erő­megmutatása óta mennyit lépett előre a dolgozó nép a maga választotta, helyes­nek és eredményesnek bi­zonyult utón. Munkásün­nepünk mai jelentősége éppen ebben is van. az eredmények felmérésében, feladataink helyes megha­tározásában. Ha megyénk eredménye­it vizsgáljuk, nem kell szégyenkezni. Felemelt fő­vel, büszkén mondhatjuk, hogy a megye közel 56 - ezer szervezett munkása szoros szövetségben a dol- parasztsággal, és a haladd értelmiséggel a re­ális célok megvalósításáért folytatott harcban követ­kezetesen halad előre. Célkitűzéseink realitását a szocializmus teljes felépí­tésében való rendíthetetlen hitet bizonyítja, hogy a megye munkásai már évek óta maradéktalanul elegpt tesznek a rájuk háruló tervfeladatok végrehajtá­sának. E nagy nemzetközi mun­kásünnepen köszöntünk minden munkást, akik a 19 év alatt a forradalmi har­cokban megedződve, meg­erősödve bebizonyították, hogy milyen nagyszerű tettekre képesek. Köszönt.jük a munkáso­kat, akik a bányákban, gyárakban és más iparágak' területén építik. erősítik, segítik a szocialista tár­sadalom felépítését. Köszönt i ük a közlekedés, kereskedelem, az. intézmé­nyek, hivatalok dolgozóit, megyénk parasztságát, akik a munkássággal szorosan együttműködve segítik az igaz ügy. a nagy nemes célok valóraváltását. Köszöntjük a Zománc- ioari Művek Salgótarjáni Gyáregységének kollektí­váját, akik munkájuk el­ismerése képpen elnyerték a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászló­ját. elnyerték az Élüzem, illet­ve a Kiváló vállalat ki­tüntetést. Nem volt könnyű fela­dat, nem volt zökkenőmen­tes ezeknek az eredmé­nyeknek az elérése. A mi tervünk egy ré­szét képezi az egész nép­gazdasági tervnek. Sikere­ink kihatnak a magyar nép helyzetére, a szocializmus építésében elért eredmé­nyekre ég végső soron a szocializmus és a tőkés or­szágok közötti békés gaz­dasági versenyekre. Nem kétséges, hogy a mi rend­szerünk bizonyul alkalma­sabbnak, életképesebbnek, a társadalmi, a termelő­erők megszervezésére. A szocialista országok gazdasági fejlődésének üte­me lényegesen gyorsabb mint a kapitalista orszá­goké. Mélységes meggyő­ződésünk, hogy ebben a békés, gazdasági verseny­ben mi leszünk a győzte­sek, mert a szocializmus az anyagi, szellemi javak­ban egyaránt nagyobb bő­séget biztosít, mint a kapi­talizmus. Eljön az az idő, amikor a szocialista or­szágok magasabb életszín­vonala óriási forradalmi erővé válik a tőkés orszá­gokban és elősegíti a mun­kásosztály világméretű győzelmét. Terveink ezutáni mara­déktalan teljesítése, a ter­mékek minőségének javí­tása, a költségek csökken­tése nagy feladatot ró ránk, szervezett munkások­ra. Tovább kell javítani gyártmányainkat, bátrab­ban kell előrelépni az üzem- és munkaszervezés tökéletesítésében, javítani kell a terv- és munkafe­gyelmet. További munkát követel a mezőgazdasági üzemek magasabb terméshozamá­nak biztosítása. A május elsejei ünnep­ségek világszerte a béke védelméért is folytak és folynak az idén május 1-én is. Ma a népeknek elsősor­ban azért kell egyesülniök, hogy örökre elűzzék a hár ború rémét az emberiség feje felől. A szocializmus teljes felépítéséért vívott harcunk egybefonódik az egész emberiség közös ér­dekével. mert minél szilár­dabb, erősebb, fejlettebb a szocialista világrendszer, annál szilárdabb, remény- teljesebb a béke ü^,ye is. Ezért kell még eredménye­sebben fejlesztenünk, erő­sítenünk a dolgozók milli­óinak tudatában a szoeia­Köszöntjük a mátranová- ki bányászokat ,az acél­árugyár, az ÉMÁSZ. a Szécsényi Tangazdaság, a Pásztói Gépállomás, a Kis- terenyei MÁV csomópont, a Nyomdaipari Vállalat, a Pásztói- és Mohorad FMSZ •dolgozóit, akik az 1963. évi termelési terveiket ered­ményesen teljesítették. s lista eszmét, a béke meg­őrzésének ügyét. Az idei május elseje is hirdesse, hogy a magyar nép, a munkásosztály együtt menetel a földke­rekség valamennyi béke­szerető emberével. akik jobb} szebb, boldogabb jö­vőért harcolnak. Andrijcm Nyikolajev Salgótarjánban Szívélyes fogadtatás az Öblösüveggyárban 8/u népi nagygyűlés a Kollégiumkertben A hagyományos május elsejei ünnepi előkészüle­teknek ■ különös jelentősé­get adott az idén Salgó­tarjánban az a pár nap­pal előbb szárnyra kelt hír, hq5y a városba látogat a szovjet 1 űrhajósok Magyar- országon tartózkodó pa­rancsnoka, Andrijan Nyi- kolajev alezredes. A kedves vendég láto­gatására a permetező eső ellenére készült szinte az egész megye, de különösen a salgótarjáni dolgozók. A délelőtt 11 órára jelzett érkezést megelőzően már órákkal előbb nagy töme­gek helyezkedtek el az út mentén, Jobbágyitól Salgó­tarjániig több ezer ember köszöntötte zászlókkal, vi­rágokkal a hős szovjet űr­hajóst. Ahogy közeledtek a megyeszékhely felé, a múut mindkét oldalán mind sű­rűbb tömegekkel találkoz­tak. A Salgótarjáni Üveg­gyár előtt gyülekeztek a legtöbben. Nyikolajev és a vele együtt érkező vendé­gek 11 óra után néhány perccel érkeztek a gyárba. Nyikolajevet elkísérte Dr. Korom Mihály az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Borb&ndy János ve­zérőrnagy, a honvédelmi miniszter helyettese, Sz. D. Zotov vezérőrnagy a Bu­dapesti Szovjet Nagykövet­ség katonai attaséja. A vendégeket Jakab Sándor, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának póttag­ja. a megyei pártbizott­ság első titkára üdvözölte. Majd bemutatta Nyikola­jev alezredesnek a fogadó­bizottság tagjait: Alics'Já­nost és Matuz Józsefet a megyei pártbizottság tit­kárait, Pothomik Józsefet a Központi Bizottság tag­ját, a Nógrádi Szénbányá­szati Tröszt igazgatóját, Szokup Lajost, az Építés­ügyi miniszter helyettesét, Hankó Jánost, a megyei tanács végrehajtó bizottsá­gának elnökét, Jedlicska Gyulát, a Salgótarjáni vá­rosi pártbizottság első tit­kárát, Sándor Elemért, a városi tanács végrehajtó bizottságának elnökét, Papp Gyulát, a Salgótar­jáni öblösüveggyár igazga­tóját Csábi Imrét, az üze­mi pártbizottság titkárát, a megyei, a városi és az üzemi tömegszervezetek vezetőit. A gyár munkásai között A kölcsönös üdvözlések után elsőként a Rákóczi úti általános iskola Nyiko­lajev őrsének fiú úttörői és a Bartók Béla úti ál­talános iskola Tyereskova őrsének leány tagjai kö­szöntötték orosz nyelven, s a példaképüket a mosoly­gó űrhajóst, virágcsokrok­kal, úttörő jel vénnyel és út- törönyakkendővel ajándé­kozták meg. Hiaba rossz az idő, a hangulat vidám. Néná- nyan tréfálkoznak, várha­tott volna még az eső egy rtttpoi, Nyikolajev megjegy­zi: nem baj, essen az eső hasznos az Ilyenkor. Az biztos, mondják innen is, onnan is, a mezőgazdasági szakemberek, meg a ter­melőszövetkezeti parasztok örülnek az ilyen időnek. A vállalat tanácskozó ter­mében Papp Gyula igazga­tó köszöntötte a kedves vendéget és röviden ismer­tette a gyár történetét, ter­melési eredményeit. Utána Csábi Irm-e, a gyári pártbi­zottság titkára az üzem mozgalmi munkájáról, a szocialista brigádok tevé­kenységéről adott tájékoz­tatót. Nyikolajev válaszában sok sikert és boldogságot kívánt az üzemi kollektívá­nak. Schink József, a Nyi­kolajev szocialista brigád vezetője azt kérte névadó­juktól, hogy írjon néhány sort a, brigád naplójába, a már általuk előbb bejegy­zett vállalások alá. — Gondolom — mondot­ta Nyikolajev, a vállalat vezetői majd segítik önö­ket, hogy vállalásukat tel­jesíthessék. Én a magam részéről aláírom Ezután a Tyeresko’ra szo­cialista brigád vezetője. Mátrai Ilona lépett az asz­talhoz, egy másik album­mal. — Ide kinek a nevében írjak? A magam, vagy a feleségem nevében? — kér­dezte nevetve! Valaki meg­jegyezte, hogy a brigádban csak egy férfi dolgozik, a többi nő. — Egy férfi, az egész női brigádban? — csóválta a fejét Nyikolajev. Egy kubai fiatalember lé­pett most az asztalhoz, aki itt tanul Magyarországon. Meghatottan mondotta, hogy minden kubai fiatal a szovjet űrhajósokat te­kinti példaképnek. Ezután a gyár igazgató­jának vezetésével az üz«m megtekintésére indultak a vendégek Az I fazeka? üzembe lépve nagy éljen­zés fogadta a kozmosz hő­sét. Az üvegfúvók keze nem állhat meg egy perc­re sem, és Nyikolajev már is Kollár Gyula üvegfúvó ügyességét nézi figyelem mel, ahogyan a vöröslő üvegből fbkról-fokra kely- het formál. Megy üzemről-územre, gépek közt és embérerdő- ben. Innen is, onnan is üd­vözlések. s Nyikolajev min­(iolytatása a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom