Nógrádi Népújság. 1963. november (19. évfolyam. 88-96. szám)

1963-11-06 / 89. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AT MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA ■■■■DMBBHBBnBBflnrafflBBI ■■■ —■—nw«p- aBRaBBSaBOGanSBBRRHI XIX. ÉVF„ 89. SZÁM. ÁRA: 60 FILLÉR 1963. NOVEMBER 6. tktóber fénye egyvenhat esztendő telt el azóta, hogy a pétervári munkások fegyveres fel­kelésével megkezdődött az emberiség leg­nagyobb történelmi sorsfordulója: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Az októ­beri forradalommal kezdődött el az a tör­ténelmi folyamat, egy új korszak, amely­nek törvényszerűségeit Marx és Engels zseniálisan előre láttak: a kizsákmányolás, az elnyomás, az erőszak, a háborús lidérc­nyomás száműzése az emberiség életéből. Ez az új korszak elválaszthatatlan Lenin nevétől, elválaszthatatlan azoktól a lenini eszméktől, amelyek azóta is rendíthetetlen világító toronyként mutatnak utat a kom­munizmus és a szocializmus felépítésén fá- radozóknak, a szabadságért küzdő népek­nek, a békéért harcoló emberiségnek, az egész nemzetközi munkásmozgalomnak. Az elmúlt negyvenhat esztendő eseményei iga­zolják a lenini eszmék igazságát, helyessé­gét. Negyvenhat év alatt kézzelfoghatóan megvalósultak a gyakorlatban is ezek az eszmék. Az októberi forradalom megkezdő­dött a néptömegek felmérhetetlen alkotó erőinek felszabadítása, kibontakoztatása az ember nevében, az ember javára. A Téli Palota ostromától a világűr ostro­máig az Auróra ‘ matrózaitól a Vosztok űr­hajósokig oly nagyszerű fejlődés ment vég­be a Szovjetunióban, melyre bátran mond­hatjuk, hogy ez a legjelentősebb és leg­nagyszerűbb, amit az emberiség történel­me során véghez vitt. Az elmaradott cári Oroszországból az SZKP vezetésével a szovjet nép állhatatos munkájának eredményeként a Szovjetunió, a világ valamennyi népe és kormánya ál­tal elismert nagyhatalommá vált. Sőt ez a valaha legelmaradottabb európai ország kezdeményezte és felvette a gazdasági ver­senyt a kapitalista világ legfejlettebb or­szágával, az Egyesült Államokkal és szá­mos területen már le is hagyta azt. A Szovjetunió ipari termelése több, mint negyvenötszörösére emelkedett. A szén- és vasérc bányászatban egyes gépipari és me­zőgazdasági termékek termelésében már túl­szárnyalta az Egyesült Államokat. A Szov­jetunió gyártja ma a világ ipari termelésé­nek majdnem egyötödét, többet, mint Anglia, Franciország. Olaszország, Kanada, Japán Belgium és Hollandia együttvéve. Különösen jelentősek az elmúlt tíz esz­tendő sikerei az iparban, a mezőgazdaság­ban és a kulturális életben. Ezekben az években felszámolták a személyi kultusz maradványait és még szélesebbre tárták a fejlődés kapuit. A Szovjetunió ipari terme­lése tíz év alatt háromszorosára emelke­dett. Ez idő alatt 8400 ipari üzemet adtak át a termelésnek, o nemzeti jövedelem több. mint két és félszeresére nőtt. A Szovjetunió ma a szabadság, az egyenlőség, a kultúra és a tudomány hazája. A szovjet főiskolák évenként 120 ezer mérnököt bocsátanak ki, háromszor többet, mint az USA-ban. A Szovjetunió maga mögött hagyta az USA-t olyan fon­tos tudományágban, mint az atomenergia békés felhasználása, a kozmikus térség meghódítása, és az űrrepülés. Bikovszkij és Tyereksova nagyszerű űrrepülése, a Poljot X. irányítható és manőverező űrhajó fellö­vése, még jobban megerősítette a Szovjet­unió elsőbbségét a világmindenség kutatá­sában. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom egy új korszak nyitánya a nemzetközi mun­kásmozgalom, a forradalmi mozgalom győ­zelmi sorozatának a kezdete. Az Auróra cirkáló ágyútüze nemcsak az orosz munká­soknak, parasztoknak adta meg a jelt, ha­nem az egész világ proletárjainak, a föl­dön élő valamennyi elnyomott és kizsák­mányolt népnek Október lángja nyomán ma már az emberiség egyharmada örökre fel­számolta az imperialista elnyomást és nap­jainkban a szocializmust, kommunizmust építi. Több, mint ötven gyarmati és függő ország, köztük India, Egyiptom, Indonézia, Algéria, több, mint másfél milliárd ember lerázta magáról a gyarmati igát. Még 1919- ben a föld területének 77 százaléka és a föld lakosainak majdnem 70 százaléka volt gyarmati vagy félgyarmati sorban, addig ma a föld területének csupán 7,6 százaléka és lakóinak 1,5 százaléka él emberhez mél­tatlan körülmények között. Ma az emberiség fejlődését alapvetően és döntően a szocialista világrendszer léte és fejlődése határozza meg. Európa terüle­tének a szocialista országok teszik ki 60 százalékát és lakóinak több, mint felét. A tzocializmus döntő győzelmet aratott Ázsiá­ban és népeinek életében is. A hősi sziget- ország, Kuba győzelmével létre jött az el­ső szocialista állam az amerikai földrészen. A szocialista országok évről-évre ered­ményesebben fejlődnek a proletár nemzet­köziség, a teljes egyenjogúság elveinek a figyelembevételével. A Szovjetunió és a szocialista tábor ren­delkezik mindazokkal a legfejlettebb eszkö­zökkel, amelyek szükségesek az imperialista háborús uszítok, az amerikai „veszettek” megfékezésére. A Szovjetunió az amerikai katonai szakértők által is a világ legna­gyobb katonai hatalmává vált. Ennek elle­nére a Szovjetunió a világ legbékeszeretőbb országaként születésétől harcol a nemzetkö­zi kérdések békés megoldásáért, a világ­béke megteremtéséért. Ez a Szovjetunió külpolitikájának alapelvéből, a békés egy­más mellett élés elvéből fakad. Az 1917- ben megalakult fiatal szovjet állam első po­litikai lépése a békedekrétum kiadása volt. A lenini békedekrétum „az emberiség el­leni gonosztettnek” nevezte a háborút. Le­nin halhatatlan tanítása a különböző tár­sadalmi rendszerek békés együttéléséről sohasem volt érvényesebb és kötelezőbb, mint éppen, ma, a nukleáris háborútól fe­nyegetett világban. K üzdeni kell tehát, hogy az egész vilá­gon diadalmaskodjék a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egymás mel­lett élésének lenini elve. Ez a politika nem tőkések és a munkások, nem a gyarmattar­tók és leigázottak az elnyomók és elnyo­mottak békés egymás mellett élését, nem az elnyomásba való belenyugvást jelenti. El­lenkezőleg. Ez teremti meg a legkedvezőbb lehetőséget a szocialista országok építő munkájához, a szocializmus fölényének mi­előbbi kibontakoztatásához és ezzel békés győzelméhez. Ez teremti meg a lehetőséget a tőkés országok munkásosztályának a monopoltőke ellen vívott harcához, és a még gyarmati, sorban élő népeknek a nem­zeti felszabadításért vívott küzdelméhez. A Szovjetunió és a szocialista tábor ha­talmas gazdasági-politikai és katonai ereje tárgyalóasztalhoz kényszerítette az Imperia­listákat, amit bizonyít a nemrég aláírt atomcsend egyezmény is. Ezt első lépésnek tekintjük és tovább küzdünk a hidegháború felszámolásáért, az általános és teljes lesze­relésért, azért, hogy a béke véglegesen győzzön. Békeharcunk eredményeként már­is száz és százmilliók látják az egész vilá­gon, hogy a szocializmus és a béke egy fo­galom, hogy a népek legfőbb vágyának, a békének a kivívásáért a szocialista orszá­gok a kommunisták küzdenek a legkövet­kezetesebben és a leghatásosabban. Együtt ünnepelve a szovjet néppel büsz­keséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy o Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom fáklyájából az első forradalmi szikra éppen Magyarországon lobbant lángra 1919-ben. A magyar nép a Szovjetuniónak, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom­nak köszönheti a jelenleg élvezett szabad­ságát, függetlenségét és azt, hogy szabad országban, szocialista társadalmat építhet. 1945-ben a magyar nép felszabadulását azoknak a forradalmi harcosoknak a fiai harcolták ki, akik a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalomban fegyverrel a kézben teremtették meg az első szocialista államot. A lenini eszmék diadala, a Szovjetunió po­litikai, gazdasági, katonai ereje hozta meg népünknek, a felszabadulást, ezek az esz­mék vezettek bennünket akkor, amikor or­szágunkban kemény, áldozatos munkával le­raktuk a szocializmus alapjait és hozzá­fogtunk a szocializmus teljes felépítéséhez. Ennek á nagyszerű feladatnak a megoldá­sát viszi előbbre, második ötéves tervünk, amelynek csaknem hároméves tapasztalatai is bizonyítják, hogy helyes, reális, megala­pozott célokat tűztünk ki népgazdaságunk elé. Az ipar és mezőgazdaság fejlődése, a nemzeti jövedelem növekedése népünk élet- színvonalának emelkedése mind-mind biz­tató jelei munkánk eredményességének. Si­kereink jogos büszkeséggel tölthetnek el minden magyar dolgozót. Célunk, hogy to­vábbra is a lenini utat járva megsokszo­rozzuk eredményeinket. Ennek legfőbb biz­tosítéka pártunk következetes, az életben kipróbált helyes politikája, a dolgozók nö­vekvő szocialista öntudata, a Szovjetunió és a szocialista világrendszer léte és ereje. 1\ magyar dolgozó nép a nagy október a lenini eszmék örökösének valja magát és ez megnyilvánul pártunk, kor­mányunk egész tevékenységében, minden lépésében. Ebben a szellemben támogatjuk a szovjet kormány külpolitikai célkitűzé­seit, emeljük fel szavunkat az Egyesült Nemzetek Szervezetében, írtuk alá elsők kö­zött az atomcsend egyezményt, küzdünk a békés egymás mellett élés, az általános és teljes leszerelés, a tartós béke érdekében. Október fénye messzire világít. Feltárul­nak a kommunizmus kapui az emberiség előtt. A ragyogó jövő eszméi újabb száz­milliókat hódítanak meg — egyre közelebb az az idő, amikor a béke, az emberi bol­dogság, a népek testvérisége, a tudás, az emberi kultúra ragyogja be életünket. Endrődi István rajza ft A*ft*-******A** A* A*********************************** ****** ******** Munkasikerekkel ünnepelnek megyénk dolgozói Teljesítették vállalásukat — Útnak indult a szilveszteri irányvonat A Handlovics-brigád példája Hosszú évek óta mindig az élenjárók között emlegetik a Margit-tárói bányászokat. Bár a szénmedence egyik legré­gebben üzemelő bányája a Margit-táró sokan már halál­ra is ítélték — ennek elle­nére ebben az évben még minden nap átlagosan 27 va­gon szénnel segítette a tröszt tervteljesítését. Me{ycmlékezések, koszorúzások a forradalom Már ünnepi díszt öltöttek Salgótarján, Balassagyarmat utcái és fellobogózták vala­mennyi község középületét. Megyénk dolgozói készülnek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 46. évfordulójá­nak megünneplésére. Salgótarjánban a József At­tila Kultúrházbari ma este 6 órakor kerül sor a központi ünnepség megrendezésére. Az ünnepi gyűlést Jedlicska Gyu­la, a salgótarjáni pártbizott­ság első titkára nyitja meg. Utána Darvasi István, az MSZMP Központi Bizottsága agitációs propaganda osztályá­nak helyettes vezetője mond ünnepi beszédet. A központi ünnepségre meghívtak szov­jet katonákat is. Az ünnepi beszéd után a város üzemei­nek kiváló kultúrmunkásai adnak emlékműsort. A járási székhelyeken és a megye nagyobb községeiben az ünnepi gyűlések szónoka központi előadó lesz. Az emlékünnepségre már napokkal előbb felkészültek megyénk dolgozói. Az üze­mekben, a bányákban és hi­vatalokban kedden röpgyűlé- seket tartottak az évforduló Az utóbbi betekben nem volt ritka a 29, sőt a na­pi 30 vagonos termelés sem. A bánya öt szenelő brigádja — Bodor Ernő, Pál Vilmos, Pócsai József, Torják II Al­bin és Hegedűs Aladár — hónapról hónapra túlteljesí­ünnepi gyűlések, megyeszerte é vf ord ulóján alkalmából. A községek dol­gozói, valamint az úttörők és KISZ-fiatalok virágokkal dí­szítették fel a megyénk terür létén elesett szovjet katonák sírjait. Az MSZBT aktívái, a nőtanács tagjai, a fiatalokkal együtt gondozzák évek óta a keszegi, A baglyasaljai, a sal- góbányai, és a balassagyar­mati szovjet hősök sírjait. Holnap, november 7-én ke­rül sor a városban és közsé­gekben a szovjet emlékművek koszorúzási ünnepségére. Sal­gótarjánban délelőtt 10 óra­kor róják le kegyeletüket a párt, a tanács, a társadalmi szervek képviselői a hősök emlékművénél. Az elmúlt napokban volt az illegális kommunisták és szak- szervezeti aktivisták baráti találkozója. A salgótarjáni ve­teránok pedig november 7-én, holnap, Jedlicska Gyulával, a városi pártbizottság első tit­kárával találkoznak. Ma délelőtt az évforduló alkalmából a megyei pártbi­zottságon a párt vezetői a „Szocialista Munkáért” és a „Munka Érdemérem” kor­mánykitüntetést adják át a munkásmozgalom kiváló har­cosainak. tette előirányzatát, valameny- nyi jóval 100 százalék feletti eredményt ért el. December 10-re befejezik az éves tervet Margittárón A bányászok termelési sike­reit több műszaki intézkedés is segítette. A kölcsönös ösz- szefogás gyümölcse, hogy a Margit-tárói bányászok azt jelenthették; a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom .46. év­fordulója tiszteletére tel­jesítették éves vállalásu­kat, s a terven felül Ígért 4 ezer tonna helyett ed­dig több mint 5 ezer ton­na szenet küldtek a fel­színre. Ez az előny lehetővé teszi, hogy a Margit-tárói bányá­szok december 10-én befejez­zék éves tervüket, s az év hátralévő időszakában még kereken 6 ezer tonna szenet adjanak népgazdaságunknak. 50 ezer tonnás túlteljesítés a MÁV-nál A Salgótarján- Külső pálya­udvar vasutasaira ebben az esztendőben különösen nagy feladat várt. Nemcsak a sal­gótarjáni iparmedence üze­meit kellett alapanyaggal el­látni, továbbítani a gyár ter- melvényeit, hanem nagy fe­lelősséget érzett úgynevezett TRANZIT-szállítmányok to­vábbítására is. S hogy ennek a feladatnak maradéktalanul eleget tegyenek, még az év elején vállalták, hogy 1963­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom