Nógrádi Népújság. 1963. október (19. évfolyam. 79-87. szám)

1963-10-02 / 79. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI XIX. EVF. 79. SZÁM. BIZOTTSÁGA ES ■BKMRaBEneoaaE^tt^'&jü ARA: 60 FILLÉR A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1963. OKTOBER 3. TEGYÜK MINDÁNNYIUNK ÜGYÉVÉ... Irta: Hankó Régenlátott .lendületes mun­ka folyik a mostani napok­ban megyénk szántóföldjein. Amerre csak jár-kel az em­ber, traktorok dübörgése hal­latszik, s a földeken dolgozó termelőszövetkezeti asszonyok színes csoportjai teszik még kedvesebbé a nógrádi határt. A szorgalmas, dolgos ke­zekre, az embert kímélő gé­pek munkájára igen nagy szükség van. Hiszen ember- emlékezet óta nem kellett ilyen nagymennyiségű ter­ményt betakarítani megyénk­ben. Mintegy 32 ezer holdról 43 ezer vagon terményt kell betakarítani. Talán ennél is fontosabb a jövő évi kenye­rünk biztosítása. Emellett be­takarításra vár az ez évben jól fizető tarlóhere, a sarjú- széna is számos termelőszö­vetkezetben. Van tehát bőven tennivaló! Nem igaz ember az a termelőszövetkezeti tag, gépállomási dolgozó, aki ezek­ben a napokban elkerüli a földeket és másutt keres munkát. A sok tennivaló közül leg­fontosabb kötelességünk, hogy a kormány felhívásának ele­get téve október 25-ig jómi-> «öségű munkával földbe ke­rüljön a múlt évinél 5 szár zalékkal nagyobb területen a kenyérgabona. Pártunk és kormányunk és az ipari dol­gozók joggal elvárják, hogy mezőgazdaságunk lássa el kenyérrel az ország népét, s ne kelljen külföldről behoz­ni kenyémekvalót. Az elmúlt napokban tar­tott taggyűlések, brigádérte­kezletek, vezetőségi ülések, tervtárgyaló értekezletek ta­pasztalatai azt bizonyítják, hogy megyénk termelőszövet­kezeteinek vezetői, tagsága megértette az ország gond­ját. Az eddiginél eredménye­sebben kíván résztvállalni az ország kenyér-ellátásában. Egyre több termelőszövetkeze­tünk csatlakozik a tiszaföld- vári Lenin Termelőszövetke­zet felhívásához és vállalja, hogy az eredetileg tervezett­nél 5 százalékkal nagyobb területen veti el jóminőségű munkával október 25-ig a ke­nyérgabonát, A Földművelésügyi Minisz­térium nagyobb összegű pénz­jutalmat biztosít a kezdemé­nyezés anyagi ösztönzésére. „Pénzjutalomban részesülhet minden olyan mezőgazdasági termelőüzem, amely a ke­nyérgabona-féléket határidő előtt, jól előkészített talajba, elegendő vetőmaggal, szak­szerű műtrágya felhasználás­sal, a tervezettnél 5 százalék­kal nagyobb területen elveti.” Az eddigi munkát értékelve János, a megyei ta megállapítható, jól indultak termelőszövetkezeteink e ne­mes feladat végrehajtásában. Szeptember végéig a tervezett vetésterület mintegy 22 száza­lékán került földbe a kenyér- gabona. Az eddigi munkák minősége is kielégítő. A ba­lassagyarmati és különösen a szécsényi járás egyes termelő­szövetkezeteiben lassan halad a munka. A szécsényi járás­ban még a kenyérgabona 18 százalékát sem vetették el szeptember végéig. A termelőszövetkezetekben elsősorban a vetőszántást kell meggyorsítani, mert ha ezt a jelenlegi ütemben végzik to­vábbra is, akkor még novem­berben is vetni fogunk. En­nek pedig nem szabad bekö­vetkeznie. Tapasztalatok bi­zonyítják, legalább két mé­termázsával kevesebbet terem a novemberi vetésű búza an­nál, amit október első felében tettek földbe. A vetés alá való szántást különösen a pásztói és a balassagyarmati járásban lévő termelőszövet­kezetekben kell gyorsítani, mert e járásokban halad las­san a szántási munka. A kenyérgabona-vetés fon­tosságának hangsúlyozása nem szoríthatja háttérbe az egyéb vetési munkákat. Annál in­kább nem, mivel ezekben le­maradás van megyénkben. Földben kellene már lennie az őszi takarmánykeveréknek és az őszi árpának. Az elmúlt évben október 23-ra megyénk termelőszövet­kezetei lényegében elvégezték az ősziek vetését. Az idén mintegy 150 traktorral több van, mint 1962-ben volt. A talajviszonyok is kedvezőb­bek. Minden lehetőségünk megvan ahhoz, hogy a gépe­ket jobban kihasználva, ez évben is elvégezzük az ősziek vetését október 25-re. A traktorok teljesítményé­nek növelése elsősorban a traktort vezető és azt kiszol­gáló dolgozóktól függ. A gép­állomások és a termelőszövet­kezetek vezetői naponta ellen­őrizzék a traktorok teljesítmé­nyét és ha a gépek teljesít­ménye alacsony, tegyenek in­tézkedéseket a munka meg­gyorsítása érdekében. A trak­torosokat pedig lelkesítse ki­váló teljesítmények elérésére az a tudat, hogy ezekben a he­tekben egész dolgozó népünk tekintete az ő munkájukat fi­gyeli és elvárja, hogy köteles­ségüknek megfelelő munkát végezzenek. A jó munkát végzők jutalma nem marad el. Hiszen a legjobb munkát végző traktorosok között több mint kétszázezer forint juta­lom kerül kiosztásra. nács elnöke Az időbeni munkát akadá­lyozza a betakarítás vonta- tottsága. Nem minden tsz- ben sikerült megértetni a tag­sággal, hogy legalább azokról a területekről kell a terményt betakarítani, melyekbe őszi vetés van tervezve. Az őszi vetésnek mintegy egyharma- da kerül kapásnövény után. Különösen a kukoricatörést kell meggyorsítani, mert e munkában lemaradás van egész megyénkben. Még alig indult be a közös területek­ről a kukorica betakarítása. A salgótarjáni járásban 7,5, a balassagyarmati járásban 3,7 százalékát törték le a közös kukoricának, a szécsényi já­rásban pedig még alig kezd­ték azt el szeptember végéig. A betakarítás elhúzódása megakadályozhatja az ősziek időbeni vetését. Ez pedig ép­pen a szécsényi járásban nem szabad, hogy bekövetkezzen, mert most is a legtöbb ke­nyérgabona ment veszendőbe a kései betakarítás miatt. A szántás-vetés elsősorban a gépek és a gépeket kiszol­gáló személyzet jó, vagy rossz munkájától függ. A betakarí­tás — minthogy ez túlnyomó többségében még egyenlőre kézi erővel történik — azon múlik, mennyire sikerül a termelőszövetkezetek tagsá­gát, azok hozzátartozóit lel­kes és tudatos munkára moz­gósítani, az anyagi érdekelt» ség és a felvilágosító szó ere­jével. A termelőszövetkezetek brigádvezetői szót kell, hogy értsenek a brigádjuk tagsá­gával és érjék el, hogy első­sorban az ősszel még vetés alá kerülő területekről legyen betakarítva a termés. A községi tanácsok vezetői és a tanácsok tagjai igen so­kat tudnak e munkában se­gíteni a termelőszövetkezetek­nek. Hívják és szólítsák a be­takarítási munkában való részvételre a község apraját- nagyját. Járjanak jó példával az élen, miként azt számos községben tapasztalni lehet. A KISZ-szervezeteket kérjék fel a betakarított termények szállításához rakodó-brigádok szervezésére. A nőtanács he­lyi vezetőségétől és a terme­lőszövetkezetek női tagjaitól kérjék, hogy a családtagok és a községben élő más, nem termelőszövetkezeti női dol­gozók részvételét is biztosít­sák a betakarítási munká­ban! Ha sikerül időben elvégezni az őszi szántás-vetési és beta­karítási feladatokat, ezzel növeljük népgazdaságunk gaz­dasági erejét, a termelőszö­vetkezetek eredményes gaz­dálkodását és biztosítjuk né­pünk jövő évi kenyerét. Ünnepélyesen átadták a megyei kórház új gyermekosztályát Szombaton délelőtt ünnepé­lyes keretek között adták át rendeltetésének a salgótarjáni megyei kórház új gyermek- osztályát. Az elnökségben helyet fog­laltak dr. Simonovícs István, az egészségügyi miniszter első helyettese, Jakab Sándor, a Központi Bizottság póttagja, a Nógrád megyei pártbizott­ság első titkára, Alics János, a megyei pártbizottság titká­ra, Havas Péter, a pártbizott­ság osztályvezetője, Jedlicska Gyula, a Salgótarjáni Városi Pártbizottság első titkára, Hankó János, a Nógrád me­A fiatal, mindössze három éves tsz eredményeivel, hibá­ival érdekes színfoltját kép­viseli ároknak a gazdaságok­nak, ahol mindjobban érvé­nyesül a felelősségérzet a kö­zös vagyon iránt. A kedvező időjárást jól ki­használták a szurdokpüspöki Béke Tsz dolgozói. A vetés­hez szükséges talaj előkészí­tő munkálatokban, a tagság körében már általános elis­merést kivívott Fehér-bri­gád nyújtott kiemelkedő tel­jesítményt. „Gépbrigád” né­ven emlegetik őket mind a vezetőség, mind a tagság kö­rében. Fehér Ferenc vezeté­sével nemcsak munkanapokon, hanem vasárnap is kint dol­goztak a földeken, s elsősor­ban Szappan Gábor, Kiss An­tal, Nemes Mihály, Vojfek Gábor traktorosok hajtották végre a vezetőség határozatát, ami Vámos Béla vezető ag- ronómus szavai szerint így hangzik: „Cél, a talajelőkészí­tő munkálatok, valamint a vetés határidő előtti befejezé­se”. A gépbrigád egyik tagja, Mitró Mihály, ezidőtájt is kint dolgozik valamelyik dű­lőben lánctalpas DT trakto­rával, Vámos elvtárs elisme­rő szavakkal beszél róla. — Vasárnap, a szokásos műszak után még „túlórázott?, nyújtott műszakban szántót­gyei tanács VB elnöke; a me­gyei párt-végrehajtóbizottsá­gának tagjai, dr. Bartha Ró­bert, a Nógrád megyei Építő­ipari Vállalat igazgatója, dr. Kárászi Benő főorvos, a gyer­mekosztály vezetője és más vezető személyiségeit. Dr. Bartha Róbert üdvözöl­te a jelenlévőket, az építke­zés vezetőit és a fizikai mun­kás okát. Köszönetét mondott mind­azoknak, akik munkájuk­kal, segítségükkel hozzá­járultak az új létesítmény elkészítéséhez, ta a tsz földjét. Ilyen embe­rekkel lehet tervezni, dolgcz- ni. Mi a vetést a tervezett október 25 helyett, már októ­ber 8-1Ú körül befejezzük. Eddig mintegy ISO hold ge- bonaterületet vetettünk el... Befejeződött a napraforgó betakarítása és cséplése, s a tsz negyven holdas burgonya­táblájáról három tehergépko­csi szállítja naponta az árut a MÉK raktáraiba. A háztáji gazdaságokról be­hordott kukorica holdankénti átlagtermése mintegy 35-40 mázsa, s a tsz négyzetesen vetett területein hasonló jó termés várható. A kukorica helyére jövőre búza kerül, s a talaj előkészítő munkálatok­kal egyidőben mű- és istálló- trágyát kapnak a földek Eze­ket a munkákat ugyancsak határidő előtt elvégzik. Azonban nem megy minden zökkenőmentesen. A szállítások időszakában mintegy ezer vagon árut kell megmozgatni. Kétszáz vagon cukorrépa, 160 vagon kukorica, 30 vagon burgonya elszáltíása akkor is nagy gon­dot okozna, ha a tsz rendel­kezésére álló géperőt és ti­zenöt lófogatot is e munkák elvégzésére állítanák be. Min­denesetre kidolgozott tervek­kel, jó munkaszervezéssel igyekeznek a gondokat csök­kenteni. Pilisi Pál azután átadta azt a megyei tanács VB elnökének. Ezután Hankó János elvtárs méltatta az új kórházépület nagy jelentőségét, amely Észak-Magyarország legkor­szerűbb gyógyászati létesítmé­nye, — a munkások, parasz­tok, értelmiségiek vágyát elé­gíti ki, s ezzel egész társadalmunk közös érdekeit szolgálja. Dr. Kárászi Benő főorvos há­lás köszönettel vette át az in­tézményt, s ígéretet tett arra, hogy munkatársaival együtt úgy fognak tevékenykedni a jövőben, hogy megyénkben az eddig elért gyermekvédel­mi eredmények tovább javul­janak. Végezetül dr. Simonovícs István jókívánságait fejezte ki, majd annak a reményé­nek adott kifejezést, hogy mi­hamarább ismét hasonló ünnepsé­gen gyűlhetünk össze Salgótarjánban, a sokkal na­gyobb kórházépület átadása alkalmából. Ezek után az egybegyűltek megtekintették a modem gyó­gyászat legmagasabb fokú igé­nyeit is kielégítő nagyszerű épületét, é'. a korszerű beren­dezéseket. Az új kórház elsőként el­készült részlegét már birtok­ba vehetik, akikért ez is, mint mint minden szép és jó tör­ténik — gyermekeink. Megnyílt az acélárugyári KISZ-kfob Tegnap nyílt a Salgótarjáni Acélárugyár Művelődési Házában a KISZ klub, mely évek óta október 1-től május l-ig prog­ram szerint és jól működik. A KISZ bizottság most már elkészítette az őszi-téli progra­mot is, melyben előadássoroza­tok, szellemi vetélkedők, alapszer­vezetek találkozói, tréfás játé­kok, sportversenyek és még sok egyéb más szerepelnek. Az előadás-sorozatok közül ér­demes megemlíteni a mennyasr- szonyok iskoláját és az ifjúsági akadémiát, melyek műsorán igen érdekes témák szerepelnek. Ilye­neket lehet olvasni a program­ban, menyasszonyok iskolája: is­meretség, szerelem, házasság — bátorság, hűség, féltékenység — lányok egészségügyi problémái a szépség titka — modem ott­hon — a főzés ABC-je — ho­gyan öltözködjünk. — Ifjúsági akadémia: Mi a szocialista er­kölcs? A sport élettani szerepe Fiatalkorúak bűnözése. fiivezeti cikkek hatása a szervezetre. Tudat, képesség, szórakozás. Ösztön, értelmi gondolkodás. ■ ........................................... ■■■ O któber ItMg elvetik a basát a szurdokpüspöki Béke Termelőszövetkezetben (Tudósítónktól.) JöYŐre már exportra is szállítanak Fotó-séta a balassagyarmati Villany- és Épületszerelő Vállalatnál ► mechanikai részleg petroíor szereldéjében Dobsonyl János brl- fádvezető nem panaszkodhat: az ügyes kezű asszonyok havonta átlag 500 modern petróleum gáztűzhelyt szerelnek össze. A I.otharldesz brigád az Önműködő cslbeetetők szerelését végzi. A képen Kremnicsák Sándor és Löcsös József lakatosok láthatók munka közben. A Hlavaj-brigád keze alatt „ég a munka”. Nem is csoda, ők a kapcsolószekrényeket, tűzze!, vassal...

Next

/
Oldalképek
Tartalom