Nógrádi Népújság. 1963. augusztus (19. évfolyam. 62-70. szám)

1963-08-03 / 62. szám

NÓGRÁDI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVF. 62. SZÁM. ARA 60 FILLÉR 1963. AUGUSZTUS 3. Jólétünk alapja A minap egy fővárosi új- az egyén jólétét, ez emeli az ságíró látogatott el hozzánk, ország gazdagságát, de ez ad Nógrádi eredményekről akart az embereknek külön külön lapjának beszámolni, s első- is magabiztosságot. Sok — nek nálunk tájékozódott. Fel- sok fáradságba kerül, amíg hívtuk figyelmét az erdőnyi valamit megteremtünk. De a televízió antennára és akkor fáradság megtérül a munka kiderült, hogy ez számukra is értékében, és annál becsesebb nagyon érdekes. Az illetékes minél többet fáradozunk ér­szervek segítségével az egész te. A szocializmus a dolgozó megyére vonatkozóan gyors ember legszebb álma. De a számítást végeztünk. Kiderült, megvalósulásáért még sokat hogy az utóbbi három évben kell tenni, dolgozni. Ám ed- 5618 család vásárolt televizi- dig elért eredményeink, sike- ót. De akkor már arra is ki- rünk, kell, hogy ösztönözze- váncsiak voltunk, mennyi nek a további jobb munká- mosógép fogyott a három esz- ra, a még nagyobb erőfeszí­tendőben. összesen 7414 da- tésekre mindannyiunkat, rab. A lakosság 97—98 száza- ... . , . lékának van rádiója, s ugyan üzemeinkben nemreg ilyen rohamosan emelkedik tett®k számvetést a feleves a porszívó a motorkerékpár, tervfeladatok végrehajtásáról. az <'<utó, a hűtőszekrény vá- helyen jórészt teljesítet­sárlási is. A ruházati cikkek tek- a,mlt 1963 els° felevben külön figyelmet érdemelnek: meg valósítani: a ba­685 millió forint értékben vá- nyagepgyar 101 százalékra, az súroltak a legutóbbi három üveggyár is elerte a célul évben. tűzött 100 százalékot, a tűz­helygyár 101,5 százalékkal A számok, a tények azt mu- végzett, és így sorolhatnánk tátják, hogy a lakosság egy- üzemeinket végig. Szorgalmá­ra nagyobb mértékben tér át ean dolgoznak a mezőgazda- a tartós fogyasztási cikkek ságban is: ütemesen halad a vásárlására. Ez pedig annyit gabonabetakarítás, az idén jelent, hogy az emberek egy- már a takarmány sem marad re szélesebb rétege éri el azt behordatlanúl és még jut idő a bizonyos életszínvonalat, más munkára is. Ezt a len­amikor a mindennapi szűk- dületet, munkaakarárt, kell séglet beszerzésén kívül már érvényre juttatni a következő a drágább árucikkeket is félévben is. A bányászok azt megvásárolhatják. Meggyőződ- vállalták, hogy a második tünk erről akkor is, amikor félévben 121 ezer tonna sze- beszéltünk Lehóczki Istvánnal net adnak terven felül. Egé- az acélárugyár egyik dolgo- szer. biztos: vállalásukat tel- zójával. Elmondta, hogy most jesítik is. A többi üzemekre vesz autót és nagyon jól ér- is nagy és nehéz feladatok zi magát. Amikor még má- várnak. Ha a következő fél­sokkal is beszéltünk azt a kö- év végén is arról számol ha- vetkeztetést is levontuk: tunk be, hogy mindenütt a dolgozók nagyon magabiz- megvalósultak a tervek, ar- tosak, kiegyensúlyozottak, ról is beszámolhatunk, hogy szorgalmasan végzik a mun- tovább szaporodtak a tv-an- kát. Megkérdeztük, mi adja tennák. még t&bb tartós fo- ezt a magabiztonságot? Egy- gyasztási cikkeket vásároltak, értelmű válaszokat kaptunk, emelkedett az életszínvonal, Gordos Barnabás Egyházas- szilárdult a dolgozók maga- gergén azt mondta: „Az egy- biztossága. séges, határozott vezetés.” „ ,. ____ , A másik helyen az ország Emlékezetes, a VIII. kong- egyre szilárdabb gazdasági resszus a második oteves terv helyzetére hivatkoztak, volt, vegere 16"17 százalékra hata­aki a nemzetközi helyzetre roztf ™eg a,»J,faJjövede ®rP st£ emelkedeset. 1963 második félévének tervteljesítése egy Valamennyien igazat mond- lépés lesz ahhoz, hogy ezt a tak, de azért a dolog lénye- célkitűzést megvalósítsuk, gét Kriskó János bácsi, a Nem könnyű ez a feladat: szécsényi termelőszövetkezet — minőségében egyre jobb — egyik tagja közelítette meg: tűzhelyet, nagyon sok szép, „Elvégzem a munkámat, meg- a világpiacon kelendő üveget, fizetnek érte, ha beosztom: elsőrendűen hengerelt lemezt jut amire szükségem van.” kell készíteni, egyre több mezőgazdasági terméket kell Igen, ez a dolog lényege, termelni, sok szenet a felszin- Ha elvégezzük a munkánkat re küldeni. Keményen meg és jól elvégezzük, abból jut kell ezekért dolgozni. Emlé- mindenre. A minap megje- kezzünk csak 1956 után hon­lent a lapunkban egy írás. nan indultunk milyen káro- Az épülő Salgótarján egy út- kát szenvedett az ország és ca részét mutatta be. Nagyon a szorgalmasan végzett mun- szép lesz. Már eddig is őri- ka mit eredményezett: a ási a fejlődés, milliókat köl- mindennapi közszükségleti töttek rá. Tudomásunk van cikkek vásárlásán kívül a Balassagyarmat újjáépítésé- tartós fogyasztási cikkek nagy nek tervéről is. De mennyire mérvű vásárlását, az ujon- megváltor.tak az üzemek is. nan felépített város — és fa- Egyes üzemrészekre nem le- lurészeket, sok-sok gépet a hét ráismerni. Ludvig Lajos, mezőgazdaságnak és minden régi üveggyári fúvó újságol- embernek —"munkája ará- ta: aki huszonöt évvel ez- nyában — egyre magasabb előtt dolgozott a gyárban ma életszínvonalat, nem tudna dolgozni. Modern, , új az üzem, új a munkafo- Hogy mit eredményez a 16- lyamat a régiből már csak a százalék ha megvalósít- meleg maradt meg. Juk ~ aztaz eddig elért eredményekből mindenki na­Hasonló a helyzet a falvak- gyón jól következtetheti. De ban is. És azt nemcsak az azért néhány célkitűzést — újonnan épített falurészek hacsak távlatából is — érde- mutatják, a megváltozott éle- mes memutatni: Salgótarján­iét, hanem leginkább az, ban befejezik a főutca átéví- hogy az esztendő legnehezebb fásét. Balassagyarmaton több munkája, az aratás — cséplés mint 100 millió forinttal bő- most már nem is olyan ne- vítik a kerámia üzemet, héz, a betakarítás javát gé- újabb gépeket küldenek a pék végzik el. mezőgazdaságnak és így to­vább és így tovább. Az eredmények sokasagat De mindezeket csak akkor, sorolhatnánk annak bizony!- ha a mindennapi munká/Jal tására. hogy egyre gazdagodó megteremtjük az alapját en- életünk alapja a munka. nek js_ Ahogy dolgozunk — clyan az eredmény. Ez teremti meg B. Gy. Csehszlovák szakszervezeti delegáció érkezett megyénkbe A Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsa meghívására csütörtökön négy tagú cseh­szlovák szakszervezeti delegá­ció érkezett Besztercebányá­ról megyénkbe. A küldöttsé­get Balassagyarmaton Sándor István elvtárs, az SZMT ve­zető titkára és más személyi­ségek fogadták. A csehszlovák szakszervezeti delegáció több mezőgazdasági és ipari üzemben — így pél­dául Balassagyarmatra, a tiri- besi bányaüzembe, a Salgótar­jáni Üveggyárba, a Magyar Vasötvözetgyárba látogat el, ahol rész*vesznek termelési tanácskozásokon és munkás- gyűléseken. A csehszlovák küldöttség négy napot tartózkodik me­gyénkben. Hétfőn írják alá az atomcsená egyezményt Csütörtökig összesen negy­ven kormány jelentette be, hogy támogatja az atomkiser- leti robbantások részleges be­szüntetéséről szóló moszkvai megállapodást. Közülük több kormány már be is jelentet­te, hogy csatlakozik a szer­ződéshez. Csütörtökig össze­sen kilenc kormány nyilvá­nította ki ezt a szándékát, köztük Brazilia, Indonézia, Olaszország, Norvégia és Af­ganisztán. Goulart, brazil elnök utasí­totta kormányának külügymi­niszterét, hogy Brazíliának a szerződéshez való csatlakozá­sához szükséges lépéseket te­gye meg. A TASSZ jelentése szerint Moszkvában hivatalo­san bejelentették a követke­zőt: a létrejött megegyezés értelmében a légköri, a vi­lágűrbeli és a vízalatti atom­fegyver kísérletek eltiltás . ól szóló és július 25-én parafáit szerződés aláírására augusz­tus 5-én hétfőn kerül sor Moszkvában. A szerződés alá­írására a szovjet fővárosba várják Dean Rusk amerikai és Lord Home angol külügy­minisztert. Az atomfegyver- kísérletek eltiltásáról szóló szerződés aláírásánál jelen lesz a Szovjetunió, az Egye­sült Államok és Anglia kor­mányának meghívására U Thant, az ENSZ főtitkára is. Közölték továbbá, hogy az atomfegyverkisérletek eltiltá­sáról szóló szerződés aláírá­sára Moszkvába érkezett De­an Rusk amerikai külügymi­niszter elfogadta Andrej Gro- mikó szovjet külügyminiszter korábbi meghívását, és a szerződés aláírása után a szovjet külügyminiszter ven­dégeként Rusk néhány napot a Szovjetunióban tölt. Macmillan angol minisz­terelnök kormánya csütörtö­kön tartott ülésén megvitatta Lord Home külügyminiszter küszöbön álló moszkvai ta­nácskozásait. Mint ismeretes az angol külügyminiszter he­lyettesének kíséretében szom­baton indul Moszkvába, hogy aláírja az atomcsend egyez­ményt és tárgyalásokat foly­tasson a szovjet kormány képviselőivel. Az atomcsend egyezmény kérdésével foglal­kozott elsősorban Kennedy, az USA elnöke is a csütörtök délután tartott sajtóértekezle­ten. Kijelentette, hogy meg­győződése szerint a szenátus — kellő tanulmányozás után — ratifikálni fogja az egyez­ményt. Hozzáfűzte, hogy az ellenkezője súlyos hiba len­ne, de az Egyesült Államok folytatni fogja a földalatti atomfegyver kísérleteket, amelyeknek megtiltására — mint ismeretes — a moszk­vai egyezmény nem terjed ki. Az aratás befejezése előtt Befejezéshez közeleg me­gyénkben is az aratás. A hét közepén már a legtöbb ter­melőszövetkezetben megindul­tak a cséplőgépek is. Csak­nem 100 traktor és 3 ezernél több lovasfogat hordja a ga­bonát. Délutánonként pedig nagy számban vesznek részt a behordásban az iparban dol­gozó családtagok is. A csép- léssel egyidőben megyeszerte megkezdődött a learatott ga­Űj postahivatalt kapott Salgótarján Salgótarjánban az acélárugyári lakótelepen az elmúlt napokban új postahivatalt nyitott a megyei hivatal. Ezzel megoldották a környező telepek postai szolgáltatását: nem kell sem csomagért, sem más postai szolgáltatás céljából a város központjában lévő nagypostára járni. Képünkön Linzer Ödönné postai alkalmazott munkaközben. bonatáblák szántása, a má­sodvetések munkáinak elvég­zése, valamint a takarmány- keverékek és a silókukorica silózása is. A balassagyarmati járás­ban alig néhány száz hold van még hátra, amelyet szeretnének holnap délig befejezni. A járásban csaknem 2 ezer holdon vé­gezték el a tarlóhántást és a mélyszántást, több mint 350 holdon pedig a silózást. A nyári mélyszántások elvégzé­sét jelentősen akadályozza, hogy a lánctalpas DT trakto­rokhoz nem kapnak lánged­zett hüvelyeket. Jelenleg is hat darab lánctalpas traktor áll emiatt. Holnap estére a pásztói járásban is befejezik az aratást, ha az időjárás en­gedi. A behordás és a cséplés ió ütemben halad, sőt már azok­ról a helyekről, ahol befejez­ték. a cséplést, átcsoportosít­ják a gépeket más községek­be. Csaknem 5 ezer holdon el­végezték már a mélyszántást is. A másodvetésekkel az esős időjárás miatt késleked­nek. Több községben, így Pa­lotáson, Béren. Szurdokpüs­pökiben és Héhalomban meg­kezdték a silózást. A rétsági járásban, ahol a megyében elsőként fe­jezték be az aratást, ezen a héten már minden köz­ségben hozzáláttak a ga­bona elcsépléséhez. Igaz, hogy az eső hátráltatta a munkák ütemét, azonban minden termelőszövetkezet­ben nagyon szorgalmasan dol­goznak az emberek, hogy be­hozzák a lemaradást. Diósje- nőn. a járásban elsőként, a jövő hét közepére befejezik a cséplést. Több helyen meg­kezdték már a t.rágyahordást a gyümölcsösökbe és több mint 1500 holdon elvégezték a nyári mélyszántást. Ezt a munkát hátráltatja még az is, hogy kevés még a kettős mű­szak és a legtöbb termelőszö­vetkezetben nehezen indul meg a talajmunka. Jelenleg öt Orkán és silókombájn dol­gozik a szövetkezetekben, Szendehelyen pedig már be­fejezték a silózást. A salgótarjáni járásban a behordásban sokat segí­tenek az üzemi dolgozók és a patronáló üzemek. A zagyvarónai Űj Élet Ter­melőszövetkezetben legutóbb 3 üze gépkocsi segítette a behordast. A cséplést eddig mintegy ezer holdról végezték el. Csaknem kétezer holdon felszántották már a tarlókat is. A jövő hét közepére pe­dig befejezik a másodvetése­ket. A járásban, ahol csak le­hetséges, a mélyszántásokat rétegvonalasan végzik el. A szécsényi járásban is rövidesen befejeződik az aratás. A cséplés már majdnem minden község­ben megkezdődött. Sajnos, nagyon lassan halad a mélyszántás és a másodve­tések elvégzése. Éppen ezért meggyorsítják a behordásokat, hogy ennek befejezésével min­den erőt a mélyszántások el­végzésére mozgósíthassanak. Éjjel féltizenegy. A Felszabadulás térről most fordul a Rákóczi útra egy dömper. Eldü­Kjjel az építők között második műszakot. hanem hat órától; s jó volna az előregyártó te­lepen is méret szerint . _______ ______ Néggyel. korláton beljebb kerül- raktározni a blokkokat, b örög valamelyik épít- Ut j, nagy szükség van Ez nemcsak a munka- jön Egy gyorsfelvonó- me,rt sötétben, félho­kezes fele. Ahogy a az Hőny eresre, hogy erő és a gépek jobb ki- vak nagy hasznát vet- malyban keresgetni, ösz­domper zugasa tavolo- határidőre elkészülhes- használása szempontjá- ték volna, dik. úgy erősödik egy sen a megyei művelő- hói előnyös. Itt, ahol másik gép moraja: igen, dési ház. Látogatásunk a Fábián-brigád dolgo­ez alighanem a komp- céija megtudni, bevá- zik, korábban a Földgép éjszakai mű ----- ­A kubikusok szeválogaini a szállít­mányt: ez a méreg, nem Ennél jóval többet a ciánkáli. Mind emiatt bosszankodnak a Pécs- a 12 órás műszakban Vállalat gépei marták a lakásépítkezés- négy-öt órát ácsorognak, domboldalt az elbontott "e • hattol reggel beszélgetnek, bobiskol­hatig van szolgalatban nak, holott nem azért a toronydaru, négy ra- vállalták az éjszakai resszor. Már a salgótar- nk-e az jani kultúrház építkezé- szak? sének a területén já­közt keresve az átkelési Jfc4ifc * Pécsk5 ^tcát, á tok. Kubikusa z álltok kodőmunkas - kettő itt, munkát... Az sem utol Fá- házak maradványait, de Ppvtokut, mikor egy só- kultÚTOtthonnal és a á gépek helyére. Ele­összekötő gendő légkalapács, il­tét zugból utánunk szól száüodával valaki: — Halló, ki az? keresnek itt? vicsos talajban dolgoz- len munka volt, s nem Az éjjeliőr. Magya- nak, ki légkalapáccsal, valami haladós. A má­kettő a zagyvarónai sa- só: ha a kőművesek se- lakblokkgyártó telepen, gítségével nekiveselked- A rakodómunkások, a nek, egy műszakban fel­úthoz csinálják a he- letve kompresszor híján 2arúséskétaépkocsi raknak 70-80 blokkot' Mit iyet> s sziklakemény, ka- - csákánnyal. Emberte- IMLJ,..,!® 7°ni rázkódunk, aztán me­gyünk tovább a vilá­gosság irányában. A feladata hétfő este óta. sőt előfordult már, hogy hogy a 4. jelű objekiu- 120 is a helyére került mot ellássák előregyár- — de ha nem lesz mit tott elemekkel. A „két rakniok, megint elakad gépkocsi”-nál kezdődik a munka, a. hiba: a 2. sz. AKÖV A második műszak kezdetén kellemes, idővel az egész de csak kettőt adott, van még az építőipari Érdemes volt máso- Aztán: hat óra helyett vállalat. Vezetőit, mun- harorn dik műszakot szervezni az egyik gépkocsi hét- kásáit, akik vállalták, ki lapáttal — azt mond- sodik műszakban a négy ják: beválik. Ennek az légkalapáccsal nemcsak éjszakai munkának az gyorsult az ütem, a domb aljában dolgozik, előnyeit, hasznát részle- munka is jól haladt, “ hármat íaórt szervezésének túrja, vágja a földet tesebben a művezető könnyebben. szerdán ts harmat igert, szervezesenek néhány ember. Köze- mondja el. lebb érve, egy régi épü- _ Nappal kompresszor dolgozik, a kórház építkezésénél kor futott be, félnyolc- hogy ma már szó sze­, f f ' az egyikre három, ama- itt Jusztin István kor a másik. Mikor az rint éjjel és nappal, „ ’ .. " sík kettőre ket-ket lég- betonozó brigádjának építkezésen voltunk, ke- hétköznap és sokan va­., . 3 “ ’ kalapácsot lehet kap- egyik fele a kilenc vés híján eltelt a fél sárnap munkálkodja­Hiába, ilyen mostan- csolni. ^ A munkaerő, a emeletes főépület hete- műszak, egyelőre öt for- nak, egy cél vezérli: jó­ság a salgótarjáni éjsza- gépek ésszerű kibaszna- dik emeleténél tart dúló zajlott le, körűibe- vátenni az első félesz­ka. Egyáltalán nem va- lására — mondja a mű- már. A másik fele lent, lül 35 elemet hoztak, s tendő 20 és félmilliós lami csöndes. Dehát oka vezető — így nem volt a betonkeverőnél dől- raktok le. A rakodó- adósságát. Ha néhány van, s ha nem is valami mód. gozik. A munka élőké- munkások bizonyítják: észrevételt tettünk a Maguk például szítésével, az anyag biz- 30 forduló lebonyolítása második műszak szerve város lakossága hasznát hány légkalapáccsal dől- tosításával elégedettek, volna gazdaságos a vál- zésével, munkájával latja. * Még szerdán goztak a nappali mű- a toronydaruval vannak tolatnak s nekik is — kapcsolatban — segítsé­hallot- szakban? — kérdezzük megakadva: ilyen ma- hiszen őket az elszállt- gül szántuk. Ha holnap tam Balázs Péter elv- a brigádvezetőt, aki a gasságban a daru csak tott elemek súlya sze- olvassa ezt a riportot, társtól, az építőipari művezetőhöz kísért ben- annyira tud az épület rint bérezik. De a har- így fogadja mindenki, vállalat III. főépítésve- nünket. • fölé fordulni, hogy há- mine fordulóhoz először akit illet. De addig is — Eggyel — felel a rom-négy ember megra- is nem kettő, hanem — éjfél után két óra van brigádvezető. gadhassa a konténert, három tehergépkocsi — jó éjtszakát. — Es most? Aztán húzza, hogy a kell, nem félnyolctól, Cs. G. zetőségének főnökétől, hogy a napokban a kul- túrháznál is bevezették

Next

/
Oldalképek
Tartalom