Nógrádi Népújság. 1963. június (19. évfolyam. 44-52. szám)

1963-06-01 / 44. szám

2 NÖGRÁDI NÉPÚJSÁG 1963. június 1 A Kennedy-kormány meg­alakulása óta egyik legkelle­metlenebb helyzetét éli át. Hivatalos amerikai körök nagyszabású ORSZÁGOS VÁLSÁGTÓL TARTANAK. Kennedy elnöknek legköze­lebbi tanácsadói azt ajánlot­ták, hogy sürgősen tegyen eré­lyes lépéseket. Ezek az eré­lyes lépések arra szolgálná­nak, hogy gátéit emeljenek az egyre szélesedő néger tünte­téseknek és mint mondják, az elnöknek hatékonyabban kell kilépnie a polgári jogok küz­dőterére, mint bármely elnök­nek az Egyesült Államok tör­ténetében. Miről is van szó? Az Egye­sült Államok kormányának minden tiltakozása ellenére a hét közepén az alabamai ál­lami törvényhozás határoza­tot hozott, amelyben támogat­ja John Wallace kormányzó álláspontját, aki kijelentette, „saját testével akadályozza meg” a néger diákoknak az egyetemekre való beiratkozá­sát. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának hatá­rozata értelmében ugyanis két néger diákot fel kell venni az alabamai egyetemre. De nem­csak erről van szó, hanem ar­ról is, hogy a négerek sehová oda, ahol valamilyen helyiség fehéreknek van fenntartva, nem tehetik be lábukat. A né­ger lakosság ezért már hetek óta széleskörű tüntetéseket folytat az Egyesült • Államok­ban, olyannyira, hogy hivata­los körök országos válságtól tartanak. Attól, hogy a déli államokhoz csatlakoznak az északi államok néger lakosai és a többmillióra rugó tömeg kellemetlen helyzetbe hozhat­ja az Egyesült Államok kor­mányát. Ez a dolog egyik oldala. A másik, amely ugyancsak kelle­metlen helyzetbe hozta az amerikai kormányt, hogy eb­ben az időben zajlott le az af­rikai államfők Addis Abeba-i értekezlete, amely súlyosan elítéli az Amerikában folyó négerüldözést. Ez azért kelle­metlen az amerikai kormány­nak, mert most, amikor az af­rikai országok egymás után nyerik el függetlenségüket, nem közömbös az amerikai tőkének, hogy Afrikában meg­felelő pozíciókat szerezzen. Kérdés azonban, hogy ilyen körülmények között az afrikai rrszágok hogyan fogadják az amerikai tőke ajánlatait. Érthető hat, hogy az ameri­kai kormány Kennedyvel az élen igyekszik fékezni a né­gerek elleni erőszakot. A né­gerek folytatják harcukat és mint a legutóbbi jelentések erről beszámolnak, Észak-Ka­rolinában részleges sikereket értek el. A siker abban feje­ződik ki, hogy a megkülön­böztetés ellen szívósan harco­ló négerek harca nyomán az észak-karolinai Charlotte-ban a város öt nagy szállója és hotelje bejelentette, hogy mindenfajta megkülönböztetés nélkül megnyitja vendéglőit és hotelszobáit a fehéreknek és négereknek egyaránt. E döntést a városban megalakí­tott fehér-néger vegyesbizott­ságnak köszönhető, amely­rek az elnöke közölte, hogy a kereskedelmi kamarával történt megállapodás értelmé­ben a vegyes csoportok há­rom napon át ellenőrzik, hogy a gyakorlati végrehajtás sike- res-e. A négerek tovább foly­tatják a harcukat, amelyet körülbelül az jellemez, amit James Baldwin, a mozgalom egyik fiatal harcosa kijelen­tett: „Nem lehet, hogy annyi csapás, 'annyi megaláztatás, kétségbeesés és oly sok be nem tartott ígéret mellett semmi sem történjék.” NE LEGYEN ATOMFEGYVER SKANDINÁVIÁBAN A Földközi-tengernek atom­mentes övezetté való nyilvá­nítása után elhangzott a kö­vetkező javaslat: nyilvánítsák Abebai értekezletének ered­ményeit. Nemzetközi jelentő­ségűnek mondja az értekez­letet. mert az afrikai egység megteremtéséért indul és sú­lyos csapást mért az impe­rialisták afrikai terveire. Mint írja az imperialista propa­ganda megpróbálja csökken­teni az Addisz Abebai érte­kezlet jelentőségét, szkepticiz­must sugalmaz és megmozgat minden követ az afrikai egy­ség megakadályozására. Az afrikai vezetők azonban lát­ják. hogy minél hamarább si­kerül biztosítani a világon a békét és biztonságot, a bé­kés együttélés elvének alap­ién. annál eredményesebben és teljesebben érik el felsza­badulásuk célját. Sikertelen puccskísérlet Törökországban es o Konfliktus Haiti Dominikai között '-.cVvib tast*. Hívj?-O—-Jér érnie iqoiüo-A *Jjmarti*- Pedro­rP^der^öles­-r Mexikói- öböl K JJ & m CT*^ ■<o~- <p m <? ^ Puerto ó * » . .I TBSMftsu-i. Rico . imxjTA Un LlA'-fc'.s JntillafKarib)-tenger / % Él!teMWtMÉ W bauxit Ücukornád dohány (J) kakaó 0 katre /le cementgyár [It textil gyár frasút (Terra) ' 2§ff2 Ankara: Május 21-én éjszaka AJdemir volt ezredes mintegy 50 katonatiszttel és az ankarai tisztiiskola kadettjeivel sikertelen puccskísérletet tett. A török kormány a zendülést hét óra alatt leverte. A képen: kormánycsapatok megrohanják a nemzetgyű­lés épületét, mert emögött helyezkedik el a katonai akadémia, amelyben a puccsisták tábort ü-öttak. (MTI Külföldi Képszolgálat) o skandináv államokat atom­fegyvermentes övezetté. Ami­lyen nagy visszhangot keltett a Földközi-tengernek atom­mentes övezetté való nyilvá­nítása, mondhatjuk, a skan­dináv államoknak atomfegy­vermentes övezetté való nyil­vánítása még nagyobb vissz­hangot keltett, annál is in­kább, mert a javaslatot Kek- konen finn államelnök tette. A nemzetközi haladó sajtó helyesléssel üdvözli a javasla­tot. Kifejezik azt a gondola­tot; jó dolog, hogy az atom­fegyvermentes övezetek meg­teremtése olyan államoktól induljon ki, amelyeknek ed­dig nem volt dolguk atom­fegyverekkel. Ez jó példával szolgálhat más államoknak is. A javaslat érdekes idő­pontban hangzott el. Hrus­csov, a szovjet kormányfő nemsokára Stockholmba láto­gat, a dán miniszterelnök pe­dig moszkvai utat tervez. AFRIKA AZ IMPERIALIZMUS ELLEN TÖMÖRÜL A Pravda a hét közepén megjelent számában „Afrika az imperializmus ellen tömö­rül” című cikkében méltatja az afrikai államok Addisz hasznos útitárs börönd A Nagy-Antillák szigetcso­portjához tartozó Hispaniola szigetének két szomszéd álla­ma, Haiti és a Dominikai Köztársaság között feszült a i viszony. A feszültség hátteré­ben az USA áll. amely le szeretne számolni Dnvalier Haiti diktátorának rendszeré­vel, mert attól tart. hogy a terror miatt kiéleződött bel­politikai helyzetben egy bel­ső tömeg megmozdulás a dik­tatúra megdöntésén túlmenő­en a kubai forradalom útjá­ra vinné az országot. A 27 750 négyzetkilométer területű és mintegy 3,5 mil­lió lakosú Haiti Hispainola szigetének nyugati részét fog­lalja el. Közén-Amerika egyet­len néger köztársasága, mely­nek lakói főként a korábban felszabadult néger rabszolgák leszármazottai. A gazdasági és nolitikai hatalom azonban a lakosság négv százalékát kitevő mulattok kezében van. Hivatalos nyelve a francia. „A világon nincs semmi, ami ne sikerülne, ha az ember megfelelő akarattal nyúl hozzá.” Miskolcon rendeztek meg az Eszakmagyarországi Tudományos Békekonferenciát Az Országos Béketanács Tudományos Bizottsága, a Hazafias Népfront Borsod megyei Bizottsága és a Mis­kolci Nehézipari Műszaki Egyetem közös rendezésében Miskolcon rendezték meg a napokban az Észak magyaror­szági Tudományos Békekon­ferenciát. Az értekezleten megjelent Darabos Iván, az MSZMP KB. Tudományos és Kulturális Osztályának veze­tője, Harmati Sándor, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának titkára, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, és Dezséri László, az Or­szágos Béketanács főtitkára. Megyénkben 40 kiváló szak­ember képviseli a legkülön­bözőbb területekről. Dr. Zámbó János Kossuth- díjas akadémikus, a Miskol­ci Nehézipari Műszaki Egye­tem rektora megnyitója után Dr. Gyulai Zoltán egyetemi tanár, a földtani és ásványta­ni tudományok kandidátusa Az atomenergia szerepe az emberi haladásban címmel tartott előadást, majd Dr. Szabó János egyetemi do­cens, a fizikai tudományok kandidátusa Az atomenergia energia termelésre történő felhasználásáról szólott. Dr. Csókás János egyetemi tanár, a műszaki tudományok kan­didátusa A rádióizotópok fel- használása a technikában címmel szólalt fel, majd dr. Balogh László laboratóriumi főorvos A rádióizotópok al­kalmazása a gyógyászatban címmel tartott előadást. Dr. Bognár József egyetemi ta­nár, a Kultúrkapcsolatok In­tézete elnöke. A gazdaságilap gyengén fejlett országokkal való együttműködés lehető­ségei a békéért folytatott harc jelenlegi időszakában címmel tartott előadást — Felszólalt még Rákos Imre tanszékveze­tő egyetemi adjunktus, Ne­mes Frigyes egyetemi adjunk­tus és dr. Földi Pál, az MSZMP Heves megyei Bi­zottsága Marxizmus-Leniniz­mus Esti Egyetemének igaz­gatója. A neves tudósok fel­szólalásait vita követte, majd dr. Sályi István, az Elnöki Tanács tagja, Kossuth-díjas egyetemi tanár zárszava kö­vetkezett. A tudományos konferencia résztvevői négy nyelven megjelenő felhívást fogadtak el. melyet a világ legkülön­bözőbb tájaira küldenek el. Idézünk a felhívásból: „Az az elhatározás vezet bennünket, hogy a második vi­lágháborúnak egyúttal az utol­sónak is kell lennie. Osztozunk abban a véleményben, hogy a tudósoknak éppen olyan Je­lentős szerepük volt és van a háborúk elkerülésében, mint a modern f-evverek létrehozásá­ban. A tudománynak hatalmas a felelőssége abban, hogy a felszabadított atomenergia az emberiséget a béke és a jólét korába vezesse el. A feladat kidolgozásában és végrehajtá­sában egyformán fontos felada­tai vannak a nagy, gazdag né­pek és kis nemzetek tudomá­nyos munkatársainak. Minden tudósnak erkölcsi kötelessége osztozni az általános és teljes leszerelés előfeltételeinek kidol­gozásában. széleskörű felvilágo­sító munkát folytatni, a tájé­kozatlanság, a rosszindulatú tá­jékoztatás és kishitűség ellen. Mindezek a kérdések a nagy, humanista cél: az általános és telles leszerelés megvaló'ftásá- n»k irányába mutatnak. A kö­zös célban minden magyar tu­dós és értelmiségi egyc»ért. Tisztázódtak a gyakorlati meg­oldások. az elvégzendő munka, a tudománv és népszerű felvi­lágosítás terén. Ezért eihatáro-- tuk. hogy nemcsak ezt a fel­hívást, de a tanácskozás tel­jes anyagát Is eljuttatjuk kül­földi kollégáinkhoz. Célunk az, hogy a hasonló tudományos békekonferenciákra. termékenv vitákra hívjuk fel más orszá­gok tudósait is. így nagyará­nyú nemzetközi taoasztaiatcsere alakulhat ki és ebben minden titdománvág művelőiének egy­öntetű és eltéríthetetlen akara­ta domborodhatlk ki: kerüljük el a háborút. Fel akarjuk és fel Is tudjuk építeni a nuk­leáris energián alapuló békés társadalmat. Közös állás­foglalásunk erőt ad a népek százmin* 'inak és befolyásolta a hatalom birtokosainak elhatáro­zásait. Nagy a felelősségünk, sok a tennivalónk! Bízunk az embe­rekben. bízunk a tudomány­ban, ezért tántorltbatatlanul hi­szünk a fegyvernélküli világ közeli megvalósításában: az em­beriség békés jövőjében.” A felhívás, a konferencia egész légköre azt fejezte ki, hogy a magyar tudósok, ér­telmiségiek egyemberként ítélik el az atombomba őrült­jeit, a háború minden hívét. A kongresszus egyik szóno­ka, dr. Csókás János egyetemi tanár a műszaki tudományok kandidátusa, a következő sza­vakban foglalta össze óhaját — mely úgy éreztük hűen fe­jezte ki minden résztvevő kí­vánságát: „Szökjenek szárba a béke korszakában szellemünk ter­mő talaján a művészetek szépséget árasztó virágai, a tudomány és technika jólétet nyújtó gyümölcsei, úgy mint szép hazánk földjén a tavaszi virágok, nyáron a kenyér, ősszel a sok-sok mosolygó gyümölcs.” dr. Barta Róbert HNF megyei titkára Az ország gazdasági életében vezető szerepet a mezőgazda­ság játsza. Fő terméke a ká­vé, Ezenkívül jelentős a szi­zál. banán és a cukornád ter­melése is. Gazdag bányakin- csei közül legnagyobb mér­tékben a bauxitot termelik ki. Ipara elmaradott, főként élel­miszeriparra korlátozódik. Hispaniola szigetének kele­ti részén helyezkedik el a ke­reken 48 500 négyzetkilométer területű és 2,9 millió lakosú Dominikai Köztársaság. La­kosságának többsége mulatt és néger. Uralkodó rétege azon­ban fehérekből (kreolokból) tevődik ki. Hivatalos nyelve a spanyol. Szintén mezőgaz­dasági jellegű ország. Mező- gazdaságának fő termékei a cukornád. ezenkívül a kávé és a világtermelés szempont­jából is számottevő kakaó és banán. Inarában első helyet az élelmiszerioar foglalja élt melynfk legfontosabb ágaza­ta a cukorinar. Mindkét ország mezőgazda­ságában és iparában egvaránt jelentős szerepet játszik az amerikai tőke. Népi ellenőrök ünnepi ülése Ünnepi ülést tartott kedden délelőtt Pásztón a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság, a szervezet fennállásának ötödik évfordulója alkalmá­ból. Az ülésen részt vettek a megyei és a járási bizottsá­gok tagjai is. Megbeszélték a mezőgazda- sági erő- és munkagépiek al­katrészellátása. a javítások és karbantartások tervszerű­sége, valamint a költségek alakulásával kapcsolatos vizs­gálat anyagát. A beszámoló és a vita el­hangzása után megvendégel­ték a résztvevőket. Újítási és munkavédelmi hónap a Salgótarjáni Iveggvárban A vállalati újítómozgalom további fellendítése érdeké­ben június elsejétől ú.iítási- és munkavédelmi hónapot rendeznek a Salgótarjáni Üveggyárban, amelynek cél­ja a dolgozók alkotó kezde­ményezésének érvényre jut­tatása. a munkavédelmi, a termelékenység emelése, se- lejtcsökkentés. minőségjavítás területén. A gyárban a múlt évben benyújtottak közel 200 javas­latot. amelyből a bevezetett javaslatok népgazdasági ered­ménye: 1 800 000 forint és az útitok részére kifizetett díj 60 000 forint volt. Az újítási hónappal párhu­zamosan a gyárban újítási kiállítást is rendeznek, ame­lyen bemutatásra kerülnek a leghasznosabb javaslatok, va­lamint az újítómozgalom fej­lődése. Az úiítóhónap ideje alatt a gyár felülvizsgálja az újítá­sok rendjét az elmaradott Újításokat sürgősen bevezetik. Az újítóhónao idejére létre­hoznak egv úgynevezett mű­szaki segítő csoportot, amely segíti a dolgozókat javasla­taik kidolgozásánál felmerülő problémák megoldásában. Az újítóhónap sikere érde­kében külön cél jutalmat fo­lyósítanak a benyújtott és el­fogadott javaslatokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom