Nógrádi Népújság. 1962. december (18. évfolyam. 96-104. szám)

1962-12-01 / 96. szám

I* nógrádi VILÁG PROLIIT ARJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NÓGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVF. 96. SZÁM. ÄRA: 60 FILLÉR 1962. DECEMBER 1. .. „nem tartjuk megenged­hetőnek, hogy a nevelés cím­kéjét sematikus és unalmas rendel­vényekkel árasszák el a kö­Az arculat egyénisége A beszámolóban, — amely térbe vető üres formajáték- pártunk megyei értekezletén ká, sem kulturális rendez- hangzott el, — a művelődé- vényeinket, — gondolok itt si munkát illetően van egy a Szövetkezeti Téli Estékre, Igen figyelemre méltó meg- — sem ismeretterjesztő prog- jegyzés. (A többi sok meg- ramunkat illetően, szívlelendő között.) A közlésbeli élénkség a té­ma komolyságáig engedhető , . .... .. meg s általában érvényes raragasztva, erőltetett, Sztanyiszlavszkijnak. a nagy «««•A A n 4IM/< fWMM A iM J-i 'V» W yl szin'názrendezőnek az a meg­állapítása, hogy minden kife­. , , ,,,, . . ., jezési mód elképzelhető, dl­kedvét a művelődési intéz- kalmazható ami az eszmei menyek további latogatasá- mondanivaiót a tartalom töí- megértését elősegíti, szolgál­Tudjuk jól, hogy a műve- ía- fsnkis az, csakis any- lődési otthonaink látogatott- nri- m6rt minden más^ olcsó sága sok valóságos és lát- magamutatás és öncélú kül- szateredmény ellenére nem sőség. kielégítő módon feilődik. Egy tanulságos felmérés azt És van még valami, ami állapította meg. hogv az el- újra meg úira elgondolkod- múlt három esztendő során tat, ha művelődési otthonaink a különféle rendezvénvek kő- új évadiának munkatervét zönsége. a rendezvények lapozom. Művelődési igazga- mennyiségének szaporodása tóink a nyári előkészítő meg- ellenére is mindössze egyet- beszélések tanulságaival tar­len fővel növekedett. Ha pe- solvukban, az eddiginél eeész- dig fgv áll a helvzet jelen- ségesebb. színvonalasabb kul- leg. akkor ioggal következtet- túrpolitika megvalósítására hetünk arra. hogv a nrog- törekszenek. A munkatervek ramok minőségével, szinvo- túlnyomó többségének mégis na Iával — és nem melléke- van egv ig°n komoly fogyá­sén _ tálalásával van baj. +éko*sáea. Hadd mondjam el itt. hogy mire gondolok: Az „eszi nem eszi” kora legtöbb helyen lejáróban van. Nő gr ér) megve történelmi a nézőt, a hallgatót egvszer ös irodalmi hagyományai méi- legfeliebb kétszer lehet kielé- fán éberségei egész nemze+i gítetlenül hagyni s utána an- miV?tunk*^ak. Függetlenség1 nál nehezebb új bizalmat kel- törekvések bontakoztak it+ teni. S nem lehet úgy sem mozgalommá, irodalmi óriá- végezni ezt a munkát, hogy sok tártak számvat e táiop. a jészándékú tartalom csu- (énlálkoztak e nép rprnvil_ kaszürke uniformisban jelent- v^ból. falvak, várak, városok kezzék. ha'adó tradieiőia gazdag kin. műnk. Kamatoztatjuk-e mind­..Nincs értelme a végtelen­ezt? sérig ragaszkodni egves meg­unt. régi sémákhoz, bátran ke- Szociográfiai mérieshélésönb resni kell űi. érdekes form - fáradozásunk kát. melyekkel nagyob ne- erp^rrl^rivo hínkarunk nép. velőhatást tudnak kiváltam m,tVÄe.Zpt,'ink alkotása, dalia­eszméink" állapítja meg műnk és táncunk halódé egv másik helyütt a megyei műzeuális anyag, különös ku- pártbizottság beszámolójában, rjözum csupán. Sok. a művelődési élet to- pndjg művelődési mun vábbi hogyanját érin+ö meg- qWnr válna igazán gaz­beszélésnek voltam hallgató- dnrTrt/-i gyűkebb világunk, ja az ősz eleji időszakban és községünk színes hagvomá- valamennvi a munka minősé- nva1 táplálnák. a* egyi5rli aT._ gi. tartalmi tel többséget ki- eulatú művelődési progra- vánta. Helyes, fontos köve— m ok kialckítésa rendkünil telmén-s: kevesebbet inkább, fonfeq feladat, mágneses von- de jobbat. zásában izgalmas témák egész sorának nyerhetünk hangát* Hogyan adhatunk iobbat. rágnt. S he’yi hagvománva- vonzóbbat az eddiginél? Ügy inkon keresz+ül a történe1- hisszfik. a kérdés nagvon sok fHiődés helvi fázisainak művelődési vezetőnk gond’a. feltárásával hia+osahhan iva- A „jobb” kérdése ma már zodnak »1 hallgatóink jele­nem is nnnvira megoldhotat- nőnk fnlodatai kőyQtt is. lan. A TTT néldául magasfo- nontosahhan mérhetik meg- kűan képzett előadói háló- tett űtunkat. °i*rt eredmé- zattal rendelkezik ma már "veinket s m’lágosahhan be- minden téren. Orvosok. io- látták a jövendő távlatait, gászok. természettudósok, pe­dagógusok állnak a nénműve- Érsekvadkerttől Pász+óig - lő mozgalom szolgálatára. ‘ízéesénv+ől Tnolv+=m*olg, Pn- fabrainkhan is mind t«hh a lassemmrmatig C°redig SZakemher. akinek tudását gotamánig. Pses-fv-é1 g. Hor- s7éles tömegek ismereteinek emsig van miről szólni ren­fl kubai és kínai-indiai kérdés elemzése a Politikai Akadémián Az MSZMP Megyei és Vá­rosi Bizottsága csütörtökön délután a salgótarjáni József Attila művelődési otthonban tartotta meg a Politikai Aka­démia első előadását. Ennek keretében Havas Péter elv­társ, a megyei pártbizottság agit-prop. osztályvezetőjének bevezető szavai után dr. Szántó György, a Központi Bizottság agit-prop. osztálya mellett működő elméleti ta­nácsadó bizottság tagja ele­mezte alapos részletességgel az időszerű nemzetközi kérdé­seket, a világpolitikában je­lenleg fennálló erőviszonyo­kat, közelebbről a kubai helyzetet és a kínai-india) határincidensek hátterét. A kérdésekkel kapcsolato­san rámutatott az előadó a Szovjetunió békepolitikájárián eredményességére, amely a legválságosabb pillanatokban is higgadt, gyors elhatározás­sal és cselekvéssel képes eny­híteni a nemzetközi élet há­borús feszültségén úgy, hogy a szocialista világrendszer eredményei ne csorbuljanak. A nemzetközi helyzet tudo­mányos marxista—leninista elemzését a megjelent propa­gandisták mindvégig rendkí­vül nagy érdeklődéssel hall­gatták. Az aknamélyítés új országos rekordja született Szorospatakon Tizenöt méterrel telezte meg előző orszígis rekordjai a Yerebélyi-brigád Az év elején, már a kong­resszusi munkaverseny indu­lását az aknamélyítés új or­szágos rekordjával kezdte Ve- rebélyi Pál brigádja. A jól szervezett és jól összeváloga­tott aknamélyítő brigád a havi huszonnyolc mé­terre tervezett aknamé­lyítést hatvanöt méterre teljesítette ez év márciu­sában. s ezzel megdöntötte a tatabá­nyai aknamélyítők 1958-ban elért, s azóta is tartott havi ötvenegy méteres rekordját. A dél-nógrádi bányavidék Katalin bányáját a tervezett­nél hat hónappal előbb adta át szerelésre készen a Vere- bélyi-brigád, s ezzel jelenté­kenyen meggyorsította az át­lagosnál jobb minőségű szén- vagyonnal rendelkező katali- ni bányaüzem új széntelepei­nek kitermelését. A nyári hónapokban a szomszédos bányavidékeken másik négy aknamélyítő bri­gádot tanítottak meg munka- módszerükre az országos re­korderek, majd október utol­só napjaiban újra összever­buválódott a brigád. A dél­nógrádi szénbányák fejleszté­se során Szorospatakon a bányaüzem központjától távo­labb eső szénmezők kiterme­lését készítik elő. Kétszázti zenöt méter mély függőleges légakna építésébe kapcsoló dott be a Verebélyi-brigád. A három- és félmilliós beruházással készülő füg­gőlégakna, egymillió ton­na jóminőségű szén kiter­melésének egyik legfonto- ' sabb feltétele. Ettől az aknától függ a bá­nyászok friss levegővel való ellátása, illetve az egymillió tonna jóminőségű szén kiter­melésének megkezdése. A szo­rospataki bányászok külön Is kérték az aknamélyítő brigá­dot a mélyítés határidejének meggyorsítására, sőt az Akna­mélyítő Vállalat több mint tízezer forint cél jutalmat is kilátásba helyezett a brigád részére, ha a kétszáztizenöt méter mély akna két hónap­Tovább javítják Sajtárján iiifeteírck - helyzetét bővft*s*Sr® hasmosíthariuk ha a feladathoz kePŐ hoa-it^tl-Scf kívánunk meg. A gondét jn- káhh ez nőin rnn. hány a snkever . száraznak” tűnő tá­rnákat rnilven módon. nativen formáin juttassuk közönsé­günkhöz? geteget. S az én nézetem szerint amr jnűTratőrtáci otthon mun­káin eV-lror lesz gazdag órió- küvá Tan ié hanvnmáu varnak ánctáeával emtSfli xniátnn n-. rnlntrit formál önmagának. olvat amolv semmi másiká- Ert a kéröéat segít menni- ra nem hasonlatos T<*v és csak iw szolgálta nőnünk szoci­alista tudatformálásának dani a beszámoló, amikor azt javasolta, hogv vessük Pt az unott sémákat. keresetig rnPV fogatát. anlit a me_ a nagyobb n®velőhatást szolgá- gyei pártártekezlet a sznci­ló friss formáját a gondo- alista életforma és erkölcs, latközlésnek. a tudománvos világnézet és Egy azonban bizonvns, a szocialista haza szereteté- hogv a formakeresés sem- nek elmélyítésében határo­miképpen nem faiulhat a zotx meg. gondolati, tartalmi részt hát- Barna Tibor A Salgótarjáni Vendéglátó­ipari és Ki&kerestkedelmi Vál­lalat közegészségügyi helyze­te az ezzel kapcsolatban vég­zett vizsgálatok eredménye, valamint az elvégzendő fel­adatok kerültek megvitatás­ra a városi tanács végrehaj tó bizottsága szerdai ülésén. A város területén a kiske­reskedelmi vállalat 65 élelmi szer árusítással foglalkozó egységet működtet. Ebből 35 az élelmiszerbolt, (tíz önki- szolgáló) — öt tejbolt, egy kenyérbolt, egy édességbolt és 23 húsbolt. Az üzemegysé­geknél az egészségügyi köve­telmények megvalósítása, va­lamint a higiénikus kiszol­gálás terén eredményeket értek el az utóbbi másfél év­ben. Az üzletekben egyre na­gyobb a rend és tisztaság. Azonban vannak még prob­lémák, amelyek megoldása tovább fokozná a közegész­ségügyi eredményeket. A raktárak állapota például az egész város területén kifogá­solható. Ehhez hozzájárul még az áruk nem megfelelő tárolása, a rendetlenség. Sok helyen kifogásolható a dolgo­zók személyi higiéniája. A nők nem használják a köte­lező hajhálót, a férfiak gyak­ran utcai sapkát tesznek a fejűikre. A köpenyek — fő­leg a húsboltokban — igen elszennyezettek és rongyosak. Nem tartják rendben az, egészségügyi könyveket és sok dolgozónak hiányzik az egész­ségügyi minimum vizsgája is. Hasonló problémák vannak a vendéglátóipari egységeknél is. A hibák kijavítása érdeké­ben elhatározták, hogy a kis­kereskedelmi és vendéglátó- ipari vállalat ütemtervet ké- . a felsorolt hiányosságok megszüntetésére. A vállalat minden egységében biztosít­ják a folyóvizes kézmosási lehetőségeket. Elrendelik az előírt hajleszorító viselését és a vállalat megfelelő számú köpenyt is biztosít a dol­gozók rendelkezésére. Azok számára, akiknek ez szüksé­ges, megszervezik az egészség- ügyi minimum tanfolyamokat. A jégbüfé, tej büfé, jégrúdf el­dolgozó részére megfelelő raktárhelyiségeket biztosíta­nak és megteremtik a moso­gatási feltételeket is minden üzemegységben. E feladatok elvégzésével tovább javul majd a város üzleteinek köz­egészségügyi helyzete. pal előbb, február elejére el­készül. A bányászok kérését a mun­ka megkezdésekor tartott bri­gádértekezleten vitatták meg az aknamélyítők, s ekkor be­jelentették, hogy a párt nyol­cadik kongresszusát köszöntő kongresszusi őrségben az egy hónapnak megfelelő harminc munkanap alatt nyolcvan mé­terre javítják előző hatvanöt méteres országos rekordjukat, s a fiatal kommunista mér­nök: Szetei Tivadar vezetése mellett fele idő alatt készítik el a szorospataki függőaknát. A bejelentést követően az aknamélyítő-munka nagy üte­me vette kezdetét Szorospa­takon. S noha egy héttel ké­sőbb a bányászok számára legkeményebb rétegbe, ande­zitkő telepbe értek, s a na­ponként. szokásos teljesítmé­nyük felét sem érték el hat napon keresztül, a Verebélyi brigád helyt állt a kongresz- szusi munkaversenyben. No­vember 29-én reggel — a munka megkezdésétől számí­tott huszonnyolcadik nap reg­gelén — már elérte, sőt túl­szárnyalta a kongresszusi munkaversény kezdetén fel­állított hatvanöt méteres or­szágos rekordot. Ezen a na­pon újabb négy méterrel mé­lyült az akna, amely szombat­ra új országos rekord szín­helye lett. Tizenöt méterrel tetézte meg előző ugyancsak országos rekordját Verébélyí Pál brigádja, s ezzel az aknamélyítés új orszá­gos rekordját, az egyhó- napra eső nyolcvan méte­res teljesítményt ünnepel­hették Szorospatakon. Az akna teljes mélysége 109 méternél tart jelenleg. Az aknamélyftők ezzel teljesítet­ték az újabb rekord elérésé­re tett felajánlásukat, mely­nek eredményeként egy hónap alatt több mint két hónapra esedékes mélyítési tervet tel­jesítettek. Utazik a dohány Az érsekvadkerti Magyar- Csehszlovák Barátság Terme­lőszövetkezet dohánykertésze­tének nemcsak a megyében van híre. Az Országos Mező- gazdasági Kiállításon is ki­vívta a szakemberek elisme­rését az érsekvadkerti do­hány. A termelőszövetkezet- beh szorgos asszonykezek folyamatosan készítik elő szállításra a barna dohányle­veleket, s a 100 hold dohány terméséből mintegy 2 millió forint jövedelemre számíta­nak. A szövetkezetben minden hónapban rendszeresen előle­get fizetnek a munkában résztvevő tagoknak, s ebben nagy része van a dohány jö­vedelmének. Október hónap­ban például közel 360 ezer fo­rintot fizettek ki előlegként. Valkó János sertésgondozó például több mint ezer forint előleget kapott az októberben ledolgozott munkaegysége után. Képünkön Bicskei Jó­zsef, az ellenőrző bizottság elnöke átveszi az előleget, több mint 800 forintot. Megvizsgálták a salgótarjáni járás községiejlesztási munkáját Megvizsgálták a salgótar­jáni járás községi tanácsa­inak tevékenységét, a köz­ségfejlesztési tervek végre­hajtásában. A vizsgálatban részt vettek a megyei tanács VB. tagjai, a Hazafias Nép­front megyei elnökségének aktívái, a megyei és járási községfejlesztési csoportok dolgozói. A vizsgálat kiter­jedt a járási tanács VB, valamint a járási községfej­lesztési csoport irányító te­vékenységére, a községi ta­nácsok ez irányú munkájára. Megállapították, hogy a községi tanácsok évről évre eredményesebb munkát fejte­nek ki a községfejlesztés ér­dekében. Ma már nincs a járás területén olyan község, ahol a tanács irányításával, a dolgozók közreműködésével nem valósultak volna meg Komoly jelentőségű fela­datok, amelyek nagyban hozzájárultak a lakosság gazdasági, szociális és kul­turális szükségleteinek ki­elégítéséhez. Megállapították, hogy a járás községeinek nagy része novem­ber 1-re lényegében teljesí­tette a községfejlesztésben a ráháruló feladatokat. Lemara­dást Karancskesziben, Mátra- verebélyen és Karancsbe- rényben tapasztaltak. Végeredményben a salgótar­jáni járásban, figyelembe véve négy esztendő községfejlesz­tési munkáját, a következő feladatokat valósították meg' több mint 32 és félezer négy­zetméter utat építettek, közel 13 ezer négyzetméter útat fel­újítottak, közel 22 ezer négy­zetméter járdát építettek, 10 kultúrháznál felújításokat vé­geztek. Három törpevízművet épí­tettek, 9 kilométer vízveze­tékkel. A villanyhálózatot 6,3 kilométerrel bővítették. Azon­kívül két orvosi lakást építet­tek, 3 orvosi rendelőt, 2 óvo­dát, 1 tanácsházat. Három ta­nácsházat pedig felújítottak. Építettek még busz-váróter­meket, sportpályákat, iskolai tantermeket, politechnikai tantermet, hidakat és a köz­ségek nagy részében parkosí­tást végeztek. A legkiemelkedőbb ered­ményt a községek közül Somoskőújfalu érte el. A községben megépítettek 3 törpevízművet és 9 kilométer vízhálózatot. Ezzel biztosítot­ták a falu lakossága nagy ré­szének egészséges ivóvízzel való ellátását. Ebben a köz­ségben volt a legeredménye­sebb a lakosság társadalmi munkával való hozzájárulása is a községfejlesztési felada­tok megvalósításához. 00892758

Next

/
Oldalképek
Tartalom