Nógrádi Népújság. 1962. november (18. évfolyam. 88-95. szám)

1962-11-03 / 88. szám

nógrádi VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AI MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVF. 88. SZÁM. ARA: 6« FILLÉR 1962. NOVEMBER 3. FELLŐTTÉK AZ ELSŐ MARS-RAKÉTÁT A SZOVJETUNIÓBAN A szovjet űrkutatás újabb nagyszerű sikere volt csü­törtökön: a Mars irányában űrrakétát bocsátottak fel, amelynek utolsó lépcsőjén a Mars 1. elnevezésű automati­kus bolygóközi állomás he­lyezkedik el. A tudományos Programm célja a Mars le­fényképezése és a felvétel to­vábbítása a Földre, valamint 'a világűr hosszabb tanulmá­nyozása. Növelik a mezőgazdasági szakemberek számát A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága a közelmúltban tárgyalta a szövetkezeti veze­tést, a szövetkezetekbe kihe­lyezett szakemberek munká­ját. Az ülésen megállapítást nyert, hogy a termelőszövet­kezetek politikai és szakmai vezetése az utóbbi időben ja­vult. Elősegítette ezt, hogy po­litikailag és szakmailag egy­aránt képzett emberek kerül­tek a szövetkezetekhez, és a járási végrehajtó bizottságok Is elemzőbben, sokoldalúbban foglalkoznak azokkal a prob­lémákkal, amelyek a szö­vetkezeti vezetés megszilárdí­tását segítik. A termelőszövetkezetek ve­zetését értékelve elmondhat­juk, hogy a 134 termelőszö­vetkezet túlnyomó többségé­ben sikerült teljes egészében rendezni a vezetést. Több, mint 90 termelő- szövetkezetben 94 mező­gazdász dolgozik, s a ja­vuló szakvezetés munká­jának eredményeként em­líthetjük meg, hogy a termelőszövetkezetekben kialakultak az állandó jel­legű munkaszervezetek, s egyre több azoknak a szö­vetkezeteknek a száma is, ahol sikeresen alkalmaz­zák a növénytermesztésben és állattenyésztésben az új termelési módszereket. A me­gye valamennyi szövetkezeté­ben könyvelő dolgozik, s az elmúlt három évben kiválo­gatott és kiképzett könyvelők­kel sikerült elérni, hogy az országosan előírt határidő előtt két évvel megyénk va­lamennyi termelőszövetkeze­tében bevezettük a kettős könyvelést. Tartalomból: ERŐSÍTSÜK PÁRT- PROPAGANDÄNK HATÉKONYSÁGÁT (2. old.) TUDOMÁNYOS munka A pásztói kórházban (4. old.) NÉGYSZEMKÖZT (4. old.) GYÜMÖLCSTERMESZTÉS NÖGRÁDBAN (5. old.) VADGALAMBOK (7. old.) Az ülésen megfelelő hatá­rozatot hoztak a termelőszö­vetkezeti vezetés további erő­sítésére, a termelőszövetkeze­tekben dolgozó szakemberek számának és képzettségének további növelésére. A cél az, hogy a jelenleg 21 főiskolát végzett s a most ösztön­díjjal tanuló 22 egyetemi képzettségű mezőgazdasági szakember helyett, a kö­zeli években mintegy 150 főiskolai, egyetemi kép­zettségű mezőgazdászt foglalkoztassanak a szö­vetkezetek. Javítani kell a termelőszövet­kezetekben dolgozó, a ter­melés közvetlen irányítását végző középkáderek arányát is. A minden évben rendsze­resen megtartott továbbképző tanfolyamok mellett 1963-tól mintegy 45 szakembert az agrármérnöki továbbképző intézet 3—6 hetes tanfolya­maira küldenek, s 1965 év vé­géig mintegy 245 termelőszö­vetkezeti tagot a mezőgazda- sági technikumba irányítanak. Az állattenyésztés szakirányí­tásának megjavítására pedig az állatorvosokat is bevonják a termelést irányító, szervező munkába, Az elkövetkezendő időben megfelelő intézkedéseket fo­ganatosítanak annak érdeké­ben is, hogy növekedjék a termelőszövetkezeti ösztöndíj­jal felsőbb iskolában tanulók száma, valamint arra is, hogy az ötéves terv végéig mint­egy 4000—4500 termelőszövet­kezeti tagot szakmunkássá képezzenek ki. A rétsági járás nőküldöttsége a kubai nagykövetnél Csütörtökön délelőtt Godó Györgyné, a Járási Nőtanács titkárának vezetésével női küldöttség kereste fel Quintin Pino Machado-t, a Kubai Köztársaság nagykövetét. A küldöttség átadta a rétsági járás több ezer női dolgozó­jának aláírásával ellátott szimpátianyilatkozatot amely­ben együttérzésüket fe­jezték ki a kubai nép mellett és tiltakoztak az agresszorok ellen. A nagykövet szívélyesen el­beszélgetett a küldöttség asz- szonyaival. A párt Vili. kongresszusa tiszteletére •• Ünnepélyesen útnak indították a „szilveszteri-irányvonatot“ Salgótarjánból A kongresszusi munkaver­seny kimagasló naunkasikere született vasárnap a salgótar­jáni külső pályaudvaron. Az állomás dolgozói az év ele­jén vállalták, hogy a kong­resszusi munkaversenyben mindennap egy nagytávol­ságú irányvonatot indítanak, amellyel négy szocialista or­szág: a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Nép- köztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és hazánk északi iparmedencé­je, a salgótarjáni iparvidék exportszállítmányait továbbít­ják a Román és Bolgár Nép- köztársaságba. A nagytávol­ságú irányvonatok, amelyek Hatvanon, Szolnokon, Békés­csabán és Kurticsin futnak át anélkül, hogy ezeken a vasúti csomó­pontokon rendezni kelle­ne azokat, tonnaterhelé­süktől függően kétezer­négyszáz—kétezerötszáz forint megtakarítást je­lentenek Salgótarján kül­ső pályaudvar dolgozói és az egész államvasút szá­mára. Az év első felében jól in­dult a kongresszusi munka­verseny a salgótarjáni pálya­udvaron. Ennek eredménye­ként a nyár elején már meg­született a kongresszusi mun- kaversenyvállalás helyesbí­tése, hogy • az úgynevezett „szilveszteri irányvonatot” több mint egy hónappal előbb, a pártkongresszus meg­nyitása napján indítják Sal­gótarjánból. A salgótarjáni vasutasok most ez utóbbi fel­ajánlásukat is egy hónappal előbb teliesítették: vasárnap ünnepélyesen indították az év utolsó napjára tervezett háromszázhatvanötödik nagy- távolságú irányvonatot a kül­ső pályaudvarról. Ezzel teljesítették egész éves kongresszusi fel­ajánlásukat a Salgótarjá­ni Külső Pályaudvar dol­gozói, s összesen kilenc- forintot jegyez­szazezer tek kongresszusi takaré­kossági számlájukra. Az év hátralévő részében még száz irányvonat indul Salgótarjánból, szénmedence szocialista brigádjai teljesítették éves tervüket A nógrádi szénmedencében száznál több bányászbrigád vetélkedik a szocialista mun­ka brigádja kitüntető cím el­nyeréséért. A brigádokban dolgozó közel másfélezer bá­nyász kongresszusi versenyé­nek főleg a kitermelt szén fűtőér­tékének javítása és a termelés költségeinek csökkentése a célja. Ezek a feladatok az általá­ban gyengébb minőségű sze­net adó bányákban a brigád­munka magasabb szervezési fokát követelik meg. Ezért a szocialista cím elnyerésének is egyik legfőbb feltétele a gazdaságosabb bányászkodás elősegítése. A magas követelmények ellenére a párt kongresszusa tiszteletére fellendült munka­versenyben egymást szárnyal­ták túl a bányászbrigádok, s többen közülük az idei mun­ka eredményeként másodszor lesznek várományosai a ki­tüntető címnek. A saorospa- taki bányában Szabó Lajos vájár tizennyolc fős ifjúsági brigádja mintegy öt százalékkal csökken­tette az általa termelt szén palatartalmát az el­múlt tíz hónap átlagá­ban. Eddig esedékes tervét is hu­szonöt százalékkal teljesítette túl. A szurdoki bányászok kong­resszusi versenyében több szocialista címet viselő bri­gád teljesítette már egész éves tervét. Tőzsér István és Tóth József vájárok brigád­jai is maguk mögött tudják éves tervüket. December utolsó napjaira esedékes ter­vén dolgozik Hajas Mihály frontmester vezetésével a mi- zserfai szénbányák kisteleki üzemének kiváló frontbrigád­ja. Teljesítette éves tervét a mátranováki, a kányási és a salgói szénbányák több szo­cialista brigádja is. Ezek a bányászbrigádok általában húsz-harminc kalóriával teljesítették túl az általuk termelt szén ter­vezett fűtőértékét. Kongresszusi őrség a A Magyar Vasötvözetgyár dolgozói becsülettel állják he­lyüket a kongresszusi munka­versenyben. Eredeti ígéretü­ket teljesítve, a gyár kollek­Alkaimazzuk gazdaságosabban a munka díjazási formákat TÜDŐSZÜRÉS SALGÓTARJÁNBAN Az 1960 decemberében meg­jelent tbc-törvény előírja, hogy egy-, vagy kétévenként rendszeresen meg kell szer­vezni a lakosság tüdőszűrésen való megjelenését. A napok­ban a 33 ezer lakosú Salgó­tarjánban is megkezdték a tü­dőszűrési munkálatokat. A szűrést első állomása­ként a város ilyen szempont­ból legelhanyagoltabb terüle­tén, a Pécskő utca és a ci­gánytelep körzetében kezdték meg. A szervezési munkálato­kat igen gondos előkészítés előzte meg. Az egészségügyi szakemberek a Vöröskereszt felvilágosító munkája után felkérték Botos József tanács­tagot, és ifj. Gabora Ferenc lakónyilvámtartóköny vezetőt, hogy segítsenek a mozgósí­tásban. Ebben a körzetben eddig először sikerült a lakosság száz százalékát megnyer­ni a. tüdőszűrő vizsgála­toknak. A tervek szerint a szerve­zési munkálatokat még de­cemberben megkezdik és ja­nuárban kerül sor a tüdőszű- résre a bányakolóniában is. A szervezési munkálatokra a plakátok, a vöröskeresztes aktívák és a védőnők moz­gósító és szervező segítségét is igénybe veszik. Emellett vetítéssel egybekötött felvilá­gosító előadásokat is tartanak a szervezés érdekében. Az el­képzelések szerint naponta átlagban 50 ember szűrését tudják elvégezni és a mun­kálatokat a tanácstagi körze­teknek megfelelően folytat­ják. Egy-egy körzet lakóinak vizsgálata általában egy hé­tig tart majd. A szűrés alkalmával min­den résztvevő egy-egy egészségügyi könyvecskét kap, melynek beosztása alapján megőrzésére négy éven át van szükség. Ugyanis elköltözés, vagy egyéb változás esetén felmutatása egy évre menti fel tulajdono­sát a kötelező vizsgálat alól. Tapasztalatcserén jártak az elmúlt hét végén Nádudva­ron és Karcagon a szécsé- nyi járás termelőszövetkezeti vezetői. Meglátogatták a nád­udvari Vörös Csillag és a karcagi Lenin Termelőszövet­kezetet, hogy meggyőződje­nek a munkadíjazás ösztön­ző módszereinek hasznosságá­ról. A látogatáson részt vett Varga István, járási főállat­tenyésztő is, akihez a követ­kező kérdéseket intéztük. — Milyen célból szervezték a látogatást? — Járásunk termelőszövet­kezeteiben már ismerik a nádudvari módszert, több he­lyen alkalmazzák is ered­ménnyel ezt a módszert. Kí­váncsiak voltunk, hogy mi az anyagi különbség a két nagy­hírű termelőszövetkezet által követett módszer között. Ez­zel függ össze a tapasztalat- csere másik célja is: igazi nagyüzemi vezetési és ter­melési tapasztalatokat és módszereket kívántunk látni. Hogyan alkalmazzák ezt a nádudvari módszert a szé- csényi járásban? — Járásunkban nagyobb részt csak az idén vezettük be a termelőszövetkezetekben mind növénytermesztési, mind állattenyésztési vonatkozás­ban a premizálást. Azokban a termelőszövetkezetekben, ahol a kevés munkaerő gá­tolta a termelést, erősen ér­vényesült az ipar elszívó ha­tása, mint például Hollókőn, Nagylócon, Ságújfalun, Ka- rancsságon és még egyéb he­lyeken, a nádudvari mód­szer alapján tehát az egész termelés után premizáltunk. Az idén bevezetett új mód­szernek köszönhető például, hogy a hollókői Petőfi Ter­melőszövetkezetben jelentő­sen emelkedett a tejterme­lés, vagy például a nagy­lóci Munkás—Paraszt Terme­lőszövetkezetben a leadott hízómarhák 80 százaléka ext­rém minőségű volt. Mindez azt mutatja, hogy ennek a premizálási módszernek van ösztönző hatása. Hollókőn hi­ába kísérleteztek az elmúlt években a többlettermés utá­ni premizálással, sikertelen maradt. — De lehetne beszélni a karancssági Alkotmányról is, ahol hasonlóképpen a nád­udvari premizálási módszert alkalmazzák, mert ennek ha­tására alakult ki az erős ál­lattenyésztői törzsgárda. Meg­előzőleg mindig a munkaerő­vel volt baj, mióta ezt a premizálást bevezették, meg­szilárdult a munkafegyelem is. — Az országos hírűvé vált nádudvari premizálási mód­szert azóta már csiszolták, fi­nomították. Engem különösen megragadott az itatásos bor­júnevelésben alkalmazott vál­tozat, amit nálunk is feltét­lenül be kell vezetni, mert a következő évben újabb öt termelőszövetkezetben alkal­mazzuk az állattenyésztésben az itatásos borjúnevelést. — Tervezik-e a nádudvari és a karcagi tapasztalatok szélesebb körű megvitatását, elterjesztését, és az újabb vál­tozatok alapján a járásban alkalmazott módszer tökéle­tesítését? — Mint már említettem termelőszövetkezeteink nagv részében alkalmazzák ezeket a módszereket. Sor kerül azonban rövidesen ennek a tapasztalatcserének szélesebb körű értékelésére és ismer­tetésére. Természetes, hogy azokban a termelőszövetke­zetekben, ahol szükség lesz a módszer megváltoztatásá­ra, ezt végrehajtjuk. Erre van most lehetőség és most kell végrehajtanunk a tervkészí­tés idején, amikor mindent számba kell venni a terme­lési tervek maradéktalan megvalósítása érdekében. Per­sze vannak nálunk olyan ter­melőszövetkezetek is, mint például a szécsényi II. Rá­kóczi, ahol saját maguk ala­kították ki a sertéshizlalás­ban immár jól bevált ösz­tönzési módszert. A szécsé- nyiek a hizlalási idő csök­kentését premizálják. A kö­zeljövőben megvizsgáljuk, minden termelőszövetkezet­ben, hogy miként lehetne még gazdaságosabban alkal­mazni a bevált munkadíja­zási formákat — fejezte be nyilatkozatát Varga elvtárs. tívája módosította vállalását, s most annak teljesítéséért folyik a harc Zagyvarónán. A mind jobb eredmények eléréséért a kohóknál dolgai» szocialista brigád cím elnye­réséért küzdők újabb kezde­ményezéssel kívánják a kong­resszusi munkaverseny sike­rét növelni. Az I-es és a Il-es számú kohónál dolgozó szocia­lista brigád cím elnyeréséért harcoló brigádtagok most el­határozták, hogy ez év vé­géig a párt VIII. kongresz- szusa tiszteletére kongresz- szusi őrséget tartanak a ko­hók mellett. Arra tettek ígé­retet, hogy a legyártásra ke­rülő 75 százalékos ferroszill- cium minőségileg kifogásta­lan lesz. A kongresszusi őr­ség idején gyártásra kerülő szilikómangán minőségét az előírt szabványnak megfelelő határok között tartják. Bzért minden műszak dolgozói át­veszik, illetve átadják azokat a tapasztalatokat, amelyek a gyártásra döntő kihatással lehetnek. A gyártástechnoló­giát a műszakos brigádveze­tők állandóan alkalmazzák, ellenőrzik a keveréket, a tisztaságot és szemnagyságot. AWV'AWWVWWW^VWVVWVSŐVlANVVWVVVVVWAW^lVWMAAW/WVVWVvVvvVSVA Új házak épülnek Salgótarjánban ® m W?mi Salgótarjánban a Pécskő utcában megkezdték az új lakó­házak építését, ahol egyelőre négy darab, egyenként 41 la­kásos épület emelkedik majd a magasba. Jelenleg az 1-es és Il-es számú épületnél már a falazási és födémfedési költség .meghaladja a 21 millió forintok A négy épület beruházási munkáit végzik az építők

Next

/
Oldalképek
Tartalom