Nógrádi Népújság. 1962. július (18. évfolyam. 53-60. szám)

1962-07-04 / 53. szám

nógrádi VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XVIII. ÉVF., 53. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR 1962. JÜLIUS 4. Ott leszünk a moszkvai békekongresszuson Amint közéledünk július Leszerelési és Béke-világkong- 9-éhez, a Moszkvai Leszere- resszus összehívásáról, lési és Béke-világkongresszus ^ ^, napjához, úgy élénkül világ- ™egyenKQgn mar kévés í u i ! -Ai, olyan község1, üzem van, ahol szerte a haladó ^ erők teve- va]amüyen formában _L bé. kenysege a naBy „ a > - ^egyűléseken, beszélgetéseken készítésére. A kongresszust a _ a dolgozók nem nyüvá_ Beke-vil„gtanaes ív a > nították volna egyetértésüket, hogy ott a bekeszereto embe- békeaka^tukat A’ rek kisze esi se a elmúlt napokban Salgótarján­fegyverek Detiltasahoz vezető Béke-teleDen tartottak tömegmozgalom útjait, s en- ... ^ , , B bekegyulest, amelyen csalad­ok segitsegeve -8 . „ anyák gyermekeikkel, munká­]on korun eS®Se 0 ban megkeményedett férfiak, telménye, az általános, teljes fiatal lá k & fiúk is részt es ellenőrzött leszerelés. k A békegyűlés egyhan­A felhívásra a^ világ koz- gd . határozatot hozott: „Tó- véleménye igen élénken reá- mogatjuk a Moszkvai Leszere- gált. sok neves közéleti sze- ^s- Béke-világkongresszust mélyiség jelentette be rész- munkájában, mert mi békét vételét, vagy legalábbis tel- akarunk". A Somlyó bánya- jes támogatásáról biztosította telepi békegyűlés is arról ta- a kongresszus előkészítő bi- nűskodott, hogy dolgozóink- zottságát. bán mélyen él a béke utáni Eddig 113 országból több v4gy és ha kell, küzdeni is mint 2 ezer küldött részvé- tu£nak a békéért. A béke­telét jelentették be az orszá- gyűlésen a résztvevők nevé- gos előkészítő bizottságok. ben Budafoki Sándorné szo- Angliában kedden már le is s elmondta, hogy a fegy­zárták a küldöttek listáját, vórkezésre fordított összeget mert száznál több küldöttet fordítsák az emberek jólété­választottak meg különböző re Nekik ez a legfőbb kí- szervezetek. Az Egyesült Al- yánságuk. De mindenütt, lamok küldöttségének hosszú £agy vápái falván. Baglyasalján idő óta először, több mint 150 ks a dolgozók egységes béke­tagja lesz. akarata csendült a békegyű­Az érdeklődést még csak fo- léceken, koa«, kos/K S limm Wlvaínkton ft lelkes mes­LSTS?. “„’Se i ■*&*■“«*bizonyítják. ta8y 9s . v az emberek békében akarnak kongresszuson ^merfetm fog^ A palotási Május k Ter_-Sí fx S7'0Vje . ?r • ' mélőszövetkezetben a munka­áiiL-^nos es e jes csapatok a munka szüneté­kérdésében. -öve e P ■ ben beszélték meg a Moszk­i^t. ... vai Leszerelési és Béke-világ­A Moszkvai Leszerelési- es kongresszushoz küldött üze- Béke-világkongresszus me- netüket. Csitár községben a gyénkben is nagy visszhangot termelőszövetkezet tagjai a keltett a dolgozók körében. A kora reggeli órákban a mun- legutóbb Budapesten inegtar- kakezdés előtt fogalmazták tott országos békekonferen- meg békeakaratukat, amelyet cián hazank minden részéből eljuttatnak Moszkvába. Ha- összesereglett tudósok, művé- sonióan történt Érsekvadker- szek és fizikai dolgozók kö- ten, Kisterenyén és sok más zött ott voltak megyénk kép- községben, viselői is, mintegy tizenhatan. Büszkén jelenthetjük, hogy a A bekegyul«ek«i n Maguar Népköztársaságot a hangzottak el felhívások. me0- Moszkvai Leszerelési és 'Béke- *s a vilúS békéjét védő em- világkongresszison képviselő berekkel való együttérzésből küldöttek köz ♦ ott lesz Bállá fakadóan hozzáláttak megyénk István, a íatal őrhalmi ter- dolgozói, hogy mint szimbo- melőszvetkezeü paraszt, a lumot, ajándéktárgyakat ké- termelőszövehfézet elnöke is. szítsenek. Ezzel mintegy ki- Nem magas az országos kül- fejezik, hogyha személyesen döttek száma Mindössze har- nem is lehetnek jelen a vi- minchárom. Az ország leg- lag dolgozóinak ezen a nagy kiválóbb dolgozóiból, áldozat- seregszemléjén, de mégis ott kész békeharcosaiból tevődik lesznek és a készített aján- őssze. És hogy ebben Nógrád déktárgyak tanúskodnak, hogy megye egy személlyel helyet nálunk legfőbb akarat a be­kapott, számunkra kitüntetés. k®s építőmunka. A Somlyó Megyénk békéért folytatott bányatelepi asszonyok kendő­munkájának elismerése. két hímeztek, amelyekre gon­Nógrád megye dolgozói va­dosan odatűzték a földgöm­böt, a békét szimbolizáló ga­loban mindenkor készén áll- , , . . ... _., . ... , , ,, lambbal. A salgótarjáni acél­nak a beke védelmére. Csu- , , . , , . ... , .___ arugyan asszonyok a kendőbe p án az elmúlt hónapokban , ' ... . \ cn belehimeztek neveiket is, mintegy 50—60 ezer ember „ ­ftoS vitázott és a napi Jy&BS'SgJ’&S £ munka becsületes elvégzésé- tag valamely tájára Kenu, is- vei tett tanúbizonyságot nagy- mer “Syen. agyarorszag nagy békeak^atáról. De hűen egyik kis megyéjének asszo- .... . . , i .. • nyai is hu harcosai a beke­tukrozi megyénk dolgozóinak * békeakaratát az a visszhang ne ' is, amelyet a Moszkvai Le- Az üzemekben is szorgos szerelési és Béke-világkong- kezek munkálkodnak az aján- resszus váltott ki. Ezekben a déktárgyak készítésén. Az napokban a Hazafias Nép- acélgyáriak szép rézekét front-bizottságoknál, az üze- és patkót készítettek. Az üveg­mi és falusi békebizottságok- gyáriak egy gyönyörűen csi­nál rendkívül megnövekedett szolt kelyhet. De elküldi aján- a forgalom. Jelentések érkéz- dékát minden üzemünk, válla- nek békegyűlések megtartó- latunk. Minden ajándéktárgy- sáról, egyre több dolgozó kül- ban szinte benne él. dobog az di el levélben egyéni véle- üzem dolgozóinak szíve, béke- ményét a leszerelésről és a akarata. A bányászok egy mi­béke megőrzéséről. Ennek je- niatűr csilléit készítettek, azt gyében vitték el a Hazafias kűldik el a Moszkvai Leszere. Népfront-bizottságokhoz a bé- .. , Béke.vil4akoriere„7U, ke emléktárgyak sokaságát, lesl es Beke-viiagkongresszus­amelyek kifejezik úgyszólván ra- Nógrád megye ilyen for- megyénk minden dolgozójá- mában is ott lesz Moszkvá­nak helyeslését a Moszkvai ban. Az iparitanuló-iskola együttesének bemutatója Megkezdte vendégszereplé­sét megyénk művelődési ott­honaiban a salgótarjáni 211- es iparitanuló-iskola, a szövet­kezeti bizottság és a KIOSZ tánc- és zenei együttese. Az együttes Cereden ven­dégszerepeit először, ahol táncokat, zenekari és szóló­számokat adtak elő. Szép tel­jesítményt nyújtottak a tánc­kar tagjai, akik, a kis szín­pad ellenére is művészi ér­zékkel érvényesítették tán­caik szépségét. Az ipari tanuló fiatalok is­kolai munkájukban való helytállásuk mellett szép tel­jesítményt nyújtanak színpadi szereplések formájában is. A nyáron még egy sor községet keresnek fel táncos-zenés műsorukkal. Augusztus 15-ig végeznek a gabonabetakarítással Az Erdőkürti Gépállomás és 10 termelőszövetkezet kezdeményezése Az Erdőkürti Gépállomás vezetői, szakemberei időben megtették a szükséges elő­készületeket az aratásra. A járási tanács mezőgazdasági osztályával együttesen mérték fel a gépállomás körzetéhez tartozó tíz termelőszövetkezet munkaigényét az aratás ideje alatt. Ennek értelmében mintegy 7 ezer katasztrá- lis holdról kell betakarí­tanak a gabonát a gép­állomás dolgozóinak. A munkához szükséges gé­pek — 7 kombájn és 9 aratógép — kijavítva, készen állnak a kezdésre. Dolgozik majd az a 13 aratógép is, amelyek a termelőszövetkezet tulajdonát képezik. A megfelelő előkészületek, a gépek száma lehetővé te­szi, hogy kiszélesítsék a kongresszusi munkaver­senyt, s a gépállomás körzetében a szokástól el­térően még augusztus 20 előtt végeznek a kalászo­sok betakarításával. A közelmúltban a gépállomás vezetői megbeszélésre hívták össze a körzetükhöz tartozó termelőszövetkezetek elnökeit, mezőgazdászait. Számolva azokkal a lehetőségekkel, ame­lyeket az idén a gépi munka nyújt, a szövetkezeti vezetők és a gépállomás szakemberei, dolgozói úgy határoztak, hogy az idén, augusztus 20 he­lyett öt nappal korábban, augusztus 15-ig teljes egé­szében végeznek a gabona­betakarítással. Vendégvárási előkészületek a 120 személyes eresztvényi turistaszállóban Már utolsó simításokat vég­zik a festői környezetben ké­szülő eresztvényi 120 sze­mélyes turistaszálló építke­zésein. Ha a megyei Építő­ipari vállalat és a vízmű­vek dolgozói lelkesedéssel foly­tatják a munkálatokat, július közepére át is adják rendel­tetésének a megye idegenfor­galma szempontjából jelentős épületet. A megyénk természeti szép­ségei iránt érdeklődő túristá­kat az elszállásolás gondjai tartották vissza eddig első­sorban attól, hogy napokat töltsenek a jó levegőjű, pi­henésre, üdülésre egyaránt al­kalmas salgótarjáni környé­ken. A közelgő megnyitót ér­deklődéssel várják a július közepére jöttüket bejelentő budapesti, pécsi csoportok tag­jai is, akik első vendégei lesz Teljesítik szerződéses kötelezettségüket a gépállomások r/)ölg6zii(tk a gépi kapák él kaszák — Q4lnak indultak a könibáijnak, altatógépek Napok kérdése, s a déli fek­vésű termelőszövetkezetekben megkezdődik az aratás. A legutóbbi jelentések szerint gépállomásainkon az utolsó két hét az aratásra valy fel­készülés jegyében telt el. Már valamennyi gépállomáson megtartották a kijavított ara­tó- és cséplőgépek, kombájnok .... ____ s zemléjét. Ezekben a napok- ‘ legutóbbi jelentések szerint ban a gépállomások már út­nak indították az aratógépe­ket és kombájnokat azokhoz a termelőszövetkezetekhez, ahol a gépek az aratás ideje alatt dolgoznak majd. Ezzel párhuzamosan folytat­ták a gépállomások a növény- ápolást és a kaszálást is. A Az Acélárugyár teljesítette féléves tervét Nagy feladatok é célkitűzések a második félévre Július 2, hétfő reggel. Az év második felének első munkanapja. A főmérnök, Szőcs Gyula elwtárs szobájá­ban a műszaki titkár, előtte jegyzetfüzet. A legfontosabb tennivalókat beszélik meg. Már a végénél tartanak, még néhány aktuális intézkedés, s a műszaki titkár távozhat. Első kérdésünkre a főmérnök jókedvűen válaszol: — Hogy sikerült az első félév? Úgy néz ki, hogy telje­sítettük mennyiségileg és mi­nőségileg is. Ez pedig nagy szó mert nehéz félesztendő volt. Részint azért, mert rendelésekkel nem voltunk ellátva, részint mert a befu­tó megrendelésekben is bizo­nyos eltolódás következett be: a finomabb. munkaigé­nyesebb áruk kerültek előtér­be. Hibák voltak az alap­anyagellátottságban is, ezen­kívül szerszámokból sem ren­delkezünk megfelelő tartalé­kokkal. Elsősorban a hideg- hengerműben kellett éppen ezért hallatlan körültekintés­sel és óvatossággal dolgozni. — Még részletes adatokat természetesen nem tudunk, de már most ismeretes, hogy elsősorban a hengermű és a huzalmű derekasan kivette a részét a munkából; mellettük dicséretet érdemel a vállalat minden dolgozója. Az előzetes adatok szerint vállalatunk teljesítette termelékenységi tervét is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tavalyival szemben több, mint tíz száza­lékkal emelkedett a termelé­kenység. Valószínűleg önkölt­ségi tervünket is teljesítettük. — Ezekben a napokban már természetesen a második félév feladatai állnak az érdeklődés középpontjában. Nagy jelentő­sége van erőink összpontosí­tásának, mert az első félév nehézségei nem szűnnek meg az év második felében sem. Emellett előttünk áll az éves nagyjavítás és az új hideg- hengerműben a nagyrevízió: tudni akarjuk, hogy az eltelt 10 hónapban milyen volt az egyes alkatrészek igénybevé­tele, jobb-e, rosszabb-e a ga­rantáltnál, s aztán mintegy rendezve sorainkat, újult erő­vel folytatjuk a munkát. Azt akarjuk, hogy a hideghenger­mű felújítását tovább gyorsít­va, a kongresszus tiszteletére a jövőre előírt mennyiségi terv mutatóit már az idén de­cember 1-re elérjük. A máso­dik félévben különösen nagy gondunk a huzalmű és hen­germű hőkezelési kapacitásá­nak növelése. Az intézkedé­sek folyamatban vannak, a harmadik negyedben már éreztetni fogják a hatásukat. Újdonság még a Schumag rúdhúzó félautomata, amelyet felállítottunk már, s most kezdjük meg az üzemeltetést. A beruházásokkal kapcso­latban a Nógrád megyei Épí­tőipari Vállalat kezében van a kulcs. Reméljük elkészül­nek az új rakodótér és a 3000 köbméteres víztároló építésé­vel. Egyik legérdekesebb problémánk, amelynek megol­dásához szintén hozzáláttunk az idén a rakodólapos, más­néven palettás anyagmozga­tás bevezetése. Mindenesetre, már most az a nézet alakult ki, hogy leg­először a hengermű és huzal­mű raktáraiból történő vagon­ra rakodását oldjuk meg; az anyagmozgatás teljes korsze­rűsítése sokéves program, sokmillió forintos megtakarí­tást várnak megyénk gépállomásai több mint 6700 holdon végezték el a kukorica kapálását. Több mint két és félezer holddal többet munkáltak meg a gépek, mint amennyire eredetileg szerződést kötöttek a ter­melőszövetkeze 1 ekkel. A munka természetesen to­vább folyik, s a jelek szerint az aratás megindulásáig a gépállomások végezni tudnak a kukorica második kapálásá­val is. Jó ütemben halad a gépál­lomások körzetében a gépi kaszálás is. Az elmúlt napok­ban több mint 50 gépi kasza dolgozott kinn a földeken, s a felmérések szerint megha­ladja az 5300 koldat az a te­rület, amelyről betakarították a takarmányt a gépállomások gépei. Természetesen az ara­tás idejéig ezt a munkát is folyamatosan végzik a gép­állomások, s megvan min­den lehetőségük arra, hogy itt is eleget tegyenek a szerző­désben vállalat kötelezettsé­güknek. nek a modem, minden ké­nyelemmel berendezett turis­taszállónak. A turistaszállóban nemcsak a másutt megszokott nagyobb, 20—24 férőhelyes szobákat ta­lálhatjuk meg, gondoltak a házaspárok, családok pihené­sére is, több két és négy­személyes szobában kerülhet majd sor az ilyen vendégek elhelyezésére. A téli, nyári üdültetésre egyaránt berendez­kedett vendégfogadóban ba­rátságos társalgó, zuhanyozó, fürdőszobák, televízió, rádió és komplettül berendezett hálószoba szolgálja a túris­ták kényelmét. Gondoltak a feketekávé kedvelőkre is, mert hangulatosan berendezett pressóban szórakozhatnak a szálló lakói. Megoldották a turistaszál­lóban pihenők étkeztetését is. A Vendéglátóipari Vállalat éttermet nyit a közelben, így kisvendéglői áron, olcsón ét­kezhetnek majd a vendégek. A kívánalmaknak megfelelően sűrítik majd az Eresztvényt Salgótarjánnal összekötő út­vonal autóbuszjáratait is. Pár nap választ el tehát a megye első modern turista- szállója évadnyitásától. Az első pécsi—budapesti pedagógus csovortok után e hónap vé­gére a Miskolci Könnyűgép­gyár és Nehézszerszámgépgyár 10 tagú gyermekcsoportja is beiclen*ette érkezését. Csak a kivitelező vállalatokon rím­ük tehát, fogadhatja-e a szál­ló a jelzett időpontban első vendégeit. Több mint 127 ezer óra társadalmi munkát végeztek az úttörők Az elmúlt tanévben a ko­rábbihoz hasonlóan jelentős eredményeket értek el a me­gyei úttörők a közhasznú munkák végzésében. A fiatalok társadalmi mun­ka tevékenysége több mint 127 ezer munkaórát tett ki. Az úttörők az iskolák kör­nyékének rendezésében, ter­melőszövetkezetek idénymun­káiban és a községfejlesztési munkálatokban serénykedtek. Közhasznú munkájuk értéke 520 756 forintot tesz ki. .WWWWWWWV ^\\X\\V\\X\\X\VX\\X\\X.\.\X\\^\\^\\V\\V\VV ÖNTÖZÉS (Foto: Kovalcsik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom